+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори 11 Юли 2021 г.
Избори 14 Ноември 2021 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ
03.12.2014г. | Докуменация - условия, указания и документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
Изтегли документацията
29.09.2014г. |Публична покана по реда на Глава VІІІ “а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП с предмет:„Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите от община Раковски - екипен коучинг за подобряване на ключови компетентности и специфични знания“ по проект „Развитие на Административната Компетентност за Отговорна Визия, Сътрудничество, Коректност и Инициативност - РАКОВСКИ”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-63/05.08.2014г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Процедурата е обявена в Портала за обществени поръчки с ID 9034091.Да се качат в раздел "Профил на купувача/ Обществени поръчки" документацията с приложенията към нея и методиката, както и обявената публична покана.Горното на основание чл. 101, буква "б", ал. 2 от ЗОП.
Изтегли публичната покана
Изтегли документацията
ПРОТОКОЛ № 1 от 09.10.2014г. ОПАК - КОУЧИНГ /rar архив/
ПРОТОКОЛ № 2 от 30.10.2014 г. ОПАК - КОУЧИНГ /rar архив/
УВЕДОМИТЕЛНОТО ПИСМО ДО ФИРМИТЕ УЧАСТНИЦИ /rar архив/
ПОКАНА ДО ИЗБРАНАТА ФИРМА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР /rar архив/
24.11.2014г.Договор - КОУЧИНГ /pdf формат/
24.11.2014г.Приложения № 1, 2 и 3 към договор - КОУЧИНГ /rar архив/
01.12.2014г.Авансово плащане на фирма "Адванст Бизнес Консултинг" ООД /pdf документ/
23.12.2014г.Междинно плащане на фирма "Адванст Бизнес Консултинг" ООД /pdf документ/
02.02.2015г.Второ междинно плащане на фирма "Адванст Бизнес Консултинг" ООД /pdf документ/
24.03.2015г.Окончателно плащане на фирма "Адванст Бизнес Консултинг" ООД /pdf документ/

24.09.2014г. |Приложено изпращам за качване в сайта на Община Раковски, Раздел "Обществени поръчки/ Профил на купувача" - процедура по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2014/2015г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ И ОБЩИНА РАКОВСКИ, НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА И НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – КМЕТСТВО СТРЯМА”. Процедурата е качена в Портала за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки и има ID 9033934. Горното на основание чл. 101, буква "б", ал. 2 от ЗОП.
Изтегли документацията /RAR архив/
14.08.2014г. |Вътрешни правила, съобразени си измененията в ЗОП от 01.07.2014г. и такива, които ще влязат в сила от 01.10.2014г.
Изтегли вътрешните правила
21.05.2014г. | Процедура по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: "Основен ремонт и реконструкция в рамките на съществуващия обем на зрителна зала в Читалищен дом "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Раковски
Изтегли документацията /RAR архив/
09.05.2014г. | Публична покана по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: "Ремонт на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Раковски през 2014г."
Изтегли документацията /RAR архив/
04.04.2014г. | Публична покана по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: "Междинна експертиза на архивна документация (общо административна и счетоводна до 2010 г. и техническа до 2012 г. включително) на Община Раковски, систематизиране и подреждане на архивохранилища и изготвяне на счетоводен апарат по работа с документите в тях", съгласно изискванията на "Наредба за реда, организирането, обработването, експертизата, съграняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и обинските институции на Държавната агенция "Архиви - София"
Процедура - архиви /RAR архив/
Публична покана/RAR архив/
18.03.2014г. | Публична покана по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на обяд за домашен социален патронаж на територията на Община Раковски"
Публична покана /RAR архив/
Документация храни - приложения/RAR архив/
06.03.2014г. | "Организирано сметосъбиране,сметопочистване и сметоизвозване на битови отпадъци и битови биоразградими отпадъци, генерирани от жилищните и нежилищните имоти на територията на Община Раковски, машинно метене и машинно миене на главните благоустроени улици и територии за обществено ползване"
ABV_Attachments /ZIP архив/
Решение и Обявление /RAR архив/
СМЕТ - РАКОВСКИ - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - 2014г. /RAR архив/
ОТГОВОР НА ЗАДАДЕН ВЪПРОС от фирма кандидат относно откритата процедура прочети отговора ... /pdf формат/
ОТГОВОР НА ЗАДАДЕН ВЪПРОС №2 от фирма кандидат относно откритата процедура прочети отговора ... /pdf формат/
Покана за оваряне на ПЛИК№3 - смет Изтегли поканата /pdf формат/
Справка за извършено плащане през 2014г.
Справка за извършени плащания по Договор № 182/25.08.2014 г. за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015.
Справка за извършени плащания по Договор № 182/25.08.2014 г. за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
04.09.2018 | Информация за освобождаване на банкова гаранция за изпълнение

