Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


27. 09.2016

СъобщениеОБЯВА

На основание чл. 16 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби, Община Раковски обявява конкурсна сесия за предоставяне на степендии и финансово подпомагане на тези деца и младежи.
Документи се подават в деловодството на Общинска администрация Раковски от 1-ви октомври 2016 г. до 15-ти януари 2017 г.

Комисия назначена със Заповед № ДЗ-30/ 12.02.2016 г. от Кмета на Община Раковски ще разгледа постъпилите предложения.

Решенията на комисията по стипендиите ще бъдат публикувани в сайта на общината до 30-ти януари 2017 г.
На степендии имат право деца и младежи, отговарящи на условията на горепосочената наредба.
26. 09.2016

IV-ти национален фолклорен танцов фестивал


26. 09.2016

Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - 12.10.2016 гНа основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, чл. 82, т. 3 и чл. 86 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински Съвет - Раковски, „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г” приета с Реш. № 652, взето с протокол № 48/30.01,2015 г„ реш. № 313, взето с протокол № 24/30.04.2013 г., реш. № 356, взето с протокол № 28/31.07.2013 г., реш. № 379, взето с протокол № 30/30.09.2013 г„ реш. № 403, взето с протокол № 31/28.10.2013 г„ реш. № 431, взети с протокол № 33/21.12.2013 г., реш. № 471, взето с протокол № 35 /27.02.2014 г., реш.№ 501, взето с протокол № 37/30.04.2014 год., реш. № 600, реш. № 601, взети с протокол № 44/31.10.2014 г., реш. № 638, взето с протокол 47/19.12.2014 г., реш. № 689, взето с протокол № 50 /30.03.2015 г., реш. № 721, взето с протокол 52/30.04.2015 г., реш. № 728, взето с протокол № 53/27.05.2015 г., реш. № 755, взето с протокол № 54/29.06.2015 г., реш. № 766, взето с протокол № 55/28.07.2015 г., реш. № 19, взето с протокол № 2/27.11.2015 г., реш. № 79, взето с протокол № 5/29.02.2016 г., реш. № 100, взето с протокол № 6/31.03.2016 г., реш. № 113 и № 114,, взети с протокол № 8/26.04.2016 г., реш.№ 127 и № 133, взети с протокол №9/20.05.2016 год., реш.150 , взето с протокол № 10/28.6.2016 год реш № 185, взето с протокол № 11/28.07.2016, реш.№ 192, №193 и № 200, взети с протокол № 12/31.08.2016 год. на редовни заседания на Общински съвет - Раковски и заповед № ОС- 42/21.09.2016 год. на Кмета на Общината


Пълен текст на обявата /.PDF формат/
26. 09.2016

СъобщениеС Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за управление на отпадъците с План за действие 2016-2020 год., Общинска администрация – Раковски съвместно с „Екоколект“ АД, организира провеждането на информационна среща за обучение на обществеността на тема „Как да разчитаме маркировката върху опаковките за правилното им разделно събиране в цветните контейнери“ и „Ползите от разделното събиране на МРО, провеждани от организациите по оползотворяване“.
Желаещите могат да се включат в обучението, което ще се проведе на 29.09.2016 год. от 11,00 часа в заседателната зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий“, кв. Ген. Николаево, гр. Раковски.
За допълнителна информация може да се обаждате на тел.: 03151/49-30.
21. 09.2016

Свободно работно място за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" в Център за настаняване от семеен типОБЯВА

свободно работно място за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" в Център за настаняване от семеен тип


семеен тип
1. Изисквания към кандидатите:
• Да имат завършено висше образование степен бакалавър/магистър по специалностите - " Социални дейности" , "Социология" , "Педагогика"
• Да притежават добри комуникативни умения
• Да притежават компютърна грамотност
• Професионалния опит ще се счита за предимство
2. Необходими документи:
• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит
Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - отдел " Човешки ресурси " в срок до 16:00 часа на 07. 10.2016г.
Изборът на кандидати ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрените по документи кандидати.
Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.
За допълнителна информация : телефон за контакти : 0885642083 или на място в ЦНСТ- Раковски гр. Раковски ул. " Верона" № 4

Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

{REKLAMA}
Време за изпълнение:0.3359 сек.,0.1791 от тях за заявки.Сървър памет:3,112kb