+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИКонтакти
Електронни адреси за връзка с общинска и кметски администрации в община Раковски

Електронен адрес на общинска администрация Раковски :oa@rakovski.bg

Електронен адрес на кметство Момино село :kmetstvo_momino@abv.bg

Електронен адрес на кметство Болярино :bolyarino@rakovski.bg

Електронен адрес на кметство Стряма :kmetstvo_stryama@abv.bg

Електронен адрес на кметство Чалъкови :kmetkmetstvochalukovi@abv.bg

Електронен адрес на кметство Белозем :kmetstvo_belozem@abv.bg

Електронен адрес на кметство Шишманци:shishmansi@abv.bg

Общинска администрация-Раковски

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Кмет на община Павел Гуджеров Етаж 2,стая 6 110 031512260
2. Заместник-кмет Венцислав Чавдаров Етаж 2,стая 7 103 031515058
3. Заместник-кмет Татяна Бакова Етаж 3,стая 11 105 031512366
4. Заместник-кмет Йовко Романов Етаж 3,стая 7 104 031513050
5. Общински съвет-Председател Рангел Матански Етаж 2,стая 4 107 031512438
6. Секретар на община Иванка Пачова Етаж 2,стая 5 106 031512580
7. Главен архитект Светослав Фъсов Етаж 1,стая 10 123
8. Ръководител на звено за вътрешен одит Рени Илиева Етаж 3,стая 2 125 031512301
9. Финансов контрольор Анна Гидишка Етаж 3,стая 2 125 031512301

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ ”БЮДЖЕТ,ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Директор,Той и гл.счетоводител Ана Маджарска Етаж 3,стая 10 108 031512036
2. Главен експерт ФСО Вера Кикова Етаж 3,стая 10 108 031512036
3. Главен експерт „Бюджет и финанси” Таня Йовчева Етаж 3,стая 9 109 031514879
4. Главен специалист „Бюджет и финанси” Мария Ночева Етаж 3,стая 9 109 031514879
5. Главен специалист „Счетоводител” Вера Делгянска Етаж 3,стая 6 129 031512442
6. Главен специалист ”Счетоводител” Таня Бойкина Етаж 3,стая 6 129 031512442
7. Главен Специалист ”Счетоводител” Етаж 3,стая 6 129 031512442
8. Касиер Бойка Стойкова Етаж 3,стая 12 131 031512363
9. Касиер Мирослава Гидишка Етаж 1,стая 8 112 031512087
10. Домакин Чавдар Работов Чавдар Работов 129 031512442

ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО,АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Директор на Дирекция „ПАИО” Надежда Гешева Етаж 2,стая 1 114 031512346
2. Старши юрисконсулт Мирослав Милев Етаж 2,стая 2 113 031512369
3. Старши юрисконсулт Стела Райкова Етаж 2,стая 2 113 031512369
4. Главен юрисконсулт Мариета Димитрова Етаж 2,стая 2 113 031512369
5. Гл.спец.”ПР,ЧР и ТРЗ” Янка Гюлова Етаж 2,стая 1 113 031512346
6. Гл.спец”Сътрудник Кмет” Гина Власова Етаж2,стая 6 110 031512260

ЗВЕНО „ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Гл.спец.”Сътрудник ОбС” Славка Гълева Етаж 2,стая 4 107 031512438

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Местно развитие и политики”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Директор на Дирекция „МРП” Стойо Фитнев Етаж 3,стая 1 124 0886333109

ОТДЕЛ ”ТСУ,Строителство,Общинска собственост и Стопански дейности”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Началник отдел Чавдар Кьолов Етаж 3,стая 5 128 031515994
2. Главен инженер Светлана Шопова Етаж 3, стая 8 127 031512213
3. Гл.спец.”ЕКТО” Ана Николова Етаж 1,стая 2 116 031512180
4. Гл.спец.”ЕКТО” Петър Терзийски Етаж 1,стая 2 116 031512180
5. Гл.спец. „СПКО” Мариела Василева-Томалянова Етаж 1,стая 3 117 031515000
6. Гл.спец. „СК и УТТО” Петър Тачев Етаж 1, стая 3 117 031515000
7. Гл.спец. „ОС” Елена Пачова Етаж 3,стая 5 128 031515994
8. Гл.спец. „ОС” Веселина Шопова Етаж 3,стая 5 128 031515994
9. Гл.експерт „Екология” Лилияна Шопова Етаж 1,стая 1 118 031514930
10. Гл.спец.”Стопанска дейност,търговия и туризъм” Етаж 1, стая 1 118 031514930
11. Гл.спец.”Озеленяване” Мария Силикчийска Етаж 1,стая 1 118 031514930

ОТДЕЛ „Европроекти,образование и култура”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Гл.експерт ”Европрограми и проекти” Анна Будакова Етаж 3,стая 4 130 0886304222
2. Гл.спец. „Европрограми и проекти” Йорданка Антонова Етаж 3,стая 4 130 0886304222
3. Гл.спец.”ОДУЗ” Албена Храненикова Етаж 3,стая 8 127 031512213
4. Гл.спец.”Културни дейности и читалища” Ана Белчева Етаж 3,стая 1 124 0886333109
5. Секретар на МКБППМН Веселен Делипетров Етаж 2,стая 1 114 031512346

Отдел „ГРАО”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Старши експерт „ГРАО” Анна Говедарска Етаж 1,стая 9 122 031512010
2. Гл.спец.”Обредни дейности” Мария Нендова Етаж 1,стая 7 121 031512093

Отдел ”Местни данъци и такси”

