Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


20. 07.2018

Съобщение

Съобщение /.PDF формат/
19. 07.2018

Открита процедура за избор на изпълнител

Откриване на процедура за избор на Изпълнител на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълниние на чл. 7 от Договора за съвместна дейност № РД 04-145/27.06.2018 г., сключен с Фонд „Социална закрила“ с предмет „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Община Раковски“

Покана /.PDF формат/
Техническа спецификация /.PDF формат/
Заповед /.PDF формат/
Техническо предложение /.DOCX формат/
Ценово предложение /.DOCX формат/
16. 07.2018

ЗаповедНа основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 99б ал. 1 от Закон за гражданската регистрация, за извършване на проверка за спазване изискванията на извършване на адресна регистрация или промяна на адрес - проверка на данните относно адресно регистрираните и живущи в имот: с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдивска, ул. „32-ра“ № 3, съгласно данните от Заявление, вх. № 94С-1716-1/27.06.2019 г. от Стоян Иванов Пенев – собственик на имота,


Н А З Н А Ч А В А М:


Комисия в състав:
Председател:
Стефка Милиева – Кмет на кметство Болярино при Община Раковски
Членове:
1.Мариана Кискинова – представител на Областна администрация Пловдив
2. Васко Бонев - представител на РУ Раковски към ОД на МВР Пловдив
3.Йоана Толева -представител на ТЗ „ГРАО“ Пловдив

Заповед /.PDF формат/
13. 07.2018

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Здравко Гендов от гр. Раковски, ул. „П. Богдан“ 35, за „Птицеферма за 5000 броя патици“ в имот № 000701, гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 14.07.2018 година до 27.07.2018 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
11. 07.2018

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ЕМ ДЖИ ЕС ПРОПЪРТИ“ ЕООД, за „Крайпътен обслужващ комплекс – бензиностанция, газстанция, заведение за хранене, ТИР паркинг и мотел“ в поземлени имоти №№ 063008, 063009, 063010, 063011, 063012, с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 11.07.2018 година до 24.07.2018 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1019 сек.,0.0226 от тях за заявки.Сървър памет:2,884kb