+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 269 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 21/22.02.2013 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски


Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 1360/12.03.2019 г., адресиран до Административен съд – гр. Пловдив, с който се иска отмяна на чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 75, ал. 3 от Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски. Твърди се, че посочените разпоредби противоречат на текстове от Закона за горите и Закона за административните нарушения и наказания. След извършен преглед и анализ на атакуваните разпоредби от страна на общинска администрация се установи, че последните подлежат на промяна с цел ликвидиране противоречието им със закона.
Оспорената наредба е приета на основание законовата делегация на чл. 181, ал. 6 от ЗГ. По естеството си е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Според чл. 21, ал. 1, т. 1 от от наредбата: „Чл. 21. (1) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на: 1. Стълбове за въздушни елетропроводи;“, а т. 4 от същия казва: „4. Подземни електропроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи, канализаии, кабели и други елементи на техническата инграструктура;“. Съгласно чл. 152, ал. 1 от Закона за горите: „чл. 152. (1) Строителство в горските територии без промяна предназначението се допуска само за изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1.“ Очевидно е, че с използването на наречието „само“ законодателят насочва, че изброяването на обектите по чл. 54, ал. 1 от ЗГ е изчерпателно, а те са:
- стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура;
- сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:
а) автомобилни горски пътища;
б) заслони за обществено ползване;
в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;
г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;
д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;
е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари;
ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения;
- станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години;
- съоръжения и обекти за реставрация и адаптация на недвижими археологически културни ценности.
Обектите, които са посочени в чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредбата са присъствали в изброяването на обектите по чл. 54, ал. 1 от Закона за горите, но след измененията в закона през изминалите две години, те са изключени, тоест за изграждането на обектите по т. 1 и т. 4 вече се изисква промяна на предназначението. От казаното става ясно, че е налице противоречие между подзаконовия нормативен акт и ЗГ, тъй като наредбата разрешава нещо, което законът не допуска.
Другото противоречие, което следва да се ликвидира е между чл. 75, ал. 3 от наредбата и чл. 59, ал. 1 от ЗАНН. В чл. 75, ал. 3 от наредбата е уредено, че не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв., включително или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв., или обезщетението за вреди за причинени щети е на същата стойност. В чл. 59, ал .1 от ЗАНН изрично е регламентирано, че наказателното постановление и електронният фиш подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд. След отмяната на чл. 59, ал. 3 от ЗАНН (обн., ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) вече всяко наказателно постановление подлежи на оспорване пред съда, независимо от вида и размера на наложената административна санкция и на присъденото обезщетение за вреди. В тази връзка, текстът на чл. 75, ал. 3 от наредбата се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на нейните разпоредби с разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове.
Принцип на обоснованост – същият е спазен, предвид изложените причини (мотиви), които налагат изменението в наредбата. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с отдел „Правен“ и отдел „ТСУ, СО, С и СД“ при Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски в законосъобразен вид.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Очакваните резултати са обвързани с поставените цели, а именно – постигане на съответствие между подзаконовия нормативен акт и българското законодателство.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 18.03.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 75, ал. 3 от Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски за противоречието им с чл. 152, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за горите и чл. 59, ал. 1 от ЗАНН.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски:

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 269 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 21/22.02.2013 г.

§ 1. Чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 се отменят.

§ 2. Чл. 75, ал. 3 се отменя.

§ 3. Създава се нов параграф в Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски, отразяващ настоящото изменение.

Заключителна разпоредба


§ 4. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.


Справка за потъпили предложения-НУГТ /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0482 сек.,0.0076 от тях за заявки.Сървър памет:785,984b