+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКA ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАКОВСКИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, приет с Решение № 21 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 4/18.02.2004 г.; изм. с Решение № 3 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 2/20.11.2007 г.; изм. с Решение № 43 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 5/21.01.2008 г., изм. с Решение № 88 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение № 213 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение № 241 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение № 291 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 23/27.05.2009 г.; изм. с Решение № 393 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение № 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение № 426 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение № 165 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 12/27.07.2012 г.; изм. с Решение № 216 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 15/30.10.2012 г.; изм. с Решение № 224 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 16/29.11.2012 г.; изм. с Решение № 454 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 34/31.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение №396 на общински съвет Раковски, взето с Протокол №25/26.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 563 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 36/28.03.2018 г.

Вносител: ............................
Рангел Матански – Председател на Общински съвет – Раковски

ПРОЕКТ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.


МОТИВИ


1. Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение:


След извършен преглед и анализ на действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация (Правилникът), се установи, че възниква необходимост от приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.
С цел по-голяма бързина в постигане на желания резултат, следва обществената консултация, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, да бъде проведена в по-кратък срок от 30-дневния, а именно: предвидения за „изключителни случаи“ 14-дневен срок.
Изключителността се налага и поради друго обстоятелство, свързано с постъпило на 31.08.2020 г. в Деловодството на Общински съвет – Раковски Писмо от Окръжна прокуратура с № 6073/2020 г. от 18.08.2020 г. и необходимост от предприемане на действия по премахване на незаконосъобразен текст.

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Определението за правилник е ясно дефинирано в чл. 7, ал. 1 от ЗНА, а именно: „Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.“ Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не позволява тази свобода да излиза извън рамките, които са очертани в по-високите по степен нормативни актове.

На първо място в чл. 15, ал. 1, т. 12, изречение второ се определя начин за получаване на решенията на общински съвет на хартиен носител. В същото време в изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Закона за електронното управление, Община Раковски е създала интернет платформа http://rakovski.bg/, където предоставя достъп по електронен път до общите си административни актове и изявления, включително решенията на Общински съвет Раковски. Съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в 7-дневен срок от приемането им чрез интернет страницата на общината, където те са публично достъпни. В допълнение подобен род физически контакти по предаване на решения на хартиен носител създават риск за пренасяне на вирусни инфекции, което в извънредна епидемична обстановка е изключително опасно.

На второ място в чл. 49, ал. 2, изр. трето, се определя получаването на материалите за заседанието на хартия или чрез електронна поща. В същото време Община Раковски е изградила електронна система за гласуване vote.rakovski.bg, където се зареждат материалите за заседанието на общински съвет.

На трето място в чл. 65, ал. 1, изр. трето, се определя начин на получаване на покана и материали за предстоящо заседание на хартиен носител. В същото време поканата за заседанието се публикува на сайта на Община Раковски http://rakovski.bg/, зарежда се в електронната система за гласуване vote.rakovski.bg и се изпраща чрез електронна поща до всички общински съветници. Материалите се предоставят и са достъпни чрез електронната система за гласуване vote.rakovski.bg

Настоящото изменение е обвързано и с премахване на незаконосъобразен текст, а именно чл. 92а от Правилника и актуализация на други текстове.
Чл. 92а (1) Гласуването на предложения може да се извърши и чрез „подписка”. Подписката се подготвя от Председателя на Общинския съвет и може да бъде организирана извън редовните заседания на съвета.
(2) За целта на гласуването се изготвя протокол по образец /Приложение 1/, в който собственоръчно всеки общински съветник полага подписа си пред Председателя на Общински съвет и служител на Общинска администрация. Подписът се полага срещу една от трите възможности – „за”, „против” или „въздържал се”.
(3) За достоверност и обективност, общинския съветник подписва декларация по образец /Приложение 2/, с която декларира, че е запознат с предложението и проекторешението и същите са обсъдени с Председателя на Общински съвет или друг общински съветник.
(4) /Отм. с Решение № 396/26.07.2017 г./;“
Текстът ясно противоречи на нормата на чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, според която решенията на общински съвет се вземат с явно гласуване. Отделно от това, въведеното основание пренебрегва регламентацията на чл. 28a, ал. 1 от ЗМСМА.

И на последно място от 07.08.2020 г. е в сила нова разпоредба в ЗМСМА касаеща провеждането на заседания на общинския съвет или неговите комисия по време на обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания.

При изработването на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, за да се осигури липсата на противоречия между подзаконовия нормативен акт и закона, както и бързата и ефективна работа в Общински съвет – Раковски по отношение предоставянето на всички материали, свързани с комисиите, заседанията и ежедневния документооборот.

Принцип на обоснованост – Предлаганите промени целят да се осигури съответствие на разпоредбите на Правилника със законовите.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „правен“ на Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, законът делегира правото на общински съвет да урежда вътрешния си ред на дейност, като не противоречи на по-високите по степен нормативни актове.

2. Цел на изменението и допълнението на Правилника:
Основната цел на предложените промени се изразява в привеждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация в законосъобразен вид, който позволява реално прилагане на разпоредбите му, както и бързата и ефективна работа в Общински съвет – Раковски по отношение предоставянето на всички материали, свързани с комисиите, заседанията и ежедневния документооборот.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника:
За прилагане на Правилника за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Реално осъществяване функциите и правомощията на общински съвет и тези на председателя, съгласно правомощията им по закон.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 14.09.2020 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

§ 1. Изречение второ на чл. 15, ал. 1, т. 12 се изменя по следния начин:
„Всяко решение на Общинския съвет се предоставя на общинските съветници в 7 /седем/ дневен срок от приемането му чрез публикуване на официалната интернет страница на Община Раковски - http://rakovski.bg/ и/или чрез електронна поща, като всеки съветник предварително попълва заявка /по образец/ за желанието си за получаване на материалите по определена от него електронна поща.“

§ 2. Изречение трето на чл. 49, ал. 2 се изменя по следния начин:
„Членовете на комисията получават материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал. 1 от ЗМСМА чрез електронна поща или електронна система за гласуване на Общински съвет Раковски - vote.rakovski.bg“

§ 3. Изречение трето на чл. 65, ал. 1, се променя по следния начин:
„Поканата се изпраща чрез електронна поща. Материалите за заседанието се зареждат в електронната система за гласуване на Общински съвет Раковски - http://vote.rakovski.bg/. Всеки съветник предварително попълва заявка /по образец/ за желанието за получаване на материалите по определена от него електронна поща.“

§ 4. Чл. 92а се отменя.

§ 5. Приложение 1 /към чл. 92а/ се отменя

§ 6. Приложение 2 /към чл. 92а/ се отменя

§ 7. Създава се нов чл. 92б със следното съдържание:
„(1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез системата за електронно гласуване на Общински съвет Раковски - http://vote.rakovski.bg/, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.
(3) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез системата за електронно гласуване на Общински съвет Раковски - http://vote.rakovski.bg/.
(4) Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 52 и чл. 69.
(5) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се отразяват в протокола от заседанието.
(6) Условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по ал. 1 и 3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване, се определят от общинския съвет по реда на ГЛАВА ОСМА.“
Заключителна разпоредба


§ 6. Този Правилник влиза в сила три дни след публикуване му на интернет страницата на Община Раковски.

Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № ..............., взето с Протокол № ........./..................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Раковски: ................................II. Правилникът се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението, с което е приет.
III. Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Общински съвет – Раковски.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0546 сек.,0.0060 от тях за заявки.Сървър памет:812,992b