+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ22.12.2016 г. | Заповед за утвърждаване на вътрешните правила за управление цикъла на обществените поръчки

22.12.2016 | Заповед за утвърждаване /.PDF формат/
22.12.2016 | Вътрешни правила /.PDF формат/07.12.2016 г. | Извършване на обследване на енергийна ефективност след изпълнени енергоспестяващи мерки и проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с изготвяне на доклади за тях на сгради в експлоатация (училища и детски градини) собственост на Община Раковски по две обособени позиции"

20.03.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор №330/31.01.2017 / .PDF /
20.03.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор №331/31.01.2017 / .PDF /
20.03.2017 | Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение /.PDF формат/
01.02.2017 | Гаранции за изпълнение на поръчката /.PDF формат/
01.02.2017 | Техническо предложение, Ценово предложение, Договор № 331 от 31.01.2017г. и възлагателно писмо към договора /.PDF формат/
01.02.2017 | Техническо предложение, Ценово предложение, Договор № 330 от 31.01.2017г. и възлагателно писмо към договора /.PDF формат/
24.01.2017 | Покана за сключване на договор с избраната фирма /.PDF формат/
24.01.2017 | Протокол от работата на Комисията/.PDF формат/
24.01.2017 | Уведомително писмо - класиране /.PDF формат/
16.12.2016 | Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти /линк към АОП/
07.12.2016 | Документация с образци, методика и проект на договор /.WORD формат/
07.12.2016 | Обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /.PDF формат/
07.12.2016 | Техническа спецификация /.WORD формат/
07.12.2016 | Линк за информация за обява на сайта на Възложителя /линк към АОП/16.09.2016 г. |Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава ХХVІ от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска и улична пътна мрежа през експлоатационен сезон 2016/2017 на територията на гр. Раковски и Община Раковски, на четвъртокласната пътна мрежа, на път II-56 от табелата на кв. „Ген. Николаево“ до края на кв. „Парчевич“ и на индустриална зона - Кметство Стряма, „Чекерица“ - 4+3,800 км."

11.01.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор №322/14.11.2016 / .PDF /
11.01.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор от 09.11.2016 / .PDF /
15.11.2016 | Договор снегопочистване - гр. Раковски/.PDF формат/
15.11.2016 | Договор снегопочистване - Белозем/.PDF формат/
15.11.2016 | Договор снегопочистване - Стряма/.PDF формат/
15.11.2016 | Договор снегопочистване - Шишманци/.PDF формат/
15.11.2016 | Договор снегопочистване - Чалъкови/.PDF формат/
15.11.2016 | Договор снегопочистване Болярино/.PDF формат/
15.11.2016 | Договор снегопочистване - Момино село/.PDF формат/
25.10.2016 | Доклад - предложение след входиран отказ за сключване на договор /.PDF формат/
25.10.2016 | Писмен отказ за сключване на договор /.PDF формат/
21.10.2016 | Протокол от работата на Комисията /.PDF формат/
04.10.2016 | Удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти /линк към АОП/
16.09.2016 | Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /.PDF формат/
16.09.2016 | Документация с образци и проект на договор /.DOC формат/
16.09.2016 | Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /линк към АОП/02.09.2016 г. | Изграждане на сграда за нова яслена група към детска градина "Синчец" в УПИ ХХVІІ - 835 - ДЕТСКА ГРАДИНА, кв. 78 по ПУП на с. Белозем, Община Раковски

31.03.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор №320/18.10.2016 / .PDF /
28.02.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор №320/18.10.2016 / .PDF /
31.03.2017 | Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение /.PDF формат/
23.12.2016 | Уведомление за извършено плащане по договор №320/18.10.2016 / .PDF /
14.12.2016 | Уведомление за извършено плащане по договор №320/18.10.2016 / .PDF /
20.10.2016 | Договор с избраната фирма изпълнител /.PDF формат/
20.10.2016 | Ценово предложение /.PDF формат/
20.10.2016 | Техническо предложение /.PDF формат/
07.10.2016 | Покана до втория избран участник /.PDF формат/
05.10.2016 | Покана до избраната фирма /.PDF формат/
05.10.2016 | Протокол от работата на Комисията /.PDF формат/
05.10.2016 | Уведомително писмо до фирмите участници /.PDF формат/
20.09.2016 | Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти /линк към АОП/
02.09.2016 | Архив с техническа документация, обяснителна записка, инвестиционен проект и КС /.RAR формат/
02.09.2016 | Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /.PDF формат/
02.09.2016 | Указания за участниците /.DOC формат/
02.09.2016 | Обявление за откриване на процедурата /линк към АОП/23.08.2016 г. | Публично състезание за възлагане на поръчка с предмет: Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски: ул. "Райко Даскалов" и ул. "Христо Ботев"

