Начало Профил на купувача преди 01.01.2017 Вътрешни правила Официален сайт на Община Раковски

Обществени поръчки

Номер Наименование Статус Дата на публикуване Номер в АОП Възложител
059 Доставка на бетонови смеси за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски Изпълнена 2020-06-11 10:12:38 00575-2020-0011 Община Раковски
058 ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2020/2021г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ И ОБЩИНА РАКОВСКИ, НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА, НА ПЪТ ІІ-56 ОТ ТАБЕЛАТА НА КВ. „ГЕН.НИКОЛАЕВО“ ДО КРАЯ НА КВ. „ПАРЧЕВИЧ“ И НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – КМЕТСТВО СТРЯМА, ЧЕКЕРИЦА Прекратена 2020-06-03 14:51:43 00575-2020-0010 Община Раковски
057 Доставка на бетонови бордюри за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски Изпълнена 2020-05-19 13:13:50 00575-2020-0009 Община Раковски
056 Доставка на Несортиран Трошен Камък за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски Изпълнена 2020-04-30 14:08:00 00575-2020-0008 Община Раковски
055 Доставка на асфалтови смеси за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски Изпълнена 2020-04-21 09:29:13 00575-2020-0007 Община Раковски
054 Направа на бордюри, тротоарни настилки и подходи към гаражи на следните улици: ул. „Сребра“ – източно платно – Обособена позиция № 1, ул. „Сребра“ – западно платно – Обособена позиция № 2, ул. „Осми март“ – Обособена позиция № 3, ул. „Преслав“ – Обособена позиция № 4, ул. „Предел“ – Обособена позиция № 5, ул. „Будапеща“ – Обособена позиция № 6, ул. „Виктор Юго“ – Обособена позиция № 7, ул. „Плодородие“ – Обособена позиция № 8, ул. „Панайот Волов“ – Обособена позиция № 9 в Община Раковски Прекратена 2020-04-09 16:05:05 00575-2020-0006 Община Раковски
053 Рехабилитация на Част от Път PDV3234/III-565,Маноле-Белозем/-Шишманци-Раковски,кв.Секирово-кв.Парчевич-/II-56/ от км 0+000 до км 4+700 Прекратена 2020-04-03 15:00:52 00575-2020-0005 Община Раковски
052 ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА НОВ, НЕУПОТРЕБЯВАН ВЕРИЖЕН АСФАЛТОПОЛАГАЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ КЪМ ОБЩИНА РАКОВСКИ Изпълнена 2020-03-09 11:07:24 00575-2020-0004 Община Раковски
051 Изграждане на съоръжение за екстремни спортове - площадка за скейтборд, разположена в УПИ III-2290, кв. 144, по ПУП на гр. Раковски, община Раковски“, в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020 Изпълнена 2020-02-26 11:50:07 00575-2020-0003 Община Раковски
050 Изграждане на училищна сграда в УПИ І – 1367 Училище от кв. 63 по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, община Раковски Изпълнена 2020-02-12 15:00:06 00575-2020-0002 Община Раковски
049 „Реконструкция и доизграждане на част от вътрешната водопроводна мрежа на територията на с. Чалъкови, община Раковски – II етап“ Изпълнена 2020-02-11 15:51:59 00575-2020-0001 Община Раковски
2019
048 „Изработване на проект за Общ устройствен план (ОУП) на Община Раковски, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС)” Възложена 2019-12-05 14:49:48 00575-2019-0012 Община Раковски
047 „Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски и ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ" към Община Раковски чрез система за зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя - продавач за 2020г. с количества, както следва: за Община Раковски - бензин А-95Н – 4 000 (четири хиляди) литра (+/-20%); бензин А-100Н – 8 000 (осем хиляди) литра (+/-20%); дизелово моторно гориво – 30 000 (тридесет хиляди) литра (+/-20%); за ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ" - бензин А-95Н – 6 000 (шест хиляди) литра (+/-20%); бензин А-100Н – 4 000 (четири хиляди) литра (+/-20%); дизелово моторно гориво – 100 000 (сто хиляди) литра (+/-20%); Общо количество за Община Раковски и за ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ": до 152`000 литра (+/- 20 %) на посочени бензиностанции на изпълнителя (собствени и/или наети), както на територията на Община Раковски, така и на територията на Република България“ Изпълнена 2019-10-17 09:16:14 00575-2019-0011 Община Раковски
