+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ
03.12.2014г. | Докуменация - условия, указания и документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
Изтегли документацията
29.09.2014г. |Публична покана по реда на Глава VІІІ “а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП с предмет:„Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите от община Раковски - екипен коучинг за подобряване на ключови компетентности и специфични знания“ по проект „Развитие на Административната Компетентност за Отговорна Визия, Сътрудничество, Коректност и Инициативност - РАКОВСКИ”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-63/05.08.2014г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Процедурата е обявена в Портала за обществени поръчки с ID 9034091.Да се качат в раздел "Профил на купувача/ Обществени поръчки" документацията с приложенията към нея и методиката, както и обявената публична покана.Горното на основание чл. 101, буква "б", ал. 2 от ЗОП.
Изтегли публичната покана
Изтегли документацията
ПРОТОКОЛ № 1 от 09.10.2014г. ОПАК - КОУЧИНГ /rar архив/
ПРОТОКОЛ № 2 от 30.10.2014 г. ОПАК - КОУЧИНГ /rar архив/
УВЕДОМИТЕЛНОТО ПИСМО ДО ФИРМИТЕ УЧАСТНИЦИ /rar архив/
ПОКАНА ДО ИЗБРАНАТА ФИРМА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР /rar архив/
24.11.2014г.Договор - КОУЧИНГ /pdf формат/
24.11.2014г.Приложения № 1, 2 и 3 към договор - КОУЧИНГ /rar архив/
01.12.2014г.Авансово плащане на фирма "Адванст Бизнес Консултинг" ООД /pdf документ/
23.12.2014г.Междинно плащане на фирма "Адванст Бизнес Консултинг" ООД /pdf документ/
02.02.2015г.Второ междинно плащане на фирма "Адванст Бизнес Консултинг" ООД /pdf документ/
24.03.2015г.Окончателно плащане на фирма "Адванст Бизнес Консултинг" ООД /pdf документ/

24.09.2014г. |Приложено изпращам за качване в сайта на Община Раковски, Раздел "Обществени поръчки/ Профил на купувача" - процедура по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2014/2015г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ И ОБЩИНА РАКОВСКИ, НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА И НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – КМЕТСТВО СТРЯМА”. Процедурата е качена в Портала за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки и има ID 9033934. Горното на основание чл. 101, буква "б", ал. 2 от ЗОП.
Изтегли документацията /RAR архив/
14.08.2014г. |Вътрешни правила, съобразени си измененията в ЗОП от 01.07.2014г. и такива, които ще влязат в сила от 01.10.2014г.
Изтегли вътрешните правила
21.05.2014г. | Процедура по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: "Основен ремонт и реконструкция в рамките на съществуващия обем на зрителна зала в Читалищен дом "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Раковски
Изтегли документацията /RAR архив/
09.05.2014г. | Публична покана по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: "Ремонт на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Раковски през 2014г."
Изтегли документацията /RAR архив/
04.04.2014г. | Публична покана по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: "Междинна експертиза на архивна документация (общо административна и счетоводна до 2010 г. и техническа до 2012 г. включително) на Община Раковски, систематизиране и подреждане на архивохранилища и изготвяне на счетоводен апарат по работа с документите в тях", съгласно изискванията на "Наредба за реда, организирането, обработването, експертизата, съграняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и обинските институции на Държавната агенция "Архиви - София"
Процедура - архиви /RAR архив/
Публична покана/RAR архив/
18.03.2014г. | Публична покана по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на обяд за домашен социален патронаж на територията на Община Раковски"
Публична покана /RAR архив/
Документация храни - приложения/RAR архив/
06.03.2014г. | "Организирано сметосъбиране,сметопочистване и сметоизвозване на битови отпадъци и битови биоразградими отпадъци, генерирани от жилищните и нежилищните имоти на територията на Община Раковски, машинно метене и машинно миене на главните благоустроени улици и територии за обществено ползване"
ABV_Attachments /ZIP архив/
Решение и Обявление /RAR архив/
СМЕТ - РАКОВСКИ - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - 2014г. /RAR архив/
ОТГОВОР НА ЗАДАДЕН ВЪПРОС от фирма кандидат относно откритата процедура прочети отговора ... /pdf формат/
ОТГОВОР НА ЗАДАДЕН ВЪПРОС №2 от фирма кандидат относно откритата процедура прочети отговора ... /pdf формат/
Покана за оваряне на ПЛИК№3 - смет Изтегли поканата /pdf формат/
Справка за извършено плащане през 2014г.
Справка за извършени плащания по Договор № 182/25.08.2014 г. за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015.
Справка за извършени плащания по Договор № 182/25.08.2014 г. за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
04.09.2018 | Информация за освобождаване на банкова гаранция за изпълнение

