+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение No130 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 12/25.08.2008 г.; изм. с Решение No 207 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 208 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 258 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение No 287 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 22/28.04.2009 г.; изм. с Решение No 325 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 24/30.06.2009г.; изм. с Решение No 342 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No 348 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No361 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 27/30.09.2009 г.; изм. с Решение No 388 на Общински съвет Раковски взето с протокол No 29/30.11.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 404 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 420 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 422 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010г.; изм. с Решение No 577 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; Изм. с Решение No 710 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 54/30.09.2011 г.; Изм. с Решение No 32, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г.; Изм. с Решение No 112, взето с Протокол No 8/26.04.2012г.;Изм. с Решение No 215 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/30.10.2012 г.; Изм. с Решение No 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.; Изм. с Решение No 459 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 35/27.02.2014 г.; Изм. с Решение No 535 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 41/25.07.2014 г.; Изм. с Решение No 611 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 45/28.11.2014г.; Изм. с Решение No 678 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 50/30.03.2015г.; Изм. с Решение No 65 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 5/29.02.2016 г.; Изм. с Решение No 107 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 8/26.04.2016 г.; Изм. с Решение No 142 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 10/28.06.2016 г.; Изм. с Решение № 292 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение No 356 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 23/31.05.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 472 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 546 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/20.02.2018 г., изм. и доп. с Решение № 700 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 45/28.11.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 815 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 53/31.05.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 879 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 57/27.09.2019 г.


ВНОСИТЕЛ: ............................
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Настоящото изменение е обвързано с необходимостта от актуализиране на наредбата в частта по предоставяне на услуги, които не са регламентирани със закон.
На територията на Общината има голям брой търговски обекти, които се намират на големи улици и булеварди или непосредствено до натоварени кръстовища, в участъците на които е забранен престоят и паркирането с обозначителни табели. Същите тези обекти подлежат на ежедневно зареждане със стока, което предполага спирането и престоя на моторни превозни средства, обслужващи обектите.
С цел осигуряване на нормално протичане на процесите на обслужване и товаро-разтоварни дейности пред търговските обекти от страна на моторно превозните средства, следва да се определят цени за издаване на пропуски.
Изменение в наредбата се налага и поради допълнение на обхвата от специализирани машини, които Общината предлага за ползване, което от своя страна поражда необходимостта от поддръжка и опазване на имуществото. В тази връзка, за ползване на специализираните машини следва да се определят цени, за което оправомощен съгласно чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, е Общински съвет - Раковски.

При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за подобряване условията на работа от страна на общинска администрация за ефективно предоставяне на услугите.
Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Стопански дейност“, зам.-кмет Йовко Романов и Отдел „Правен“ на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Предоставянето и администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска администрация при спазване изискванията на наредбата и по-високите по степен нормативни актове. При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложеното изменение се изразява в привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните актове от по-висока степен. Цели се също и оптимизиране на административния процес по предоставяне на услугите.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Прецизиране на нормативната уредба с местно значение и постигане на баланс между направените разходи от Община Раковски по предоставяне на услугите.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 22.01.2020 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.


§ 1. Добавя се нов чл. 48а със следния текст:
Чл. 48a. /1/ Зареждането на търговски обекти на територията на Община Раковски се извършва с МПС, за които има издаден пропуск за платено паркиране за обслужване и извършване на товаро-разтоварни дейности на търговски обект от Кмета на Общината, поставен на видно място на предното стъкло на автомобила по време на обслужването и извършването на товаро-разтоварни дейности.
/2/ Пропускът за обслужването и извършването на товаро-разтоварни дейности се издава след подаване на Зaявление (Приложение № 4 към чл. 48а от Наредбата) в „Център за административно обслужване” и заплащане на такса за съответния период:
1. 52 лева за година;
2. 30 лева за 6 месеца.
/3/ След одобрение на подаденото Заявление (Приложение № 4 към чл. 48а от Наредбата), Кметът на Общината издава пропуск, съгласно Приложение № 5 към чл. 48а от Наредбата.
/4/ При неодобряване на заявлението се изготвя мотивиран отказ.

§ 2. Приложение № 1в – Списък на облагаемите по ЗДДС видове услуги и цени за тях по чл. 48 от Наредбата /цените са с включен ДДС/ се изменя, както следва:

№ по

ред

1.

Наименование на услугата

Цена с ДДС

Копирни услуги

едностранно

0,20 лв.

Двустранно

0,30 лв.

2.

Машинописна услуга

3,00 лв. / стр.

3.

Услуга с багер (Изм. с Решение № 142/28.06.2016 г.)

350,00 лв./машиносмяна

4.

Услуга с трактор

250,00 лв./машиносмяна

5.

Услуга с автовишка (Изм. с Решение № 142/28.06.2016 г.)

200,00 лв. За

машиносмяна или

25,00 лв./час

6.

Рекламна площ в общински вестник

Черно – бяла

1,20 лв./см 2

Цветна

1,80 лв./см 2

7.