046 „Изграждане на СПОРТНИ ИГРИЩА за волейбол и футбол в УПИ III- 2290 училище, кв. 144 по ПУП на гр. Раковски, община Раковски.“ Изпълнена 2019-09-25 10:45:22 26-1549-44 Община Раковски
045 ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019/2020г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ И ОБЩИНА РАКОВСКИ, НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА, НА ПЪТ ІІ-56 ОТ ТАБЕЛАТА НА КВ. „ГЕН.НИКОЛАЕВО“ ДО КРАЯ НА КВ. „ПАРЧЕВИЧ“ И НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – КМЕТСТВО СТРЯМА, ЧЕКЕРИЦА Прекратена 2019-08-12 13:14:01 00575-2019-0010 Община Раковски
044 Изграждане на съоръжение за екстремни спортове - площадка за скейтборд, разположена в УПИ III-2290, кв. 144, по ПУП на гр. Раковски, община Раковски Прекратена 2019-08-09 12:54:29 00575-2019-0009 Община Раковски
043 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – РАКОВСКИ Изпълнена 2019-08-05 13:30:18 9091039 Община Раковски
042 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ II - 934, С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ", в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020 Изпълнена 2019-08-05 13:17:39 00575-2019-0008 Община Раковски
041 „Извършване на строително-монтажни работи за обект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ II - 934, С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ", в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“, Изпълнена 2019-08-01 11:28:22 00575-2019-0007 Община Раковски
040 „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“ Прекратена 2019-06-21 16:25:08 9089466 Община Раковски
039 „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на част от канализационна мрежа и модулно пречиствателно съоръжение в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив“ Изпълнена 2019-05-28 16:13:44 00575-2019-0006 Община Раковски
038 „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“ Изпълнена 2019-05-27 10:48:03 00575-2019-0005 Община Раковски
037 ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЧАЛЪКОВИ, ОБЩ. РАКОВСКИ - II ЕТАП Изпълнена 2019-05-15 13:42:14 00575-2019-0004 Община Раковски
036 ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И МОДУЛНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В С. СТРЯМА, ОБЩ. РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ Изпълнена 2019-05-08 15:02:43 00575-2019-0003 Община Раковски
035 Доставка на един брой употребяван автомобил тип «двубандажен валяк» за нуждите на ОП «Благоустрояване и превенция» към община Раковски Изпълнена 2019-04-10 11:36:47 26-1549-20 Община Раковски
034 ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ УПОТРЕБЯВАН АВТОМОБИЛ ТИП «КОМБИНИРАН БАГЕР» ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ Изпълнена 2019-04-08 16:29:08 26-1549-19 Община Раковски
033 „Доставка на асфалтови смеси за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски“ Изпълнена 2019-01-24 12:34:09 00575-2019-0002 Община Раковски
032 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЧАЛЪКОВИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“ Изпълнена 2019-01-09 14:23:38 00575-2019-0001 Община Раковски
2018
031 Доставка на несортиран трошен камък за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски Изпълнена 2018-12-12 11:52:21 00575-2018-0012 Община Раковски
030 Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на територията на с. Чалъкови, община Раковски Прекратена 2018-11-20 14:15:40 00575-2018-0011 Община Раковски
