Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


17. 08.2016

Фестивал на селската кухня


17. 08.2016

Обява за свободно работно мясно

ОБЯВЯВА

Свободно работно място
за длъжността “Старши юрисконсулт”
на Община Раковски, за заместване на държавен служител,който отсъства от работа1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• Минимална степет на завършено образование - придобита образователно-квалификационна степен „магистър”
• Професионален опит- не се изисква
• Да притежават юридическа правоспособност

2.Допълнителни умения и квалификации,носещи предимство на кандидатите:
• Да притежават добри комуникационни умения
• Да притежават компютърна грамотност
• Умения за работа в екип

3 Необходими документи:
• Заявление по образец съгласно приложение №2 от НПКДС
• Автобиография
• Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС
• Ксерокопие на диплома за завършено образование, копие на допълнителни квалификации и правоспособност, както и документи, удостоверяващи професионален опит, в случай, че кандидатът притежава такъв
• Ксерокопие на Удостоверението за юридическа провоспособност

4. Място и срок на подаване на документите:
Документите се подават в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 – гл. сп. “Човешки ресурси” в срок до 16:30 часа на 08.09.2016 г.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрени по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи .


За допълнителна информация:

телефон за контакти : 03151/2346
или на място в Общинска администрация гр. Раковски с адрес:
гр.Раковски, пл.”България” №1, етаж 2, стая №1, „Човешки ресурси”
16. 08.2016

Проект на наредба

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски

Документация на проекто-наредбата /.RAR архив/
10. 08.2016

Предложение за Проект на наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на Община РаковскиП Р О Е К Т!Н А Р Е Д Б А
ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. Наредбата урежда реда и условията за създаване, преобразуване, закриване, управление, организация и контрол върху дейността на общинските предприятия в община Раковски.
Чл.2. (1) Общинските предприятия се създават за изпълнението на общински дейности в следните направления:
1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги на населението;
2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от общинския бюджет, определени от общинския съвет.
(2) На общинското предприятие не могат да бъдат възлагани функции, представляващи част от административно-техническото обслужване на населението на общината.
(3) Общинските предприятия могат да имат собствен печат, на който е отбелязано наименованието на предприятието и организационната му форма.

Пълен текст на наредбата /.DOC формат/
Пълен текст на докладната разписка /.DOC формат/


04. 08.2016

Обява за конкурсНа основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16, чл. 82, ал. 1, т. 1, чл. 86, ал. 1 и чл. 111 и сл. от Наредба на Общински съвет – Раковски за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение 130 взето с протокол № 9/20.05.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски и Решение 151 взето с протокол № 9/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски


О Б Я В Я В А М :


ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:


1. Терен за поставяне на ВПС за извършване на търговска дейност с площ от 10.5 кв. м., находящ се на пл. „Европа” в ПИ № 9667 – улица в кв. 66 по Регулационния план на гр. Раковски;
УСЛОВИЯ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИЯ КОНКУРС:
1. Предлаганата годишна наемна цена за терен да бъде не по-малко от началната конкурсна цена от 1260 лв. без ДДС.
2. ВПС поставено от кандидатът за наемател да бъде предназначено за продажба на сладкарски изделия и/или прясно изцедени плодови сокове и безалкохолни напитки и/или сладолед.
3. Кандидатът за наемател да предложи да закупи за своя сметка и предаде на Община Раковски в едномесечен срок от подписване на договор не по малко от 10 (десет) броя бетонови кошчета, с техническа спесификация: диаметър 420 мм, височина 600 мм, изработени от шлайфана мозайка.
Публично оповестения конкурс ще проведе в залата на Общинска администрация – Раковски на 24.08.2016 г. в 10.00 ч.
Предложения за участие в публично оповестения конкурс се подават до 16.30 ч. на 23.08.2016 г. в Деловодството на Общинска администрация – Раковски, пл. „България” № 1, лично или чрез пълномощник, ведно с оригинала на документа за внесен в срок по посочената банкова сметка на Община Раковски, депозит за участие.
Конкурсната документация се предоставя на желаещите лица до 16.30 ч. на 22.08.2016 г. в Деловодството на Общинска администрация – Раковски след закупуване, удостоверено с платежен документ.
Цената на конкурсната документация е в размер на 36 лв. и се заплаща в брой на касата на Общинска администрация – Раковски до 16.30 ч. на 22.08.2016 г.
Оглед на терена, обект на публично оповестения конкурс, се извършва до 16.00 ч. на 22.08.2016 г. след закупуване на конкурсната документация и направена заявка в отдел „ТСУ, ОС, С, СД”
Депозитът за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 30% от началната конкурсна наемна цена.
За повече информация: тел.03151/59-94, както и на място в сградата на Общината,етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031{REKLAMA}
Време за изпълнение:0.1225 сек.,0.0210 от тях за заявки.Сървър памет:3,129kb