+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa©rakovski.bg
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски, Приета с Решение № 461 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 35/27.03.2014 г.
ВНОСИТЕЛ: ............................
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Настоящото изменение е обвързано с актуализиране на наредбата в частта за присъждане на Званието „Почетен гражданин на община Раковски” на български и чуждестранни граждани.
Имаме желанието да удостоим със званието "Почетен гражданин на община Раковски" бивши жители на Община Раковски – посмъртно, които имат изключителни заслуги за развитието на община Раковски, както и изключителни постижения в областта на обществено-политическия, стопанския, научния, културния, социалния и спортния живот.
Възпрепятствани сме да отправим такова предложение, тъй като в Наредбата няма изрично упоменато, че званието "Почетен гражданин на община Раковски" може да бъде връчвано посмъртно, както и изрично към кого трябва да бъде отправена поканата за връчване на удостоверението за присвоено звание.


При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски – регламентиране изрично възможността на връчване на званието "Почетен гражданин на община Раковски" посмъртно.
Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Дирекция „Местно развитие и политика“ и Отдел „Правен“ на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложеното изменение се изразява в регламентиране изрично възможността на връчване на званието "Почетен гражданин на община Раковски" посмъртно.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Прецизиране на нормативната уредба и отправяне на предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на община Раковски" бивши жители на Община Раковски – посмъртно, които имат изключителни заслуги за развитието на община Раковски, както и изключителни постижения в областта на обществено-политическия, стопанския, научния, културния, социалния и спортния живот.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 23.12.2020 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски.
§ 1. В чл. 8 се добавя нова алинея 2, със следния текст:

„(2) Званието „Почетен гражданин на община Раковски” може да се присъжда и посмъртно.“

§ 2. Разпоредбата на чл. 9, ал. 3 се изменя както следва:
„(3) След приетото от общинския съвет решение за удостояване със званието "Почетен гражданин на община Раковски", на вносителя на предложението и на удостоения или наследниците на удостоения се изпраща копие от решението, както и покана за връчване на удостоверението за присвоено звание, която съдържа дата, час и място на провеждане на ритуала.“

§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Разпоредбата на чл. 10, ал. 3 се изменя както следва:
„(3) Удостояването се извършва в тържествена обстановка в присъствието на удостоения или наследници на удостоения, вносителя на предложението, кмета на общината, председателя на общинския съвет, общински съветници, близки на удостоения, журналисти, граждани и други;“
2. Разпоредбата на чл. 10, ал. 4 се изменя както следва:
„(4) На удостоения или наследниците на удостоения се връчва и почетния знак с лента на община Раковски.“


Заключителна разпоредба


§ 4. Тази наредба влиза от деня на публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.
Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет и се прилага до отмяна на извънредното положение.

I. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
II. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0458 сек.,0.0053 от тях за заявки.Сървър памет:740,200b