029 „Реконструкция на част от уличната мрежа в община Раковски, област Пловдив, по девет обособени позиции, както следва: • Обособена позиция 1: Реконструкция на улица „Странджа“ в гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+362; • Обособена позиция 2: Реконструкция на улица „Пеньо Пенев“ в гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+394; • Обособена позиция 3: Реконструкция на улица „Сергей Румянцев“ в гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+471; • Обособена позиция 4: Реконструкция на улица „Алеко Константинов“ в гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+350; • Обособена позиция 5: Реконструкция на улица „Г. С. Раковски“ в с. Стряма от км. 0+000 до км. 0+644 • Обособена позиция 6: Реконструкция на улица „Иван Вазов“ в с. Белозем от км. 0+000 до км. 0+210; • Обособена позиция 7: Реконструкция на улица „Люлин“ в с. Белозем от км. 0+000 до км. 0+360; • Обособена позиция 8: Реконструкция на улица „Рила“ в с. Белозем от км. 0+000 до км. 0+130; • Обособена позиция 9: Реконструкция на улица „Сребра“ в с. Белозем от км. 0+000 до км. 0+620 Изпълнена 2018-10-12 16:20:45 00575-2018-0010 Община Раковски
028 Доставка на един брой употребяван автомобил тип „вакуумна мотометачка“ за събиране и транспортиране на растителни и битови отпадъци за нуждите на община Раковски Изпълнена 2018-10-08 15:14:46 26-1549-41 Община Раковски
027 Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски и ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ" към Община Раковски чрез система за зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя-продавач за 2019г. с количества, както следва: - за Община Раковски: доставка на Бензин А 95 Н до 22`000 литра; доставка на дизелово гориво до 60`000 литра - общо количество до 82`000 литра +/- 20% - за ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ": доставка на бензин А 95 Н до 10`000 литра; доставка на дизелово гориво до 100`000 литра - общо количество до 110`000 литра +/-20 % на посочени бензиностанции на изпълнителя (собствени и/или наети), както на територията на Община Раковски, така и на територията на Република България Изпълнена 2018-09-25 12:04:47 00575-2018-0009 Община Раковски
026 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА РАКОВСКИ”, ПОДОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. МОМИНО СЕЛО, ОБЩИНА РАКОВСКИ” Изпълнена 2018-08-01 16:55:50 00575-2018-0008 Община Раковски
025 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ И ОБЩИНА РАКОВСКИ, НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА, НА ПЪТ ІІ-56 ОТ ТАБЕЛАТА НА КВ. „ГЕН.НИКОЛАЕВО“ ДО КРАЯ НА КВ. „ПАРЧЕВИЧ“ И НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – КМЕТСТВО СТРЯМА, ЧЕКЕРИЦА” – 4+3,800км Прекратена 2018-07-27 15:18:17 00575-2018-0007 Община Раковски
024 „ПРИСТРОЙКА НА НОВА СГРАДА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”- две нови градински групи и физкултурен салон – ОСНОВНО ЗАСТРОЯВАНЕ в УПИ I-180, детска градина, имот № 502.180, кв. 48 по ПУП на гр. Раковски, Община Раковски, Област Пловдив“ Изпълнена 2018-07-24 15:26:40 00575-2018-0006 Община Раковски
023 Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“ 1. улица „Д. Дебелянов“ от км 0+000 до км 0+426 2. улица „Ст. Стамболов“ от км 0+000 до км 0+370 3. улица „В. Петлешков“ от км 0+000 до км 1+152 4. улица „Котел“ от км 0+000 до км 0+352 Изпълнена 2018-06-25 13:13:16 00575-2018-0005 Община Раковски
022 Изграждане на спортни площадки - гр. Раковски Изпълнена 2018-06-19 16:29:01 26-1549-22 Община Раковски
021 „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЧАЛЪКОВИ, ОБЩ. РАКОВСКИ” Изпълнена 2018-04-27 16:22:07 26-1549-19 Община Раковски
020 Реконструкция на част от улична мрежа на град Раковски Изпълнена 2018-03-23 15:30:37 26-1549-13 Община Раковски
019 Доставка на Асфалтови смеси за нуждите на Община Раковски Изпълнена 2018-03-20 12:05:20 00575-2018-0004 Община Раковски
018 Процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на Несортиран Трошен Камък за нуждите на Община Раковски“, Изпълнена 2018-03-16 14:41:21 00575-2018-0003 Община Раковски
017 Организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци и биоразградими отпадъци, генерирани от жилищните и нежилищни имоти на територията на Община Раковски; машинно метене и машинно миене на благоустроените улици и територии за обществено ползване в Община Раковски Изпълнена 2018-02-06 14:42:36 00575-2018-0002 Община Раковски
