Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


17. 08.2017

Заповеди с № РД-11-6688; РД-11-6689;РД-11-6690;РД-11-6691;РД-11-6692 на Директора на ОД '' Земеделие'' - Пловдив и график за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления
ОПРЕДЕЛЯМ:


комисии за землищата: Към всички заведи /.PDF формат
17. 08.2017

За вас работодатели

Агенция по заетостта Дирекция Бюро по труда - Раковски


Уведомява работодателите, че стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по Проект “Нова възможност за младежка заетост".
За разлика от предходните етапи по набиране на заявки по схемата, този път заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията.
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места на място в Дирекция "Бюро по труда" Раковски бул.Т. Раковски" №108 А ет. 4 стая № 6.
Допълнителна информация може да се получи в Дирекция "Бюро по труда" - Раковски, бул. "Г. Раковски" №108 А, стая № 6 тел. 0882 825 150 и тел. 03151/46-93
гр.Раковски п к 4150 бул./ул."Г.С.Раковски" № 108 А тел: 03151 2357 e-mail: dbt613©mbox.contact.bg

15. 08.2017

Фестивал на селската кухня
15. 08.2017

Дарете кръв - подарете живот


11. 08.2017

Резултати по класирането от проведен конкурс за длъжността „Главен инженер“ в Общинска Администрация гр.РаковскиНа база представените документи и след провеждане на тест за проверка на знанията с допуснатите кандидати, както и провеждане на интервю в заключителната фаза на конкурса за длъжност „Главен инженер“, комисия, определена със Заповед №160А/27.07.2017г. на Кмета на Община Раковски класира кандидатите както следва:

I. За длъжност „Главен инженер“ в общинска администрация гр. Раковски:
1. Светлана Иванчева Шопова – 580 точки (съгласно резултат от тест и резултат от интервю).

Председател на конкурсна комисия: Стойо Фитнев
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1294 сек.,0.0216 от тях за заявки.Сървър памет:2,865kb