28.01.2014г. | Процедура чрез публична покана по реда на Гл. VIII от ЗОП с предмет: " Реконструкция на ул."Добри Чинтулов" от км 0+000 до км 0+349 - гр.Раковски, община Раковски"
Изтегли документацията /ZIP архив/
08.01.2014г. | "ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА по Глава осма “а”, ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП чрез публична покана по чл. 101”а” и сл. от ЗОП с предмет: „Разработване на Стратегия за развитие на спортен и религиозен туризъм в община Раковски. Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на политиките, провеждани от община Раковски в областта на спортния и религиозен туризъм. Разработване на Общински план за развитие на община Раковски за периода 2014 – 2020 г.“
Публична покана /pdf файл/
Изтегли документацията /doc файл/
11.10.2013г. | "ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА по Глава осма “а”, ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а и сл. ЗОП с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ, разработване на вътрешни документи и обучения за прилагането им в община Раковски”"
Публична покана /pdf файл/
Изтегли документацията /doc файл/
25.09.2013г. | "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска улична пътна мрежа през експлоатационен сезон 2013/2014г. на територията на гр. Раковски и община Раковски, на четвъртокласна пътна мрежа, на част от второкласен път II-56 в границите на гр.Раковски с обща дължина 6,241 км и на Индустриална зона - Кметство Стряма" Изтегли документацията /RAR архив/
02.09.2013г. | "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска улична пътна мрежа през експлоатационен сезон 2013/2014г. на територията на гр. Раковски и община Раковски, на четвъртокласна пътна мрежа, на част от второкласен път II-56 в границите на гр.Раковски с обща дължина 6,241 км и на Индустриална зона - Кметство Стряма" Изтегли документацията /RAR архив/
02.09.2013г. | "Доставка на обзавеждане и оборудване за обект защитено жилище в УПИ XI-2306, кв. 607,гр. Раковски, област Пловдив, финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" по приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1 "Социална инфраструктура" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с №BG161PO001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"" Изтегли документацията /RAR архив/
05.07.2013г. | Публична покана за закупуване на трактор Изтегли документацията /RAR формат/
31.05.2013г. | Публична покана за закупуване на трактор Изтегли документацията /RAR формат/
12.04.2013г. | Авариен ремонт на улици за 2013г. Изтегли документацията от ТУК
26.02.2013г.Приложение 21 одобрен работен проект за линейна инфраструктура
11.02.2013г. |"Открита процедура за избор на изпълнител на линейна инфраструктура, част от "Изграждане на канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски, Община Раковски, Област Пловдив" - І етап

Изтегли документацията .rar/архив/
18.06.2015г.|-Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
18.06.2015г.|-Информация за освободена гаранция за изпълнение

19.11.2012г. |Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител на строително–монтажни работи по проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски, финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г. по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010 по схема за „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Изтегли документацията ... rar архив.
Изтегли документацията ...doc файл.
23.11.2012г. Решение за промяна
13.11.2012г. | Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по интегриран воден проект на гр. Раковски за частично изграждане на глав. колектори и вътр. канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа, предвидени за канализация"
Информация за предварителен надзор
Документация за участие в процедурата
PDF формат.
Документация за участие в процедурата
doc формат.
23.10.2012 г. |ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка по реда на Глава осем “а” от Закон за обществени поръчки с предмет “Доставка на нова и неупотребявана компютърна техника за нуждите на Общински съвет - гр. Раковски”

Задание с приложения 1-7
Публична покана
стр.1|стр.2

Избран е изпълнител с утвърден от Възложителя протокол от 05.11.2012г.


