+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 228 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 16/29.11.2012 г.
Вносител: ............................
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски


Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НОПБК се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски (НОПБК).

МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 4329/11.05.2018 г. против Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски (НОПБК). Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив на основание чл. 185-191 и чл. 193, ал. 1 от АПК. Цитираният протест атакува разпоредбите на чл. 5, чл. 6, ал. 1, т. 7, б. „е“ и чл. 21, ал. 4 от Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски за отмяната им, с оглед тяхната незаконосъобразност. В тази връзка, след извършена проверка на съответните разпоредби от страна на общинска администрация, се стига до извода, че действително е необходимо изменение на наредбата с оглед привеждането ѝ в законосъобразен вид.
Оспорената наредба е приета на основание законовата делегация на чл. 47, ал. 5 от ЗЗЖ. По естеството си е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Според чл. 5 от от наредбата е забранена продажбата или дарение на кучета на лица под 18 г. без писмено съгласие от родител или настойник. Чл. 11, ал. 1 от ЗВЖ казва: „Не се разрешава продажба на животни на лица под 18-годишна възраст без съгласието на родител/настойник.“ Нормата е императивна и в тази връзка, местният орган е стеснил обхвата ѝ, като в своята наредба е изискал формално съгласие (писмената форма). Тоест, на местно ниво се поставят по-тежки условия на изключението за продажбата или дарение на кучета на лица под 18 г. от законоустановените. В тази връзка, писменото съгласие е незаконосъобразно, щом по-високият по степен нормативен акт разрешава и устното такова.
На следващо място – разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 7, б „е“ от наредбата предвижда, че от заплащане на „такса за притежаване на куче“ се освобождават собствениците на ловни кучета – удостоверено от собственика с представяне на копие от заверен ловен билет. Съгласно чл. 116, ал. 2: „Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“ Чл. 175, ал. 2 от ЗВД от своя страна изброява собствениците, които се освобождават от такса, като такива са собственици на кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кастрирани кучета; кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект. В тази връзка, недопустимо е разширяване на кръга от лица, които са собственици на кучета, ползващи се от изклюението да не плащат такса. Законът предвижда нормата като изключение, с оглед обществения интерес.
На трето място – съгласно чл. 21, ал. 4 от наредбата: „Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на Община Раковски или упълномощени от него длъжностни лица.“ Видно е, че според наредбата кметът може да упълномощава длъжностни лица за издаване на накзателни постановления. В тази връзка, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗАНН кметовете на общини могат да възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, когато това е предвидено в съответния закон, указ или ПМС. Видно е, че не са посочени общинските наредби. В специалните закони / чл. 70, ал. 3 от ЗЗЖ и чл. 472, ал. 5 от ЗВД/ отсъства възможност за делегиране на правомощия за издаване на наказателни постановления на други лица. В чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА се открива такова право, но то касае „заместник“ на органа, т.е. заместник-кмет или лице, което изпълнява правомощията на титуляра при негово отсъствие. В тази връзка, разпоредбата на чл. 21, ал. 4 от наредбата следва да се съобрази със закона, като предлагам нейното изменение.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове.
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Следователно, незаконосъобразно е да се стеснява или разширява кръгът на предвидената в закона регулация на обществени отношения.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Правен“ и Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски в законосъобразен вид, както и в отпадане на необходимостта от отмяна на текстовете и от съда.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:
Постъпване на парични средства в бюджета на общината от задължените по закон лица - собственеци на кучета.
Постигане на по-висока и законосъобразна ефективност при съставянето и връчването на АУАН и издаване на наказателни постановления от компетентните лица. Отпадане на необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК.V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 13.06.2018 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, т. 7 б. „е“ и чл. 21, ал. 4 от НОПБК за противоречието им с чл. 11, ал. 1 и чл. 70, ал. 3 от ЗЗЖ, чл. 116, ал. 2 от ЗМДТ, чл 175, ал. 2 и чл. 472, ал. 5 от ЗВД, както и чл. 47, ал. 2 от ЗАНН.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски, както следва:


§ 1. Чл. 5 се изменя, както следва:

„Продажбата или дарение на куче на лица под 18 години се извършва със съгласие на родител или настойник.“

§ 2. Чл. 6, ал. 1, т. 7, буква „е“ се отменя.
§ 3. В чл.21, ал. 4 думите „или упълномощени от него длъжностни лица“ се заличават.

Заключителна разпоредба

§ 4. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0443 сек.,0.0047 от тях за заявки.Сървър памет:782,840b