16.06.2017 | Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с Общинска Администрация

19.05.2017 | Проект на Наредба за управлението на общинската пътна мрежа на Община Раковски

09.05.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски

25.04.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

23.03.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски

16.03.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски

31.01.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

24.01.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

16.01.2017 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски

21.12.2016 | Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област

13.12.2016 | Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски

02.12.2016 | Проект на Правилник за организацията и дейността на ОП БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.2214 сек.,0.1122 от тях за заявки.Сървър памет:2,662kb