19.01.2018 | Информация относно представена и освободена гаранция за изпълнение на договор /.PDF формат/
19.01.2018 | Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (линк към АОП) /.PDF формат/
01.12.2017 | Споразумение /.PDF формат/
22.08.2017 | Обявление за възложена поръчка /линк към АОП/
21.08.2017 | Ценова оферта на изпълнителя ведно с КСС и анализни цени /.PDF формат/
21.08.2017 | Възлагателно писмо /.PDF формат/
21.08.2017 | Договор с избраната фирмата изпълнител /.PDF формат/
21.08.2017 | Техническо предложение /.PDF формат/
08.08.2017 | Покана за сключване на договор /.PDF формат/
22.11.2016 | Доклад - улици Раковски /.PDF формат/
22.11.2016 | Решение класиране - улици /.PDF формат/
22.11.2016 | Протокол № 2 - улици Раковски /.PDF формат/
22.11.2016 | Протокол № 3 - улици Раковски /.PDF формат/
22.11.2016 | Протокол № 4 - улици Раковски /.PDF формат/
04.11.2016 | Покана за отваряне на предлагани ценови параметри /.PDF формат/
20.10.2016 | Искане за обосновка на "ПСТ ГРУП" ЕАД /.JPG формат/
20.10.2016 | Искане за обосновка на "ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД. /.JPG формат/
27.09.2016 | Протокол № 1 от работата на Комисията /.PDF формат/
16.09.2016 | Разяснение по зададен въпрос № 2 /.PDF формат/
13.09.2016 | Разяснение по зададен въпрос /.PDF формат/
23.08.2016 | Решение за откриване на процедура /линк към АОП/
23.08.2016 | Обявление за поръчка /линк към АОП/
23.08.2016 | ул.Райко Даскалов /.RAR формат/
23.08.2016 | ул.Христо Ботев /.RAR формат/
23.08.2016 | Документация улици Р.Даскалов и Хр.Ботев /.DOC формат/15.07.2016 г. | Изграждане на сграда за нова яслена група към детска градина "Синчец" в УПИ ХХVІІ - 835 - ДЕТСКА ГРАДИНА, кв. 78 по ПУП на с. Белозем, Община Раковски

02.09.2016 | Съобщение за прекратяване на процедура /.PDF формат/
09.08.2016 | Покана по чл. 191, ал. 1, точка 1 във връзка с чл. 188 от ЗОП /.PDF формат/
03.08.2016 | Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти /линк към АОП/
15.07.2016 | Архив с техническа документация, обяснителна записка, инвестиционен проект и КС /.RAR формат/
15.07.2016 | Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /.PDF формат/
15.07.2016 | Указания за участниците /.DOC формат/
15.07.2016 | Обявление за откриване на процедурата /линк към АОП/14.04.2016 г.| Открита процедура за изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Раковски

05.08.2022 | Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /.PDF формат/
24.06.2016 | Техническо предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 13 /.PDF формат/
24.06.2016 | Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – обр. № 14 /.PDF формат/
24.06.2016 | Ценово предложение – обр. № 15 /.PDF формат/
24.06.2016 | Договор с избраната фирма изпълнител /линк към АОП/
24.06.2016 | Подписан договор /.PDF формат/
08.06.2016 | Протокол № 1 от работата на Комисията - ТИП /.PDF /
08.06.2016 | Протокол № 2 - ТИП /.PDF /
08.06.2016 | Решение за класиране на участниците - ТИП /.PDF /
27.05.2016 | Покана за отваряне на ПЛИК № 3 - ТИП /.PDF /
14.04.2016 | Решение за откриване на процедурата /линк към АОП/
14.04.2016 | Обявление за откриване на процедурата /линк към АОП/
14.04.2016 | Съпътстваща документация /.RAR /14.04.2016 г.| Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Раковски, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци

