17. 11.2017

Обява

Дирекция „Бюро по труда” Раковски приема заявления от безработни лица във връзка със стартирането на Насърчителна мярка чл. 42 ал. 3 за "Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица". За подкрепа могат да кандидатстват безработни лица, без значение на каква възраст са, като приоритет ще имат младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги от резидентен тип .
Кандидатите трябва да се насочат от Дирекции „Бюро по труда” и да бъдат наети на работа по трудов договор в населено място, което се намира на повече от 50 км от селището по настоящия им адрес. Договорът може да е на пълно или непълно работно време.
Одобрените кандидати ще трябва да сменят настоящия или постоянния си адрес в населеното място по месторабота. Тези, които ще ползват средства за наем на жилище, не трябва да притежават жилищен имот в селището, където ще работят.
Одобрените кандидати ще получават месечно до 200 лв. за срок до 12 месеца. Предоставената финансова помощ е за възстановяване на част от разходите за наем на жилище, такси за ясла и детска градина, както и за интернет услуги.

За повече информация:
Дирекция „Бюро по труда” Раковски
Тел. 03151/46-93
17. 11.2017

Обява за публичен търг с явно наддаване

На oснование Заповед ОС - 49/14.11.2017 на Кмета на Община Раковски във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал.2 от ЗОС, чл. 20, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с чл.56 от ЗУТ и Решение № 453 взето с Протокол № 28/25.10.2017г. от редовно заседание на Общински съвет –Раковски

О Б Я В Я В А М :


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
- терен от 10 кв. по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на ВПС по схема издадена от главния архитект на Община Раковски и утвърдена с Решение № IV, взето с протокол № 28 от 13.09.2017г. на ЕСУТ, находящ се в с. Белозем, общ.Раковски, УПИ III-1705, кв. 103 по плана на с.Белозем.

Търгът ще се проведе на 01.12.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за обекта, описан по горе в размер на 6.00 лв. кв.м. /шест лева/ за квадратен метър месечно без ДДС.
Срок на договора за наем - 3 /три/ години.

Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за обекта в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16.30 часа на 30.11.2017г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.
Специфични условия за участниците в търга:
- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.

Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16.30 часа на 29.11.2017 г.

За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
09. 11.2017

Списък на длъжници за Данък върху недвижимите имоти, Данък върху превозните средства, Пътен данък, Такса за битови отпадъци и Патентен данък към Община Раковски

Списък на длъжници за Данък върху недвижимите имоти, Данък върху превозните средства, Пътен данък, Такса за битови отпадъци и Патентен данък към Община Раковски, във връзка с чл.32, ал.4 от ДОПК за периода 09.11.2017 г. - 24.11.2017 г.

№ по ред № и дата на съобщение Име на задълженото лице Адрес Вид и № на документа
1 26-2515-1/08.11.2017 КАДАНС 2 ЕООД Акт за установяване на задължение по декларация № 1312/08.08.2016 г
2 26-1920-3/08.11.2017 ИНТЕКС 99 ЕАД Акт за установяване на задължение по декларация № 1696/30.08.2017 г.
3 26-1920-2/08.11.2017 ИНТЕКС 99 ЕАД Акт за установяване на задължение по декларация № 1697/31.08.2017 г.
4 94С-2462-1/08.11.2017 СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА Акт за установяване на задължение по декларация № 1276/12.07.2016 г.
5 94Т-308-1/08.11.2017 ТОДОР ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВ Акт за установяване на задължение по декларация № 1476/01.12.2016 г.
6 94П-522-1/08.11.2017 ПЕТЪР ЙОСИФОВ ГОВЕДАРСКИ Акт за установяване на задължение по декларация № 1568/13.02.2017 г.
7 94Г-1883-1/08.11.2017 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ Акт за установяване на задължение по декларация № 1594/01.03.2017 г.
8 94М-3741-1/08.11.2017 МИЛКО ИВАНОВ ГУДЖЕРОВ Акт за установяване на задължение по декларация № 1588/22.02.2017 г,
9 94Х-177-1/08.11.2017 ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ Акт за установяване на задължение по декларация № 1576/15.02.2017 г,


ЗАБЕЛЕЖКА : ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 09.11.2017 г. ДО 24.11.2017 г.
08. 11.2017

Съобщение

В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на „Проектиране и изграждане на комопстираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци в община Раковски“, област Пловдив. инвестиционно предложение на община Раковски за

Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 08.11.2017 година до 21.11.2017 година включително в:

Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
06. 11.2017

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Раковски

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец НОЕМВРИ 2017 г. ще се проведат на 28.11.2017 г. /вторник/, а редовното заседанието ще се проведе на 29.11.2017 г. /сряда/.
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1923 сек.,0.0418 от тях за заявки.Сървър памет:2,892kb