КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Директор на Детска градина „Синчец“ с. Белозем Директор на Детска градина „Радост“ с. Стряма - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ09. 07.2018

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Директор на Детска градина „Синчец“ с. Белозем Директор на Детска градина „Радост“ с. Стряма

На основание чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед №ДЗ-137/06.07.2018 г. на Кмета на Община Раковски

ОБЯВЯВА:
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Директор на Детска градина „Синчец“ с. Белозем
Директор на Детска градина „Радост“ с. Стряма


КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. Вид на конкурса – Отворен, с участие на външни кандидати.
2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
* Да са български граждани или граждани на други държави членки или чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби или продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;
* Да не са поставени под запрещение;
* Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
* Да не са лишени от право да упражняват професията;
* Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
* Да притежават диплома за завършено висше образование и професионална квалификация „Учител“, професионално направление „Педагогика“, съгласно чл. 24 във връзка с Приложение № 1 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
* Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски трудов стаж;
* Да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”
3. Документи за участие в конкурсната процедура.
• Заявление за участие в конкурс
• Документ за самоличност /копие, заверено от кандидата – „Вярно с оригинала/
• Документи за придобито образование, специалност, квалификация /копие, заверено от кандидата – „Вярно с оригинала/
• Професионална автобиография
• Трудова книжка и/или служебна книжка или друг документ, доказващ педагогически стаж /копие, заверено от кандидата – „Вярно с оригинала/
• Свидетелство за съдимост – оригинал /в срок на валидност/;
• Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор” на детска градина – оригинал;
• Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване – оригинал;
• Други документи, посочени в обявата, удостоверяващи професионална квалификация /копия, заверени от кандидата – „Вярно с оригинала/
• *** Кандидатите следва да изготвят Програма за развитие на детското заведение за тригодишен период – размножен в 3 екземпляра.

Конкурсът да се проведе на два етапа, както следва:
I-ви етап – Преглед на подадените документи по реда, в който са постъпили. Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от датата на съобщението, те могат да направят възражение пред Кмета на Община Раковски, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
Оценка на представените писмени проекти на допуснатите до втори етап. На допуснатите кандидати се съобщава писмено и/или по телефон датата, часът на започване и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.
II-ри етап – Защита на депозирания проект на допуснатите до втори етап кандидати; събеседване - въпроси от нормативната уредба – Закон за предучилищното и училищно образование, Кодекс на труда и Наредбите на Министерство на образованието и науката/.
Комисията да извърши оценка на кандидатите и ги подреди в общото класиране след събеседването, както следва:
1. Оценка на писмения проект: най-малко 4.50 – за допускане до устно събеседване.
Оценката на писмения проект се получава, като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на комисията по 6-балната система.
2. Оценката от събеседването с кандидата, която се получава като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на комисията по 6-балната система.
3. Крайната оценка се изчислява като средноаритметична от сбора от оценката на писмения проект и оценката от устното събеседване /защита/.

Решението на комисията се оформя в протокол, който отразява резултатите от крайната оценка от класирането на кандидатите. Комисията класира кандидатите в низходящ ред според крайната им оценка, като на първо място е кандидатът с най-високата оценка. При равен брой точки Комисията класира кандидатът с по–висока квалификация.

Документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства, в който се поставя отделен запечатан вътрешен плик, съдържащ Програмата за развитие, надписан по същия начин и с допълнителен надпис „Програма за развитие на детското заведение”. Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в администрацията на Община Раковски – гл. специалист „Човешки ресурси“ – град Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 2, стая 1, от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, в едномесечен срок от публикуване на обявата.
За допълнителна информация: Гл. специалист „Човешки ресурси” – 03151/2346.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати от конкурса /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0831 сек.,0.0134 от тях за заявки.Сървър памет:755,144b