03.12.2018 | Информация за представена и освободена гаранция за изпълнение на договор
03.12.2018 | Решение за прекратяване на процедура
14.07.2016 | Информация за сключен договор /линк към АОП/
14.07.2016 | Договор /.PDF формат /
14.07.2016 | Ценово предложение - компост - обр. № 15 /.PDF формат /
14.07.2016 | Техническо предложение - обр. № 14 и Декларация конфиденциалност чл. 33, ал. 4 от ЗОП - компост /.PDF формат /
24.06.2016 | Протокол № 2 - компост /.PDF /
24.06.2016 | Протокол № 3 - компост /.PDF /
24.06.2016 | Решение за класиране на участниците /.PDF /
15.06.2016 | ПОКАНА за отваряне на ПЛИК № 3 - компост /.PDF /
31.05.2016 | Протокол № 1 - компост /.PDF /
14.04.2016 | Решение за откриване на процедурата /линк към АОП/
14.04.2016 | Обявление за откриване на процедурата /линк към АОП/
14.04.2016 | Документация за участие /.doc /13.04.2016 г.| Реконструкция на улична мрежа в гр. Раковски

11.11.2016 | Информация за изпълнен договор за обществена поръчка /линк към АОП/
04.11.2016 | Уведомление за извършено плащане по договор №289/01.07.2016 / .PDF /
20.10.2016 | Уведомление за извършено плащане по договор №289/01.07.2016 / .PDF /
19.09.2016 | Уведомление за извършено плащане по договор №289/01.07.2016 / .PDF /
10.09.2016 | Таблица за освободена гаранция за изпълнение на договор / .JPG /
03.09.2016 | Уведомление за плащане по договор №289/01.07.2016 / .PDF /
04.07.2016 | Договор с избраната фирма изпълнител / .PDF /
04.07.2016 | Техническо предложение - обр. № 12-реконструкция на улици / .PDF /
04.07.2016 | Ценово предложение - обр. № 13 - реконструкция на улици / .PDF /
01.07.2016 | Таблица за освободени гаранции за участие / .PDF /
01.07.2016 | Информацията за сключен договор /линк към АОП/
08.06.2016 | Протокол № 2 реконструкция на улици Раковски /.RAR Архив /
08.06.2016 | Протокол № 3 от работата на Комисията - реконструкция на улици /.PDF /
08.06.2016 | Решение за класиране на участниците - реконструкция на улици /.PDF /
30.05.2016 | Покана за отваряне на ПЛИК № 3 /.PDF /
13.05.2016 | Протокол № 1 от работата на Комисията /.PDF /
13.04.2016 | Решение за откриване на процедурата /линк към АОП/
13.04.2016 | Обявление за откриване на процедурата /линк към АОП/
13.04.2016 | Документация, образци и проект /.RAR Архив /
13.04.2016 | Tехническа информация /.RAR Архив /


12.04.2016 г.| Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски, с подобекти: „Изграждане на канализационна мрежа - II – и етап” и „Канализационна помпена станция“

23.01.2018 | Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /линк към АОП/
01.11.2017 | Анекс към Договор № 11273 от 24.11.2016 г. /.PDF формат/
25.08.2017 | Анекс към Договор № 323 от 15.11.2016 г. /.PDF формат/
21.08.2017 | Анекс към Договор № 11273 от 24.11.2016г. / .PDF /
22.03.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор №323/15.11.2016 / .PDF /
15.02.2017 | Анекс към Договор № 11273 от 24.11.2016г./.PDF /
01.02.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор №323/15.11.2016 / .PDF /
19.12.2016 | Анекс към Договор № 323 от 15.11.2016г./.PDF /
28.11.2016 | Договор за безвъзмездна финансова помощ ПУДООС-Община Раковски/.PDF /
28.11.2016 | Договор с избрания изпълнител - ТЕРРА ГРОУП ЕАД - Пловдив/.PDF /
28.11.2016 | Техническо предложение и Ценово предложение - Плик № 2 и Плик № 3 на избрания изпълнител Парчевич/.PDF /
15.11.2016 | Информация относно освобождаване на банкови гаранции за участие в процедура канализация Парчевич/.PDF /
15.11.2016 | Информация за сключен договор /линк към АОП/
14.11.2016 | Покана за сключване на договор - канализация Парчевич/.PDF /
14.07.2016 | Решение за класиране /.PDF /
14.07.2016 | Протокол № 2 - канализация Парчевич /.PDF /
14.07.2016 | Протокол № 3 - канализация Парчевич /.PDF /
30.06.2016 | Покана за отваряне на ПЛИК №3 Ценово предложение-Парчевич-етапІІ /.PDF /
08.06.2016 | Протокол № 1 - канализация Парчевич /.PDF /
12.04.2016 | Решение за откриване на процедурата /линк към АОП/
12.04.2016 | Обявление за откриване на процедурата /линк към АОП/
12.04.2016 | Документация за участие /.RAR архив/
12.04.2016 | Работен проект КС /.ZIP архив/


