СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори 11 Юли 2021 г.
Избори 14 Ноември 2021 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ23. 11.2010

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО В УПИ III-2701- РЕКРЕАЦИОННИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, КВ. 630 ПО ПЛАНА НА ГР. РАКОВСКИ”

Т О М I

1. Решение на възложителя за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО В УПИ III-2701- РЕКРЕАЦИОННИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, КВ. 630 ПО ПЛАНА НА ГР. РАКОВСКИ”
1.1 Решение под формата на административен акт на кмета на Община Раковски
1.2 Решение под формата на задължителен образец на Агенцията за обществени поръчки
2. Обявление за обществена поръчка.

ТОМ II

КНИГА I – „УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА”

Приложение № 23 – Указания за участие в обществената поръчка

КНИГА II – “ЗАДАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ”

Приложение № 19 - Пълно описание на обекта на обществена поръчка

Приложение № 20 – Технически спецификации
Приложение № 21 – Количествени сметки
Приложение № 22 – Технически проект

КНИГА III – „ОБРАЗЦИ”

Приложение № 1 - Заявление за участие

Приложение № 2 - Административни сведения

Приложение № 3 - Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка.

Приложение № 4 - Списък на основните договори за сходни услуги, изпълнени през последните три години.

Приложение № 5 - Списък-декларация за собствено или наето техническо оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на поръчката.

Приложение № 6 - Списък-декларация за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за извършване на строителството.

Приложение № 7 - Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката.

Приложение № 8 - Декларация за участието на подизпълнители.

Приложение № 9 - Декларация от подизпълнител.

Приложение № 10 - информация за общия оборот и за оборота на услуги, сходни на тези, които са обект на поръчката, за последните три години.

Приложение № 11 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

Приложение № 12 - Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП за участници, установени/регистрирани в България.

Приложение № 12а - Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП за участници, установени/регистрирани извън България.

Приложение № 13 - Декларация от членовете на обединението/консорциума.

Приложение № 14 - Декларация за приемане и спазване на етичните клаузи на поръчката.

Приложение № 15 - Банкова гаранция за участие в процедурата.

Приложение № 16 - Банкова гаранция за добро изпълнение.

Приложение № 17 - Предлагана цена.

Приложение № 18 - Проект на договор.

Приложение № 19а – Декларация, че е спазена минималната цена на труда.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0534 сек.,0.0107 от тях за заявки.Сървър памет:741,248b