+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ


1. Определение
Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.
В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Капацитетът на центъра е 10 деца/ младежи. Децата в ЦНСТ са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.


2. Цел
Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

3. Задачи
 Да се задоволят основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и се осигуряват условия за тяхното надграждане;
 Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да израстват и развиват пълноценно своите възможности;
 Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.;
 Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността;
 Да се осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване;
 Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване;
 Да се оказва съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване;
 Да се подготвят порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността;
 Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение;
 Да се осигури адаптацията на детето в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип;
 Да се интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват.

4. Целеви групи
Ползвателите на Център за настаняване от семеен тип са:
Деца от 3 до 18-годишна възраст и младежи от 18 до 29 г., лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство. Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри.

5. Принципи и ценности
ЦНСТ функционира при спазване на следните принципи:
 Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 Зачитане на достойнството и личността на детето;
 Уважение към личната история и етническата и културна идентичност на детето;
 Предоставяне на възможности за пълноценно развитие на потенциала на децата, съобразно техните потребности и възможности;
 Зачитане на индивидуалните особености на всяко дете, като се отчита динамиката на детското развитие и се прилага индивидуален подход при предоставянето на грижи;
 Насърчаване на взаимоотношенията между детето и значими за детето хора и външния свят;
 Подпомагане на детето за вписването му в социалната среда;
 Предоставяне на възможност на детето да прави избор и да взема решения съобразно възможностите и възрастта си;
 Поддържане на среда близка до семейната и предлагане на отношения на сигурност и доверие трайни във времето;
 Подкрепяне и стимулиране на самостоятелността и развитието на детето, съобразно индивидуалните му особености;
 Осигуряване на значим за детето възрастен, с който детето създава значима доверителна връзка.

Ценностите в ЦНСТ са свързани със зачитане правото на детето на:
 пълноценен, самостоятелен и достоен живот;
 запознаване и поддържане на личната му история, етническа и културна идентичност;
 недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 развитие съобразно особеностите и желанията му;
 активно участие в обществения живот;
 информираност и право да изразява мнение по всички въпроси, които го засягат;
 качествено образование, професионално ориентиране и професионална подготовка;
 достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация;
 отдих и културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване;
 специална подкрепа и грижи, способстващи за максималното развитие на потенциала на детето с увреждане;
 отглеждане в семейна среда.Персонал:
1. Виолета Стойчкова - ръководител
2. Невенка Димова-Павлова - социален работник
3. Стоян Пенсов - педагог
4. Яна Даймова - детегледач
5. Тина Койружка - детегледач
6. Веселина Власова - детегледач
7. Тинка Патазова - детегледач
8. Анка Манавска - хигиенистБАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ И ФИРМИ:

IBAN: BG21UNCR70008421759882
BIC:UNCRBGSF
Код за вид плащане: 445100
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Филиал Раковски


Списък на дарителите:
1. Рангел Матански
2. Георги Иванов Гаджев
3.Петя Н. Койрушка
4.Веселина Балабанска
5.Веселина Земярска
6.Катерина Масалджийска
7. Църква "Пресвето Сърце Исусуво"

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0926 сек.,0.0142 от тях за заявки.Сървър памет:746,576b