+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИКонтакти
Електронни адреси за връзка с общинска и кметски администрации в община Раковски


Електронен адрес на общинска администрация Раковски :oa@rakovski.bg

Електронен адрес на кметство Момино село :kmetstvo_momino@abv.bg

Електронен адрес на кметство Болярино :bolyarino@rakovski.bg

Електронен адрес на кметство Стряма :kmetstvo_stryama@abv.bg

Електронен адрес на кметство Чалъкови :kmetkmetstvochalukovi@abv.bg

Електронен адрес на кметство Белозем :kmetstvo_belozem@abv.bg

Електронен адрес на кметство Шишманци:shishmansi@abv.bg

Общинска администрация-Раковски

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Кмет на община Павел Гуджеров Етаж 2,стая 6 110 031512260
2. Заместник-кмет Венцислав Чавдаров Етаж 2,стая 7 103 0887122447
3. Заместник-кмет Татяна Бакова Етаж 3,стая 11 105 031512366
4. Заместник-кмет Йовко Романов Етаж 3,стая 7 104 031513050
5. Общински съвет-Председател Мария Гиева Етаж 2,стая 4 107 031512438
6. Секретар на община Иванка Пачова Етаж 2,стая 5 106 031512580
7. Главен архитект Чавдар Кьолов Етаж 1,стая 10 123
8. Ръководител на звено за вътрешен одит Рени Илиева Етаж 3,стая 2 125 031512301
9. Финансов контрольор Анна Гидишка Етаж 3,стая 2 125 031512301
10. Главен инженер Светлана Шопова Етаж 3, стая 8 127 031512213


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


ДИРЕКЦИЯ ”БЮДЖЕТ,ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”
№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Директор,Той и гл.счетоводител Ана Маджарска Етаж 3,стая 10 115 031512036
2. Главен експерт ФСО Вера Кикова Етаж 3,стая 10 115 031512036
3. Главен експерт „Бюджет и финанси” Мария Делгянска Етаж 3,стая 9 109 031514879
4. Главен специалист „Бюджет и финанси” Етаж 3,стая 9 109 031514879
5. Главен специалист „Счетоводител” Вера Делгянска Етаж 3,стая 6 129 031512442
6. Главен специалист ”Счетоводител” Таня Бойкина Етаж 3,стая 6 129 031512442
7. Главен Специалист ”Счетоводител” Марияна Пендова Етаж 3,стая 6 129 031512442
8. Домакин Чавдар Работов Етаж 3,стая 6 129 031512442


ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО,АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Директор на Дирекция „ПАИО” Надежда Гешева Етаж 2,стая 1 114 031512346
2. Старши юрисконсулт Мирослав Милев Етаж 2,стая 2 113 031512369
3. Старши юрисконсулт Етаж 2,стая 2 113 031512369
4. Старши юрисконсулт Елена Тилева Етаж 1,стая 3 117 031515000
5. Главен юрисконсулт Мариета Димитрова Етаж 2,стая 2 113 031512369
6. Гл.спец.”ПР,ЧР и ТРЗ” Милена Павлова Етаж 2,стая 1 113 031512346
7. Гл.спец”Сътрудник Кмет” Гина Власова Етаж2,стая 6 110 031512260


ЗВЕНО „ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Гл.спец.”Сътрудник ОбС” Валентина Донева Етаж 2,стая 4 107 031512438


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция „Местно развитие и политики”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Директор на Дирекция „МРП” Стойо Фитнев Етаж 3,стая 3 031513294


