+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение No130 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 12/25.08.2008 г.; изм. с Решение No 207 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 208 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 258 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение No 287 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 22/28.04.2009 г.; изм. с Решение No 325 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 24/30.06.2009г.; изм. с Решение No 342 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No 348 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No361 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 27/30.09.2009 г.; изм. с Решение No 388 на Общински съвет Раковски взето с протокол No 29/30.11.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 404 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 420 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 422 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010г.; изм. с Решение No 577 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; Изм. с Решение No 710 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 54/30.09.2011 г.; Изм. с Решение No 32, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г.; Изм. с Решение No 112, взето с Протокол No 8/26.04.2012г.;Изм. с Решение No 215 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/30.10.2012 г.; Изм. с Решение No 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.; Изм. с Решение No 459 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 35/27.02.2014 г.; Изм. с Решение No 535 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 41/25.07.2014 г.; Изм. с Решение No 611 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 45/28.11.2014г.; Изм. с Решение No 678 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 50/30.03.2015г.; Изм. с Решение No 65 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 5/29.02.2016 г.; Изм. с Решение No 107 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 8/26.04.2016 г.; Изм. с Решение No 142 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 10/28.06.2016 г.; Изм. с Решение № 292 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение No 356 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 23/31.05.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 472 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 546 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/20.02.2018 г., изм. и доп. с Решение № 700 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 45/28.11.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 815 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 53/31.05.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 879 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 57/27.09.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: ............................

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti@rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

 1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Настоящото изменение е обвързано с необходимостта от актуализиране на наредбата в частта на размера на таксите на различни услуги, които се предлагат и извършват в Общината.

На първо място следва да се измени текста на чл. 18, ал. 2, т. III поради необходимостта от преодоляване на съществуваща празнота в Наредбата – извършва се конкретизиране при прилагане на съответните такси, с цел избягване на неяснота.

На второ място следва да се направи промяна в РАЗДЕЛ ІІІ ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ към Наредбата. Повишена е стойността за храноден в детските градини. При провежданена обществени поръчки за хранителни продукти и справка се забелязва увеличение на сумата за хранителните продукти. Това води до увеличение на средствата необходими за здравословно, съгласно нормите и изискванията, хранене на деца.

Това води до необходимостта увеличаване на такса ДГ за яслена група и 34 годишни деца, като увеличението няма да бъде драстично. А при 5-6 годишните деца, които са в задължителна подготвителна възраст ще има намаление в такса ДГ, понеже самият храноден се подпомага частично със средства от държавата.

На трето място е необходимо да бъде променена цената за издаване на Удостоверение за наследници, като бъде фиксирана една цена за всички удостоверения, които се изработват, независимо от страниците. Услугите се извършват след съответното заплащане, което води до невъзможност за служителите на Общината да изчисляват предварително таксата за все още необработени Удостоверения. Това поражда проблем и за лицата, които желаят да заявят тази услуга онлайн. Те не са в състояние да изчислят точната такса, която следва да заплатят по банков път преди да узнаят броят на страниците.

На четвърто място в Приложение № 1б – Списък на необлагаемите по ЗДДс видове услуги и цени за тях по чл. 48 от Наредбата са посочени цени за Административно-технически услуги „Общинска собственост“. Много от тях не са актуализирани от доста време и към настоящия момент не отговарят на реалните разходи, които Общината претърпява във връзка със стартира на посочените процедури.

И на последно място е необходимо изменение на настоящата Наредба с цел фиксиране и определяне на такси за ползването на общински имоти за разполагане на РИЕ, която лицата следва да заплащат при подаване на съответното заявление, както и редът за плащането им.

През последните месеци Общината е получила не малък брой запитвания относно свободните площи и имоти, които могат да се ползват с цел реклама от физически и юридически лица. Това е едно ново крило, което ще бъде доходоносно за бюджета на Общината.

При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за подобряване условията на работа от страна на общинска администрация за ефективно предоставяне на услугите.

Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „ТСУ, ОС, С и СД“, зам.-кмет Татяна Бакова и Отдел „Правен“ на Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Предоставянето и администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска администрация при спазване изискванията на наредбата и по-високите по степен нормативни актове. При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

 1. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Основната цел на предложеното изменение се изразява в привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните актове от по-висока степен. Цели се също и оптимизиране на административния процес по предоставяне на услугите.

 1. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

 1. Очаквани резултати: Прецизиране на нормативната уредба с местно значение и постигане на баланс между направените разходи от Община Раковски по предоставяне на услугите.

 1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 22.02.2021 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

 • 1. Точка III на чл. 18, ал. 2 се изменя, както следва

„ІІІ. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, както и за разполагане на преместваеми обекти с кампаниен характер в имоти общинска собственост, се събира такса на квадратен метър на ден в размер на 1,00 лв./кв.м. или на месец в размер на 15,00 лв./кв.м.“

 • 2. Отменя всички разпоредби на РАЗДЕЛ ІІІ ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, като на тяхно място се съсдават следните:

Чл. 21. (1) За ползване на детски ясли и детски градини се състои от родители или настойници на месечни такси.

