+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, Приета с Решение № 490 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол № 35/31.05.2010г., изм. с Решение № 30 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 3/21.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 5/29.02.2016 г., изм. и доп. с Решение № 141 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 г.

Вносител: Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски

ПРОЕКТ:


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

/За краткост Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област ще се нарича „Наредба № 1“./

Предлаганите изменения и допълнения на Наредба №1 са продиктувани от постъпила в деловодството на Общински съвет – Раковски прокуроска преписка, която насочва към изменение на чл. 6, т. 4, респ. Приложение №1 от наредбата. След извършен преглед и анализ на конкретните текстове, съобразно указанията на Окръжна прокуратура - Пловдив, с цел избягване на евентуален процес и възникване на последващи съдебни разноски, излагам следните мотиви, обвързани с настоящия проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област.

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:
На 01.12.2016 г. в деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпила прокурорска преписка с № 11826/2016 г. от Окръжна прокуратура Пловдив, респ. постановление, адресирано до председателя на Общински съвет – Раковски, с което се атакува разпоредбата на чл. 6, т. 4, респ. Приложение №1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област с оглед противоречието ѝ с чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл. 8, ал. 1-7 от Закона за закрила на детето /ЗЗкД/.
След извършен преглед и анализ на оспорваната разпоредба, предвид гореизложеното се установи, че е налице необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област.
Атакуването е насочено към чл. 6, т. 4 от Наредба №1, и конкретно начинът за удостоверяване качеството „придружител“ на лицата, които следва да придружават деца, които са навършили 14-, но ненавършили 18-годишна възраст, при посещението им на обществени места след 22:00 ч. Текстът гласи: „В този случай придружителят трябва да разполага с нотариално заверена декларация (по образец Приложение № 1), попълнена от родител, попечител или друго лице, което полага грижи за детето.“ Съгласно чл. 8, ал. 7 от Закона за закрила на детето родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по ал. 4 по ред, определен с наредбата по чл. 5б, ал. 2 от същия закон. Текстът на чл. 5б, ал. 2 от ЗЗкД от своя страна препраща към тази наредба – „Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места“ / приета с ПМС № 165 от 25.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 68 от 01.08.2003 г. /. След извършен преглед и анализ се налага разбирането, че в тази наредба липсват каквито и да било изисквания за необходимост от някакъв изричен писмен документ, с който придружителят на дете да доказва, че е „придружител“, в т.ч. и някакво изрично писмено пълномощно, било то писмено и нотариално заверено. Няма пречка за по – голяма сигурност придружителят на дете да има изрично писмено пълномощно или декларация от родителя /нотариално заверена или не/, но това не е задължително и законът не го изисква, а съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗНА наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по - висока степен. От тук става ясно, че както този акт, така и отделните му разпоредби следва да съответстват на материалноправните разпоредби на актовете от по - висока степен, уреждащи обществените отношения. След като законът препраща към наредба на МС за уреждане как се удостоверява качеството „придружител“ и в съответната наредба липсва такъв текст, се налага изводът, че се предоставя свобода по отношение начинът на удостоверяване качеството „придружител“ и не следва чрез подзаконов нормативен акт тази свобода да се ограничава. Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община решават самостоятелно въпросите от местно значение, само в случаите, в които законът им е предоставил такава компетентност. Съгласно казаното, разпоредбата на чл. 6, т. 4 от Наредба №1, както и Приложение №1, към което разпоредбата препраща, следва да бъдат изменени съобразно очертанията на нормативните актове от по – висока степен.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост - необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област за осигуряване липсата на противоречие на атакуваната разпоредба с разпоредбите на чл. 8 от Закона за закрила на детето и чл. 15 от Закона за нормативните актове.

