14. 11.2018

Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив с № РД 11-585; № РД 11-585-1; № РД 11-585-2; № РД 11-585-3 от 09.11.2018 год.

РД-11-585-2 - Болярино
РД-11-585-1 -Момино село
РД-11-585 - Раковски
РД-11-585-3 - Шишманци
06. 11.2018

Съобщение

относно провеждане на Редовно заседание и заседания на Постоянни комисии към Общински съвет - Раковски НОЕМВРИ за месец 2018 г.

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец НОЕМВРИ 2018 г.
ще се проведат на 27.11.2018 г. /ВТОРНИК/, а Редовното заседание ще се проведе на 28.11.2018 г. /СРЯДА/.
02. 11.2018

Обява

26. 10.2018

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


Ангел Иванов Търновалийски – управител на „Ан Ив Аква“ ООД, адрес: гр. Пловдив, ул. „Л. Добрич“ №6

Адрес за кореспонденция: гр. Раковски, ул. „Л. Добрич“ №6


Лице за контакт: Ангел Иванов Търновалийски, тел.: 0887 768459


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„ Отглеждане на риба в съществуващ водоем“ с кадастрален № 700305 по КВС на гр. Раковски, собственост на община Раковски

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
23. 10.2018

ОбяваВ изпълнение на Заповед ОС №-81/15.10.2018г. и на oснование чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16 от НРПУРОИ във връзка с чл. 56 от ЗУТ и чл.51б от ЗФВС, в изпълнение на Решения № 672 и № 673 взети с протокол №42/20.09.2018г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски.

СЕ ОБЯВЯВА:


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

1. Терен от 30 кв. м. за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ по схема издадена от Главния Архитект на Община Раковски и утвърдена с Решение № II, взето с протокол № 14 от 15.03.2015 г. на ЕСУТ, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, УПИ II – 2280, кв. 147 по плана на гр. Раковски.
(150 лв. депозитна всноска)

2. Терен от 15 кв. м. за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ по схема издадена от Главния Архитект на Община Раковски и утвърдена с Решение № IX, взето с протокол № 31 от 05.09.2018 г. на ЕСУТ, находящ се в с. Стряма, общ. Раковски, УПИ II – Озеленяване, кв. 74 по плана на с. Стряма.
(15 лв. депозитна всноска)

ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:
1. Търгът ще се проведе на 09.11.2018 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
2. Първоначалната тръжна цена на гореописаните имоти е в размер на:
• За терен от 30 кв.м. за поставяне на ВПС в УПИ II – 2280, кв. 147 по плана на гр. Раковски - 10.00 лв./кв.м. /десет лева/ за квадратен метър месечно без ДДС.
• За терен от 15 кв.м. за поставяне на ВПС в УПИ II – Озеленяване, кв. 74 по плана на с.Стряма - 2.00 лв./кв.м. /два лева/ за квадратен метър месечно без ДДС.
3. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години
4. Определена е депозитна вноска в размер на 50 % (петдесет процента) от първоначалната тръжна цена за месец на обектите. Депозитната вноска се внася в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината или по банков път по сметка на Общината - BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” до 16.30 часа на 06.11.2018 г.
5. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 06.11.2018 г. включително.
6. Утвърдена е тръжна документация, чиято цена за един комплект е в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/. Същата се заплаща и получава до 16.30 часа на 05.11.2018 г. в касата на Общинска администрация, находяща се в „Центъра за информация и услуги”.
7. Кандидатите за участие в търга подават документите, посочени в тръжната документация до 16.30 часа на 06.11.2018 г., както и заявленията за участие на гише “Деловодство”, находящо се в „Центъра за информация и услуги” при Община Раковски в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялото наименование на имота от търга, името и адреса на подателя.
При приемането на документите върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часа. Същите се вписват в специален регистър по реда на постъпването им в Деловодството.

Специфични условия за участниците в търга:
- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.
8. Повторен търг ще се проведе на 23.11.2018 г. от 10.00 часа, в случаите установени от закона и НРПУРОИ.
За повече информация: тел. 03151/59-94 или на място в сградата на Общинска администрация - етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Обява /.PDF формат/
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1305 сек.,0.0266 от тях за заявки.Сървър памет:2,890kb