+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИПравилник за организацията и дейността на Общински Съвет - Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

Наредба за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Раковски.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

Наредба за управление на общинската пътна мрежа на Община Раковски.

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Раковски

Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски

Наредба за принудително изпълнение на заповеди

Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община РаковскиНаредба за реда за издаване за разрешение за поставяне и разречение за ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на територията на Община Раковски

Наредба за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски

Наредба за предоставяне на концесиите на територията на Община Раковски

Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски.

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски.

Наредба за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби


Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Раковски.


Наредба за организацията и управлението на гробищните паркове в Община Раковски.

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раковски.

Наредба за регистрация, организация и работа на обектите за търговия, туризъм и услуги.

Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти - общинска собственост.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Раковски

Наредба за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Раковски

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Раковски

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг по закона за общинския дълг

ПРАВИЛНИК за оргнизацията и дейността на общинско предприятие Благоустрояване и превенцияАко нямате програма за разглеждане на PDF файлове, може да си я свалите безплатно от тук:


Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0672 сек.,0.0202 от тях за заявки.Сървър памет:761,344b