26.02.2016 г.| Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции“

„Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 104, блок 104“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от два входа, вх. А и вх. Б, съответно на пет и шест етажа и един полуподземен сутеренен етаж, трета категория строеж, РЗП - 3130,00м2;

· „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 106, блок 106“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от два входа, вх. А и вх. Б, съответно на пет и шест етажа и един полуподземен сутеренен етаж, трета категория строеж, РЗП - 3130,00м2;

· „Жилищен блок, находящ се в с. Шишманци, ул. 5-та, № 1“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от три входа, вх. А, вх. Б и вх. В, съответно с по четири етажа и един полуподземен сутеренен етаж, четвърта категория строеж, РЗП – 2729,00м2


26.10.2017 |Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на поръчката/.PDF формат/
26.10.2017 |Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за бл. В Шишманци /линк към АОП/
19.10.2017 |Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за бл. № 106: /линк към АОП/
17.10.2017 |Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за бл. № 104: /линк към АОП/
09.03.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор № 302 от 15.08.2016. /.PDF формат/
01.02.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор № 302 от 15.08.2016. /.PDF формат/
01.02.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор № 303 от 15.08.2016. /.PDF формат/
01.02.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор № 305 от 19.08.2016. /.PDF формат/
04.01.2017 | АНЕКС № 2 към Договор за целево финансиране № ЕЕ 1287 от 04.08.2015г. /.PDF формат/
04.01.2017 | АНЕКС № 2 към Договор за целево финансиране № ЕЕ 911 от 27.05.2015г. /.PDF формат/
04.01.2017 | АНЕКС № 2 към Договор за целево финансиране № ЕЕ 910 от 27.05.2015г. /.PDF формат/
11.11.2016 | Допълнително споразумение - АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД /.PDF формат/
11.11.2016 | Допълнително споразумение - РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД /.PDF формат/
11.11.2016 | Допълнително споразумение СТРОЙНОРМ ЕООД /.PDF формат/
24.08.2016 | Договор за инженеринг за Обособена позиция № 2 - бл. 106 Раковски ведно с приложения /.PDF формат/
23.08.2016 | Информация за сключен договор с избран изпълнител за Обособена позиция № 2 /линк към АОП/
19.08.2016 | Таблица с освободени гаранции за участие /.PDF формат/
17.08.2016 | Договор по Обособена позиция № 1 - бл. № 104, ведно с приложения /.PDF формат/
17.08.2016 | Договор по Обособена позиция № 3 - блок Шишманци, ведно с приложения /.PDF формат/
16.08.2016 | Сключеният договор с избран изпълнител за Обособена позиция с № 3 /линк към АОП/
16.08.2016 | Сключеният договор с избран изпълнител за Обособена позиция с № 1 /линк към АОП/
07.07.2016 | Протокол № 2 - инженеринг блокове Раковски по три обособени позиции /.PDF формат/
07.07.2016 | Протокол № 3 - инженеринг блокове Раковски по три обособени позиции /.PDF формат/
07.07.2016 | Решение класиране - инженеринг блокове Раковски по три обособени позиции /.PDF формат/
23.06.2016 | Съобщение за отваряне на цени - инженеринг /.PDF формат/
31.05.2016 | Искане на обосновки в процедура за инженеринг по три обособени позиции - Раковски /.RAR формат/
22.04.2016 | Протокол № 1 /.PDF формат/
22.03.2016 | Решение /линк към АОП/
26.02.2016 | Решение /линк към АОП/
Обявление /линк към АОП/
Указания към участниците /.DOC формат/
Раковски бл. 104 доклад /.PDF формат/
Раковски бл. 104 ТП /.PDF формат/
Раковски бл. 106 доклад /.PDF формат/
Раковски бл. 106 ТП /.PDF формат/
Резюме Шишманци бл. 1 /.PDF формат/
с. Шишманци бл. 1 ТД /.PDF формат/
с. Шишманци бл. 1 ТП /.PDF формат/
Сертификат Шишманци бл. 1 /.PDF формат/


24.02.2016 г.| Процедура по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски на три обекта“