28.01.2014г. | Процедура чрез публична покана по реда на Гл. VIII от ЗОП с предмет: " Реконструкция на ул."Добри Чинтулов" от км 0+000 до км 0+349 - гр.Раковски, община Раковски"
Изтегли документацията /ZIP архив/
08.01.2014г. | "ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА по Глава осма “а”, ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП чрез публична покана по чл. 101”а” и сл. от ЗОП с предмет: „Разработване на Стратегия за развитие на спортен и религиозен туризъм в община Раковски. Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на политиките, провеждани от община Раковски в областта на спортния и религиозен туризъм. Разработване на Общински план за развитие на община Раковски за периода 2014 – 2020 г.“
Публична покана /pdf файл/
Изтегли документацията /doc файл/
11.10.2013г. | "ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА по Глава осма “а”, ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а и сл. ЗОП с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ, разработване на вътрешни документи и обучения за прилагането им в община Раковски”"
Публична покана /pdf файл/
Изтегли документацията /doc файл/
25.09.2013г. | "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска улична пътна мрежа през експлоатационен сезон 2013/2014г. на територията на гр. Раковски и община Раковски, на четвъртокласна пътна мрежа, на част от второкласен път II-56 в границите на гр.Раковски с обща дължина 6,241 км и на Индустриална зона - Кметство Стряма" Изтегли документацията /RAR архив/
02.09.2013г. | "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска улична пътна мрежа през експлоатационен сезон 2013/2014г. на територията на гр. Раковски и община Раковски, на четвъртокласна пътна мрежа, на част от второкласен път II-56 в границите на гр.Раковски с обща дължина 6,241 км и на Индустриална зона - Кметство Стряма" Изтегли документацията /RAR архив/
02.09.2013г. | "Доставка на обзавеждане и оборудване за обект защитено жилище в УПИ XI-2306, кв. 607,гр. Раковски, област Пловдив, финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" по приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1 "Социална инфраструктура" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с №BG161PO001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"" Изтегли документацията /RAR архив/
05.07.2013г. | Публична покана за закупуване на трактор Изтегли документацията /RAR формат/
31.05.2013г. | Публична покана за закупуване на трактор Изтегли документацията /RAR формат/
12.04.2013г. | Авариен ремонт на улици за 2013г. Изтегли документацията от ТУК
26.02.2013г.Приложение 21 одобрен работен проект за линейна инфраструктура
11.02.2013г. |"Открита процедура за избор на изпълнител на линейна инфраструктура, част от "Изграждане на канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски, Община Раковски, Област Пловдив" - І етап

Изтегли документацията .rar/архив/
18.06.2015г.|-Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
18.06.2015г.|-Информация за освободена гаранция за изпълнение

19.11.2012г. |Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител на строително–монтажни работи по проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски, финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г. по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010 по схема за „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Изтегли документацията ... rar архив.
Изтегли документацията ...doc файл.
23.11.2012г. Решение за промяна
13.11.2012г. | Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по интегриран воден проект на гр. Раковски за частично изграждане на глав. колектори и вътр. канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа, предвидени за канализация"
Информация за предварителен надзор
Документация за участие в процедурата
PDF формат.
Документация за участие в процедурата
doc формат.
23.10.2012 г. |ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка по реда на Глава осем “а” от Закон за обществени поръчки с предмет “Доставка на нова и неупотребявана компютърна техника за нуждите на Общински съвет - гр. Раковски”

Задание с приложения 1-7
Публична покана
стр.1|стр.2

Избран е изпълнител с утвърден от Възложителя протокол от 05.11.2012г.