08.10.2012 г. |ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“от Закона за обществените поръчки с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2012/2013г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ И ОБЩИНА РАКОВСКИ, НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА, НА ЧАСТ ОТ ВТОРОКЛАСЕН ПЪТ ІІ-56 В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД РАКОВСКИ С ОБЩА ДЪЛЖИНА 6.241 КМ И НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – КМЕТСТВО СТРЯМА”""
Публична поканастр.1|стр.2
Изтегли документацията13.11.2012г. Покана за публично отваряне на Плик № 1
17.09.2012 г. |Документация на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за „Изграждане на защитено жилище в УПИ XI-2306, кв. 607, гр.Раковски, обл. Пловдив”, финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
Изтегли документацията

10.09.2012 г. |Решение допълнение №ОПЗ-18/10.09.2012г. относно процедурата за канализация на гр.Раковски.Изтегли решението
27.08.2012 г. |Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„Избор на изпълнител на интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”, включващ две обособени позици: Обособена позиция 1 : „Частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация в гр. Раковски” Обособена позиция 2 : „Инженеринг за изработване на работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудването“
Изтегли документацията

25.06.2012 г. |Извършване на одит на проект: "Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на гл. колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация""
Изтегли документацията

21.06.2012 г. |Документация на обществена поръчка с предмет: "Техническа помощ за организация и управление на проект: "Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на гл. колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация""
Изтегли документацията

14.06.2012 г. |Обществена поръчка с предмет "Техническа помощ за осигуряване на информация и публичност на проект "Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа,ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация""
Публична поканастр.1|стр.2|стр.3|стр.4
Публичност финал
12.06.2012г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за „Изграждане на защитено жилище в УПИ IX-2306, кв. 607, гр.Раковски, обл. Пловдив”, финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” /PDF формат/

Количествено-стойностна сметка към тръжната документация. /PDF формат/


12.04.2012 г. |РЕШЕНИЕ №ОПЗ - 7/27.04.2012г . за класиране на участниците и избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъцина гр. Раковск, обхващащо имот №758001 от землището на гр. Раковски с ЕКАТТЕ 62075, Община Раковск, Област Пловдив", открита с Решение №ОПЗ-3/24,02,2012г., както и на основание чл. 43 от ЗОП и резултати от дейността на Комисията, отразени в Протокол №3/19.04.2012г. и Протокол №4/23.04.2012г. стр.1|стр.2

12.04.2012 г. |РЕШЕНИЕ №ОПЗ - 6/12.04.2012г . за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) по инвестиционен проект: "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Раковски, съпътстваща устойчиво развитие" по проект финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие 2007 -2013г." по схема за безвъзмездна финансова помощ, съгласно Договор №BG161PO001/1.1-09/2010, както и на основание чл.43 от ЗОП и резултати от дейността на Комисията, отразени в Протоколи №1/01.11.2011г., №2/11.11.2011г, №3/12.03.2012г. и №4/02.04.2012г., и Решение №143/14.02.2012г. на КЗК ... /PDF формат

09.03.2012 г. |Решение №ОПЗ-4/08.03.2012 г. във врзъка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски.

24.02.2012 г. |Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Раковски, обхващащо имот № 758001 от землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, област Пловдив”

24.01.2012 г. |ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ, ЧРЕЗ КОРЕКЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА СРЕБРА В ГР. РАКОВСКИ И С. ШИШМАНЦИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ

12.01.2012 г. |Процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:Провеждане на зелено училище по проект „Училище за всички – алтернативни образователни услуги”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схема: BG051PO001-4.1.03"Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" съфинансиран от Евтопейския социален фонд на Европейския съюз.

09.09.2011г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ : „ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА РАКОВСКИ, СПОСОБСТВАЩА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.” /PDF формат/

Количествено-стойностна сметка към тръжната документация за енергийната ефективност /PDF формат/


23.11.2010 г. | Съдържание на документация за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО В УПИ III-2701- РЕКРЕАЦИОННИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, КВ. 630 ПО ПЛАНА НА ГР. РАКОВСКИ”

26.08.2009 г. | Процедура по възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласни общински пътища и уличната мрежа през експлоатационен сезон 2009/2010г. на територията на община Раковски

30.12.2009 г. | Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за: „Подготовка на инвестиционен проект „Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”

Отиди на страница   <<      

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0974 сек.,0.0167 от тях за заявки.Сървър памет:964,416b