13. 06.2017

Заповед № ДЗ 137 /12.06.2017 г.Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 ал. 1 от Закон за опазване на селскостопанското имущество, с цел определяне на мерки за пожарна безопасност, и писмо с вх. № 04-35-1/09.05.2017 г. на Директора на РИОСВ - гр. Пловдив.

О Б Я В Я В А М:


настъпване на “Восъчна зрялост” на житните култури


I. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопаснст по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено – житни култури на територията на Община Раковски:

1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
2. Преди започване на жътвената кампания електроснабдителните и електроразпределителните дружества извършват проверка на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение, пресичащи посеви с житни култури, за допустимия провес на проводниците и осигуряване на необходимите минимални разстояния за безопасно придвижване на земеделска техника.
3. Преди започване на жътвената кампания газоснабдителните дружества извършват проверка за техническото състояние на газопроводи, преминаващи през житни площи.
4. Проверките се извършват съгласувано със собствениците и/или ползвателите на земеделски земи.
5. При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
6. Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.7. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
8. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни площи, осигуряват поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.
9. Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.


Пълен текст на заповедта /.PDF формат
06. 06.2017

Списък на поземлени имоти притежаващи характеристики на гориНа основание §49, ал.7 от Закона за горите, Регионална дирекция по горите гр.Пловдив обявява списък на поземлените имоти, или части от тях на територията на община Раковски, по населени места, за които е установено, че са придобили характеристиките на гора по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите.
В едномесечен срок от изтичането на двумесечния срок от обявяване на настоящия списък, собствениците на засегнатите поземлените имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията, назначена със заповед № 998/23.12.2015 година на изпълнителния директор на ИАГ, за община Раковски, на адрес: РДГ Пловдив, гр.Пловдив, бул."Санкт Петербург" N2 57.
Комисията разглежда възраженията, бележките и предложенията на собствениците на засегнатите имоти и взема решение в едномесечен срок от изтичането на срока от постъпването им. Решението на комисията се обявява на публично място в общината и в кметствата на населените места. Протоколът, придружен с окончателния списък на имотите, се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице за одобряване.
В тримесечен срок от одобряването на протокола, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне на имотите от списъка или на частите от тях като горска територия.
Заповедта за определяне на имотите като горска територия се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Пълен текст на списъка /.PDF формат
02. 06.2017

РИОСВ – Пловдив препоръчва на жителите на Белозем и района да избягват работа на открито и затваряне на прозорците

Информационен център на РИОСВ
02.06.2017   

РИОСВ – Пловдив препоръчва на жителите на Белозем и района да избягват работа на открито и затваряне на прозорците

Във връзка с възникналия пожар и продължаващото измерване на качеството на атмосферния въздух в село Белозем измерените стойности по всички показатели са под нормативно определените с изключение на циановодород. По този показател измерените стойности варират около нормата.
Предвид естеството на горящите материали и метеорологичната прогноза РИОСВ – Пловдив препоръчва днес, 2 юни и следващите няколко дни, да се избягват дейности на открито и затваряне на прозорците на жилищата в Белозем и населените места, разположени на югозапад от него.
На място продължава следенето на качеството на въздуха с мобилна апаратура от експерти на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС.

тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd©dir.bg
31. 05.2017

График разделно събиране през м.юни 2017г.Г Р А Ф И К


ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2017 ГОДИНА08.06. 2017 година – жълти контейнери;
22.06. 2017 година – жълти контейнери;
19.06. 2017 година – зелени контейнери;
30. 05.2017

Съобщение - продажба на дървесина на физически лицаОбщинска администрация-Раковски уведомява населението, че ТП “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ТРАКИЯ“, с. Стряма е определило лимит за продажба на дървесина на физически лица за собствени нужди през 2017 година за гр. Раковски 180/90 съответно пр. куб.м./пл.куб.м.
Важно е да се знае, че става въпрос за закупуване на дървесина, която желаещите лица трябва самостоятелно да добият.
Право да добият и съответно закупят дървесина за лична употреба, без право на продажба имат физически лица, които не са търговци.
Желаещите от гр. Раковски да добият и закупят дървесина следва да се запишат при Чавдар Работов, домакин в Община Раковски, в срок до 15.06.2017 год.
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.2815 сек.,0.0219 от тях за заявки.Сървър памет:2,890kb