+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, Приета с Решение № 525 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 40/27.06.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 801 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 52/25.04.2019 г.ВНОСИТЕЛ: ……..……………….
Георги Лесов - Председател на Общински съвет - Раковски

Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на същата.


МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура - Пловдив с № 4287/24.06.2019 г. против Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски. Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив с копие до Върховна административна прокуратура на основание чл. 186, ал. 2 вр. чл. 185 вр. чл. 16, ал., чл. 126, и чл. 193, ал. 1 от АПК.
Цитираният протест атакува разпоредбите на чл. 23, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 29 ал. 1 в частта относно „събиране“ и чл. 29 ал. 2, както и чл. 72 ал. 2 пр. 1 и ал. 3 пр. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски за отмяната им, с оглед тяхната незаконосъобразност. В тази връзка, след извършена проверка на съответните разпоредби от страна на общинска администрация, се стига до извода, че действително е необходимо изменение на наредбата с оглед привеждането ѝ в законосъобразен вид.
Оспорените разпоредби от Наредбата противоречат на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закон за управление на отпадъците (ЗУО), Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
По естеството си Наредбата е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Разпоредбата на чл. 15 ал. 1 от ЗНА гласи, че нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен, а в чл. 15, ал. 3 от ЗНА е предвидено, че ако постановление, правилник, Наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

1. Съгласно чл. 23 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата възложителите на строителни и монтажни работи по смисъла на §5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, с изключение на текущи ремонти, и възложителите на премахване на строежи, възлагат изготвянето на план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, като изискването не се прилага за: 1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м; 2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м; 3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м.
Посочената разпоредба противоречи на чл. 15, ал. 1, т. 1, т.3, т. 4 и т. 5 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за възлагане на рециклирани строителни материали, съгласно които:
Чл. 15. (1) План за управление на строителните отпадъци не се разработва и не се прилагат изискванията на тази глава при:
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м;
3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв.
4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
Текстът на местния нормативен акт съответства на редакцията на чл. 11, ал. 2 от ЗУО, действаща преди законодателната промяна, обнародвана в ДВ, бр. 105 от 2016 г., с която тази разпоредба е отменена. След отмяната на последната, материята вече се урежда с предписанията на чл. 15, ал. 1, т. 1 – т. 12 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за възлагане на рециклирани строителни материали.
Съпоставката между текста на закона и този на Наредбата налага извода, че вторият е незаконосъобразен поради различните параметри, които урежда по отношение на сградите и строежите, за които не се прилагат изискванията на план за управление на строителните отпадъци.

2. Според чл. 23 ал. 3 от Наредбата планът за управление на строителните отпадъци (ПУСО) се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава осем от ЗУТ, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план. Съгласно чл. 23 ал. 4 и Плановете за управление на строителните отпадъци се одобряват: 1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава осма, раздел II от ЗУТ; 2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект - от Кмета на Община Раковски или оправомощено от него длъжностно лице. Т.е. компетентността е нормативно, което ще рече императивно разпределена.
Според настоящата уредба на чл. 11 ал. 4 ЗУО, вр. чл. 156б ЗУТ ПУСО се одобряват от Кмета на Общината или оправомощено от него длъжностно лице по искане на възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на съответния обект или по искане на възложителя – от главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и се вписват в разрешението за строеж. При това положение вече не е налице категоричността на определяне на ПУСО, респ. Наредбата се отличава от законодателното разрешение чрез отричане правото на избор, предоставено от закона.
„Плановете за управление на строителни отпадъци, когато не са одобрени по реда на чл. 156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията, се одобряват от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по искане на възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на обект по ал. 1“.

3. Разпоредбата на чл. 29 ал. 1 от Наредбата предвижда, че „дейностите по събиране имат право да извършват само лица, притежаващи съответно комплексно разрешително или разрешително по чл. 47 от ЗУО за съответната дейност“, което противоречи с чл. 35 ал. 2 т. 2 от ЗУО. Според последният текст за събиране на отпадъци по смисъла на параграф 1 т. 41 и т. 43 от допълнителните разпоредби разрешение не се изисква.
Системното тълкуване води до извода, че за дейностите изчерпателно посочени и точно дефинирани в точка 2 на ал. 2 на чл. 35 от ЗУО и в ДРЗУО, е въведен регистрационен, а не разрешителен режим. В подкрепа на изложеното е и чл. 35 ал. 5 от ЗУО, съгласно който регистрационният документ за дейностите по ал. 2, т. 2 се издава самостоятелно от останалите разрешителни и регистрационни документи.
На следващо място следва да се отбележи, че в ал. 2 на чл. 29 от Наредбата е посочено, че лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Със същата се определят изискванията за събирането, временното съхранение, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Предвид гореизложеното следва извода, че тя е неприложима в конкретния случай, а лицата следва да осъществяват дейността си в съответствие с изискваният случай, а лицата следва да осъществяват дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

