+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ


1. Определение
Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.
В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Капацитетът на центъра е 10 деца/ младежи. Децата в ЦНСТ са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.


2. Цел
Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

3. Задачи
 Да се задоволят основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и се осигуряват условия за тяхното надграждане;
 Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да израстват и развиват пълноценно своите възможности;
 Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.;
 Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността;
 Да се осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване;
 Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване;
 Да се оказва съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване;
 Да се подготвят порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността;
 Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение;
 Да се осигури адаптацията на детето в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип;
 Да се интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват.

4. Целеви групи
Ползвателите на Център за настаняване от семеен тип са:
Деца от 3 до 18-годишна възраст и младежи от 18 до 29 г., лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство. Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри.

5. Принципи и ценности
ЦНСТ функционира при спазване на следните принципи:
 Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 Зачитане на достойнството и личността на детето;
 Уважение към личната история и етническата и културна идентичност на детето;
 Предоставяне на възможности за пълноценно развитие на потенциала на децата, съобразно техните потребности и възможности;
 Зачитане на индивидуалните особености на всяко дете, като се отчита динамиката на детското развитие и се прилага индивидуален подход при предоставянето на грижи;
 Насърчаване на взаимоотношенията между детето и значими за детето хора и външния свят;
 Подпомагане на детето за вписването му в социалната среда;
 Предоставяне на възможност на детето да прави избор и да взема решения съобразно възможностите и възрастта си;
 Поддържане на среда близка до семейната и предлагане на отношения на сигурност и доверие трайни във времето;
 Подкрепяне и стимулиране на самостоятелността и развитието на детето, съобразно индивидуалните му особености;
 Осигуряване на значим за детето възрастен, с който детето създава значима доверителна връзка.

Ценностите в ЦНСТ са свързани със зачитане правото на детето на:
 пълноценен, самостоятелен и достоен живот;
 запознаване и поддържане на личната му история, етническа и културна идентичност;
 недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 развитие съобразно особеностите и желанията му;
 активно участие в обществения живот;
 информираност и право да изразява мнение по всички въпроси, които го засягат;
 качествено образование, професионално ориентиране и професионална подготовка;
 достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация;
 отдих и културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване;
 специална подкрепа и грижи, способстващи за максималното развитие на потенциала на детето с увреждане;
 отглеждане в семейна среда.Персонал:
1. Виолета Стойчкова - ръководител
2. Невенка Димова - социален работник
3. Стоян Пенсов - педагог
4. Яна Даймова - детегледач
5. Тина Койружка - детегледач
6. Веселина Власова - детегледач
7. Тинка Патазова - детегледач
8. Анка Манавска - хигиенистБАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ И ФИРМИ:

IBAN: BG21UNCR70008421759882
BIC:UNCRBGSF
Код за вид плащане: 445100
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Филиал Раковски


Списък на дарителите:
1. Рангел Матански
2. Георги Иванов Гаджев
3.Петя Н. Койрушка
4.Веселина Балабанска
5.Веселина Земярска
6.Катерина Масалджийска
7. Църква "Пресвето Сърце Исусуво"

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.1195 сек.,0.0508 от тях за заявки.Сървър памет:737,864b