03.07.2012г. |На основание чл. 14 ал. 1,2 и 3 от ЗОС, чл. 20 ал. 1 и чл. 86 ал. 1,2 и 3 от НРПУРОИ, решение № 308 взето с протокол № 23/27.05.2009 г. от заседание на ОбС-Раковски, решение № 119 взето с протокол № 8/26.04.2012 г. от заседание на ОбС-Раковски и Заповед № ДИ-40/02.07.2012 на Кмета на Община Раковски, за откриване на тръжна процедура:
О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ... /PDF формат/

14.05.2012г. |ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО и ТАЙНО НАДДАВНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
... /PDF формат/


ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО и ТАЙНО НАДДАВНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
... /PDF формат/


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи/ниви/ от ОПФ. За повече информация: тел. 03151 5994, 0887342058 и на място в сградата на Общината, ет. 3, стая 5.

Публично оповестен търг с явно и тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост на територията на община Раковски и движима вещ. Търгът ще бъде проведен на 19.01.2012 год. от 10.00 часа а в сградата на Общинска Администрация - 2 етаж, 3 стая.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, който ще бъде проведен на 20.11.2009 г. /петък/ от 10.00 ч. в Заседателна Зала на Общински Съвет/Читалището/

ЗАПОВЕД № ДИ – 66/03.11.2009 г. от кмета на Община Раковски - Иван Антонов

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0788 сек.,0.0143 от тях за заявки.Сървър памет:2,839kb