Конкурс за длъжност „Финансов контрольор“ - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране

Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ28. 12.2017

Конкурс за длъжност „Финансов контрольор“На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и чл. 10а от Закона за държавния служител, Кметът на Община Раковски със своя Заповед № ДЗ – 250/22.12.2017г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ „Финансов контрольор“


В Община Раковски, с месторабота: гр. Раковски, пл. „България“ № 1, щатни бройки: 1, при следните условия:
1. Длъжността „Финансов контрольор“ е конкурсна.
Посочената длъжност се заема след провеждане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурси за държавния служител.
Кратко описание на длъжността: Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол по смисъла на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ за законосъобразност при вземането на решения и предприемането на действия, които имат пряко финансово изражение, а също така и при осъществяването на цялостната дейност на организацията в публичния сектор.Изпълнява разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС. Осъществява контролни функции по отношение на бюджетните разходи, при спазване принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Упражнява предварителен контрол чрез проверка преди вземането/извършването на всички решения/действия за поемане на задължение или извършване на разход, както и при осъществяването на цялостната дейност на Община Раковски.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на конкурсната длъжност:
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (съгласно КДА):
- минимална образователна степен необходима за заемане на длъжността – висше образование, минимална степен: магистър;
- минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 години;
- предпочитана професионална област, в която е придобито образованието – икономика;
- Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСЛ.
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: компютърни умения за работа с базови и специализирани софтуерни програми;
3. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.
4. Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провуждане на конкурсите да държавни служители/;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Заверени от кандидатите копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, компютърни умения;
- Заверени от кандидатите копия на официални документи, удостоверяващи професионалния опит;
- Заверено от кандидатите копие на документ за присъден ранг, когато лицето е работило като държавен служител /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
- Свидетелство за съдимост;
- Заверено от кандидатите копие на документ за самоличност;
- Автобиография.
- Мотивационно писмо;
- Препоръки от предишни работодатели.
5. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат от гл.спец.”ПР, ЧР и ТРЗ” към Общинска администрация гр. Раковски при подаване на документите.
Минимална месечна основна заплата за длъжността: 460 /четиристотин и шестдесет лв./
6. Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 16.30 ч. на 08.01.2018г. в административната сграда на Община Раковски – гр. Раковски, пл. „България“ № 1, Център за информация и услуги на гражданите – ет.1, стая № 8.
7. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Раковски, не се регистрират.
8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕ И
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Протокол с резултати от конкурса /.PDF формат/
Резултати по класирането/.PDF формат/
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1012 сек.,0.0133 от тях за заявки.Сървър памет:750,216b