+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски, Приета с Решение № 657 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 49/26.02.2015 г., изм. и доп. с Решение № 206 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 13/28.09.2016 г., изм. и доп. с Решение № 193 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 11/26.08.2020 г.

ВНОСИТЕЛ: ............................

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti@rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

 1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Настоящото изменение е обвързано с актуализиране на наредбата относно начина и вида процедура за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) върху имоти държавна, общинска и частна собственост.

Процедурата по отдаване под наем на имоти общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) е твърде обременителна и документално утежнена.

В същото време няма законови изисквания за провеждането ѝ.

Следва да се промени вида процедура и същата да бъде достъпна до по-широк кръг лица, като ползването на обекти или част от тях се осъществи след заплащане на такса, регламентирана в НОАМЦУ.

Горното се приема за целесъобразно с оглед възможността за реализиране на приходи по ред, който не е свързан с провеждане на процедури, каквито не са изискуеми по закон, а същевременно са значителен разход за Общината за провеждането им: публикуване на обява, подготовка на документите, възнаграждение на членове от Комисията.

При изработването на проекта за Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски – за въвеждане промени в начина и вида процедура за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) върху имоти държавна, общинска и частна собственост.

Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „ТСУ, ОС, С и СД“ и Отдел „Правен“ на Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност

При изработване на проекта за Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

 1. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Основната цел на предложеното изменение се изразява в регламентиране начина и вида процедура за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) върху имоти държавна, общинска и частна собственост

 1. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

 1. Очаквани резултати: регламентиране начина и вида процедура за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) върху имоти държавна, общинска и частна собственост, използването им по предназначение и постъпване на приходи в бюджета на Общината от сключените договори за наем.

 1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 09.02.2021 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 57 ЗУТ, чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски

 • 1. В Чл. 10 се правят следните изменения:

а) ал. 1 се изменя както следва:

„(1) Разрешение за ползване на общински имот за разполагане на РИЕ, които са трайно прикрепени към терена се издава от Кмета на община Пловдив за срок не по-дълъг от 3 години, след като на лицето е издадено разрешение за поставяне на РИЕ.“

б) Текстът на ал. 3 се изменя, както следва:

„(3) За ползването на общински имот за разполагане на РИЕ се заплаща такса, определена по размер в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раковски.“

 • 2. Отменя чл. 11а.

 • 3. Отменя Приложение 1 към Наредбата.

Заключителна разпоредба

 • 4. Тази наредба влиза от деня на публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 1. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.

 • Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на Общината.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0475 сек.,0.0079 от тях за заявки.Сървър памет:762,528b