Месечната такса се формира:

 1. За целодневни групи /яслени и за 3- и 4 – годишни деца/, се формира сумарно от два компонента:

- постоянна част, независеща от посещаемостта на децата и от преференциите по чл. 24 от Наредбата – в размер на 15 лв.

- пропорционална част, в случай на посещаемост на децата, при запазване на преференциите по чл. 24 от Наредбата. – в размер на 27 лв.

 1. За целодневни групи за 5 и 6 годишни деца, месечна такса за посещение се фиксира като стойност за месеца – в размер на 34 лв., като се предлага пропорционално на присъстващите дни, при запазване на преференциите по чл. 26 от Наредбата.

(2) Размерът на пропорционалната част от съответната месечна такса, се намалява по реда и при наличие на условия, посочени в чл. 24.

Чл. 22. Освобождават се изцяло от заплащане на такса по чл. 21 /постоянна част и пропорционална част/ за ползване на детски ясли, детски градини следните категории лица:

(1) деца на родители, единият или двамата, които са загубили 91 и над 91 на сто от работоспособността си;

(2) деца пълни сираци, деца на неизвестни родители, деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали при изпълнение на служебен дълг;

(3) Деца само с един родител /полусирак/ и този родител е редовен студент

(4) деца със специални образователни потребности и деца с хронични заболявания, физически и сензорни уреждания, удостоверения с експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, когато посещават масово или специализирано детско заведение.

Чл. 23 Когато в детските ясли и детските градини се извършат ремонтни дейности за период по-дълъг от 10 календарни дни в рамките на един месец, при което се препятват възможностите на децата да посещават детска ясла или детска градина, не се заплаща постоянна част от таксата по чл. 21, ал. 1, т. 1. В случаите, при които ремонтните дейности се извършват за период от 6 до 10 календарни дни, включително в рамките на един месец, при което се прилагат възможностите на децата да посещават детска ясла или детска градина, се заплаща половината от постоянната част от таксата по чл. 21, ал. 1, т. 1.

(2) В случаите, когато за целия календарен месец юли и/или август детето няма да посещава детска ясла или детска градина, след това се освобождава от заплащане на такса, излязла за съответния месец/и. За ползване на тази преференция, родителите/следващите следва да подадат заявление до директора на детската ясла и/или детска градина в срок от 5 /пет/ работни дни преди края на месеца, предшестващи месеца, през което детето ще отсъства.

(3) При условията на извънредно положение в страната, бедствия или други извънредни обстоятелства, налагане на възстановяване на посещения на деца в детски ясли и детски градини за период по-дълъг от 10 календарни дни в рамките на един месец, не се заплаща постоянна част част от таксата по чл. 21, ал. 1, т. 1. В случаите, в които периодът на възстановяване на посещенията на деца в детски ясли и детски градини в условията на извънредно положение в страната, бедността или други извънредни обстоятелства, е от 6 до 10 календарни дни, включително се заплаща половината от постоянната част на таксата по чл. 21, ал. 1, т. 1.

(4) Родители/настойници, чиито деца са в предучилищна възраст, отговарят на критериите и попадат в целевата група по проект „Активно участие в системата за предучилищно образование", финансиран от ОП „Наука и интелектуални растения", съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове, с бенифицирано Министерство на образованието и науката, не заплаща за участие в проекта за посещение на детска градина. В тези случаи, дължимите от родителите/настойниците такси, се осигуряват със средства от бюджета на проекта.

Чл. 24. (1) Размерът на пропорционалната част от таксата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и размерът на таксата по чл. 21, ал. 1, т. 2 се заплаща с 50 на сто намаление за следните категории лица:

а) деца на които и двамата родители са студенти в редовна форма на обучение, специализанти или докторант/и.

б) деца на родители, единият или двамата, които са загубили 71 до 90 на сто от работоспособността си;

(2) Размерът на пропорционалната част от таксата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и размерът на таксата по чл. 21, ал. 1, т. 2 се заплаща с 25 на сто намаление за следните категории лица:

а) деца с един родител - дете с начало родител или родител с отнети родителски права, дете с неизвестна баща, дете със самотна майка - осовителка или дете със самотен баща - осиновител.

б) Деца, на които единият от родителите е редовен студент.

В) деца на родители, единият или двамата, които са загубили 50 до 70на сто от работоспособността си;

(3) Когато две деца от едно семейство са дошли в една или различни детски ясли и/или детски градини, за всяко от децата се заплаща такса съгласно чл.21, както следва:

а) за първото дете, ако е:

- в яслена група или 3- 4 годишно - сумарна такса, образувана от постоянна част и 50% от размера на пропорционалната част на необходимата месечна такса;

- 5 или 6 - годишно - 50% от размера на дължимата месечна такса.

