Услуга № 2: Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Заявление за категоризиране по образец, към което се прилагат:

 1. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 2. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
 3. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 4. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
 5. Формуляр по образец за определяне на категорията;
 6. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 7. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 8. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 9. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
/Постановление № 355 от 15 декември 2016 г. /

за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
а) до 20 места за сядане - 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.;
д) над 300 места за сядане - 2000 лв.;
При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

 Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране, с изключение на случаите по чл. 131, е със срок на валидност:
- за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от кметовете на общини - два месеца. Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години.

Декларация по образец за регистрация в търговския регистър

Декларация, че лицето не е в ликвидация

Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала

Формуляр по образец за определяне на категорията

Заявление за промяна в обстоятелствата по категоризиране

Заявление за прекратяване на удостоверение на категоризация

Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Услуга № 3: Категоризиране на средства за подслон и места за настаняване

Необходими документи:

 1. Заявление за категоризиране по образец, към което се прилагат:
 2. Формуляр по образец за определяне на категорията;
 3. Копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
 4. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 5. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
/Постановление № 355 от 15 декември 2016 г. /

 1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
  а) до 30 стаи - 500 лв.;
  б) от 31 до 150 стаи - 1200 лв.;
  в) от 151 до 300 стаи - 1900 лв.;
  г) от 301 до 500 стаи - 2800 лв.;
  д) над 500 стаи - 5000 лв.;
  2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
  а) до 20 стаи - 200 лв.;
  б) от 21 до 40 стаи - 400 лв.;
  в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.;
  г) от 61 до 100 стаи - 2000 лв.;
  д) над 100 стаи - 4000 лв.; ;
  3.за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:;
  а) за едно легло – 10 лв. на легло; ;
  б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой; ;
  в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;

Заявление за промяна в обстоятелствата по категоризиране

Заявление за прекратяване на удостоверение на категоризация

Справка за професионалната и езикова квалификация

Формуляр за определяне на категорията на място за настраняване

Заявление за категоризиране на място за настраняване

Услуга № 4: Издаване на разрешително за работа с удължено работно време

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Раковски;
 3. Протокол от РЗИ – Пловдив за замерване на шума и отделянето на вредни газове и миризми, удостоверяващи, че не надвишават допустимите граници и норми.
 4. Договор с охранителна фирма;
 5. Собственоръчно написано съгласие от съседите,собствениците и наемателите на жилищата в сградата;

Заявление за удължено работно време

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0828 сек.,0.0145 от тях за заявки.Сървър памет:2,689kb