13. 04.2017

Заповед № РД 11 - 3197 от 10.04.2017 г.

На основание чл. 3, ал. 3 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие", чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и във връзка с чл. 75а, ал, 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение вх. №Т-1/05.04,2017 г., подписано от участниците и представения доклад с вх. №16-00-2976/05.04.2017 г. от комисия, определена със Заповед №РД 11-1879/28.02.2017 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив

РАЗПРЕДЕЛЯМ


I. Масивите за ползване на земеделските земи, за землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, общ. Раковски, обл. Пловдив за стопанската 2016/2017 г., както следва:

Име, презиме, фамилия - ФЛ Наименование -ЮЛ Регистрирано правно основание(дка) Площ по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ Бели петна (дка) Обща площ по споразумение (дка) Цена бели петна по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (лева)
"АГРО ТРЕЙД КОМЕРС-2015" ЕООД 5.309 20.717 26.026 476.49
"БИО ФРУТ 2014" ООД 46.767 218.803 265.570 5 032.47
Общо: 52.076 239.520 291.596 5 508.96


Неразделна част от настоящата заповед е Приложение №1 - опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти.

II. Ползвателите на земеделски земи, който се ползват от настоящата заповед по чл. 37в, ал. 4, по силата на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, следва да внесат в срок до З/три/ месеца от публикуването на заповедта по сметка за чужди средства на Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив: IBAN:BG37 UNCR 7000 3319 7273 07, BIC: UNCRBGSF определената сума в размер на 23,00 лв/дка за начин на трайно ползване - трайни насаждения, за землище на гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, представляваща средно годишно рентно плащане съгласно Доклад от 29.01.2016 г. на комисия, назначена със заповед №РД 11¬030/05.01.2016 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в десетгодишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ съгласно заповедта по ал. 4, директорът на Областна Дирекция „Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на Заповедта ползвателите превеждат сумите по рметка на Областна Дирекция „Земеделие".
III. Настоящатa заповед служи за доказване на правно основание за ползване на имотите, попадащи в определените масиви за ползване/БЗЗ/ на съответния земеделски стопанин по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, но нр представляват документ, даващ основания за извършване на други правни и фактически действия, представляващи разпореждане със собствеността и/или ползването на; съответните имоти /продажба, преотдаване, прехвърляне на ползване и др./,
IV. Настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването, да се съобщи на заинтересованите лица чрез обявяването и' съгласно чл. 37в, ал, 5 от ЗСПЗЗ в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие - Раковски и се публикува на интернет страницата на съответната община и на Областна Дирекция „Земеделие"! - гр. Пловдив в срок до 10.04.2017 г.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на Общинска служба по земеделие Раковски.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районен съд Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.
Настоящата заповед служи за доказване на правно основание за ползване.
Обжалването на заповедта не спира изпълнението и'.

Пълен текст на заповедта/.PDF формат/

12. 04.2017

СъобщениеВ изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „АГРИНДО“ ЕООД за: „Изграждане на четири броя рибарници и сондажен кладенец“ в имот с № 085015 в землището на с. Белозем, м. „Джатов мост“, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 13.04. 2017 година до 26.04.2017 година включително в:

Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

Сградата на кметство Белозем, с. Белозем, ул. “Родопи” № 38, етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа.

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
12. 04.2017

СъобщениеВ изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение от „ЛЕНОКС ГРУП“ ЕООД, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бул. „Освобождение“ №145 за: Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на Предприятие за екструдиране и боядисване на алуминиеви профили“ в имот 034314 - УПИ VІІІ-790-стопанска дейност, масив 34 в землището на с. Стряма, местност „Перселик“, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 13.04.2017 година до 26.04.2017 година включително в:

Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

Сградата на кметство Стряма, с. Стряма, ул. “П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая № 5 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
12. 04.2017

СъобщениеВ изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение от Павел Гуджеров – Кмет на община Раковски за: Изработване на ПУП-ПРЗ за следните недвижими имоти: ПИ № 034220 с НТП пасище, мера с площ 6,122дка; ПИ № 034240 с НТП пасище, мера с площ 3,158 дка; ПИ № 034239 с НТП пасище, мера с площ 21,101 дка; ПИ № 034143 с НТП пасище, мера с площ 9,486 дка; ПИ № 034172 с НТП полски път с площ 1,472 дка; ПИ № 034149 с НТП канал, с площ 2,048 дка; ПИ № 034141 с НТП полски път с площ 0,300 дка в землището на с. Стряма, община Раковски, м. „Перселик“ и образуване на УПИ с функция: „Жилищно строителство“, промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и включването и в регулацията на с. Стряма, община Раковски.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 13.04.2017 година до 26.04.2017 година включително в:

Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

Сградата на кметство Стряма, с. Стряма, ул. “П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая № 5 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
11. 04.2017

Благотворителен концерт - Заедно за Пламен


Отиди на страница   <<        >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1413 сек.,0.0268 от тях за заявки.Сървър памет:3,138kb