+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ15.04.2024 г. | Правилник за провеждане на конкурс „Директор” в общинските детски градини и Център за подкрепа за личностно развитие
29.08.2023 г. | Правилник за организацията и дейността на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО)
01.07.2023 г. | Устройствен правилник на Общинска администрация Раковски в сила от 01.07.2023 г.
04.05.2023 г. | Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Раковски
24.02.2022 г. | Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат в Община Раковски
05.10.2021 г. | Вътрешни правила за разпорежданеи управление на имоти и вещи, собственост на Община Раковски

15.02.2021 г. | Вътрешни нормативни актове

09.07.2021 г. | Вътрешни правила за работа в СЕОС

26.02.2021 г. | Вътрешни правила за съхранение на електронни документи и документи на хартиен носител в община Раковски

14.04.2021 г. | Правилник за вътрешния трудов ред в Общинска администрация - Раковски

14.04.2021 г. | Заповед за утвърждаване на етичен кодекс

14.04.2021 г. | Заповед за утвърждаване на Правилник за Вътрешния Трудов Ред

14.04.2021 г. | Етичен кодекс на поведение в Общинска администрация - Раковски

01.04.2021 г. | Вътрешни правила ЦАИС ЕОП

01.04.2021 г. | Заповед № ДЗ - 81А от 01.04.2021 г.

19.02.2020 г. | Правила за управление на човешките ресурси в Общинска администрация Раковски

09.12.2019 г. | Устройствен правилник Община Раковски 01.12.2019 г.

21.03.2018 г. | Инструкция за мерките за защита на лични данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Раковски.

17.02.2016 г. | Правилник за организацията и дейността на общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Раковски

22.10.2015 г. | Етичен кодекс на общинския служител


ХАРТА НА КЛИЕНТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМА И ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ - ССЕВ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ В ОБЩИНА РАКОВСКИ /.PDF формат/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА РАКОВСКИ /.PDF формат/01.01.2024 г. | Вътрешни правила за работната заплата - Общински бюджетни структури
01.01.2024 г. | Вътрешни правила за заплатите - Общинска администрация
01.10.2018 г. | Правилник за вътрешния трудов ред в Общинска администрация Раковски
Инструкция за деловодната дейност в Община Раковски - 2009 г.
Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до Община Раковски
Сертификат по стандарти ISO 14001:2004
Сертификат по стандарти ISO 9001:2000


Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0688 сек.,0.0155 от тях за заявки.Сървър памет:749,368b