01. 02.2017

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоеми общинска собственост


На основание чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОС, чл. 20 ал. 1 и чл. 86 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), Решение № 238, взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски.

О Б Я В Я В А М :


ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВОДОЕМИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, А ИМЕННО:


1. ПИ № 000041, с площ от 89,797 дка., с НТП “Водоем”, находящ се в землището на с. Белозем, Община Раковски, област Пловдив, АОС № 63/11.01.1999 г.
2. ПИ № 000043, с площ от 31,234 дка., с НТП “Водоем”, находящ се в землището на с. Белозем, Община Раковски, област Пловдив, АОС № 152/05.11.1999 г.
Търгът ще се проведе на 15.02.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан по горе в размер на 18.00 лв./дка /осемнадесет лева за декар/ годишна цена без ДДС.
Срок на договора за наем - 5 /пет/ години.
Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за година на всеки имот, за който се отнася предложението му за участие в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16,30 часа на 14.02.2017 г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.
Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16,30 часа на 13.02.2017 г.

За повече информация:тел.03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0974 сек.,0.0131 от тях за заявки.Сървър памет:2,817kb