11. 07.2018

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ЕкоСейф“ ООД, гр. София за „Площадка за третиране на неопасни отпадъци и третиране на определен вид опасни и неопасни утайки“ в УПИ 1-1647, с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 11.07.2018 година до 24.07.2018 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
10. 07.2018

Обява

ОБЯВА
За сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 год.


Обява /.PDF формат/
09. 07.2018

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Директор на Детска градина „Синчец“ с. Белозем Директор на Детска градина „Радост“ с. Стряма


На основание чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед №ДЗ-137/06.07.2018 г. на Кмета на Община Раковски

ОБЯВЯВА:
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Директор на Детска градина „Синчец“ с. Белозем
Директор на Детска градина „Радост“ с. Стряма


КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. Вид на конкурса – Отворен, с участие на външни кандидати.
2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
* Да са български граждани или граждани на други държави членки или чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби или продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;
* Да не са поставени под запрещение;
* Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
* Да не са лишени от право да упражняват професията;
* Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
* Да притежават диплома за завършено висше образование и професионална квалификация „Учител“, професионално направление „Педагогика“, съгласно чл. 24 във връзка с Приложение № 1 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
* Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски трудов стаж;
* Да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”
3. Документи за участие в конкурсната процедура.
• Заявление за участие в конкурс
• Документ за самоличност /копие, заверено от кандидата – „Вярно с оригинала/
• Документи за придобито образование, специалност, квалификация /копие, заверено от кандидата – „Вярно с оригинала/
• Професионална автобиография
• Трудова книжка и/или служебна книжка или друг документ, доказващ педагогически стаж /копие, заверено от кандидата – „Вярно с оригинала/
• Свидетелство за съдимост – оригинал /в срок на валидност/;
• Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор” на детска градина – оригинал;
• Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване – оригинал;
• Други документи, посочени в обявата, удостоверяващи професионална квалификация /копия, заверени от кандидата – „Вярно с оригинала/
• *** Кандидатите следва да изготвят Програма за развитие на детското заведение за тригодишен период – размножен в 3 екземпляра.

Конкурсът да се проведе на два етапа, както следва:
I-ви етап – Преглед на подадените документи по реда, в който са постъпили. Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от датата на съобщението, те могат да направят възражение пред Кмета на Община Раковски, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
Оценка на представените писмени проекти на допуснатите до втори етап. На допуснатите кандидати се съобщава писмено и/или по телефон датата, часът на започване и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.
II-ри етап – Защита на депозирания проект на допуснатите до втори етап кандидати; събеседване - въпроси от нормативната уредба – Закон за предучилищното и училищно образование, Кодекс на труда и Наредбите на Министерство на образованието и науката/.
Комисията да извърши оценка на кандидатите и ги подреди в общото класиране след събеседването, както следва:
1. Оценка на писмения проект: най-малко 4.50 – за допускане до устно събеседване.
Оценката на писмения проект се получава, като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на комисията по 6-балната система.
2. Оценката от събеседването с кандидата, която се получава като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на комисията по 6-балната система.
3. Крайната оценка се изчислява като средноаритметична от сбора от оценката на писмения проект и оценката от устното събеседване /защита/.

Решението на комисията се оформя в протокол, който отразява резултатите от крайната оценка от класирането на кандидатите. Комисията класира кандидатите в низходящ ред според крайната им оценка, като на първо място е кандидатът с най-високата оценка. При равен брой точки Комисията класира кандидатът с по–висока квалификация.

Документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства, в който се поставя отделен запечатан вътрешен плик, съдържащ Програмата за развитие, надписан по същия начин и с допълнителен надпис „Програма за развитие на детското заведение”. Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в администрацията на Община Раковски – гл. специалист „Човешки ресурси“ – град Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 2, стая 1, от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, в едномесечен срок от публикуване на обявата.
За допълнителна информация: Гл. специалист „Човешки ресурси” – 03151/2346.

06. 07.2018

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уважаеми земеделски стопани,
ОСЗ – Раковски организира среща със земеделски стопани от Община Раковски във връзка с предстоящата процедура по създаване масиви за ползване на земеделски земи по чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.
Срещата ще се състои от 10.00 ч.на 06.07.2018г. /петък/ в Ритуалната зала на читалище „Св. Св. Кирил и Методи”, кв.Генерал Николаево, гр.Раковски.

ОСЗ- РАКОВСКИ
04. 07.2018

Съобщение - Обява

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


„Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, адрес: гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. „Братя Бъкстон“ № 134

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. „Братя Бъкстон“ № 134

Лице за контакт: Виктория Бозукова, тел.: 032 277105

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„ Изпълнение на един тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на кариера „Шишманци“

в имот № 000425, местност „Цигански гьол“ в землището на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1254 сек.,0.0283 от тях за заявки.Сървър памет:2,900kb