Начало Профил на купувача преди 01.01.2017 Вътрешни правила Официален сайт на Община Раковски

Обществени поръчки

Номер Наименование Статус Дата на публикуване Номер в АОП
023 Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“ 1. улица „Д. Дебелянов“ от км 0+000 до км 0+426 2. улица „Ст. Стамболов“ от км 0+000 до км 0+370 3. улица „В. Петлешков“ от км 0+000 до км 1+152 4. улица „Котел“ от км 0+000 до км 0+352 Отворена 2018-06-25 13:13:16 00575-2018-0005
022 Изграждане на спортни площадки - гр. Раковски Затворена 2018-06-19 16:29:01 26-1549-22
021 „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЧАЛЪКОВИ, ОБЩ. РАКОВСКИ” Възложена 2018-04-27 16:22:07 26-1549-19
020 Реконструкция на част от улична мрежа на град Раковски Възложена 2018-03-23 15:30:37 26-1549-13
019 Доставка на Асфалтови смеси за нуждите на Община Раковски Затворена 2018-03-20 12:05:20 00575-2018-0004
018 Процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на Несортиран Трошен Камък за нуждите на Община Раковски“, Възложена 2018-03-16 14:41:21 00575-2018-0003
017 Организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци и биоразградими отпадъци, генерирани от жилищните и нежилищни имоти на територията на Община Раковски; машинно метене и машинно миене на благоустроените улици и територии за обществено ползване в Община Раковски Затворена 2018-02-06 14:42:36 00575-2018-0002
016 Доставка на нов мини челен товарач за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ" Възложена 2018-01-24 15:16:57 00575-2018-0001
2017
015 "Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски и ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски чрез система за зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя-продавач за 2018 г." Възложена 2017-12-11 16:34:43 00575-2017-0012
014 „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществени услуги в административната сграда на Община Раковски с адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. "България“ № 1“ Възложена 2017-11-24 11:48:26 00575-2017-0011
013 „Благоустрояване на централен площад в кв. „Генерал Николаево“, гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив“ Възложена 2017-11-22 13:32:08 00575-2017-0010
012 „Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Раковски на обект - бл. 102“ Възложена 2017-10-05 16:32:56 808043
011 „Приготвяне и доставяне на готова храна – топъл обяд“ в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Раковски“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ операция тип 3 - BG05FMOP001-03.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 г.“, договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-03.002-0078 C01 "Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Раковски“ Възложена 2017-09-29 16:04:39 807537
010 „Доставка от склад на асфалтови смеси – порьозен асфалтобетон (биндер) и плътен асфалтобетон – тип А за износващ пласт за нуждите на ОП „Благоустрояване и превенция" Възложена 2017-08-04 15:25:23 799288
009 „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска и улична пътна мрежа през експлоатационен сезон 2017/2018г. на територията на гр. Раковски и Община Раковски на четвъртокласната пътна мрежа, на път ІІ-56 от табелата на кв. „Ген. Николаево” до края на кв. „Парчевич” и на индустриална зона - кметство Стряма, Чекерица” - 4+3,800км Прекратена 2017-08-04 12:48:14 799224
008 „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски”, подобект: „Реконструкция водопроводната мрежа на с. Шишманци, Община Раковски“ Възложена 2017-07-24 16:02:04 797416
007 Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Реконструкция на ул. „Плевен“ от км 0+000 до км 0+142 и от км 0+280 до км 0+530; Обособена позиция 2: Реконструкция на ул. „Филип Тотю“ от км 0+000 до км 0+341 Обособена позиция 3: Реконструкция на ул. „Патриарх Евтимий“ от км 0+000 до км 0+546 Обособена позиция 4: Реконструкция на ул. „6-ти Септември “ от км 0+000 до км 0+519 Обособена позиция 5: Реконструкция на ул. „Кап. Райчо“ от км 0+000 до км 0+834 Възложена 2017-07-04 11:46:02 794354
006 „Доставка чрез покупка на специализирана комунална техника – верижен багер и асфалтополагач (втора употреба) за нуждите на Община Раковски по обособени позиции“ Изпълнена 2017-05-17 15:42:15 787551
005 ""Проектиране и изпълнение на спортни площадки - гр.Раковски" Прекратена 2017-05-02 16:10:29 9063849
004 „Доставка на два броя товарни автомобили – самосвали, категория снегорин/песъкарка – втора употреба за нуждите на Община Раковски“. Прекратена 2017-03-31 15:33:50 780987
003 Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сграда в Община Раковски – гр. Раковски, бул. „Г.С. Раковски бл. № 102 Изпълнена 2017-03-21 16:28:52 9062538
002 “Изграждане на сграда за нова яслена група към Детска градина „Радост“ ЗП-232.96м2, /РЗП-232.96м2/, находяща се в УПИ-I-1257- Детска градина в кв. 115 по плана на с. Стряма, община Раковски“ Изпълнена 2017-01-31 14:15:32 9061016
001 Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски и ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ" към Община Раковски Изпълнена 2017-01-09 14:50:07 00575-2017-0001