ОТДЕЛ ”ТСУ,Строителство,Общинска собственост и Стопански дейности”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Началник отдел Рафаело Бенин Етаж 3,стая 5 128 031515994
2. Гл.спец.”УП” Станислава Лукова Етаж 1,стая 2 116 031512180
3. Гл.спец.”ТУГА” Милена Телбийска Етаж 1,стая 2 116 031512180
4. Гл.спец. „СК и УТТО” Петър Тачев Етаж 1, стая 3 117 031515000
5. Гл.спец. „ОС” Елена Пачова Етаж 3,стая 5 128 031515994
6. Гл.спец. „ОС” Веселина Шопова Етаж 3,стая 5 128 031515994
7. Гл.експерт „Екология” Лилияна Шопова Етаж 1,стая 1 118 031514930
8. Гл.спец.”Стопанска дейност,търговия и туризъм” Петя Колева Етаж 1, стая 1 118 031514930
9. Гл.спец.”Озеленяване” Етаж 1,стая 1 118 031514930


ОТДЕЛ „Европроекти,образование и култура”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Гл.експерт ”Европрограми и проекти” Анна Изевкова Етаж 3,стая 4 130 0886304222
2. Гл.спец. „Европрограми и проекти” Йорданка Антонова Етаж 3,стая 4 130 0886304222
3. Ст.спец.“ПВЗ“ Мирослава Гидишка Етаж 3,стая 4 130 0886304222
4. Мл.спец.“Ромски медиатор“ Илия Русев Етаж 3,стая 1 124 0886333109
5. Гл.спец.”ОДУЗ” Петя Загорчева Етаж 3,стая 12 127 031512213
6. Гл.спец.”Културни дейности и читалища” Ана Белчева Етаж 3,стая 1
7. Гл. спец.“Спортни дейности“ Етаж 3,стая 1 124 0886333109
8. Секретар на МКБППМН Веселин Делипетров Етаж 2,стая 1 114 031512346
9. Специалист "Социални дейности" Мариела Власова Етаж 3, стая 4 130 0886304222


Отдел „ГРАО”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Старши експерт „ГРАО” Анна Говедарска Етаж 1,стая 9 122 031512010
2. Гл.спец.”Обредни дейности” Мария Нендова Етаж 1,стая 7 121 031512093


Отдел ”Местни данъци и такси”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Началник отдел Мария Ячева Етаж 1, стая 6 120 031512521
2. Ст.експерт „Данъчни приходи” Красимира Чавдарова Етаж 1, стая 6 120 031512521
3. Гл.спец. „Събиране и контрол” Росица Марина Етаж 1,стая 6 120 031512521
4. Гл.спец. „Данъчни приходи” Ана Мирчева Етаж 1 стая 5 119


ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Гише „Деловодство” Екатерина Пеева Етаж 1,стая 8 111 031512087
2. Гише „Деловодство” Вяра Манавска Етаж 1,стая 8 111 031512087
3. Гише „ГРАО” Мария Стойкова Етаж 1,стая 8 112 031512087
4. Гише „ТСУ” Етаж 1,стая 8 112 031512087
5. Гише „Каса” Мая Камбурова Етаж 1,стая 8 112 031512087


ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА РАКОВСКИ

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Старши експерт Лъчезар Демирев Етаж 3,стая 2 125 0887436056


ОХРАНА –ВХОД

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Дежурен ОбС Ангел Даймов Етаж 1,стая 4 031512233 031512065-централа
2. Дежурен ОбС Антон Карагьозов Етаж 1,стая 4 031512233 031512065-централа
3. Дежурен ОбС Иван Павлов Етаж 1,стая 4 031512233 031512065-централа
4. Дежурен ОбС Петър Шопов Етаж 1,стая 4 031512233 031512065-централа
5. Дежурен ОбС Милко Шарков Етаж 1,стая 4 031512233 031512065-централаФИЛИАЛ НА БЮРО ПО ТРУДА –ПЛОВДИВ

1. Гл. специалист 031512428, 031512412, 0879003709КМЕТСТВА В ОБЩИНА РАКОВСКИС. БЕЛОЗЕМ

1. Кмет на кметство Виолета Петрова 031592050
2. Гл.спец.”АО” Пенка Кирилова 031592039
3. Гл.спец.”ФОМО” Йорданка Димитрова 031592038
4. Ст.спец.”ГРАО” Славяна Борисова 031592041
5. Гл.спец.”ЕКТО”- Петрана Николова