08.08.2016 | Договор СН - блокове по три обособени позииции - Раковски /.PDF формат/
Публична покана /линк към АОП/
Покана образци надзор /.DOC формат/
Покана указания надзор /.DOC формат/
Раковски бл. 104 доклад /.PDF формат/
Раковски бл. 104 ТП /.PDF формат/
Раковски бл. 106 доклад /.PDF формат/
Раковски бл. 106 ТП /.PDF формат/
Резюме Шишманци бл. 1 /.PDF формат/
с. Шишманци бл. 1 ТД /.PDF формат/
с. Шишманци бл. 1 ТП /.PDF формат/
Сертификат Шишманци бл. 1 /.PDF формат/
Покана до избраната фирма /.PDF формат/
Протокол от работата на комисията и Уведомително писмо класиране /.PDF формат/


22.02.2016 г.| Процедура по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: „Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция на част от уличната мрежа на община Раковски“

20.03.2017 | Уведомление за извършено плащане по договор №273/18.03.2017 / .PDF /
24.02.2017 | Споразумение и окончателен приемо-предавателен протокол/.PDF формат/
21.03.2016 | Договор проектиране /.PDF формат/
21.03.2016 | Декларация проектиране /.PDF формат/
21.03.2016 | Техническо предложение - образец № 15, декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - образец № 16, Ценово предложение - образец № 17 /.PDF формат/
15.03.2016 | Уведомително писмо за класиране /.PDF формат/
15.03.2016 | Покана до избраната фирма /.PDF формат/
15.03.2016 | Протокол от работата на Комисията /.PDF формат/
15.03.2016 | Протокол от работата на Комисията /.PDF формат/
Отговор на зададен въпрос от фирма кандидат /.PDF формат/
Техническо задание /.PDF формат/
Документация и съпътстващи документи /.RAR архив/
Публична покана /линк към АОП/


18.02.2016 г.| Открита процедура ЗОП с предмет: „Саниране и повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Раковски“, обявена на 18.02.2016г. в РОП на АОП с № ID 714495 на Решението за откриване и № ID 714496 на Обявлението
15.12.2016 | Информация за изпълнен договор /линк към АОП/
15.12.2016 | Уведомление за извършено плащане по договор № 287/27.06.2016 г /.PDF формат/
13.12.2016 | Уведомление за извършено плащане по договор № 287/27.06.2016 г /.PDF формат/
08.12.2016 | Таблица за освободена банкова гаранция за изпълнение /.PDF формат/
07.07.2016 | Договор Раковски - саниране на читалище /.PDF формат/
07.07.2016 | Техническо предложение - обр. № 2, Ценово предложение - обр. № 3 и Застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ /.PDF формат/
27.06.2016 | Таблица за представени и освободени банкови гаранции за участие в процедурата за саниране на читалището в Раковски /.PDF формат/
19.05.2016 | Протоколи № 2 и № 3 - саниране читалище /.PDF формат/
19.05.2016 | Решение класиране - саниране читалище Раковски /.PDF формат/
09.05.2016 | Покана за отваряне на ПЛИК № 3 - саниране читалище /.PDF формат/
20.04.2016 | Протокол № 1 /.PDF формат/
18.02.2016 | Решение /линк към АОП/
18.02.2016 | Обявление за обществена поръчка /линк към АОП/
18.02.2016 | Документация и съпътстващи документи /.RAR архив/
18.02.2016 | Разрешителни за санирането /.RAR архив/
18.02.2016 | Инвестиционен проект /.ZIP архив/


15.02.2016 г. | Публична покана „Доставка на нов базов трактор с челен товарач с възможност за агрегатиране на четка за метене и прикачване на ремарке за нуждите на Община Раковски, Област Пловдив“

Публична покана /линк към АОП/
Документация и съпътстващи документи /.RAR архив/
Протокол от работата на комисията
Уведомително писмо класиране
Покана
15.03.2016 | Договор с избраната фирма изпълнител /.PDF формат/
11.04.2016 | Извършено плащане по договор №272/15.03.2016 г/.PDF формат/


04.01.2016 г.|"Процедура за договаряне без обявление по реда от ЗОП (чл. 90, ал. 1, точка 11) с предмет „Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя-продавач за 2016г. с общо количество до 62`000 литра +/- 10% по обособени позиции, всяка от които може да е предмет на отделен договор, както следва: Обособена позиция № 1 - доставка на Бензин А 95Н - до 22`000 литра и Обособена позиция № 2 - доставка на дизелово гориво - до 40`000 литра на посочени бензиностанции на изпълнителя (собствени и/или наети), както на територията на Община Раковски, така и на територията на Република България.”"