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Началник отдел Мария Ячева Етаж 1, стая 6 120 031512521
2. Ст.експерт „Данъчни приходи” Красимира Чавдарова Етаж 1, стая 6 120 031512521
3. Гл.спец. „Събиране и контрол” Росица Марина Етаж 1,стая 6 120 031512521
4. Гл.спец. „Данъчни приходи” Ана Мирчева Етаж 1 стая 5 119
5. Касиер „ДП” Ани Чонкова Етаж 1,стая 5 119

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Гише „Деловодство” Екатерина Пеева Етаж 1,стая 8 111 031512087
2. Гише „ГРАО” Мария Стойкова Етаж 1,стая 8 112 031512087
3. Гише „ТСУ” Станислава Лукова Етаж 1,стая 8 112 031512087
4. Гише „Каса” Мирослава Гидишка Етаж 1,стая 8 112 031512087

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА РАКОВСКИ

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Старши експерт инж.Милан Гинов Етаж 3,стая 2 125 0887436056

ОХРАНА –ВХОД

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на етаж и стая Вътрешен номер чрез централа Външен телефонен номер
1. Дежурен ОбС Ангел Даймов Етаж 1,стая 4 031512233 031512065-централа
2. Дежурен ОбС Венко Ячев Етаж 1,стая 4 031512233 031512065-централа
3. Дежурен ОбС Иван Павлов Етаж 1,стая 4 031512233 031512065-централа
4. Дежурен ОбС Петър Шопов Етаж 1,стая 4 031512233 031512065-централа
5. Дежурен ОбС Милко Шарков Етаж 1,стая 4 031512233 031512065-централа

КМЕТСТВА В ОБЩИНА РАКОВСКИ


С. БЕЛОЗЕМ

1. Кмет на кметство Виолета Петрова 031592050
2. Гл.спец.”АО” Пенка Кирилова 031592039
3. Гл.спец.”ФОМО” Йорданка Димитрова 031592038
4. Ст.спец.”ГРАО” Миглена Стоянова 031592041
5. Гл.спец.”ЕКТО”- Петрана Николова

С. СТРЯМА

1. Кмет на кметство Васил Черпелийски 031532221
2. Гл.спец.”АО” Снежана Шопова 031532321
3. Гл.спец.”ФОМО” Юлия Агова 031532265
4. Ст.спец.”ГРАО” Елена Нанчева 031532385
5. Гл.спец.”СПКО”- Катя Ночева

С. МОМИНО СЕЛО

1. Кмет на кметство Никола Христозов 031552321
2. Ст.спец.”ФОМО” Донка Пацева 031559216
3. Гл.спец.”СПКО”- Катя Ночева

С. ШИШМАНЦИ

1. Кмет на кметство Александър Атанасов 031562321
2. Ст.спец.”ФОМО” Данка Кюпова 031562221
3. Ст.спец. „ГРАО” Иванка Маринова 031562229
4. Гл.спец.”ЕКТО” Петър Терзийски

С. ЧАЛЪКОВИ

1. Кмет на кметство Димитър Николов 031542221
2. Ст.спец.”ФОМО” Иванка Стефанова 031542229
3. Ст.спец. „ГРАО” Тереза Рангелова 031542229

С. БОЛЯРИНО

1. Кметски наместник Стефка Милиева 031572221
2. Ст.спец.”ФОМО” Веска Колева 031572321

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ”

1. Директор Петър Антонов 0899105040

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

1. Директор Петър Пенишев 031029938

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

1. Директор Красимира Патазова 031512377

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

1. Домакин Дида Инджова 0894790317

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ-КЛОН РАКОВСКИ

1. Началник Централна поща Петър Донев 031512015

ВИК-КЛОН РАКОВСКИ

1. Ръководител район инж. Иван Маринов 032/605 981

РУ-ПОЛИЦИЯ

1. ДЕЖУРЕН 031515050

РСПБЗН-РАКОВСКИ

1. ДЕЖУРЕН 031512449

ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ-РАКОВСКИ

1. ИНСПЕКТОР Иван Гаджев 031512333

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”

1. Регистратура 031513152

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”-РАКОВСКИ

1. Началник Пенка Ячева 031514764 031516021

БЮРО ПО ТРУДА –РАКОВСКИ

1. Директор Добринка Донева 031512428 031512412

ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ” -РАКОВСКИ

1. Директор 031512358 031513159

ДЕТСКИ ГРАДИНИ


ДГ „ДЕТЕЛИНА”-ГР.РАКОВСКИ

1. Директор Йорданка Лукова 0884292911

ДГ „ИГЛИКА”-ГР.РАКОВСКИ

1. Директор Панка Станкова 0884292912

ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”-ГР.РАКОВСКИ

1. Директор Величка Печева 0897865486

ДГ „ПЪРВИ ЮНИ”-ГР.РАКОВСКИ

1. Директор Диана Стоянова 0884292913

ДГ „СИНЧЕЦ”-С.БЕЛОЗЕМ

1. Директор Райна Кръстева 0884292914

ДГ „РАДОСТ”-С.СТРЯМА

1. Директор Нина Стоева 0884292915

УЧИЛИЩА


ОУ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”- РАКОВСКИ

1. Директор Нина Недева 0884969665

ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”- РАКОВСКИ

1. Директор Кремена Алексиева 0884292902

ОУ”ГЕО МИЛЕВ”- С.БЕЛОЗЕМ

1. Директор Диана Генова 0894674806

ОУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”- С.СТРЯМА

1. Директор Румен Филипов 0884292906

ОУ”Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”- С.ЧАЛЪКОВИ

1. Директор Ангел Шиков 0884292906

ГИМНАЗИИ


ПГ”ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ”-РАКОВСКИ

1. Директор Петър Карпаров 031512402

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО –С.БЕЛОЗЕМ

1. Директор Йосиф Стамболийски 031592205

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0664 сек.,0.0122 от тях за заявки.Сървър памет:989,816b