+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за управление на общинската пътна мрежа на Община Раковски.

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Раковски

Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски

Наредба за принудително изпълнение на заповеди

Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община РаковскиНаредба за реда за издаване за разрешение за поставяне и разречение за ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на територията на Община Раковски

Наредба за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски

Наредба за предоставяне на концесиите на територията на Община Раковски

Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски.

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски.

Наредба за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Раковски.


Наредба за организацията и управлението на гробищните паркове в Община Раковски.

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски.

Наредба за регистрация, организация и работа на обектите за търговия, туризъм и услуги.

Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти - общинска собственост.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Раковски

Наредба за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Раковски

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Раковски

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг по закона за общинския дълг

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

ПРАВИЛНИК за оргнизацията и дейността на общинско предприятие Благоустрояване и превенцияАко нямате програма за разглеждане на PDF файлове, може да си я свалите безплатно от тук:


Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0913 сек.,0.0167 от тях за заявки.Сървър памет:763,536b