08. 07.2019

ОБЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ Главен експерт „Финансово-счетоводна отчетност“О Б Я В А


На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и чл. 10а от Закона за държавния служител, Кметът на Община Раковски със своя Заповед № ДЗ – 134 / 04.07.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ
Главен експерт „Финансово-счетоводна отчетност“


Месторабота: Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, щатни бройки: 1 (една), при следните условия:
Длъжност Главен експерт „Финансово-счетоводна отчетност“
Посочената длъжност се заема след провеждане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурси за държавния служител.
Кратко описание на длъжността:
Разработва експертни анализи и становища по важни проблеми от финансово-счетоводната дейност на Община Раковски и отговаря на запитвания на физически и юридически лица с изготвяне на експерти мнения. Осъществява контрол за правилното оформяне на първичните счетоводни документи, разходване на паричните средства и материални ресурси. Осъществява контрол за достоверното отчитане на приходите и разходите на Община Раковски. Участва в разработването на плана за документооборота, системата за аналитично отчитане и счетоводната политика в съответствие с нормативното законодателство
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на конкурсната длъжност:
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (съгласно КДА):
 Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 Минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши;
 Минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум 2 години на сходна позиция или друг стаж, който може да бъде оценен като равностоен;
 Професионална област – „Финанси“, „Счетоводство”;
 Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДсЛ.
1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
 Компютърни умения за работа с базови и специализирани софтуерни програми;
 Да познава и прилага нормативната уредба свързана със Закона за счетоводството, Закон за публичните финанси, Закон за бюджета на Република България, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор и други закони от българското законодателство съотносими към финансовата и счетоводната дейност на бюджетните предприятия
 Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип.
2. Начин на провеждане на конкурса:
 Решаване на тест;
 Интервю.
3. Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:
 Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 Заверени от кандидатите копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, компютърни умения;
 Заверени от кандидатите копия на официални документи, удостоверяващи професионалния опит;
 Заверено от кандидатите копие на документ за присъден ранг, когато лицето е работило като държавен служител /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
 Свидетелство за съдимост;
 Заверено от кандидатите копие на документ за самоличност;
 Автобиография;
 Мотивационно писмо;
 Препоръки от предишни работодатели.
4. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат от гл. спец. ”ПР, ЧР и ТРЗ” към Общинска администрация - гр. Раковски при подаване на документите.
5. Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в административната сграда на Община Раковски – гр. Раковски, пл. „България“ № 1, Център за информация и услуги на гражданите – ет. 1, стая № 8 всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., в 14 дневен срок считано от датата на публикуване на обявата за конкурса. Краен срок - 25.07.2019 г.
6. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на конкурса за длъжността Главен експерт „Финансово-счетоводна отчетност“ в Община Раковски, не се регистрират.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕ И
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
03. 07.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

относно провеждане на заседания на Общински съвет - Раковски за месец ЮЛИ 2019 Г.

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец ЮЛИ 2019 г. ще се проведат на 29.07.2019 г. /ПОНЕДЕЛНИК/, а Редовното заседание ще се проведе на 30.07.2019 г. /ВТОРНИК/.
01. 07.2019

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД, за: „Завод за електрокомпоненти“ в УПИ 043098 в землището на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 02.07.2019 година до 15.07.2019 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
01. 07.2019

ГрафикГ Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 ГОДИНА
03.07. 2019 година – жълти контейнери;
17.07. 2019 година – жълти контейнери;
27. 06.2019

Обява

Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1228 сек.,0.0331 от тях за заявки.Сървър памет:2,899kb