02. 03.2017

Заповед № ТУ - 3 - 02.03.2017 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 179, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, чл. 137 ал. 1 т. 2 от Закон за туризма и чл. 34 ал. 1, 2, 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, предвид обстоятелството, че е постъпило Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения, на основание чл. 128 ал. 2 от Закона за туризма, вх. № 26-2291-1/10.02.2017 г., от „Ажоми“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „11-ти август” № 5, с управител Мария Венкова Изевкова - лице, стопанисващо обекта,

П Р Е К Р А Т Я В А М:


КАТЕГОРИЯТА на категоризиран туристически обект – заведение за бързо хранене „Мода - бар Мегз”, намиращ се в гр. Раковски, бул. ”Г. С. Раковски” № 170 Б, стопанисван от „МАГ-2014“ ЕООД, ЕИК 203204138, седалище и адрес на управление: гр. Раковски, кв. Секирово, ул. „Владая” № 2, с управител: Магдалена Йозова Каканашева, категория „две звезди“.

На основание чл. 137 ал. 3 от ЗТ, ОБЕЗСИЛВАМ издаденото удостоверение № 00071, изд. на 24.09.2014 г.
На основание чл. 137 ал. 4 от ЗТ, настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

На основание чл. 137 ал. 5 от ЗТ, Заповедта за прекратяване на категорията да се оповести публично на сайта на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, настоящата Заповед да бъде вписана в Регистъра на категоризираните туристически обекти на територията на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията в 14-дневен срок от издаването на Заповедта, за същата бъде уведомен Министърът на туризма, за отразяване на обстоятелството в Националния туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2, буква „н“ ЗТ.


Неразделна част от настоящата заповед е Протокол от № 6 /19.06.2014 г., на Общинска експертна комисия по категоризация.


Кмет на Община Раковски ......................................
/Павел Гуджеров/

02. 03.2017

Заповед № ТУ- 2-02.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1, чл. 179, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Закон за туризма, чл. 34, ал. 1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията (приета с ПМС № 217/17.08.2015 г.) и § 5, ал. 1, т. 3 от ПЗР на Закон за туризма (ЗТ), а именно: § 5 (1) Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2, се извършва, както следва: т. 3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.
По аргумент от чл. 133 ал. 3 от ЗТ, в срок до три месеца преди изтичането на срока за подновяване на категорията, лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. Т.е. съгласно цитираната разпоредба, потвърждаване на категорията на категоризираните до влизането в сила на ЗУТ туристически обекти е следвало да бъде поискано в срок най-късно до 30.09.2016 г. Съгласно чл. 133 ал. 4 от ЗТ, в случай че съответното лице не предприеме действията по ал. 3 в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока.
Предвид обстоятелството, че в законовия срок - 30.09.2016 г. липсва депозирано Заявление за потвърждаване на категорията,

П Р Е К Р А Т Я В А М:


Категорията на категоризиран туристически обект:

Вид и наименование на обекта: Кафе-аперитив „Бакарди”
Адрес на обекта: гр. Раковски, ул. „Москва” № 25
Наименование на лицето, извършващо дейност в обекта, ЕИК/ ЕГН: ЕТ „Петя и Бо -Янко Стойков”, ЕИК:200345429
Адрес на лицето, извършващо дейност в обекта: гр. Раковски, ул.”Москва” № 25
Брой места, утвърдена категория: 100 места, „Една звезда”
Дата на категоризация: 03.11.2009 г.


На основание чл. 137 ал. 4 от ЗТ, настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

На основание чл. 137 ал. 5 от ЗТ, Заповедта за прекратяване на категорията да се оповести публично на сайта на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, настоящата Заповед да бъде вписана в Регистъра на категоризираните туристически обекти на територията на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията в 14-дневен срок от издаването на Заповедта, за същата бъде уведомен Министърът на туризма, за отразяване на обстоятелството в Националния туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2, буква „н“ ЗТ.


Кмет на Община Раковски ......................................
/Павел Гуджеров/

01. 03.2017

Свободно работно място на длъжността Ст.специалист – Устройство на територията и териториално обслужване” с.Белозем, с.Чалъкови и с.БоляриноСвободно работно място за длъжността “Ст.специалист – Устройство на територията и териториално обслужване”, в Дирекция “Специализирана администрация”, отдел ”Териториално-селищно устройство и регионално развитие”.
Същността на работата е свързана с техническо обслужване в кметствата в с.Белозем, с.Чалъкови и с.Болярино.

1.Изисквания към кандидатите:

• Да имат завършено минимум средно техническо образование.
• Да имат професионален опит минимум една година.
• Да притежават компютърна грамотност.
• Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват посочената длъжност.

2. Необходими документи:

• Молба за постъпване на работа свободен текст.
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ, удостоверяващ придобития професионален опит.
• Ксерокопие на документ за самоличност.

Приемане на документите в сградата на Общината в с.Белозем, етаж 2-”Финансова служба” в срок до 31.03.2017год./включително/.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и интервю с всички кандидати.
• Телефон за контакти : 03159/2038
28. 02.2017

График за обслужване на цветните контейнери през м.Март 2017 год.Г Р А Ф И К


ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2017 ГОДИНА02.03. 2017 година – жълти контейнери;
16.03. 2017 година – жълти контейнери;
23.03. 2017 година – зелени контейнери;
24. 02.2017

Съобщение

В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение от „БЕВАБУЛ“ ЕООД, за: „ Изпълнение на три броя тръбни кладенци за нуждите климатична инсталация на бъдещ Цех за производство, складиране и логистика на дамска, мъжка и детска конфекция в У ПИ 034331 и У ПИ 034330, в землището на с. Стряма, община Раковски“.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода
от 25.02.2017 година до 10.03.2017 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1, етаж 1, стая 1
от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;
Сградата на кметство Стряма, с. Стряма, ул. “П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая № 5
от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;
За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски
тел. :03151/49-30
Отиди на страница   <<        >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН


12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1311 сек.,0.0272 от тях за заявки.Сървър памет:3,139kb