+ A | - a | Нулиране

Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ15.08.2019 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

15.08.2019 | Покана /.PDF формат/
15.08.2019 | Техническа спецификация /.PDF формат/
15.08.2019 | Образци на документи /.DOC формат/
15.08.2019 | КС Приложение /.XLS формат/
23.08.2019 | ОФЕРТА ГОБОКС ООД - гр. София /.PDF формат/18.04.2019 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по подготовка за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 44 от ЗОП, а именно "Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествено-културни дейности от Народно читалище "Христо Ботев", с идентификатор № 80371.241.787.1 с. Стряма, община Раковски" по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски"

18.04.2019 | Обява - Покана /.PDF формат/
18.04.2019 | Техническа спецификация - Приложение 1 /.PDF формат/
18.04.2019 | Техническо предложение - Приложение 2 /.DOCX формат/
18.04.2019 | Ценово предложение - Приложение 3 /.DOCX формат/
18.04.2019 | Декларация - Приложение 4 Образец по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП /.DOCX формат/
18.04.2019 | Декларация - Приложение 5 /.DOCX формат/
25.04.2019 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/14.01.2019 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Реконструкция и/или ремонт на обществени сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, а именно: „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествено-културни дейности от Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1929“, с. Шишманци“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

14.01.2019 | Покана /.PDF формат/
14.01.2019 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
14.01.2019 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
23.01.2019 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
23.01.2019 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
23.01.2019 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/14.01.2019 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

14.01.2019 | Покана /.PDF формат/
14.01.2019 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
14.01.2019 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
23.01.2019 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
23.01.2019 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
23.01.2019 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/14.01.2019 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ II 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

14.01.2019 | Покана /.PDF формат/
14.01.2019 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
14.01.2019 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
14.01.2019 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
23.01.2019 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
23.01.2019 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
23.01.2019 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/06.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 588 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

06.12.2018 | Покана /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/06.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

06.12.2018 | Покана /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/06.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ VII 2424 – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

06.12.2018 | Покана /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/06.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ II 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

06.12.2018 | Покана /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
06.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
06.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/05.12.2018 | Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски. Дейностите по три обособени позиции:

15.12.2018 | Покана /.PDF формат/
15.12.2018 | Обособена позиция № 1: „Предоставяне на консултантска услуга – изготвяне на проект“ /.PDF формат/
15.12.2018 | Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор “ /.PDF формат/05.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

05.12.2018 | Покана /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/05.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 588 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

05.12.2018 | Покана /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/05.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: “Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ VII 2424 – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

05.12.2018 | Покана /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/05.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура, а именно: „Реконструкция и ремонт на градски стадион „Петър Парчевич“, кв. Секирово, гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

05.12.2018 | Покана /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/05.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Реконструкция и/или ремонт на обществени сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, а именно: „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествено-културни дейности от Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1929“, с. Шишманци“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

05.12.2018 | Покана /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/05.12.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ II 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

05.12.2018 | Покана /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
05.12.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
05.12.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
17.12.2018 | ЦИД АТЛАС ООД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ТЕРРА ГРОУП ЕАД - гр. Пловдив /.PDF формат/
17.12.2018 | ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - гр. Кричим /.PDF формат/19.10.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с възложител Народно читалище „Христо Ботев - село Болярино 1999 г.", с. Болярино, общ. Раковски по проект „„Фестивал на тракийската народна музика - село Болярино” , съгласно условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.034 МИГ Раковски Мярка 21” Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски по програма за развитие на селските райони 2014- 2020г.

Срок за представяне на оферти - 7 дни от датата на публикуване

Лицето за контакт е: Стефка Златкова Милиева - кмет на с.Болярино тел: 0898348340

19.10.2018 | Запитване за оферта /.PDF формат/
29.10.2018 | Оферти /.RAR формат/
29.10.2018 | Решение за избор /.PDF формат/17.10.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с възложител Народно читалище „Просвета 1909г.", с Белозем, общ. Раковски по проект „„Носията – външен облик на традиция, бит и култура” , съгласно условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.034 МИГ Раковски Мярка 21” Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски по програма за развитие на селските райони 2014- 2020г.

Срок за представяне на оферти - 7 дни от датата на публикуване

Лице за контакт: Елена Узунова, тел. 0898771097

17.10.2018 | Запитване за оферта за информационна табела /.JPG формат/
17.10.2018 | Запитване за оферта за народни носии стр.1 /.JPG формат/
17.10.2018 | Запитване за оферта за народни носии стр.2 /.JPG формат/
26.10.2018 | Оферти за информационна табела /.PDF формат/
26.10.2018 | Оферти таракийски народни носии /.PDF формат/
26.10.2018 | Решение 1 /.PDF формат/
26.10.2018 | Решение информационна табела /.PDF формат/15.10.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с възложител Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий „1929 г. с Шишманци, общ. Раковски по проект „История и традиции на селото - възраждане, опазване и развитие“, съгласно условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.034 МИГ Раковски Мярка 21” Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски по програма за развитие на селските райони 2014- 2020г.