Принцип на обоснованост – След като начинът за удостоверяване на качеството „придружител“ не е уреден от наредбата, към която законът препраща се налага изводът, че следва да се урежда свободно от заинтересованите лица. С оглед казаното и поради обстоятелството, че прокуратурата, извършвайки надзор по законност, следи за наличието на противоречия на подзаконовите нормативни актове с тези от по – висока степен, незаконосъобразните разпоредби следва да бъдат изменени. С премахване на изискването придужителят да разполага с нотариално заверена деларация и привеждане на разпоредбата в законосъобразен вид, няма да се попречи на органите на реда да извършват своите проверки. Наредба №1 в последващата си актуалицазия следва да приложи примерна декларация образец, която не изисква нотариална заверка и не е задължителна, в случай на необходимост ако родителите и другите лица, които полагат грижи за дете се затруднят в упълномощаването на дееспособно лице за придружител. По този начин ще се осигури своеобразна форма на доказване, от която заинтересованите лица могат да се възползват.

Принципи на предвидимост и откритост – проектът с мотивите ще бъде качен на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между зам.-кмет на Община Раковски Йовко Романов с ресори „Социални дейности“, “Сигурност“ и „Европейски проекти и структурни фондове“, Правен отдел при Община Раковски и гражданката Ана Белчева – родител.

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област не е в противоречие със закона, а напротив, нейното приемане се налага поради привеждане Наредба №1 в законосъобразен вид. Промените не ограничават правата на гражданите, а ги разширяват с оглед закрилата на децата в съответствие със Закона за закрила на детето.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите по глави II и III от същия. Извършена е частична предварителна оценка на въздействието след съгласуване между зам.-кмет на Община Раковски Йовко Романов с ресори „Социални дейности“, „Сигурност“ и „Европейски проекти и структурни фондове“, Правен отдел при Община Раковски и гражданката Ана Белчева – родител.

2. Цели, които се поставят:
Целта на изменението е да приведе атакуваната разпоредба на чл. 6, т. 4, респ. Приложение № 1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област в законосъобразен вид, съответстващи на разпоредбите от по - високите по степен нормативни актове.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област не се изискват финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Отпадане на необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 21.12.2016г. и обявен на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите на същата дата. С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи обществената консултация.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , въз основа на постъпила в деловодството на Общински съвет - Раковски прокуроска преписка с № 11826/2016 г. от 25.11.2016 г. от Окръжна прокуратура Пловдив, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 2, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област

§ 1. Чл. 6, т.4 се изменя, както следва:

Забранява се неспазване на следните правила:
Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. (Примерна декларация образец за упълномощаване на придружител - Приложение №1)

§ 2. Приложение №1 се изменя, както следва:
ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa©rakovski.bg

Приложение № 1
към чл. 6, т. 4


ДEКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, т. 4 от Наредба No 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област


Долуподписаният/та
............................................................................................................................,
/име, презиме, фамилия/

с ЕГН ......................................, с постоянен адрес:...................................... ......................................................................................................................,
с л.к. No ..............................................,
изд. на ............................ год. от МВР - ................................

Декларирам, че съм:
1. родител,
2. настойник,
3. попечител,
4. друго лице, което полага грижи за детето – .......................
/вярното се подчертава/

На ДЕТЕТО
.............................................................................................................................,
/име, презиме, фамилия/

с ЕГН ......................................, с постоянен адрес: ......................................
......................................................................................................................,
с л.к. No .............................................,
изд. на ............................ год. от МВР - ..............................

И СЪМ СЪГЛАСЕН/СЪГЛАСНА посоченият/-ната по-долу като ПРИДРУЖИТЕЛ да придружава горепосоченото дете след 22:00 часа на Обществени места на територията на Община Раковски, съгласно изискванията на чл. 6, т. 4 от Наредба No 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област.


ПРИДРУЖИТЕЛ:
.............................................................................................................................,
/име, презиме, фамилия/

с ЕГН: ..................................., с постоянен адрес:.........................................
.......................................................................................................................,
с л.к. No ....................................,
изд. на ..................... год. от МВР -.......................


гр. Раковски
..................................г.
Декларатор: ............................


Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
Настоящата декларация или копие от нея се предава на охраната, на управителя на заведението или на полицейските власти.


§ 3. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов параграф, както следва:

Наредбата е изменена и допълнена с Решение № ........, взето с Протокол № .............................г. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg


Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.

Приложения:
1. Предварителна оценка на въздействието.
2. Протокол, утвърден от Кмета на Община Раковски.
3. Справка за постъпили предложения.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0490 сек.,0.0062 от тях за заявки.Сървър памет:822,216b