Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


18. 03.2019

СъобщениеСъобщение
на община РаковскиВ изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Инса Газ“ ООД, гр. Раковски за: „Разширение дейността на „Инса Газ“ ООД с доставка, складиране и експедиция на пропан бутан, смесване на пропан с бутан и пропан-бутан, чрез съществуващи 2 (два) броя помпени агрегати“ в ПИ 074081, с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 19.03.2019 година до 01.04.2019 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
18. 03.2019

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „ГУД ТЕЙСТ“ ООД, с. Стряма, за: „Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на Цех за консерви в с. Стряма, община Раковски“ в имот 105440, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 19.03.2019 година до 01.04.2019 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
15. 03.2019

Обява за търг

О Б Я В Я В А М :
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:


Пълен текст на документа /.PDF формат/
15. 03.2019

ОБЯВА за провеждане на търг-ВПС

ОБЯВА за провеждане на търг-ВПС /.PDF формат/
15. 03.2019

ОБЯВА за провеждане на търг земеделски земи

ОБЯВА за провеждане на търг земеделски земи /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1103 сек.,0.0261 от тях за заявки.Сървър памет:2,882kb