Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


11. 05.2017

Протокол №1 - Разпределение пасища и мери - 2017-2018 г.Днес, 28.04.2017 год., в 14.30 часа, в заседателната зала на етаж 2 на Общинска администрация Раковски, град Раковски, пл. „България“ № 1, се събра комисия, назначена със Заповед № СС-3/28.02.2017 г., на кмета на Община Раковски в състав:
Председател: Стойо Иванов Фитнев - Директор на Дирекция “МРП”
Членове:
1. Мирослав Милев – старши юрисконсулт
2. Чавдар Кьолов – началник отдел „ТСУ, С, ОС, СД”
3. Тони Донев - гл. специалист “ОС”
4. Милена Драмова - гл. специалист “СД,Т,Т”

Поради здравословни причини в комисията не присъства Чавдар Кьолов един от посочените членовете в Заповед № СС-3/28.02.2017 г.

Съгласно цитираната заповед, комисията има задачата да определи необходимата площ за всеки кандидат, подал заявление за индивидуално ползване на общински пасища и мери, намиращи се на територията на гр. Раковски землища: Раковски, Белозем, Болярино, Момино село, Стряма и Шишманци при спазване на разпоредбите на чл. 37и, ал. 4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Разпределението на имотите касае стопанската 2017 - 2018 год.
Преди да започнат своята работа, всички членове на Комисията подписаха декларация за необвързаност по смисъла на Търговския закон (ТЗ), на основание чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.
Имотите, предмет на разпределението, са приети с Решение № 281, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г., и Решение № 325, взето с Протокол № 21 /29.03.2017 г., от редовно заседание на Общински съвет – Раковски.

Пълен текст на Протокол №1 /.PDF формат
09. 05.2017

Операция 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти” 2016 г.СТАРТИРА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНШ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ОПЕРАЦИЯ 2 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ” 2016 Г.

ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА – ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:


ЛИЦА С УСТАНОВЕНИ 90 НА 100 ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ЧУЖДА ПОМОЩ, ПОЛУЧИЛИ ИНТЕГРАЦИОННИ ДОБАВКИ ПО РЕДА И ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО ИМАТ ЛИЧЕН ДОХОД ДО 314 ЛВ., КЪМ М. ФЕВРУАРИ 2017 Г.

ЛИЦА, ПОЛУЧИЛИ МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 8 Д ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, КЪМ М. ФЕВРУАРИ 2017 Г.СПИСЪК НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА /.PDF формат

ПЕРИОД НА РАЗДАВАНЕ: 10-19 МАЙ 2017

БЕЛИЯ ДОМ – ЕТ.1

9.30 – 12.00 Ч.

АНА БЕЛЧЕВА

05. 05.2017

Благотворителен турнир по белот - 14.05.2017


05. 05.2017

Театър - 19.05.2017 г.


05. 05.2017

Концерт Илка Александрова - 23.05.2017


Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.4096 сек.,0.1115 от тях за заявки.Сървър памет:2,865kb