Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


21. 05.2018

СъобщениеСъобщение
на община Раковски


В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на ТП ДЛС „Тракия“ ЕООД за „Изграждане на водно огледало за противопожарни нужди“ в поземлен имот № 033033, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 22.05.2018 година до 04.06.2018 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
17. 05.2018

СъобщениеСъобщение
на община Раковски


В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до преработена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „МИТИ 2011“ ЕООД за „Изкупуване, разкомплектоване и съхранение на ИУМПС, с цел търговия с авточасти втора употреба и авторемонтна дейност“ в УПИ ІХ-1548, кв. 36(производствени и складови дейности, жилищно застрояване), с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 18.05.2018 година до 31.05.2018 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
17. 05.2018

Обява за провеждане на търгО Б Я В Я В А М :
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ,


Обява за провеждане на търг 06.2018 /.PDF формат/
17. 05.2018

Обява за провеждане на търгО Б Я В Я В А М :
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


Съгласувана ОБЯВА за провеждане на търг-08.06.2018 /.PDF формат/
15. 05.2018

СъобщениеСЪОБЩЕНИЕ


Общинска администрация гр. Раковски уведомява всички собственици на земеделска и горска техника, в изпълнение на Закон за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (изм. ДВ. Бр. 95/8.12.2016 г.), ОД „Земеделие” гр. Пловдив ще извърши технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2018 г., в Община Раковски по приложения график:

Съобщение КТИ_2018 /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1034 сек.,0.0225 от тях за заявки.Сървър памет:2,880kb