Кратки обяви /съобщения/ в общински вестник

0,60 лв./см 2

8.

Изнесени ритуали – сключване на граждански брак извън ритуалната зала на общината (Изм. С Решение № 611/28.11.2014 г.)

120,00 лв.

9.

Ползване на зала за граждански ритуали

70,00 лв.

11.

Ползване на зали общинска собственост

40,00 лв. на час

12.

Ползване на ученически автобуси за превоз на деца и

ученици извън учебно време

50 лева + 1,60 лв./км.

13.

Услуга с тример (Нова, с Решение № 142/28.06.2016 г.)

50 лв. на ден/ 10 лв. на час

14.

Услуга с косачка (Нова, с Решение № 142/28.06.2016 г.)

100 лв. на ден/ 20 лв. на час

15.

Услуга с мотометачна машина (Нова, с Решение № 142/28.06.2016 г.)

50 лв. на час

16.

Услуга с багер верижен с кофа – КОМАТСУ – РС 210 (Нова, с Решение № 546/20.02.2018 г.)

960,00 лв. за машиносмяна

17.

Услуга с валяк – 11 т. (Нова, с Решение № 546/20.02.2018 г.)

600,00 лв. за машиносмяна

18.

Услуга с валяк – 7 т. (Нова, с Решение № 546/20.02.2018 г.)

500,00 лв. за машиносмяна

19.

Услуга с валяк – 3,5 т. (Нова, с Решение № 546/20.02.2018 г.)

360,00 лв. за машиносмяна

20.

Услуга с асфалтополагач (Нова, с Решение № 546/20.02.2018 г.)

15,00 лв. за тон положен материал

21.

Услуга с булдозер (Нова, с Решение № 546/20.02.2018 г.)

1000,00 лв. за машиносмяна

22.

Услуга с асфалтополагач „AMMANN”

18 лв. за тон

23.

Услуга с валяк „БОМАГ“

700 лв. за
машиносмяна

24.

Гуменобандажен валяк DVK 913 D

700 лв. за
машиносмяна

25.

Специален автомобил Мерцедес „АТЕГО“

400 лв. за
машиносмяна

26.

Специален автомобил Мерцедес „АКТРОС“

400 лв. за
машиносмяна

27.

Мини челен товарач „БОБКАТ“

300 лв. за
машиносмяна

28.

Ремарке за товарен автомобил

250 лв. за
машиносмяна

29.

Багер “JCB”

400 лв. за
машиносмяна

Услуги за ползване на спортна база

30.

Ползване на игрище за тенис на корт

5 лв./1 час

31.

Ползване на игрище за волейбол

5 лв./1 час

32.

Ползване на игрище за баскетбол

5 лв./1 час

33.

Ползване на игрище за футбол

40 лв./1 час

§ 3. Добавя се ново „Приложение № 4 към чл. 48а“ със следния текст:

Приложение 4 към чл. 48а


До Кмета
на Община Раковски

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЗА ИЗДАВАНЕ НА
ПРОПУСК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ, СПИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
(Чл. 48а)От ...............................................................................................................................................................................
/име на представляващия фирмата/
живущ в ……………………………………...............................................................................................................
телефон ................................................... ЕГН .............................................. л.к. .............................................
издаден на ................................................................... от ...................................................................................
представляващ фирма ....................................................................................................................................
регистрирана от .................................................................................................................................................
Фирмено дело ................................................................ от дата ...................................................................
Данъчен № .................................................. БУЛСТАТ ....................................................................................


Уважаеми г-н Кмете,

Моля да ми бъде издаден пропуск за преминаване, спиране, извършване на товарно-разтоварна дейност и зареждане на търговски обекти на територията на Община Раковски.


Прилагам следните документи:
1. Копие на талона на автомобила.
2. Документ за платена такса.


Заявител ........................................
/подпис и печат/
§ 4. Добавя се ново „Приложение № 5 към чл. 48а“ със следния текст:

ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПРОПУСК

№ ....……./……………… г.

за престой и паркиране за товаро-разтоварни дейности и обслужване и зареждане на търговски обекти на територията на Община Раковски

Автомобил с рег. № ………………., собственост на ……………………………………………………….….

Има право да обслужва и зарежда търговски обекти на територията на Община Раковски

Валидност на пропуска до ……………… година.

КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ ……………...….

Чл. 48a. /1/ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски: Зареждането на търговски обекти на територията на Община Раковски се извършва с МПС, за които има издаден пропуск за платено паркиране за обслужване и извършване на товаро-разтоварни дейности на търговски обект от Кмета на Общината, поставен на видно място на предното стъкло на автомобила по време на обслужването и извършването на товаро-разтоварни дейности.

Забележка: Оформянето на документи във връзка със зарежданите стоки става след като МПС се измести на място, където не затруднява останалите участници в движението.


Заключителна разпоредба


§ 5. Тази наредба влиза в сила oт три дни след публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0500 сек.,0.0053 от тях за заявки.Сървър памет:846,152b