+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

Правилник за изменение и допълнение на правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, приет с решение № 275 на общински съвет - Раковски, взето с протокол № 19/25.01.2017 г., изм. и доп. с решение № 701 на общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 45/28.11.2018 г.

Вносител: _______________

Павел Гуджеров – кмет на община Раковски

П Р О Е К Т


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на общинска администрация - Раковски, пл. България № 1.

След извършен преглед и анализ на действащия Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ (Правилникът), се установи, че възниква необходимост от приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“.

М О Т И В И


  1. Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение:

Правилникът за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ е приет с решение № 275 на общински съвет - Раковски, взето с протокол № 19/25.01.2017 г. след създаването на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към община Раковски за уреждане на организацията и дейността му. Правните основания за това са изложени в чл. 3, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на община Раковски в съответствие с чл. 52 ал. 3 от Закона за общинската собственост. С подзаконовия нормативен акт се определя организацията на работа на Общинското предприятие, ангажираността на персонала, зает в него, имуществото, както и финансовите му взаимоотношения с Общината и с трети лица. В тази връзка, необходимо е съдържанието на Правилника ясно и недвусмислено да обхваща всички особености от структурата, организацията и дейността на общинското предприятие, за да може последното да функционира целесъобразно. Повторно и последно към момента изменение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ е прието с решение № 701 на общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 45/28.11.2018 г. Времевият континуум към днешна дата е повече от достатъчен, за да се направи нужният анализ на силните и слабите му страни и респективно да се предвиди необходимостта от нанасянето на промени, за да бъде дейността по-продуктивна и рационална.

Изменението на Правилника е свързано с промяна в структурата и щатната численост на Предприятието. Предложението е в изменение на Приложение № 2, заложено в чл. 22 от Правилника. В следствие на поетапното разширение на автопарка, възниква необходимост от вписване в структурата на Предприятието длъжността „Шофьор, тежкотоварен автомобил“ и съответно увеличението на щатната численост с една бройка. Обособява се и длъжността „Работник-чистота“, обективирана в численост от 10 броя – работници. Необходимостта от персонал, който да стопанисва и поддържа тревните площи, уличните платна и в цялост - чистотата на територията на община Раковски е наложена от урбанистичното ѝ разрастване. Което от своя страна ще подобри качеството на работа на Предприятието.

Предложението се прави при спазване на Закона за нормативните актове и в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, съгласно който: „Общински съвет - Раковски определя дейността, структурата, числения състав и източниците на финансиране на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция ”“

При изработването на проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски с оглед разширяване структурата и щатната численост.

Принцип на обоснованост – съгласно чл. 4, ал. 2 от Правилника дейността, структурата, числения състав и източниците на финансиране, може да се определя с решение на Общински съвет – Раковски. Причините, които налагат изменението са ясно изложени в мотивната част на настоящия доклад.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът ще бъде качен на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – осъществено е съгласуване с директора на Предприятието, „Правен“ отдел и главния счетоводител на община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – съгласно Закона за нормативните актове - „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е компетентен да измени нормативен акт на местно ниво е общински съвет – Раковски. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

При изработването на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към община Раковски е спазен чл. 18а от Закона за нормативните актове, както и разпоредбите по глави II и III от същия.

  1. Цели, които се поставят:

С приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към община Раковски се цели да се осигури на общинското предприятие по-широк кръг от задължения за ефективно и качествено извършване на работата, попадаща в предмета на дейност, изразени в промяна структурата и щатната численост.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски не са необходими финансови средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Очакванията от приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към община Раковски са свързани с поставените цели, а именно предприятието в изпълнение на своите дейности да подобри качеството на работа и промяна в структурата и щатната численост. Като очаквани резултати се посочват и подобряване управлението на собствеността общинска собственост и разширяване общинските услуги, които са предпоставка за реализиране на общински приходи.

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към община Раковски е подзаконов нормативен акт и съответства с правото на Европейския съюз, с което е обвързано действащото българско законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg на 19.04.2021 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


  1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към община Раковски.
  • 1. В Приложение № 2 се създават две нови длъжности – „Работник - чистота“ и „Шофьор, тежкотоварен автомобил“, както следва:

СТРУКТУРА НА ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ

Било

Става

ДИРЕКТОР

1 бр.

1 бр.

1 бр.

Счетоводител

1 бр.

1 бр.

1 бр.

Оператор на язовирна стена (Хидроинженер)

1 бр.

1 бр.

1 бр.

Технически ръководител строителство

1 бр.

1 бр.

1 бр.

Геодезист

1 бр.

1 бр.

1 бр.

Оператор пътно строителни машини

8 бр.

8 бр.

8 бр.

Техник електрически системи

1 бр.

1 бр.

1 бр.

Строител пътища

13 бр.

13 бр.

13 бр.

Технически сътрудник

1 бр.

1 бр.

1 бр.

Техник строителство и архитектура

1 бр.

1 бр.

1 бр.

Работник- чистота

10 бр.

0 бр.

10 бр.

Шофьор, тежкотоварен автомобил

1 бр.

0 бр.

1 бр.

ВСИЧКО:

40 бр.

29 бр.

40 бр.


Заключителна разпоредба


  • 2. Този правилник влиза в сила три дни след влизане в сила на решението, с което е приет.

Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № ………, взето с Протокол № ………/……………….г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Кмет на община Раковски: _______________

  1. I Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на община Раковски.

Изготвил:

Елена Тилева

/ст. юрисконсулт/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0494 сек.,0.0053 от тях за заявки.Сървър памет:793,680b