Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


24. 03.2017

Съобщение за обществен достъп до информацияВ изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Венко Пачов и Таня Пачова от гр. Раковски, ул. „Ц. Дюстабанов“ № 12 за: “Изграждане на база за спортни и рекреационни дейности и краткотраен отдих сред природата“ в имот № 015009 в землище на с. Белозем, местност „Кемера“, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 25.03. 2017 година до 07.04.2017 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

Сградата на кметство Белозем, с. Белозем, ул. “Родопи” № 38, етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа.

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
21. 03.2017

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Общинска администрация – Раковски уведомява гласоподавателите от Избирателна секция № 002, че на предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017г. ще упражнят правото си на глас в сградата на Основно училище „Христо Ботев“, етаж 1, стая № 6.

В обхвата на СИК № 002 попадат следните адреси:

Пътна артерия Номер и подномер, вход
УЛ.БОР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014
УЛ.БУДАПЕЩА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029
УЛ.БУРГАС 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017
УЛ.БАЧО КИРО 001 , 002 , 004 , 006 , 008
УЛ.ЯКО ЯКОВСКИ 071 , 073 , 075 , 077 , 079 , 081 , 083 , 085 , 087 , 089 , 091 , 093 , 095 , 097 , 099 , 103
УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 031А , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 038А , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049
УЛ.ПЕТЪР БОГДАН 062 , 064 , 064А , 066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 074А , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088 , 090 , 092 , 094 , 096 , 098 , 100 , 110
УЛ.ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 025
УЛ.ЗАВЕТ 002 , 002А , 004 , 004А , 006 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 019А , 021 , 023 , 025 , 027 , 031
УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 010А , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022
УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ 021 , 023 , 025 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032 , 034
УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 036А , 038 , 040
УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 006
УЛ.ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 016 , 018 , 020 , 022 , 024
УЛ.ЯЛТА 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010
УЛ.ЯНКО ЗАБУНОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 028 , 030, 032 , 036 , 038
УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА А 001От Общинска администрация - Раковски

20. 03.2017

Обява

Общинска служба по земеделие гр. РАКОВСКИ, на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомява всички собственици и заинтересовани лица, че са подадени заявления за участие в оформяне на масиви за ползване на - трайни насаждения, масив 707 в местността „УЗУНЖАЛАН“- ябълкова градина и в срок до 31.03.2017г. могат да подадат декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ в ОСЗ- Раковски. В декларацията собственика да изрази решението си, дали имотите да бъдат бели петна или да не бъдат включени в споразумението по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година.

Пълен текст на обявата/.PDF формат/
10. 03.2017

Съобщение


07. 03.2017

Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор язовирна стенаНа основание § 12, т. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите, чл. 16 и чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ), Решение № 224, взето с Протокол № 15/26.10.2016 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски.


О Б Я В Я В А М :

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
ОБЕКТИ НА ТОЗИ ТЪРГ СА:

1. ПИ № 000270, с площ от 284.607 дка., с НТП “Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив, АОС № 3858/04.02.2014 г.
2. ПИ № 000261, с площ от 54.870 дка., с НТП “Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив, АОС №3859/04.02.2014 г.
3. ПИ с идентификатор № 48948.82.78, с площ от 280.794 дка., с НТП “Язовир”, находящ се в землището на с. Момино село, Община Раковски, област Пловдив, АОС № 3850/21.01.2014 г.;

  • Търгът ще се проведе на 23.03.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
    Начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан по горе в размер на 18.00 лв./дка /осемнадесет лева за декар/ годишна цена без ДДС.
    Срок на договора за наем - 10 /десет/ години.

  • Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за година на всеки имот, за който се отнася предложението му за участие в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16,30 часа на 22.03.2017 г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.

  • Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16,30 часа на 21.03.2017 г.


За информация:тел.03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.
Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН


12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1327 сек.,0.0336 от тях за заявки.Сървър памет:3,133kb