08.10.2012 г. |ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“от Закона за обществените поръчки с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2012/2013г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ И ОБЩИНА РАКОВСКИ, НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА, НА ЧАСТ ОТ ВТОРОКЛАСЕН ПЪТ ІІ-56 В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД РАКОВСКИ С ОБЩА ДЪЛЖИНА 6.241 КМ И НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – КМЕТСТВО СТРЯМА”""
Публична поканастр.1|стр.2
Изтегли документацията13.11.2012г. Покана за публично отваряне на Плик № 1
17.09.2012 г. |Документация на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за „Изграждане на защитено жилище в УПИ XI-2306, кв. 607, гр.Раковски, обл. Пловдив”, финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
Изтегли документацията

10.09.2012 г. |Решение допълнение №ОПЗ-18/10.09.2012г. относно процедурата за канализация на гр.Раковски.Изтегли решението
27.08.2012 г. |Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„Избор на изпълнител на интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”, включващ две обособени позици: Обособена позиция 1 : „Частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация в гр. Раковски” Обособена позиция 2 : „Инженеринг за изработване на работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудването“
Изтегли документацията

25.06.2012 г. |Извършване на одит на проект: "Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на гл. колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация""
Изтегли документацията

21.06.2012 г. |Документация на обществена поръчка с предмет: "Техническа помощ за организация и управление на проект: "Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на гл. колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация""
Изтегли документацията

14.06.2012 г. |Обществена поръчка с предмет "Техническа помощ за осигуряване на информация и публичност на проект "Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа,ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация""
Публична поканастр.1|стр.2|стр.3|стр.4
Публичност финал
12.06.2012г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за „Изграждане на защитено жилище в УПИ IX-2306, кв. 607, гр.Раковски, обл. Пловдив”, финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” /PDF формат/

Количествено-стойностна сметка към тръжната документация. /PDF формат/


12.04.2012 г. |РЕШЕНИЕ №ОПЗ - 7/27.04.2012г . за класиране на участниците и избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъцина гр. Раковск, обхващащо имот №758001 от землището на гр. Раковски с ЕКАТТЕ 62075, Община Раковск, Област Пловдив", открита с Решение №ОПЗ-3/24,02,2012г., както и на основание чл. 43 от ЗОП и резултати от дейността на Комисията, отразени в Протокол №3/19.04.2012г. и Протокол №4/23.04.2012г. стр.1|стр.2

12.04.2012 г. |РЕШЕНИЕ №ОПЗ - 6/12.04.2012г . за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) по инвестиционен проект: "Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Раковски, съпътстваща устойчиво развитие" по проект финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие 2007 -2013г." по схема за безвъзмездна финансова помощ, съгласно Договор №BG161PO001/1.1-09/2010, както и на основание чл.43 от ЗОП и резултати от дейността на Комисията, отразени в Протоколи №1/01.11.2011г., №2/11.11.2011г, №3/12.03.2012г. и №4/02.04.2012г., и Решение №143/14.02.2012г. на КЗК ... /PDF формат

09.03.2012 г. |Решение №ОПЗ-4/08.03.2012 г. във врзъка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски.

24.02.2012 г. |Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Раковски, обхващащо имот № 758001 от землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, област Пловдив”

24.01.2012 г. |ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ, ЧРЕЗ КОРЕКЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА СРЕБРА В ГР. РАКОВСКИ И С. ШИШМАНЦИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ

12.01.2012 г. |Процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:Провеждане на зелено училище по проект „Училище за всички – алтернативни образователни услуги”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схема: BG051PO001-4.1.03"Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" съфинансиран от Евтопейския социален фонд на Европейския съюз.

09.09.2011г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ : „ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА РАКОВСКИ, СПОСОБСТВАЩА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.” /PDF формат/

Количествено-стойностна сметка към тръжната документация за енергийната ефективност /PDF формат/


23.11.2010 г. | Съдържание на документация за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО В УПИ III-2701- РЕКРЕАЦИОННИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, КВ. 630 ПО ПЛАНА НА ГР. РАКОВСКИ”

26.08.2009 г. | Процедура по възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласни общински пътища и уличната мрежа през експлоатационен сезон 2009/2010г. на територията на община Раковски

30.12.2009 г. | Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за: „Подготовка на инвестиционен проект „Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”

Отиди на страница   <<      

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0565 сек.,0.0116 от тях за заявки.Сървър памет:955,128b