+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 223 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 15/26.10.2016 г. и Решение № 235, взето с Протокол № 16/30.11.2016 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….

Георги Лесов – Председател на Общински съвет - РаковскиД О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни Община Раковски, чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НУРЗОПДДГ се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски.

МОТИВИ


I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

На 04.05.2017 г. в деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпило Предложение от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 6474/2017 г. и наш. Вх. № 763/04.05.2017 г. против Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски. Като основание е отразено: чл. 145 ал. 1 т. 6 от ЗСВ. Сочи се, че е констатирано несъответствие между Приложение № 1 от посочената наредба в частта относно: „Детето има роднини, работещи в ДГ“ с разпоредбите на чл. 4 ал. 2 от ЗЗДискр; чл. 3 ал. 2 т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55 и чл. 56 от ЗПУО и се предлага да бъде внесено предложение за приемане на наредба за изменение на НУРЗОПДДГ – за отстраняване на описаното несъответствие с нормативни актове от по-висока степен – ЗЗДискр. и ЗПУО.

Обсъжданият случай касае наличието на текст в раздел „Данни за детето, подлежащо на класиране за прием“, ред – последен, където е отразено, че ако детето ще ползва точки по съответния критерий – „Детето има роднини, работещи в ДГ“, следва да бъде отбелязано в графата с „да“ или „не“ и респ. оценено с № на критерия в приложение № 2 – 3.5.
Видно от Приложение № 2 към Наредбата, критерии 3.5 не съществува, същият е премахнат от проекта, още при първоначалното приемане на Наредбата. Ето защо, в настоящия случай се касае за пропуск при прецезиране на текста на Приложение № 1, където следва да бъде премахнат текстът на ред последен в раздел „Данни за детето, подлежащо на класиране за прием“ – „Детето има роднини, работещи в ДГ“, тъй като в Приложение № 2 не съществува критерий за оценка „Детето има роднина, работещ в съответната ДГ“.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“

С оглед казаното, текстът в раздел „Данни за детето, подлежащо на класиране за прием“, ред – последен, където е отразено, че ако детето ще ползва точки по съответния критерий – „Детето има роднини, работещи в ДГ“, следва да бъде заличен, предвид че е незаконосъобразен.

Доколкото в настоящия случай се касае за изменение в Наредба – за привеждането ѝ в съответствие с нормативен акт от по-висока степен – закона, ето защо промяната е продиктувана от обстоятелства от обективен характер. При това положение и с цел по-голяма бързина в постигане на желания резултат, а именно – законосъобразна подзаконова нормативна база, то следва обществената консултация, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, да бъде проведена в по-кратък срок от 30-дневния, а именно: предвидения за „изключителни случаи“ 14-дневен срок. Изключителността се налага и поради друго обстоятелство, свързано със самия предмет на обществената консултация. Законодателят въвежда инструмента на обществена консултация, за да се даде възможност на обществото, което е пряко засегнато от нормативните промени, да вземе отношение в регулирането на обществените отношения с цел да се разгледат в дълбочина същността и причините за изменението, подпомагайки законодателя да вземе своето целесъобразно решение. В тази връзка, промените, които се налагат в настоящия случай са продиктувани от една незаконосъобразност, попаднала в обхвата на прокуроския надзор, която категорично следва да бъде приведена във вид изцяло съответстващ на този от ЗЗДискр. и ЗПУО, поради което ролята на обществената консултация е по-слабо изразена, тъй като тук направлението за промяна е недвусмислено и ясно, обществеността няма интерес да изисква от местния орган друго, освен съобразяване на местните норми със законовите. Поради това, с оглед предстоящо насрочване на дело по отмяна на разпоредбите – предмет на настоящото изменение, е достатъчно предоставянето на 14-дневен срок за обществена консултация.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на чл. 4 ал. 2 от ЗЗДискр.; чл. 3 ал. 2 т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55 и чл. 56 от ЗПУО.
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Критерият „Детето има роднина, работещ в съответната ДГ“ е съществен признак за наличие на пряка дискриминация, тъй като при сравними сходни обстоятелства поставя в по-благоприятно положение една група деца вследствие личното им положение като роднина с лице, заемащо определено обществено положение. Казано по друг начин, прилагането на процесния критерий рефлектира пряко и непосредствено върху правните сфери на децата, подали заявление за прием в детско заведение, като при равни други условия поставя в значително по-неблагоприятно положение онези, чиито близки не заемат определено обществено положение. Тъй като този критерий не съществува в Приложение № 2 като критерий за оценка, следва да се премахне и от отразяването му в Приложение № 1 – Заявление за участие в класиране за прием.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е да бъде отменен противоречащия на закона текст, а именно: текстът на Приложение № 1 – Заявление за участие в класиране за прием, в раздел: „Данни за детето, подлежащо на класиране за прием“, ред – последен, където е отразено, че ако детето ще ползва точки по съответния критерий – „Детето има роднини, работещи в ДГ“, от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Очакваните резултати се изразяват в постигане липса на противоречивия с по-висшестоящите по степен нормативни актове.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство, както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 09.05.2017 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК,
от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски, както следва:

В Приложение № 1 – „Заявление за участие в класиране за прием“, текстът в раздел „Данни за детето, подлежащо на класиране за прием“, ред – последен, където е отразено, че ако детето ще ползва точки по съответния критерий – „Детето има роднини, работещи в ДГ“, се ЗАЛИЧАВА.


Създава се нов параграф в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, както следва:

(Изм. с Решение No ....../............2017 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg .Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Раковски.
Наредбата е приета с Решение № …………………., взето с Протокол № ………………….. на ОбС Раковски.


Справка за постъпили предложения


Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0506 сек.,0.0050 от тях за заявки.Сървър памет:785,344b