016 Доставка на нов мини челен товарач за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ" Изпълнена 2018-01-24 15:16:57 00575-2018-0001 Община Раковски
2017
015 "Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски и ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски чрез система за зареждане при безналично плащане посредством карти, предоставени от изпълнителя-продавач за 2018 г." Изпълнена 2017-12-11 16:34:43 00575-2017-0012 Община Раковски
014 „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществени услуги в административната сграда на Община Раковски с адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. "България“ № 1“ Изпълнена 2017-11-24 11:48:26 00575-2017-0011 Община Раковски
013 „Благоустрояване на централен площад в кв. „Генерал Николаево“, гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив“ Изпълнена 2017-11-22 13:32:08 00575-2017-0010 Община Раковски
012 „Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Раковски на обект - бл. 102“ Изпълнена 2017-10-05 16:32:56 808043 Община Раковски
011 „Приготвяне и доставяне на готова храна – топъл обяд“ в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Раковски“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ операция тип 3 - BG05FMOP001-03.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 г.“, договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-03.002-0078 C01 "Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Раковски“ Изпълнена 2017-09-29 16:04:39 807537 Община Раковски
010 „Доставка от склад на асфалтови смеси – порьозен асфалтобетон (биндер) и плътен асфалтобетон – тип А за износващ пласт за нуждите на ОП „Благоустрояване и превенция" Изпълнена 2017-08-04 15:25:23 799288 Община Раковски
009 „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска и улична пътна мрежа през експлоатационен сезон 2017/2018г. на територията на гр. Раковски и Община Раковски на четвъртокласната пътна мрежа, на път ІІ-56 от табелата на кв. „Ген. Николаево” до края на кв. „Парчевич” и на индустриална зона - кметство Стряма, Чекерица” - 4+3,800км Прекратена 2017-08-04 12:48:14 799224 Община Раковски
008 „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски”, подобект: „Реконструкция водопроводната мрежа на с. Шишманци, Община Раковски“ Изпълнена 2017-07-24 16:02:04 797416 Община Раковски
007 Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Реконструкция на ул. „Плевен“ от км 0+000 до км 0+142 и от км 0+280 до км 0+530; Обособена позиция 2: Реконструкция на ул. „Филип Тотю“ от км 0+000 до км 0+341 Обособена позиция 3: Реконструкция на ул. „Патриарх Евтимий“ от км 0+000 до км 0+546 Обособена позиция 4: Реконструкция на ул. „6-ти Септември “ от км 0+000 до км 0+519 Обособена позиция 5: Реконструкция на ул. „Кап. Райчо“ от км 0+000 до км 0+834 Изпълнена 2017-07-04 11:46:02 794354 Община Раковски
006 „Доставка чрез покупка на специализирана комунална техника – верижен багер и асфалтополагач (втора употреба) за нуждите на Община Раковски по обособени позиции“ Изпълнена 2017-05-17 15:42:15 787551 Община Раковски
005 ""Проектиране и изпълнение на спортни площадки - гр.Раковски" Прекратена 2017-05-02 16:10:29 9063849 Община Раковски
004 „Доставка на два броя товарни автомобили – самосвали, категория снегорин/песъкарка – втора употреба за нуждите на Община Раковски“. Прекратена 2017-03-31 15:33:50 780987 Община Раковски
003 Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сграда в Община Раковски – гр. Раковски, бул. „Г.С. Раковски бл. № 102 Изпълнена 2017-03-21 16:28:52 9062538 Община Раковски
002 “Изграждане на сграда за нова яслена група към Детска градина „Радост“ ЗП-232.96м2, /РЗП-232.96м2/, находяща се в УПИ-I-1257- Детска градина в кв. 115 по плана на с. Стряма, община Раковски“ Изпълнена 2017-01-31 14:15:32 9061016 Община Раковски
001 Доставка на горива за зареждане автомобилите на Общинска администрация - гр. Раковски и ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ" към Община Раковски Изпълнена 2017-01-09 14:50:07 00575-2017-0001 Община Раковски