Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоеми общинска собственост - 28.04.2017г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ20. 04.2017

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоеми общинска собственост - 28.04.2017г.На основание чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОС, чл. 20 ал. 1, чл. 86 и чл. 117, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), Решение № 238, взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски и Заповед ОС-17/11.04.2017 на Кмета на Община Раковски.

О Б Я В Я В А М :


ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВОДОЕМИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, А ИМЕННО:


1. ПИ № 000041, с площ от 89,797 дка., с НТП “Водоем”, находящ се в землището на с. Белозем, Община Раковски, област Пловдив, АОС № 63/11.01.1999 г.
2. ПИ № 000043, с площ от 31,234 дка., с НТП “Водоем”, находящ се в землището на с. Белозем, Община Раковски, област Пловдив, АОС № 152/05.11.1999 г.
Търгът ще се проведе на 28.04.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан по горе в размер на 18.00 лв./дка /осемнадесет лева за декар/ годишна цена без ДДС.
Срок на договора за наем - 5 /пет/ години.
Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за година на всеки имот, за който се отнася предложението му за участие в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16,30 часа на 27.04.2017 г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.
Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16,30 часа на 26.04.2017 г.

За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0685 сек.,0.0213 от тях за заявки.Сървър памет:732,312b