Новини - Oбщина Раковски
Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


19. 08.2019

Съобщение

16. 08.2019

Съобщение

Общинска администрация-Раковски, уведомява населението на гр. Раковски, че подготвя проектно предложение по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“ по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.

Предложението включва закупуване на компостери за домашно компостиране, които ще се раздават безплатно на желаещите да се включат в инициативата.

Целта е да се стимулират гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да се насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.

Гражданите, които искат да се включат в проекта за домашно компостиране и да получат безплатни компостери могат да подадат заявление в община Раковски, етаж 1, стая 1, в срок до 22.08.2019 г.
16. 08.2019

Обява за открит обществен достъп

ОБЩИНА РАКОВСКИ
На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:


Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:
ИНСА ГАЗ ООД, 4130 с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив
с оператор: „ИНСА ГАЗ“ ООД, 4150 гр.Раковски, ул. „М. Добромиров“ № 118, общ. Раковски, обл. Пловдив

с предмет на дейност: доставка, складиране, експедиция на пропан, бутан, пропан-бутан, смесването на пропан с бутан и пропан-бутан с жп изливно и автоналивно устройство, транспорт и търговска дейност към широка дистрибуторска мрежа или крайни клиенти.
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализиран доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 17.08.2019 г. до 17.09.2019 г. в сградата на общината на пл. „България“ №1, етаж 1, стая № 1, всеки работен ден от 8,00 до 17,00 ч. и на интернет страницата на общината – www.rakovski.bg.
Текстът на обявата е публикуван във вестник „Марица“.
Лице за контакти: Лилияна Танчева Шопова, гл.експерт „Екология“, тел.: 03151/49-30, e-mail: liliana.shopova©rakovski.bg
Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Документи:
- Вътрешен авариен план - ИНСА ГАЗ
- Нетехническо резюме
- Политика за ПГА
- Придружително писмо
- Приложения към ВАП
- Раздел 1- Доклад за ППГА и ДБ
- Приложения /.ZIP архив/
15. 08.2019

Лятно кино под небето

Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1299 сек.,0.0383 от тях за заявки.Сървър памет:3,067kb