12.04.2017 | Периодично плащане
12.04.2017 | Периодично плащане
12.04.2017 | Периодично плащане
12.04.2017 | Периодично плащане
29.11.2016 | Периодично плащане
29.11.2016 | Периодично плащане
12.04.2016 | Периодично плащане
07.03.2016 | Периодично плащане
14.01.2016 | Информация за сключен договор
04.01.2016 | Решение


Обществени поръчки детски заведения


26.11.2015 г.|"Процедура по реда на Глава VІІІ "А" от ЗОП с предмет: „Доставка на употребяван базов трактор товарач с челна кофа и хидравлична товаръчна уредба за разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци и транспортирането им до Депо за неопасни отпадъци в село Шишманци, Община Раковски, Област Пловдив“"


01.10.2015 г.|"Публична покана по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП и документация с приложения в процедурата за снегопочистване и опесъчаване през сезон 2015/2016г. в гр. Раковски и кметствата"

01.09.2015 г.|процедура по реда на глава VIII "a" от ЗОП с предмет:"Планово почистване на речен участък на река "АЗМАКА"с нарушена проводимост в с.Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдивска"


25.08.2015 г.|"Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. РАКОВСКИ”"

11.04.2016 | Извършено плащане по договор №255/11.11.2015 г/.PDF формат/
15.04.2016 | Освобождаване на банкова гаранция за изпълнение/.PDF формат/
15.04.2016 | Информацията за изпълнение на договора /линк към АОП/


20.07.2015г.|"Процедура по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет:"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА "ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ" в ОБЩИНА РАКОВСКИ""

27.01.2017 | Извършено плащане по договор №245/19.08.2015 г/.PDF формат/
03.09.2016 | Извършено плащане по договор №245/19.08.2015 г/.PDF формат/
31.08.2016 | Таблица за представена и освободена гаранция за изпълнение - ДСП - храни/.PDF формат/
29.07.2016 | Извършено плащане по договор №245/19.08.2015 г/.PDF формат/
06.07.2016 | Извършено плащане по договор №245/19.08.2015 г/.PDF формат/
11.04.2016 | Извършено плащане по договор №245/19.08.2015 г/.PDF формат/


17.07.2015г. | Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сграда в община Раковски““ на обект, както следва:
1. с. Шишманци, община Раковски,област Пловдив, ул.5-та,№1
03.05.2016 | Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
03.05.2016 | Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договора


27.04.2015г. | Публична покана по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ ПРЕЗ 2015Г.”

31.03.2015г. | „Процедура по реда на Глава VІІІ "а" от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в община Раковски по две обособени позиции“”
Изтегли документацията
04.05.2015г. |Покана за сключване на договор до избраната фирма
04.05.2015г. |Протокол класиране
04.05.2015г. |Уведомително писмо - класиране фирми
08.06.2015г. |Договори с избрания изпълнител за всяка от обособените позиции
08.06.2015г. |Оферти на избрания изпълнител за всяка от обособените позции
04.09.2015г. |Информация за освобождаване на гаранции по две обособени позиции - PDF
01.02.2016г. |Уведомление за извършено плащане по Договор 230/04.06.2015
01.02.2016г. |Уведомление за извършено плащане по Договор 231/04.06.2015

06.03.2015г. | "Изграждане на обслужваща сграда към спортен комплекс "Чавдар" - съблекални, санитарно технически помещения и стая за съдии"


27.02.2015г. | Списък на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване от ОПФ за Община Раковски за стопанската 2014-2015 г..

04.02.2015г. | „Изработване на проект за общ устройствен план на община Раковски”
Изтегли процедурата /RAR архив/
12.02.2015г. | РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЗАДАДЕН ВЪПРОС №1/12.02.2015г.
16.02.2015г. | Решение за прекратяване

06.01.2015г. |"Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя-продавач за 2015г. с общо количество до 62`000 литра +/- 10% по обособени позиции, всяка от които може да е предмет на отделен договор, както следва: обособена позиция № 1 - доставка на Бензин А 95Н - до 22`000 литра и обособена позиция № 2 - доставка на дизелово гориво - до 40`000 литра на посочени бензиностанции на изпълнителя (собствени и/или наети), както на територията на Община Раковски, така и на територията на Република България”

Отиди на страница       >>  

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0874 сек.,0.0058 от тях за заявки.Сървър памет:1,044kb