+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИН А Р Е Д Б А

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Вносител: ............................
Павел Гуджеров – Кмет на Община Раковски

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат приемането на наредбата:

Настоящото предложение е входирано в Общински съвет – Раковски съгласно законовото основание на чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, според което Общински съвет определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. Последното е обусловено от липсата на правила и норми на местно ниво за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските и горските територии, както и при извършване на дейности в земеделските земи, дейности по време на строително-инвестиционния процес и др. Необходимо е да се осигури защитата на живота и здравето на населението, опазване на околната среда и имуществото при пожари. В тази насока е редно да се споменат и някои нормативни актове - израз на държавната политика относно правилата за пожарна безопасност, а именно: Наредба №Iз-1971/29.10.2009 г. на МВР и МРРБ за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи; Наредба №8/11.05.2014 г. на МВР и МЗХ за условията и реда за защита на горските територии от пожари; Наредба № 8121з-647от 01.10 2014г. на МВР и МИП за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Прилагането на горецитираните наредби е средство за постигане на желаното ниво на сигурност в обществото, но в тази връзка, считам че е целесъобразно да се приеме и наредба на местно ниво, която в съответствие с действащото законодателство да обърне внимание на защитата на тези обществените отношения, които се формират на територията на Община Раковски.
Проектът на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски определя специфични изисквания за пожарната безопасност. На първо място - тя насочва физическите и юридическите лица към спазване разпорежданията на органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и към съдействие при изпълнение на техните правомощия. Разписани са правила относно паленето на отпадъци, огън за приготвяне на зимнина и консервирани храни и продукти, огън при провеждането на масови мероприятия като концерти, събори и др., както и правила относно ликвидиране на големи пожари. В Глава Трета се разглеждат изисквания за пожарна безопасност по време на строително-инвестиционния процес във връзка с работата на Общински експертен съвет и Главния архитект на общината. В наредбата са разписани изисквания за осигуряване на пожарната безопасност по отношение сградите и помещенията, както и свободните дворни площи. Голяма част от нормите се отнасят до пожарната безопасност при прибирането и съхранението на селскостопанската реколта, като е обърнато внимание и на горските площи. Предвидени са правила за създаване на гасачески групи, които да се организират от кметовете по населени места на територията на общината. Също така, структурирани са разпоредби за административно-наказателна отговорност в проекта на наредбата, като е предвидена и възможност, в зависимост от мястото на извършването на нарушението, установяването на административните нарушения и съставянето на АУАН да се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината, както и от служителите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Раковски.

При изработването на Проекта на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски с оглед осигуряване на адекватни правила и норми на местно ниво за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските и горските територии, както и при извършване на дейности в земеделските земи, дейности по време на строително-инвестиционния процес и др.
Принцип на обоснованост – принципът е спазен, съгласно приложените мотиви в точка 1, гласяща „Причини, които налагат приемането на наредбата.“
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът на наредбата е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Раковски и представители на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да приеме нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

При изработване на проекта за Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на приемането на наредбата:
Целта на този проект е свързана с осигуряване на адекватни правила и норми на местно ниво с оглед защитата от пожари, които правила и норми в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, да осигурят на физическите и юридическите лица на територията на общината стабилно ниво на сигурност и институционно съдействие.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски не е необходимо разходването на бюджетни средства.

4. Очаквани резултати:
Очакваните резултати след приемане на новата Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски са в следните направления: да се ограничат предпоставките и сведат до минимум условията за възникване и разпространение на пожари в урбанизираните, земеделските и горските територии; осъществяване на превантивна и контролна дейност при прилагането на Наредбата във връзка с осигуряването на пожарната безопасност; своевременно и ефективно осъществяване на необходимите дейности при възникване на пожари; повишаване нивото на сигурност на територията община Раковски.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 16.11.2018 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА ,чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

1. Приема Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски.
2. Наредбата за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски влиза в сила от датата на влизане в сила на решението, с което е приета.
3. Изпълнение на Наредбата се възлага на Кмета на Община Раковски.


Приложение: Проект на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски.

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0457 сек.,0.0060 от тях за заявки.Сървър памет:772,024b