Заповед РД11-10359 - 15.12.2016 г. - Oбщина Раковски
20. 12.2016

Заповед РД11-10359 - 15.12.2016 г.На основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 756, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и след постъпили заявления до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти - полски пътища, общинска собственост, по които няма произнасяне с решение от страна на ОбС - Раковски в 1-месечния за това срок

ОПРЕДЕЛЯМ


I. Цена на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, в размер на 18,00 (осемнадесет) лв/дка средно годишно рентно плащане за начин на трайно ползване - нива, за землището на с. Момино село, ЕКАТТЕ 48948, общ. Раковски, обл. Пловдив определено с Доклад от 29.01.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД 11-030/05.01.2016 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив, както следва в Приложение №1 - Опис на полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2016/2017 г., неразделна част от настоящата Заповед.
II. Въз основа на Заповедта, ползвателите внасят определената сума по банкова сметка на общината в 1-месечен срок от издаването и' и сключват договори.
III. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.
IV. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица чрез обявяването и' съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на съответната община и на Областна дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив в деня на издаването и'.
Заповедта подлежи на обжалване пред районен съд Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването. Обжалването на заповедта не спира изпълнението и.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1313 сек.,0.0448 от тях за заявки.Сървър памет:3,000kb