+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 269 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 21/22.02.2013 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски


Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 1360/12.03.2019 г., адресиран до Административен съд – гр. Пловдив, с който се иска отмяна на чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 75, ал. 3 от Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски. Твърди се, че посочените разпоредби противоречат на текстове от Закона за горите и Закона за административните нарушения и наказания. След извършен преглед и анализ на атакуваните разпоредби от страна на общинска администрация се установи, че последните подлежат на промяна с цел ликвидиране противоречието им със закона.
Оспорената наредба е приета на основание законовата делегация на чл. 181, ал. 6 от ЗГ. По естеството си е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Според чл. 21, ал. 1, т. 1 от от наредбата: „Чл. 21. (1) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на: 1. Стълбове за въздушни елетропроводи;“, а т. 4 от същия казва: „4. Подземни електропроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи, канализаии, кабели и други елементи на техническата инграструктура;“. Съгласно чл. 152, ал. 1 от Закона за горите: „чл. 152. (1) Строителство в горските територии без промяна предназначението се допуска само за изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1.“ Очевидно е, че с използването на наречието „само“ законодателят насочва, че изброяването на обектите по чл. 54, ал. 1 от ЗГ е изчерпателно, а те са:
- стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура;
- сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:
а) автомобилни горски пътища;
б) заслони за обществено ползване;
в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;
г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;
д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;
е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари;
ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения;
- станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години;
- съоръжения и обекти за реставрация и адаптация на недвижими археологически културни ценности.
Обектите, които са посочени в чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредбата са присъствали в изброяването на обектите по чл. 54, ал. 1 от Закона за горите, но след измененията в закона през изминалите две години, те са изключени, тоест за изграждането на обектите по т. 1 и т. 4 вече се изисква промяна на предназначението. От казаното става ясно, че е налице противоречие между подзаконовия нормативен акт и ЗГ, тъй като наредбата разрешава нещо, което законът не допуска.
Другото противоречие, което следва да се ликвидира е между чл. 75, ал. 3 от наредбата и чл. 59, ал. 1 от ЗАНН. В чл. 75, ал. 3 от наредбата е уредено, че не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв., включително или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв., или обезщетението за вреди за причинени щети е на същата стойност. В чл. 59, ал .1 от ЗАНН изрично е регламентирано, че наказателното постановление и електронният фиш подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд. След отмяната на чл. 59, ал. 3 от ЗАНН (обн., ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) вече всяко наказателно постановление подлежи на оспорване пред съда, независимо от вида и размера на наложената административна санкция и на присъденото обезщетение за вреди. В тази връзка, текстът на чл. 75, ал. 3 от наредбата се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на нейните разпоредби с разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове.
Принцип на обоснованост – същият е спазен, предвид изложените причини (мотиви), които налагат изменението в наредбата. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с отдел „Правен“ и отдел „ТСУ, СО, С и СД“ при Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски в законосъобразен вид.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Очакваните резултати са обвързани с поставените цели, а именно – постигане на съответствие между подзаконовия нормативен акт и българското законодателство.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 18.03.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 75, ал. 3 от Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски за противоречието им с чл. 152, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за горите и чл. 59, ал. 1 от ЗАНН.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски:

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 269 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 21/22.02.2013 г.

§ 1. Чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 се отменят.

§ 2. Чл. 75, ал. 3 се отменя.

§ 3. Създава се нов параграф в Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски, отразяващ настоящото изменение.

Заключителна разпоредба


§ 4. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.


Справка за потъпили предложения-НУГТ /.PDF формат/

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0902 сек.,0.0131 от тях за заявки.Сървър памет:794,696b