ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл.”България” №1, тел: 03151 24 38, e-mail: obs©rakovski.bg
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. РАКОВСКИ

ДОКЛАД
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТВносител: ……………………………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 26, ал. 2, 3 и 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предложения проект на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата: В Деловодството на Общински съвет – Раковски е депозиран Протест № 11315/10.12.2018 г. на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив с Вх. № ОбС – 395/13.12.2018 г. ПРОТИВ Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост в частта на чл. 25, ал. 1, т. 1.:
Чл. 25, ал. 1 Гражданите, настанени по административен ред в жилища – общинска собственост могат да ги закупят при наличие на следните условия:
т. 1 да са български граждани;
Посочената разпоредба противоречи на чл. 26, ал. 2 от КРБ и ЗОС – нормативни актове от по-висока степен.
При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост и обоснованост – С разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредбата се въвежда възможност общински жилища да бъдат закупени от гражданите настанени в тях по административен ред при условие, че са български граждани. Със законодателната реформа (обн. ДВ, бр. 101/2004 г.) отпада изискването нуждаещите се лица да са български граждани. Според основния принцип на чл. 26, ал. 2 от КРБ чужденците, които пребивават в РБ, имат всички права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват българско гражданство. Законодателят не предвижда възможност изключението да се въвежда с подзаконов нормативен акт, какъвто е наредбата на общинския съвет.
В чл. 26, ал. 2 от КРБ е разписан основен конституционен принцип, съгласно който чужденците, пребиваващи в РБ имат всички права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват българско гражданство. Нормата предвижда възможност за изключения, поради което тълкуването ú задължително следва да е стриктно и да се извърши двупластово: първо – допустимо е само ако е предвидено и второ – това предвиждане може да стане само с Конституцията и законите, не и с други нормативни актове. В ЗОС подобно ограничение не е закрепено. Следователно, в случая Конституцията и законите не стесняват правните възможности на въпросната категория лица. В този аспект наличието на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредбата води до нарушение на правилата за компетентност, тъй като въпросът е решен цялостно в нормативен акт от по-висок ранг и следва текстът да бъде отменен.
Принципи на предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност
Настоящото изменение е изготвено по повод протест от Окръжна прокуратура – гр. Пловдив.
Проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Направено е съгласуване с Отдел „Общинска собственост“ при Община Раковски.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата
Целта на настоящата промяна е привеждане на наредбата в съответствие със законодателните промени от 2004 г., съгласно които липсата на българско гражданство не е пречка за закупуване на имоти на територията на страната.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
Няма необходимост от допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба.

IV. Очаквани резултати
Привеждане на местната подзаконова нормативна уредба в съответствие с Конституцията на Република България и законите на страната.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила изменения в закони, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 21.12.2018 г.


Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 АПК

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, както следва:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост
(приета с Решение № 277 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 18/27.072005 г.; изм. с Решение № 428 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение № 66 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 5/29.02.2016 г.)

§ 1. Чл. 25, ал. 1, т. 1 се отменя.

§ 2. Създава се нов § 10 към Преходни и заключителни разпоредби, както следва:
„§ 10. (нов) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № …., взето с Протокол № …./…………….. и влиза в сила от три дни след публикуването ú на официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg.


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението, с което е приета.
III. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Раковски.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Раковски, проведено на …………………….. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Раковски.

Председател на Общински съвет – Раковски: ………………………….
Георги Лесов

Изготвил: ………………………..
Юлиана Лесова – ст. юрисконсулт

Справка постъпили предложения /,PDF формат/
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0814 сек.,0.0142 от тях за заявки.Сървър памет:2,876kb