Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


20. 04.2017

Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – Частна общинска собственост на територията на Община Раковски - 05.05.2017г.На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, чл. 82, т. 3 и чл. 86 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински Съвет - Раковски, „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.”, приета с Реш. № 283, взето с протокол № 19/25.01.2017 г. , реш.№ 300, № 302, № 333, взети с протокол № 20/28.02.2017 год. на редовни заседания на Общински съвет – Раковски и заповед № ОС-18/18.04.2017 год. на Кмета на Общината

О Б Я В Я В А М :
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:ІІ. Условия и ред за провеждане

1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 05.05.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска Администрация - етаж 2, стая 3.
2. Оглед на имотите - всеки работен ден до 04.05.2017 г. включително.
3. Депозитна вноска в размер на 30 % /тридесет процента/ от първоначалната тръжна цена на всеки имот се внася в касата на Общинска Администрация, находяща се на пл. „България” № 1, етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината или по банков път по сметка на Общината с IBAN BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” до 16,30 ч. на 04.05.2017 г.
4. Утвърждавам изготвената тръжна документация, чиято цена за един комплект е 60,00 /шестдесет/лева.
5. Закупуването и получаването на тръжната документация се извъшва до 16,30 ч. на 03.05.2017 г. на гише „Каса” на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в сградата на Общинска администрация – Раковски, „Център за информация и услуги”, І етаж.
6. Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 16,30 ч. на 04.05.2017 г. на гише „Деловодство”, находящо се в “Центъра за информация и услуги” на Общинска Администрация - Раковски в запечатан непрозрачен плик.
7. За повече информация: тел.: 03151/59-94, 0887/34-20-58 и на място в сградата на Общината - етаж 3, стая № 5


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ20. 04.2017

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоеми общинска собственост - 28.04.2017г.На основание чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОС, чл. 20 ал. 1, чл. 86 и чл. 117, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), Решение № 238, взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски и Заповед ОС-17/11.04.2017 на Кмета на Община Раковски.

О Б Я В Я В А М :


ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВОДОЕМИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, А ИМЕННО:


1. ПИ № 000041, с площ от 89,797 дка., с НТП “Водоем”, находящ се в землището на с. Белозем, Община Раковски, област Пловдив, АОС № 63/11.01.1999 г.
2. ПИ № 000043, с площ от 31,234 дка., с НТП “Водоем”, находящ се в землището на с. Белозем, Община Раковски, област Пловдив, АОС № 152/05.11.1999 г.
Търгът ще се проведе на 28.04.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан по горе в размер на 18.00 лв./дка /осемнадесет лева за декар/ годишна цена без ДДС.
Срок на договора за наем - 5 /пет/ години.
Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за година на всеки имот, за който се отнася предложението му за участие в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16,30 часа на 27.04.2017 г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.
Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16,30 часа на 26.04.2017 г.

За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

18. 04.2017

СъобщениеОтдел ТСУ“ при Община Раковски на основание чл. 128, ал.3от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните,че е изработен проект и внесен в Общинска администрация за разглеждане по искане вх.94П-2232-1 от 07.04.2017г. на Георги Николов Бранеков-управител на„ПИ ДЖЕЙ ЛОГИСТИК“ АД

ПУП-Парцеларен план /план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Трасенакабелни линии 20 kVот подстанция Раковски донова възловастанция в УПИ- 00164-1-Логистичен център /ПИ-1.64/, подобект: От подстанция Раковски до муфа 20kV в землището на с.Маноле, община Марица , попадащ в териториите на две общини Раковски и Марица, област Пловдив, преминаващ през ПИ-000079;ПИ-000094;ПИ-000100;ПИ-000112-общински полски пътища, местност „Стара Боклоджа“; ПИ-000455;ПИ-000457; ПИ-000470;ПИ-000475;ПИ-000487- общински полски пътища; ПИ-000470 и ПИ-000480-канали общинска собствност;ПИ-000488-канал на „Напоителни ситеми“ ЕАД Пловдив;
ПИ-000675- път ІV кл.общински път;ПИ-063054;ПИ-063056;ПИ-063055, местност „ Бошнашки гьол“;ПИ-063036;ПИ-077042, ПИ-077043, местност „Зарпара“ и ПИ-077042- общински полски път.

Проектът може да се разгледа в сградата на Общината,стая №2 на І-я етаж.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14/ четиринадесетдневен/ срок от съобщението,заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения по проекта до Общинска администрация гр. Раковски.
18. 04.2017

ОбяваНа основание чл. 16 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби, Община Раковски обявява конкурсна сесия за предоставяне на стипендии и финансово подпомагане на тези деца и младежи.
Документи се подават в деловодството на Общинска администрация Раковски от 18-ти април 2017 г. до 15-ти септември 2017 г.

Комисия назначена със Заповед № ДЗ-30/ 12.02.2016 г. от Кмета на Община Раковски ще разгледа постъпилите предложения.

Решенията на комисията по стипендиите ще бъдат публикувани в сайта на общината до 30-ти септември 2017 г.
На стипендии имат право деца и младежи, отговарящи на условията на горепосочената наредба.
13. 04.2017

ПОКАНАПредседателят на Общински съвет - Раковски на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 31 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет


Кани гражданите на Община Раковски


На 21 април 2017 г. /петък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация – град Раковски стая № 3 на втория етаж за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г.

1. Доклад към отчета за изпълнението на бюджета на Община Раковски за времето от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

2. Отчет на приходите за 2016 г.

3. Отчет на разходите за делегирани от държавата дейности през 2016 г.

4. Отчет на разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности през 2016 г.

5. Отчет на разходите за местни дейности през 2016 г.

6. Отчет на капиталовите разходи на Община Раковски към 31.12.2016 г.

7. Отчет на сметките за средствата от ЕС за 2016 г.

8. Отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД към 31.12.2016 г.


Оригинален текст на поканата/.PDF формат/

Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1226 сек.,0.0263 от тях за заявки.Сървър памет:3,137kb