С. СТРЯМА

1. Кмет на кметство Васил Черпелийски 031532221
2. Гл.спец.”АО” Снежана Шопова 031532321
3. Гл.спец.”ФОМО” Юлия Агова 031532265
4. Ст.спец.”ГРАО” Елена Нанчева 031532385
5. Гл.спец.”СПКО”- Милена Телбийска


С. МОМИНО СЕЛО

1. Кмет на кметство Никола Христозов 031552321
2. Ст.спец.”ФОМО” Донка Пацева 031559216
3. Гл.спец.”СПКО”- Милена Телбийска


С. ШИШМАНЦИ

1. Кмет на кметство Александър Атанасов 031562321
2. Ст.спец.”ФОМО” Данка Кюпова 031562221
3. Ст.спец. „ГРАО” Иванка Маринова 031562229
4. Гл.спец.”ЕКТО” Милена Телбийска


С. ЧАЛЪКОВИ

1. Кмет на кметство Димитър Николов 031542221
2. Ст.спец.”ФОМО” Иванка Стефанова 031542229
3. Ст.спец. „ГРАО” Тереза Рангелова 031542229


С. БОЛЯРИНО

1. Кметски наместник Стефка Милиева 031572221
2. Ст.спец.”ФОМО” Веска Колева 031572321


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ”

1. Директор Петър Антонов 0899105040


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

1. Директор Виолета Стоичкова 031029938


ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

1. Директор Милена Чепишева 031512377


ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

1. Домакин Ана Арлашка 0888562799


БЪЛГАРСКИ ПОЩИ-КЛОН РАКОВСКИ

1. Началник Централна поща Петър Донев 031512015


ВИК-КЛОН РАКОВСКИ

1. Ръководител район инж. Иван Маринов 032/605 981


РУ-ПОЛИЦИЯ

1. ДЕЖУРЕН 031515050


РСПБЗН-РАКОВСКИ

1. ДЕЖУРЕН 031512449


ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ-РАКОВСКИ

1. ИНСПЕКТОР Иван Гаджев 031512333


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”

1. Регистратура 031513152


ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”-РАКОВСКИ

1. Началник Пенка Ячева 031514764 031516021


БЮРО ПО ТРУДА –РАКОВСКИ

1. Гл.специалист 031512428, 031512412, 0879003709


ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ” -РАКОВСКИ

1. Директор 031512358 031513159


ДЕТСКИ ГРАДИНИДГ „ДЕТЕЛИНА”-ГР.РАКОВСКИ

1. Директор Йорданка Лукова 0884292911


ДГ „ИГЛИКА”-ГР.РАКОВСКИ

1. Директор Панка Станкова 0884292912


ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”-ГР.РАКОВСКИ

1. Директор Величка Печева 0897865486


ДГ „ПЪРВИ ЮНИ”-ГР.РАКОВСКИ

1. Директор Диана Стоянова 0884292913


ДГ „СИНЧЕЦ”-С.БЕЛОЗЕМ

1. Директор Дора Димитрова 0884292914


ДГ „РАДОСТ”-С.СТРЯМА

1. Директор Нина Стоева 0884292915


УЧИЛИЩАОУ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”- РАКОВСКИ

1. Директор Нина Недева 0884969665


ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”- РАКОВСКИ

1. Директор Кремена Алексиева 0884292902


ОУ”ГЕО МИЛЕВ”- С.БЕЛОЗЕМ

1. Директор Диана Генова 0894674806


ОУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”- С.СТРЯМА

1. Директор Румен Филипов 0884292906


ОУ”Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”- С.ЧАЛЪКОВИ

1. Директор Ангел Шиков 0884292906


ГИМНАЗИИПГ”ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ”-РАКОВСКИ

1. Директор Петър Карпаров 031512402


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО –С.БЕЛОЗЕМ

1. Директор Йосиф Стамболийски 031592205

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.1419 сек.,0.0273 от тях за заявки.Сървър памет:1,538kb