10. 05.2018

Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура"
На основание чл. 97, ал 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2
от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица,
че организира срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение:
"Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2"


Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 /.PDF формат/
08. 05.2018

Свободно работно място на длъжността „Медицинска сестра” в ДГ ”Радост” с. Стряма


ОБЯВА

свободно работно място на длъжността
„Медицинска сестра”
в ДГ ”Радост” с. Стряма1. Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено висше медицинско образование
• Да притежава добри комуникативни умения
• Да притежава компютърна грамотност
• Да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност
• Професионалния опит ще се счита за предимство


2. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите:
• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на дипломата за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит

Приемане на документи в сградата на Община Раковски, етаж 2, стая № 1 - отдел
„Човешки ресурси” в срок до 16:30 на 08.06.2018 г.

Изборът на кандидати ще се стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрените по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседване ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.

За допълнителна информация:
телефон за контакти:03151/2346
или на място в Община Раковски
гр. Раковски пл. България № 1
03. 05.2018

Съобщение

Съобщение относно провеждане на предстоящите Постоянни комисии и Редовно заседание на Общински съвет - Раковски за месец МАЙ 2018 г.

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец
МАЙ 2018 г. ще се проведат на 28.05.2018 г. /ПОНЕДЕЛНИК/, а Редовното
заседание ще се проведе на 29.05.2018 г. /ВТОРНИК/.
02. 05.2018

График за обслужване на цветните контейнери

ГРАФИК
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2018 ГОДИНА


02.05.2018 година - жълти контейнери;
16.05.2018 година - жълти контейнери;
09.05.2018 година - зелени контейнери;

График за обслужване на цветните контейнери /.PDF формат/
24. 04.2018

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „Старши юрисконсулт“


О Б Я В А


На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и чл. 10а от Закона за държавния служител, Кметът на Община Раковски със своя Заповед № ДЗ – 87 / 23.04.2018г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ „Старши юрисконсулт“


Месторабота: Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, щатни бройки: 1 (една), при следните условия:
Длъжността „Старши юрисконсулт“ е конкурсна.
Посочената длъжност се заема след провеждане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурси за държавния служител.
Кратко описание на длъжността:
Да оказва съдействие по правни въпроси на ръководството на Общинска администрация - гр. Раковски; да предлага проекти на решения по възникнали казуси в отделите на общинска администрация, да осъществява процесуално представителство по административни и съдебни дела; да изготвя устни и писмени становища при необходимост; да участва в разработването на вътрешни нормативни документи.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на конкурсната длъжност:
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (съгласно КДА):
 висше образование, образователно-квалификационна степен: магистър;
 минимален ранг за заемане на длъжността - V младши;
 минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум 1 година на сходна позиция или друг стаж, който може да бъде оценен като равностоен;
 професионална област – „Право“ и удостоверение за юридическа правоспособност;
 Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДсЛ.
1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: компютърни умения за работа с базови и специализирани софтуерни програми.
2. Начин на провеждане на конкурса:
 Решаване на тест;
 Интервю.
3. Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:
 Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите да държавни служители/;
 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 Заверени от кандидатите копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, компютърни умения;
 Заверени от кандидатите копия на официални документи, удостоверяващи професионалния опит;
 Заверено от кандидатите копие на документ за присъден ранг, когато лицето е работило като държавен служител /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
 Свидетелство за съдимост;
 Заверено от кандидатите копие на документ за самоличност;
 Автобиография;
 Мотивационно писмо;
 Препоръки от предишни работодатели.
4. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат от гл.спец. ”ПР, ЧР и ТРЗ” към Общинска администрация - гр. Раковски при подаване на документите.
5. Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 16.30 ч. на 08.05.2018г. в административната сграда на Община Раковски – гр. Раковски, пл. „България“ № 1, Център за информация и услуги на гражданите – ет. 1, стая № 8.
6. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт“ в Община Раковски, не се регистрират.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕ И
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Списък с допуснати и недопуснати кандидати /.PDF формат/
Становище на жалба /.PDF формат/
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1194 сек.,0.0230 от тях за заявки.Сървър памет:2,894kb