Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


22. 06.2017

Благотворителен концерт


19. 06.2017

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Детска градина „Щастливо детство“На основание чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № ДЗ-139/13.06.2017 г. на Кмета на Община Раковски

ОБЯВЯВА:
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Директор на Детска градина „Щастливо детство“
град Раковски, ул. „Цанко Церковски“ № 44


КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Вид на конкурса – Отворен, с участие на външни кандидати.
2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
* Да са български граждани или граждани на други държави членки или чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби или продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;
* Да не са поставени под запрещение;
* Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
* Да не са лишени от право да упражняват професията;
* Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
* Да притежават диплома за завършено висше образование и професионална квалификация „Учител“, професионално направление „Педагогика“, съгласно чл. 24 във връзка с Приложение № 1 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
* Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски трудов стаж;
* Да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”
3. Документи за участие в конкурсната процедура.
• Заявление за участие в конкурс
• Документ за самоличност /копие, заверено от кандидата – „Вярно с оригинала/
• Документи за придобито образование, специалност, квалификация /копие, заверено от кандидата – „Вярно с оригинала/
• Професионална автобиография
• Трудова книжка и/илислужебна книжка или друг документ, доказващ педагогически стаж /копие, заверено от кандидата – „Вярно с оригинала/
• Свидетелство за съдимост – оригинал /в срок на валидност/;
• Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор” на детска градина – оригинал;
• Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване – оригинал;
• Други документи, посочени в обявата, удостоверяващи професионална квалификация /копия, заверени от кандидата – „Вярно с оригинала/
• *** Кандидатите следва да изготвят Програма за развитие на детското заведение за тригодишен период – размножен в 3 екземпляра.

Конкурсът да се проведе на два етапа, както следва:
I-ви етап – Преглед на подадените документи по реда, в който са постъпили. Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от датата на съобщението, те могат да направят възражение пред Кмета на Община Раковски, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
Оценка на представените писмени проекти на допуснатите до втори етап. На допуснатите кандидати се съобщава писмено и/или по телефон датата, часът на започване и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.
II-риетап – Защитанадепозиранияпроектнадопуснатитедовториетапкандидати;събеседване - въпросиотнормативнатауредба – Законзапредучилищната и училищнатадейност, Кодекснатруда и НаредбитенаМинистерствонаобразованието и науката/.
Комисията да извърши оценка на кандидатите и ги подреди в общото класиране след събеседването, както следва:
1. Оценка на писмения проект: най-малко 4.50 – за допускане до устно събеседване.
Оценката на писмения проект се получава, като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на комисията по 6-балната система.
2. Оценката от събеседването с кандидата, която се получава като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на комисията по 6-балната система.
3. Крайната оценка се изчислява като средноаритметична от сбора от оценката на писмения проект и оценката от устното събеседване /защита/.

Решението на комисията се оформя в протокол, който отразява резултатите от крайната оценка от класирането на кандидатите. Комисията класира кандидатите в низходящ ред според крайната им оценка, като на първо място е кандидатът с най-високата оценка. При равен брой точки Комисията класира кандидатът с по–висока квалификация.

Документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства, в който се поставя отделен запечатан вътрешен плик, съдържащ Програмата за развитие, надписан по същия начин и с допълнителен надпис „Програма за развитие на детското заведение”. Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в администрацията на Община Раковски – гл. специалист „Човешки ресурси“ – град Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 2, стая 1, от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, в едномесечен срок от публикуване на обявата.
За допълнителна информация: Гл. специалист „ПР,ЧР и ТРЗ” – тел.031512346

15. 06.2017

СъобщениеВ изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение от Йосиф Генов Пънкин от гр. Раковски, ул. „Ив. Вазов“ № 9 за: Увеличаване капацитета на ферма за отглеждане на патици „Мюлари“от 600 бр. на 3000 бр. в ПИ 700650 с НТП „Стопански двор“ по КВС на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 16.06.2017 година до 29.06.2017 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
15. 06.2017

Пресцентър - Агенция по заетосттаСтартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020


От 15.06.2017 г.' Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучериза, заети лица", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез перативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. Операцията ще предостави възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв. Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици ** КК 2 или дигитална компетентност - КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.
За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.
Заявления ще се Приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда"в страната.

Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. Очакванията са, че с планираните средства около 54 хиляди души ще могат да повишават валификацията си.
15. 06.2017

Заповед № ДЗ 140 /14.06.2017 г.На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.65, ал.1, т..1 и ал.2, т.З,чл.51, ал.З и чл.49, ал.1 от Закона за защита при бедствия и въвеждане в действие на Общински план за защита при бедствия на Община Раковски, приет с решение № 552/25.07.2014 г. на общински съвет гр.Раковски и по повод обявеното със Заповед № ДЗ - 132А/02.06.2017 Частично бедствено положение на територията на Община Раковски ипредвид отпадането на обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на Частично бедствено положение, във връзка с възникналия пожар в района на завода заотпадъци на територията на с. Шишманци.

НАРЕЖДАМ:


1. Отменям обявеното със Заповед № ДЗ - 132А/02.06/2017г. „Частично бедствено положение" на територията на Община Раковски, в района на км.Шишманци и околните с.Белозем и с.Болярино, поради отпадане на обстоятелствата послужили за основание за обявяване на Частично бедствено положение, считано от 10:00 часа на 14.06.2017г.
2. Прекратявам изпълнението на общински план за защита при бедствия на Община Раковски в часта му „План за защита при пожари".
3. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица и членове на Общинския Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, всички заинтересовани лица и да се обяви на интернет страницата на Общината.
4. Копие на настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областния управител на област Пловдив и на Министъра на вътрешните работи за сведение.
5. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Йбвко Романов- зам.-кмет на Община Раковски.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.2025 сек.,0.0822 от тях за заявки.Сървър памет:2,912kb