15.10.2018 | Запитване за оферта за книга /.JPG формат/
15.10.2018 | Запитване за оферта - озвучаване стр. 1 /.JPG формат/
15.10.2018 | Запитване за оферта - озвучаване стр. 2 /.JPG формат/
15.10.2018 | Запитване за оферта - тракийски костюми стр. 1 /.JPG формат/
15.10.2018 | Запитване за оферта - тракийски костюми стр. 2 /.JPG формат/
15.10.2018 | Запитване за оферта за видеоклип стр.1 /.JPG формат/
15.10.2018 | Запитване за оферта за видеоклип стр.2 /.JPG формат/
26.10.2018 | Решение за избор /.PDF формат/
26.10.2018 | Оферти /.RAR формат/04.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане на закрита спортна инфраструктура в УПИ II – 934, с. Белозем общ. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

04.07.2018 | Покана /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
13.07.2018 | ОФЕРТА РОДОПСТРОЙ-97 ООД - Момчилград - СМР физкултурен салон - Белозем /.PDF формат/
13.07.2018 | ОФЕРТА РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - Карлово - СМР физкултурен салон Белозем /.PDF формат/
13.07.2018 | ОФЕРТА САЙБИЛДИНГ ООД - Момчилград - СМР физкултурен салон Белозем /.PDF формат/04.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, необходимо за реализацията на проект: Изграждане на закрита спортна инфраструктура в УПИ II – 934, с. Белозем общ. Раковски“ във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Раковски по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура и която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

04.07.2018 | Покана /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
13.07.2018 | ОФЕРТА ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕООД - София - оборудване физкултурен салон Белозем /.PDF формат/
13.07.2018 | ОФЕРТА КОТА НУЛА ЕООД - Бургас - оборудване физкултурен салон Белозем /.PDF формат/
13.07.2018 | ОФЕРТА НАД ДИЗАЙН ЕООД - Дупница оборудване физкултурен салон Белозем /.PDF формат/04.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане на спортни съоръжения за екстремни спортове в УПИ III-2290, кв. 144 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Съоръжения за екстремни спортове - „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

04.07.2018 | Покана /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/04.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходимо за реализацията на проект: Изграждане на спортни съоръжения за екстремни спортове в УПИ III-2290, кв. 144 по ПУП на гр. Раковски“ във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Раковски по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Съоръжения за екстремни спортове - „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

04.07.2018 | Покана /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
04.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII –озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по Строително - монтажни работи, по проект предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
04.07.2018 | Уточняваща информация по пазарна консултация с изх. № 92-324-17/03.07.2018г.
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Структор 2011 ЕООД - София /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Стройкомерс ЕООД - Дупница /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА Азимут Спорт ООД - София /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА - ТЕРРА ГРОУП ЕАД - Пловдив - СМР площад Белозем /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА - ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - Кричим - СМР площад Белозем /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА - ЦИД АТЛАС ООД - Пловдив - СМР площад Белозем /.PDF формат/03.07.2018 г. | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр.Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

03.07.2018 | Покана /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническа спецификация – Приложение № 1 /.PDF формат/
03.07.2018 | Техническо предложение – Приложение № 2 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Ценово предложение – Приложение № 3 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 4 /.DOCX формат/
03.07.2018 | Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5 /.DOCX формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА - ТЕРРА ГРОУП ЕАД - Пловдив - оборудване площад Белозем /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА - ЕВРОСИСТЕМ ЕООД - Кричим - оборудване площад Белозем /.PDF формат/
12.07.2018 | ОФЕРТА - ЦИД АТЛАС ООД - Пловдив - оборудване площад Белозем /.PDF формат/20.09.2016 г. | Пазарни консултации за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект: «Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция водопроводната мрежа на с. Шишманци, Община Раковски» във връзка с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

07.10.2016 | Оферта АРТСТРОЙ ООД-ВиК/.PDF формат/
07.10.2016 | Оферта ИСА 2000 ЕООД - ВиК /.PDF формат/
07.10.2016 | Оферта ТЕРРА ГРОУП ЕАД- ВиК/.PDF формат/
20.09.2016 | Оферта(Бланка) /.DOCX формат/
20.09.2016 | Декларация /.DOCX формат /
20.09.2016 | Техническо предложение /.DOCX формат/
20.09.2016 | Ценово предложение /.DOCX формат
20.09.2016 | Техническа спецификация /.DOCX формат
20.09.2016 | Информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране /.PDF формат17.09.2016 г. | Пазарни консултации за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Рехабилитация на част от път PDV3234/ІІІ565, Маноле-Белозем/-Шишманци-Раковски, кв. Секирово - кв. Парчевич - /ІІ-56/ от км.0+000 до км. 4+ 700” във връзка с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

07.10.2016 | Оферта ХИДРОСТРОЙ - СЕСТРИМО ЕООД/.PDF формат/
07.10.2016 | Оферта ИСА 2000 ЕООД /.PDF формат/
07.10.2016 | Оферта ТЕРРА ГРОУП ЕАД/.PDF формат/
17.09.2016 | Оферта(Бланка) /.DOCX формат/
17.09.2016 | Декларация /.DOCX формат /
17.09.2016 | Техническо предложение /.DOCX формат/
17.09.2016 | Ценово предложение /.DOCX формат
17.09.2016 | Техническа спецификация /.DOCX формат
17.09.2016 | Информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране /.PDF форматВсички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.2116 сек.,0.0357 от тях за заявки.Сървър памет:1,150kb