б) за второто дете, ако е:

- в яслена група или 3 - 4-годишно - сумарна такса, образувана от постоянни части 50% от размера на пропорционалната част на определена месечна такса;

- 5 или 6-годишно - 50% от размера на дължимата месечна такса.

(4) Когато три и повече деца от едно семейство са дошли в едно или различни детски ясли и/или детски градини се заплаща следващата такса съгласно чл. 21:

а) за първото дете, ако е:

- в яслена група или 3 - 4-годишно - сумарна такса, образувана от постоянни части 50% от размера на пропорционалната част на определена месечна такса;

- 5 или 6-годишно - 50% от размера на дължимата месечна такса.

б) за второто дете, ако е:

- в яслена група или 3- 4 годишно - сумарна такса, образувана от постоянна част и 25% от размера на пропорционалната част на необходимата месечна такса;

- 5 или 6 - годишно - 50% от размера на дължимата месечна такса.

в) за третото и следващите деца - не се заплаща такса по чл. 21.

(5) Не се заплаща пропорционална част от таксата по чл. 21, ал. 1, т. 1 за времето, през което детето не е посещавало детска ясла, детска градина.

Чл. 25. По отношение на дете, за което има наличие на две или повече основания за преференциално заплащане на месечната такса се прилага само едно от тях, посочено от родителя/настойника.

Чл. 26. (1) Таксата, която заплащат децата от целодневните групи за предучилищна подготовка на 5-годишни и 6-годишни деца, включва само разходи за дейности по хранене.

(2) Таксите по чл. 21 се начисляват и се събират от лица в съответните заведения, които ги внасят в бюджета на Община Раковски до 10-то число на месеците, следващи месеца, за който се дължат.

(3) При използване на преференции по чл. 22 и чл. 24, родителите или последващите подават декларация (заявление) до директора по заведението, придружена с документи, доказващи правото на съответната преференция.

(4) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващия месец на подаване на декларация.

(5) Постоянната част от таксата по реда на чл. 21, ал. 1, когато детето сменя детското заведение в рамките на текущия месец, се заплаща в детското заведение, в което е настанено първоначално. Директорът на детското заведение, което детето напуска издаване служебна бележка, удостоверяваща плащане на постоянна част от таксата, като същата се представя в приемащото детско заведение.

Чл. 27. Таксите в този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число.

 • 3. В точка 8 на чл. 37.а., ал. 1 се прави следното изменение:

Думите „8,00 лв. + 1 лв. за всяка следваща страница“ се измятят с думите „10,00 лв“.

 • 4. В Приложение № 1б – Списък на необлагаемите по ЗДДс видове услуги и цени за тях по чл. 48 от Наредбата, се правят следните изменения:

а) В точка 23, думите „15 лв.“ се заменят с „30 лв.“;

б) В точка 30 се добавят думите „или закупуване земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС“, а думите „15,00 лв.“ се заменят с „30,00 лв.“;

в) В точка 38 думите „15,00 лв.“ се заменят с „30,00 лв.“

г) В точка 39 думите „15,00 лв.“ се заменят с „30,00 лв.“

 • 5. В Раздел II Такса са ползане на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение се добавя нов чл. 20а. със следния текст

20а. (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение за поставяне на рекламно-информационни елементи по реда на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и използване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти в община Раковски се определя и заплаща такса, съгласно Приложение 1г от настоящата Наредба.

(2) В Приложение 1г от настоящата Наредба се определят и таксите за ползване на рекламно-информационни елементи, собственост на Община Раковски.

(3) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период. При ползване на мястото или рекламно-информационния елемент повече от месец, таксите се плащат месечно, съответно: между 1 и 20 число на текущия месец в касата или по банкова сметка на общината.“

№ по ред

Видове такси

лв. с ДДС

1. Такси за поставяне на РИЕ – лв./кв.м/месец за рекламна площ

1.1 Такса за поставяне на РИЕ свободно стоящи или монтирани на стойки

За град Раковски

6,00

За Кметства с. Белозем, с. Стряма, с. Шишманци и с. Момино село

5,00

За Кметства с. Чалъкови и с. Болярино

4,00

1.2 Такса за поставяне на транспарантни ленти и хоругви лв./кв.м./месец

2,50

2. Такса ползване на рекламни билбордове лв./брой/месец

108,00

Забележка: Поставянето на РИЕ за изцяло за сметка на Заявителя

Забележка: В случаите, когато теренът/билбордът се ползват за осъществяване и/или рекламиране на мероприятия, организирани от Община Раковски по график, утвърден от Кмета на Община Раковски за съответната година, размерът на таксата не се заплаща

Заключителна разпоредба

 • 7. Тази наредба влиза в сила oт три дни след публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 1. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.

III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0520 сек.,0.0062 от тях за заявки.Сървър памет:907,288b