Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост на територията на Община Раковски - Oбщина Раковски
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПСИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

16. 10.2017

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост на територията на Община РаковскиНа основание чл. 14, ал. 1, и ал. 2 от ЗОС, чл. 20 и чл. 86 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение № 283, взето с протокол № 19/25.01.2017 г. и Решение № 380, взето с Протокол № 24/28.06.2017 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски.

О Б Я В Я В А М :
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:


№ Имот № Местност Землище Начин на тр. ползване Площ дка Нач. тръжна цена
1 48948.27.21 Старите Лозя Момино Село Нива 7 913 20 лв./дка
2 48948.41.16 Азмака Момино Село Нива 23 327 20 лв./дка
3 003027 Белнере Раковски Нива 55 839 20 лв./дка

Публичният търг ще се проведе на 26.10.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска Администрация – етаж 2, стая 3.
Предложенията за участие в търга се подават до 16,30 часа на 25.10.2017 г. на гише „Деловодство”, находящо се в “Центъра за информация и услуги” на Общинска Администрация Раковски в запечатан непрозрачен плик.
Оглед на имота - всеки работен ден до 25.10.2017 г.
Депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за годишния наем на имотите се внася в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16,30 часа на 25.10.2017 г. или по сметка на Община Раковски с IBAN: BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”до 16.30 часа на 25.10.2017 г.
Цената за един комплект тръжна документация е 30.00 лв. /тридесет лева/. Закупуването и получаването на тръжната документация става до 16,30 часа на 24.10.2017 г. в касата на Общинска Администрация.
За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0865 сек.,0.0133 от тях за заявки.Сървър памет:2,979kb