+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa©rakovski.bgНаредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски, Приета с Решение № 657 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 49/26.02.2015 г., изм. и доп. с Решение № 206 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 13/28.09.2016 гВНОСИТЕЛ: ............................
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Настоящото изменение е обвързано с актуализиране на наредбата относно начина по отдаването под наем на рекламно-информационни елементи (РИЕ) собственост на Община Раковки.
Общината е собстеник на няколко билбордове, постовени по реда на Наредбата върху имоти общинска собственост, които не се ползват според предназначението.
Чрез измение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски, ще се регламентира реда, по който ще става тяхното отдаване под наем

При изработването на проекта за Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски – за регламентиране реда за отдаване под наем на рекламно-информационните елементи, собственост на Община Раковски
Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „ТСУ, ОС, С и СД“ и Отдел „Правен“ на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност –
При изработване на проекта за Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложеното изменение се изразява в регламентиране реда за отдаване под наем на рекламно-информационните елементи, собственост на Община Раковски

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Регламентиране реда за отдаване под наем на рекламно-информационните елементи, собственост на Община Раковски, използването им по предназначение и постъпване на приходи в бюджета на Общината от сключените договори за наем.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 20.07.2020 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 57 ЗУТ, чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски§ 1. Чл. 10, ал. 3 се изменя, както следва:
„(3) Общински съвет определя цени за отдаване под наем на терени и сгради общинска собственост за разполагане на РИЕ, както и за отдаване под наем на рекламно-информационни елементи общинска собственост, не по-ниски от определените в Приложение № 1 от настоящата Наредба.


§ 2. Създава се нов чл. 11а със следния текст:
„Процедурата за отдаване под наем на терени и сгради общинска собственост за разполагане на рекламни елементи, както и за отдаване под наем на рекламно-информационни елементи общинска собственост, се провежда по реда на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущетво, като наемният срок не може да бъде за повече от три години.


§ 3. Изменя Приложение 1 към Наредбата, като придобие следния вид:

„1. Тарифа за минимални месечни цени за отдаване под наем на терени и сгради общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи

РИЕ с едностранна рекламна площ до 12 кв. м. (лева/кв. м.)

Град Раковски

12.00

Кметства с. Белозем, с. Стряма, с. Шишманци и с. Момино село

10.00

Кметства с. Чалъкови и с. Болярино

8.00

РИЕ с едностранна рекламна площ над 12 кв. м. (лева/кв. м.)

Град Раковски

10.00

Кметства с. Белозем, с. Стряма, с. Шишманци и с. Момино село

8.00

Кметства с. Чалъкови и с. Болярино

6.002. Тарифа за минимални месечни цени за отдаване под наем на рекламно-информационни елементи общинска собственост

РИЕ с едностранна рекламна площ до 12 кв. м. (лева/кв. м.)

Град Раковски

6.00

Кметства с. Белозем, с. Стряма, с. Шишманци и с. Момино село

5.00

Кметства с. Чалъкови и с. Болярино

4.00

РИЕ с едностранна рекламна площ над 12 кв. м. (лева/кв. м.)

Град Раковски

5.00

Кметства с. Белозем, с. Стряма, с. Шишманци и с. Момино село

4.00

Кметства с. Чалъкови и с. Болярино

3.00

Заключителна разпоредба


§ 4. Тази наредба влиза от деня на публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.
Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0455 сек.,0.0056 от тях за заявки.Сървър памет:769,728b