08. 08.2017

Обява


02. 08.2017

График за обслужване на цветните контейнери през м.Август 2017 год.Г Р А Ф И К


ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 ГОДИНА02.08. 2017 година – жълти контейнери;
16.08. 2017 година – жълти контейнери;
22.08. 2017 година – зелени контейнери;
02. 08.2017

График за приемните дни на Председателя на Общински съвет –Раковски по населени места за месец август07.08.2017 г. - с. Белозем от 10:00 – 12:00 ч.

08.08.2017 г. - с. Стряма от 10:00 – 12:00 ч.

09.08.2017г. - с. Шишманци от 10:00 – 12:00 ч.

10.08.2017 г. - с. Момино село от 10:00 –12:00 ч.

11.08.2017 г. - с. Болярино от 09:00 – 12:00 ч.

11.08.2017 г. - с. Чалъкови от 13:00 – 15:00 ч.

31. 07.2017

СъобщениеВ изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.94 от 30 ноември 2012 година, е открит обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение от Вихра Вихренова Герсова, с постоянен адрес: гр. Раковски, ул. “Г. С. Раковски“ № 152 и Клавдия Димитриевна Иванчогло, с постоянен адрес: с. Стряма, община Раковски, ул. „П. Яворов“ № 22 за: “Строителство на сгради за обществено обслужване – отдаване под наем на дребно и едрогабаритна строителна и земеделска техника и магазин за авточасти, два броя жилищни сгради и сондажен кладенец в поземлен имот № 092072 в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, местност „Топ кория“.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 01.08.2017 година до 14.08.2017 година включително в:

Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

Сградата на кметство Стряма, с. Стряма, ул. “П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая № 5 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;


За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
31. 07.2017

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „Главен инженер”С П И С Ъ К
за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса съгласно приложение № 3 от НПКДС за длъжността „Главен инженер” на Община Раковски, Дирекция „Местно развитие и политики“, отдел „ТСУ, строителство, общинска собственост и стопански дейности“, обявен със Заповед № ДЗ-149/11.07.2017 г. на Кмета на Община Раковски


I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
1.1. Заявление за участие в конкурс (приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители).
1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).
1.3. Заверени от кандидатите копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, компютърни умения;
1.4. Заверени от кандидатите копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
1.5. Заверено от кандидатите копие на документ за присъден ранг, когато лицето е работило като държавен служител /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
1.6. Свидетелство за съдимост;
1.7. Заверено от кандидатие копие на документ за самоличност;
1.8. Автобиография;
1.9. Мотивационно писмо;
1.10. Препоръки от предишни работодатели.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
2.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
- професионален опит: минимум 3 години в областта на специфичните дейности на длъжността
- минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши ранг.
2.2. Допълнителни изисквания:
- професионално направление „Строителство на сгради и съоръжения“, „Пътно строителство“ или „Промишлено и гражданско строителство“;
- компютърни умения за работа с базови и специализирани софтуерни програми;

Име, презиме и фамилия на кандидата Представeни ли са всички документи, които се изискват според обявата Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността Основание за недопускане
1 Светлана Иванчева Шопова ДА ДА НЯМА


II. Въз основа на преценката конкурсната комисия

РЕШИ:


а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Светлана Иванчева Шопова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 09.08.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация гр.Раковски, етаж ІІ, стая № 5.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма други явили се кандидати.

Председател на конкурсната комисия: Стойо Фитнев

Членове на конкурсната комисия: Надежда Гешева ; Мирослав Милев


Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1377 сек.,0.0302 от тях за заявки.Сървър памет:2,886kb