+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 223 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 15/26.10.2016 г. и Решение № 235, взето с Протокол № 16/30.11.2016 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….

Георги Лесов – Председател на Общински съвет - РаковскиД О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни Община Раковски, чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НУРЗОПДДГ се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски.

МОТИВИ


I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

На 04.05.2017 г. в деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпило Предложение от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 6474/2017 г. и наш. Вх. № 763/04.05.2017 г. против Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски. Като основание е отразено: чл. 145 ал. 1 т. 6 от ЗСВ. Сочи се, че е констатирано несъответствие между Приложение № 1 от посочената наредба в частта относно: „Детето има роднини, работещи в ДГ“ с разпоредбите на чл. 4 ал. 2 от ЗЗДискр; чл. 3 ал. 2 т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55 и чл. 56 от ЗПУО и се предлага да бъде внесено предложение за приемане на наредба за изменение на НУРЗОПДДГ – за отстраняване на описаното несъответствие с нормативни актове от по-висока степен – ЗЗДискр. и ЗПУО.

Обсъжданият случай касае наличието на текст в раздел „Данни за детето, подлежащо на класиране за прием“, ред – последен, където е отразено, че ако детето ще ползва точки по съответния критерий – „Детето има роднини, работещи в ДГ“, следва да бъде отбелязано в графата с „да“ или „не“ и респ. оценено с № на критерия в приложение № 2 – 3.5.
Видно от Приложение № 2 към Наредбата, критерии 3.5 не съществува, същият е премахнат от проекта, още при първоначалното приемане на Наредбата. Ето защо, в настоящия случай се касае за пропуск при прецезиране на текста на Приложение № 1, където следва да бъде премахнат текстът на ред последен в раздел „Данни за детето, подлежащо на класиране за прием“ – „Детето има роднини, работещи в ДГ“, тъй като в Приложение № 2 не съществува критерий за оценка „Детето има роднина, работещ в съответната ДГ“.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“

С оглед казаното, текстът в раздел „Данни за детето, подлежащо на класиране за прием“, ред – последен, където е отразено, че ако детето ще ползва точки по съответния критерий – „Детето има роднини, работещи в ДГ“, следва да бъде заличен, предвид че е незаконосъобразен.

Доколкото в настоящия случай се касае за изменение в Наредба – за привеждането ѝ в съответствие с нормативен акт от по-висока степен – закона, ето защо промяната е продиктувана от обстоятелства от обективен характер. При това положение и с цел по-голяма бързина в постигане на желания резултат, а именно – законосъобразна подзаконова нормативна база, то следва обществената консултация, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, да бъде проведена в по-кратък срок от 30-дневния, а именно: предвидения за „изключителни случаи“ 14-дневен срок. Изключителността се налага и поради друго обстоятелство, свързано със самия предмет на обществената консултация. Законодателят въвежда инструмента на обществена консултация, за да се даде възможност на обществото, което е пряко засегнато от нормативните промени, да вземе отношение в регулирането на обществените отношения с цел да се разгледат в дълбочина същността и причините за изменението, подпомагайки законодателя да вземе своето целесъобразно решение. В тази връзка, промените, които се налагат в настоящия случай са продиктувани от една незаконосъобразност, попаднала в обхвата на прокуроския надзор, която категорично следва да бъде приведена във вид изцяло съответстващ на този от ЗЗДискр. и ЗПУО, поради което ролята на обществената консултация е по-слабо изразена, тъй като тук направлението за промяна е недвусмислено и ясно, обществеността няма интерес да изисква от местния орган друго, освен съобразяване на местните норми със законовите. Поради това, с оглед предстоящо насрочване на дело по отмяна на разпоредбите – предмет на настоящото изменение, е достатъчно предоставянето на 14-дневен срок за обществена консултация.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на чл. 4 ал. 2 от ЗЗДискр.; чл. 3 ал. 2 т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55 и чл. 56 от ЗПУО.
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Критерият „Детето има роднина, работещ в съответната ДГ“ е съществен признак за наличие на пряка дискриминация, тъй като при сравними сходни обстоятелства поставя в по-благоприятно положение една група деца вследствие личното им положение като роднина с лице, заемащо определено обществено положение. Казано по друг начин, прилагането на процесния критерий рефлектира пряко и непосредствено върху правните сфери на децата, подали заявление за прием в детско заведение, като при равни други условия поставя в значително по-неблагоприятно положение онези, чиито близки не заемат определено обществено положение. Тъй като този критерий не съществува в Приложение № 2 като критерий за оценка, следва да се премахне и от отразяването му в Приложение № 1 – Заявление за участие в класиране за прием.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е да бъде отменен противоречащия на закона текст, а именно: текстът на Приложение № 1 – Заявление за участие в класиране за прием, в раздел: „Данни за детето, подлежащо на класиране за прием“, ред – последен, където е отразено, че ако детето ще ползва точки по съответния критерий – „Детето има роднини, работещи в ДГ“, от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Очакваните резултати се изразяват в постигане липса на противоречивия с по-висшестоящите по степен нормативни актове.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство, както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 09.05.2017 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК,
от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски, както следва:

В Приложение № 1 – „Заявление за участие в класиране за прием“, текстът в раздел „Данни за детето, подлежащо на класиране за прием“, ред – последен, където е отразено, че ако детето ще ползва точки по съответния критерий – „Детето има роднини, работещи в ДГ“, се ЗАЛИЧАВА.


Създава се нов параграф в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, както следва:

(Изм. с Решение No ....../............2017 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg .Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Раковски.
Наредбата е приета с Решение № …………………., взето с Протокол № ………………….. на ОбС Раковски.


Справка за постъпили предложения


Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0946 сек.,0.0138 от тях за заявки.Сървър памет:794,608b