Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


24. 10.2016

Свободно работно място за длъжността "ДЕТЕГЛЕДАЧ" в Център за настаняване от семеен типО Б Я В А

свободно работно място за длъжността "ДЕТЕГЛЕДАЧ" в Център за настаняване от семеен тип


1.Изисквания към кандидатите:

- Да имат завършено средно образование
- Няма изискване за професионален опит
- Да притежават добри комуникационни умения

2. Необходими документи:

- Заявление
- Автобиография
- Ксерокопие на диплома за завършено образование

Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - отдел "Човешки ресурси” в срок до 16:00 часа на 04.11.2016 година.
Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрени по документи кандидати.
Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи .

За допълнителна информация:
телефон за контакти : 0885642083 или на място в Център за настаняване от семеен тип с адрес: гр.Раковски, ул.”Верона” №4

20. 10.2016

СъобщениеС Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Раковски на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните, че с Решение ІV, взето с Протокол № 40 от 19.10.2016 г. на ЕСУТ при общината е допуснат:

ПУП-ПП за техническата инфраструктура за част от землището на с.Белозем и ЧИПРЗ за част от кв.35, 36, 56 и 58 по плана на с.Белозем, област Пловдив, община Раковски по искане до общинска администрация Раковски, вх.№ 12-67-2 от 15.06.2016г. на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЗПУИ, „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив- Бургас-фаза 2“ за проект2 „Подготовка на проект проект за обект: “Рехабилитация на железопътния участък Пловдив- Бургас- Фаза 2, подобект: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези /подлези/ за железопътния участък Пловдив-Бургас , подобект 5 „Прелез на км.32+000“

Проектът може да се разгледа в сградата на Общината, стая №2 на І-я етаж и в кметството на село Белозем

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държа¬вен вестник“, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация гр.Раковски.


АНА НИКОЛОВА
ГЛ.СПЕЦ ЕКТО
19. 10.2016

Заповед № ТУ - 28 гр.Раковски 18.10.2016 г.ЗАПОВЕД

№ ТУ - 28
гр. Раковски, 18.10.2016 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 179 ал. 2 т. 1, чл. 3 ал. 2 т. 2 и чл. 137 ал. 1 т. 2 от Закон за туризма и чл. 34 ал. 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, предвид обстоятелството, че е постъпило Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения, на основание чл. 128 ал. 2 от Закона за туризма, вх. № 94П- 2175-1/12.10.2016 г. от „ПАРАДАЙЗ 90“ ЕООД, седалище и адрес на управление: град Пловдив, ЖК „Тракия“, бл. 216А, вх. „Б“, ет. 2, ап. 5, с Управител Петя Васкова Кабамитова - Манолова - лице, стопанисващо обекта,

ПРЕКРАТЯВАМ:

КАТЕГОРИЯТА на категоризиран туристически обект - Клуб - ресторант „Алекс”, находящ се в е. Стряма, ул. ’’Васил Левски” № 53, стопанисван от „Алекс“ ЕООД, ЕИК 202482775, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. Кючук Париж, ул. „Кичево” № 66, е управител: Александрина Трендафилова Аврамова, категория „две звезди“.
На основание чл. 137 ал. 3 от ЗТ, ОБЕЗСИЛВАМ издаденото удостоверение № 00070, изд. на 23.06.2014 г..
На основние чл. 137 ал. 4 от ЗТ, настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
На основание чл. 137 ал. 5 от ЗТ, Заповедта за прекратяване на категорията да се оповести публично на сайта на Община Раковски.
На основание чл. 34 ал. 2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, настоящата Заповед да бъде вписана в Регистъра на категоризираните туристически обекти на територията на Община Раковски.
На основание чл. 34 ал. 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, в 14-дневен срок от издаването на Заповедта, за същата бъде уведомен Министърът на туризма, за отразяване на обстоятелството в Националния туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2, буква „н“ ЗТ.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/

13. 10.2016

Важно съобщение!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Общинска администрация – Раковски уведомява гласоподавателите от Избирателна секция № 17 25 00 033, че на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и за национален референдум на 6 ноември 2016г. ще упражнят правото си на глас в сградата на Професионална гимназия „Петър Парчевич“, I етаж, фоайе.

В обхвата на СИК № 172500 033 попадат следните адреси:

От Общинска Администрация-Раковски.
13. 10.2016

Театрална постановка


Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

{REKLAMA}
Време за изпълнение:0.1293 сек.,0.0232 от тях за заявки.Сървър памет:3,127kb