Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


11. 09.2017

Съобщение на община РаковскиВ изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на ДП „НКЖИ“ за „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 12.09.2017 година до 25.09.2017 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
08. 09.2017

График за приемните дни на Председателя на Общински съвет Раковски по населени места за месец септември

11.09.2017 - с. Белозем от 10:00 – 12:00

12.09.2017 г. - с. Стряма от 10:00 – 12:00

13.09.2017 г. - с. Шишманци от 10:00 – 12:00

14.09.2017 г. - с. Момино село от 09:00 – 11:00

15.09.2017 г. - с. Болярино от 09:00 – 11:00

19.09.2017 г. - с. Чалъкови от 09:00 – 11:00

31. 08.2017

Свободно работно място на длъжността „Медицинска сестра” в ДГ”Детелина” гр.Раковски1.Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено висше медицинско образование
• Да притежава добри комуникативни умения
• Да притежава компютърна грамотност
• Да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност
• Професионалния опит ще се счита за предимство


2.Необходими документи, които трябва да представят кандидатите:
• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на дипломата за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит

Приемане на документи в сградата на Общината,етаж 2,стая №1-отдел
„Човешки ресурси” в срок до 17:00 ч

Изборът на кандидати ще се стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрените по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседване ще бъде получена лично .

За допълнителна информация:
телефон за контакти:03151/2346
или на място в Община Раковски
гр.Раковски пл.България № 1
30. 08.2017

График за обслужване на цветните контейнери през м.Септември 2017 год.Г Р А Ф И К


ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА06.09. 2017 година – жълти контейнери;
20.09. 2017 година – жълти контейнери;
26.09. 2017 година – зелени контейнери;
22. 08.2017

Съобщение на община РаковскиВ изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение от Красимир Николов Чолаков, управител на „ТЕРРА ТЕТ“ ЕООД, гр. Раковски за: Изграждане на ново пречиствателно съоръжение за отпадни води към предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в УПИ ІV-81,82, производствени и складови дейности, м. 105, местност „Шипа“, землище на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 22.08.2017 година до 04.09.2017 година включително в:

Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

Сградата на кметство Стряма, с. Стряма, ул. “П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая № 5 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;


За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1408 сек.,0.0220 от тях за заявки.Сървър памет:2,880kb