4. В разпоредбата на чл. 72 ал. 2 от Наредбата е посочено, че се налага имуществена санкция в размер на 30 000 лв. до 100 000 лв. на едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение;
2. извършва продажба на ОЧЦМ, получени като технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, на лица без разрешение;
3. приема ОЧЦМ от юридическо лице или едноличен търговец без сертификат за произход или без писмен договор;
5. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, или не представи в указания от тях срок отчетни документи за приетите, внесените, предадените и изнесените ОЧЦМ или други документи, които е длъжен да води;
6. сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък;
8. нарушава изискванията на чл. 19 или чл. 57, ал. 3;
9. приема от физически лица ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход;
10. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер;
11. извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на изискванията по чл. 57, ал. 3;
Съгласно ал. 3 на чл. 72 от Наредбата за повторното им нарушение е предвидена имуществена санкция в размер от 60 000 лв. до 200 000 лв.
Тези разпоредби от Наредбата противоречат на чл. 22 вр. чл. 145 ал. 2 пр. 1 и ал. 3 пр. 1 от ЗУО.
Съгласно разпоредбата на чл. 145 ал. 2 пр. 1 от ЗУО наказва се с имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение;
2. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) предава ОЧЦМ, получени като технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, на лица без разрешение;
3. приема ОЧЦМ от юридическо лице или едноличен търговец без сертификат за произход или без писмен договор;
5. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, или не представи в указания от тях срок отчетни документи за приетите, внесените, предадените и изнесените ОЧЦМ или други документи, които е длъжен да води;
6. сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък;
8. нарушава изискванията на чл. 39, ал. 4, 5 или 6;
9. приема от физически лица ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход;
10. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т. ч. отпадъци по чл. 39, ал. 1;
11. (доп. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на изискванията по чл. 38, ал. 4 и 5;
За повторното им нарушение в чл. 145 ал. 3 пр. 1 от ЗУО е предвидена имуществена санкция в размер от 30 000 лв. до 100 000 лв.
Видно от гореизложеното ЗУО ясно, точно и детайлно определя какво следва да е наказанието за посочените деяния, предвид което определението на различни по размер наказания е в противоречие с вече установения от нормативен акт, от по-висока степен ред.


В тази връзка, разпоредбите на чл. 23 ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 29 ал. 1 в частта относно „събиране“ и чл. 29 ал. 2м както и чл. 72 ал. 2 пр. 1 и ал. 3 пр. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски, Приета с Решение № 525 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 40/27.06.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 801 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. следва да се съобразят със закона, като предлагам нейното изменение.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове.
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Правен“ и Отдел “ТСУ, С, ОС и СД“ при Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски в законосъобразен вид, както и в отпадане на необходимостта от отмяна на текстовете и от съда.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Въвеждане на Наредбата относно частта с наказанията в съответствие с материалния закон и отпадане на необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 04.07.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 23 ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 29 ал. 1 в частта относно „събиране“ и чл. 29 ал. 2м както и чл. 72 ал. 2 пр. 1 и ал. 3 пр. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски за противоречието им с ЗУО, ЗУТ и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски, както следва:

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски

§1.: В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 2 т. 1 думите „под 100 кв. м“ се заменят с „ , по-малка от 300 кв. м.“
б) в ал. 2 т. 2 думите „ по-малка от 500 кв. м.“ се заменят с „по-малка от 700 кв. м.“
в) в ал. 2 т. 3 думите „по-малка от 300 кв. м.“ се заменят с „по-малка от 700 кв. м.“.

г) ал. 3 се отменя.

д) Текстът на ал. 4 се изменя и допълва така:
„Плановете за управление на строителни отпадъци, когато не са одобрени по реда на чл. 156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията, се одобряват от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по искане на възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на обект по ал. 1.“
е) т. 1 и т. 2 от ал. 4 се отменят.

§ 2. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
а) ал. 1 се изменя така:
„Дейностите по съхранение, преработване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, имат право да извършват само лица, притежаващи съответно комплексно разрешително или разрешително по чл. 47 от ЗУО за съответната дейност, а за дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на ЗУО разрешение не се изисква.
б) ал. 2 се изменя така:
„Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност съответствие с изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (обн. ДВ бр. 2 от 2013 г.) и на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (обн. ДВ бр. 29 от 1999 г.).

§ 3. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 2 пр. 1 думите „от 30 000 лв. до 100 000 лв.“ се заменят с „от 15 000 до 50 000 лв.“
б) в ал. 3 пр. 1 думите „от 60 000 лв. до 200 000 лв.“ се заменят с „от 30 000 лв. до 100 000 лв.“.

§4. Създава се нов параграф, отразяващ настоящото изменение.


Заключителна разпоредба


§ 5. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка за потъпили предложения - НУО /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0498 сек.,0.0052 от тях за заявки.Сървър памет:863,328b