Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост на територията на Община Раковски - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ16. 10.2017

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост на територията на Община РаковскиНа основание чл. 14, ал. 1, и ал. 2 от ЗОС, чл. 20 и чл. 86 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение № 283, взето с протокол № 19/25.01.2017 г. и Решение № 380, взето с Протокол № 24/28.06.2017 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски.

О Б Я В Я В А М :
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:


№ Имот № Местност Землище Начин на тр. ползване Площ дка Нач. тръжна цена
1 48948.27.21 Старите Лозя Момино Село Нива 7 913 20 лв./дка
2 48948.41.16 Азмака Момино Село Нива 23 327 20 лв./дка
3 003027 Белнере Раковски Нива 55 839 20 лв./дка

Публичният търг ще се проведе на 26.10.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска Администрация – етаж 2, стая 3.
Предложенията за участие в търга се подават до 16,30 часа на 25.10.2017 г. на гише „Деловодство”, находящо се в “Центъра за информация и услуги” на Общинска Администрация Раковски в запечатан непрозрачен плик.
Оглед на имота - всеки работен ден до 25.10.2017 г.
Депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за годишния наем на имотите се внася в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16,30 часа на 25.10.2017 г. или по сметка на Община Раковски с IBAN: BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”до 16.30 часа на 25.10.2017 г.
Цената за един комплект тръжна документация е 30.00 лв. /тридесет лева/. Закупуването и получаването на тръжната документация става до 16,30 часа на 24.10.2017 г. в касата на Общинска Администрация.
За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0686 сек.,0.0199 от тях за заявки.Сървър памет:732,312b