Заповед РД11-9800 - 30.11.2016 г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори 11 Юли 2021 г.
Избори 14 Ноември 2021 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ20. 12.2016

Заповед РД11-9800 - 30.11.2016 г.На основание чл.99, ал.1, т.2 и чл.100 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка депозирано становище с вх.№ 16-00- 9203/24.11.2016г. от Светослав Белев - Началник на общинска служба по земеделие - Раковски, и споразумение вх.№17-01/12.09.2016г., подписно от участниците и представения доклад с вх.№16-00-7588/28.09.2016г. от комисия, определена със Заповед № РД11-5828/03.08.2016г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие"-Пловдив

ИЗМЕНЯМ:


Заповед №РД11-7795/03.10.201бг. на директора на Областна дирекция
„Земеделие"-Пловдив за определяне на масивите за ползване на земеделски земи, за землището на гр.Раковски, общ.Раковски, обл.Пловдив за стопанската 2016/2017 година, както следва:
1. В раздел I, по отношение на „Фиор Ди Лате" ООД, се правят следните изменения:
- в колона II „регистрирано правно основание" от 1 348.915 дка се изменя на 0.000 дка;
- в колона III „площ на имоти, ползвани на основание чл.37в, ал.З, т.2 от ЗСПЗЗ" от 112.373 дка се изменя на 0.000 дка;
- в колона IV „обща площ по споразумение /дка/" от 1 461.288 дка се изменя
0.000 дка;
- в колона V „цена бели петна по чл.37в, ал.З, т.2 от ЗСПЗЗ" за ползвателя от 3 146, 45 лева се изменя на 0.00 лева.
2. В раздел I, по отношение на „Агрипланет" ООД, се правят следните изменения:
- в колона II „регистрирано правно основание" от 895.204 дка се изменя на 2 244.120 дка;
- в колона III „площ на имоти, ползвани на основание чл.37в, ал.З, т.2 от ЗСПЗЗ' от 54.657 дка се изменя на 167.030 дка;
- в колона IV „обща площ по споразумение /дка/" от 949.861 дка се изменя 2 411.150 дка;
- в колона V „цена бели петна по чл.37в, ал.З, т.2 от ЗСПЗЗ" за ползвателя от 1 530.41 лева се изменя на 4 676.85 лева.
3. В Приложение №1, неразделна част от Заповед №РД11-7795/03.10.2016г. на директора на Областна дирекция „Земеделие"-Пловдив, в частта по отношение на ползвателя „Фиор Ди Лате" ООД и „Агрипланет" ООД, се правят следните изменения:
- Изключват се всички имоти от масив №178 от споразумението ползвани от „Фиор Ди Лате" като същите се разпределят за обработване от „Агрипланет" ООД.

гр. Пловдив 4000, бул. "Марица" № 122 Тел: (+359) 32/ 634 022, Факс: (+359) 32/ 628 730, e-mail: odzg_plovdiv©abv.bg

В останалата си част Заповед №РД11-7795/03.10.201бг. на директора на Областна дирекция „Земеделие"-Пловдив остава непроменена.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №РД11-7795/03.10.2016г. на директора на Областна дирекция „Земеделие"-Пловдив.
Настоящата заповед да се обяви на заинтересованите лица чрез обявяването й съгласно 37в( ал.5 от ЗСПЗЗ в кметството, в сградата на Общинска служба по земеделие - Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски и на Областна дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районен съд Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението й.
Обжалването на заповедта не спира изпълнението и.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0591 сек.,0.0132 от тях за заявки.Сървър памет:736,120b