07. 03.2018

Списък на длъжници за Данък върху недвижимите имотиСписък на длъжници /.PDF формат/
06. 03.2018

Съобщение

Относно провеждане на предстоящите Постоянни комисии и Редовно заседание на Общински съвет - Раковски за месец МАРТ 2018 г.


Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец
МАРТ 2018 г. ще се проведат на 27.03.2018 г. /ВТОРНИК/, а Редовното
заседание ще се проведе на 28.03.2018 г. /СРЯДА/.
06. 03.2018

Свободно работно място за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ в Община РаковскиО Б Я В А
За длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ в Община Раковски


1. Информация относно конкурсната длъжност:
Място на работа - Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ – гр. Раковски, обл. Пловдивска, ул. „Васил Петлешков“ № 31 В;
Основна цел на длъжноста: да организира и управлява дейността на предприятието, съгласно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и заповедите на Кмета на община Раковски;
Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
• Степен на образование: „Висше“;
• Придобита образователно-квалификационна степен – „Магистър“;
• Професионална област на висшето образование – икономика или инженер;
• Професионален опит – 2 години трудов стаж по специалността или управленски опит;
• Да е лице, което не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или е лишено от право да упражнява търговска дейност или да заема материално отчетническа длъжност;
• Да е лице, което не извършва от свое или чуждо име търговски сделки
• Да е лице, което не участва в събирателни или командитни дружества или дружества с ограничена отговорност;
• Да не е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на търговски дружества;
• Да не заема друга длъжност или извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с правното му положение.
• Да е лице в здравословно състояние, позволяващо му да извършва работата на длъжността, за която кандидатства.
Необходими документи за участие в конкурса:
o Заявление за участие в конкурса – по образец;
o Документ за самоличност – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
o Професионална автобиография;
o Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, в случай, че кандидатът притежава такива - копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
o Документ, удостоверяващ изпълнение на изискването за професионален опит – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
o Свидетелство за съдимост – оригинал;
o Декларация по образец, че не е лишен по съответния ред от правото да заема определената длъжност.
o Декларация по образец, че здравословното му състояние позволява заемането на определената длъжност.
o Концепция за развитието и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ за период от 3 /три/ години, подробно разработена за първата година. Концепцията се подписва от кандидата и се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик, който се поставя в плика при останалите документи. Тя трябва да съдържа: анализ и оценка на състоянието и дейността на Общинско предпрятие „Благоустрояване и превенция“; основни проблеми на функционирането му; тенденции и възможности за развитие; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността, пътищата за постигането им; етапи на реализация на Концепцията;
Конкурсът да се проведе на три етапа, както следва:
I-ви етап – Проверка за съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от датата на съобщението, те могат да направят възражение пред Кмета на Община Раковски, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
II-ри етап - Оценка на представената от кандидатите концепция за развитието и дейността на общинското предприятие. Оценка на писмения проект: най-малко 4.50 – за допускане до устно събеседване. Оценката на писмения проект се получава като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на Комисията по 6-балната система. На допуснатите кандидати се съобщава писмено и/или по телефон датата, часът на започване и мястото на провеждане на третия етап от конкурса.
III-ти етап – Интервю, включващо защита на депозирания проект на допуснатите до втори етап кандидати и събеседване. Оценката от събеседването с кандидата се получава като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на Комисията по 6-балната система.
Комисията да извърши оценка на кандидатите и ги подреди в общото класиране след събеседването, както следва: Крайната оценка се изчислява като средноаритметична от сбора от оценката на писмения проект и оценката от интервюто (устното събеседване /защита).
На кандидатите за участие в конкурса да се предостави Длъжностна характеристика от гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“ .
Документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства, в който се поставя отделен запечатан вътрешен плик, съдържащ Концепцията за развитието и дейността на общинското предприятие, надписан по същия начин и с допълнителен надпис „Концепция”.
Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в административната сграда на Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 1, стая № 8, гише „Деловодство“ всеки работен ден от 8,00 до 12,00ч. и от 13,00 до 16,30ч., лице за контакти: Лидия Лукова – гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“, телефон 03151 2346, всеки работен ден, в едномесечен срок от публикуване на обявата. Обявата за конкурса се публикува в местен ежедневник, Бюро по труда и на електронната страница на Община Раковски www.rakovski.bg.
Образците на изискуемите за попълване заявление и декларация могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Раковски www.rakovski.bg под публикацията на настоящата обява или предоставени на място в административната сграда на Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 2, стая № 1, от гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“ всеки работен ден от 8,00 до 12,00ч. и от 13,00 до 16,30ч.
Лице за контакти: Лидия Лукова – гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“, телефон 03151 2346.

Декларации /.DOCX формат/
Заявление /.DOC формат/
02. 03.2018

ГРАФИК за разделно събиране на цветните контейнери през м. март 2018 г.Г Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА07.03. 2018 година – жълти контейнери;
21.03. 2018 година – жълти контейнери;

График за разделно събиране /.PDF формат/
01. 03.2018

ОбяваНа основание Заповед № ОС-№11/28.02.2018г. във връзка с Решение № 501, взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. и Решения №532 и №533, взети с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 20 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ)

О Б Я В Я В А М :
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


Обява за публичен търг /.PDF формат/
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1308 сек.,0.0303 от тях за заявки.Сървър памет:2,898kb