+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa©rakovski.bg


Наредба отменяне на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение No130 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 12/25.08.2008 г.; изм. с Решение No 207 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 208 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 258 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение No 287 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 22/28.04.2009 г.; изм. с Решение No 325 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 24/30.06.2009г.; изм. с Решение No 342 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No 348 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No361 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 27/30.09.2009 г.; изм. с Решение No 388 на Общински съвет Раковски взето с протокол No 29/30.11.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 404 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 420 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 422 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010г.; изм. с Решение No 577 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; Изм. с Решение No 710 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 54/30.09.2011 г.; Изм. с Решение No 32, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г.; Изм. с Решение No 112, взето с Протокол No 8/26.04.2012г.;Изм. с Решение No 215 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/30.10.2012 г.; Изм. с Решение No 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.; Изм. с Решение No 459 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 35/27.02.2014 г.; Изм. с Решение No 535 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 41/25.07.2014 г.; Изм. с Решение No 611 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 45/28.11.2014г.; Изм. с Решение No 678 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 50/30.03.2015г.; Изм. с Решение No 65 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 5/29.02.2016 г.; Изм. с Решение No 107 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 8/26.04.2016 г.; Изм. с Решение No 142 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 10/28.06.2016 г.; Изм. с Решение № 292 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение No 356 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 23/31.05.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 472 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 546 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/20.02.2018 г., изм. и доп. с Решение № 700 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 45/28.11.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 815 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 53/31.05.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 879 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 57/27.09.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 67, взето с Протокол №6/25.02.2020 г.; изм. и доп. с Решение № 111, взето с Протокол №7/22.04.2020 г.


ВНОСИТЕЛ: ............................
РАНГЕЛ МАТАНСКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАКОВСКИ

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 2438/21.04.2020 г. против Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раковски. Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив на основание чл. 186, ал. 2 вр. чл. 185 вр. чл. 16, ал., чл. 126, и чл. 193, ал. 1 от АПК.
Цитираният протест атакува разпоредбите на §1, с който е добавен нов чл. 48а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раковски за отмяната им, като противоречащи на Закона за местните данъци и такси.
Приетите изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раковски, а именно приетият нов чл. 48а се явяват издадени от Общинския съвет извън кръга на правомощията му и при неправилно приложение на материалния закон.
Общински съвет по същество е приел въвеждането на нов вид такса, а именно такса за платено паркиране за обслужване и извършване на товаро-разтоварни дейности на търговски обекти. Като правно основание за приемане на въпросната такса е посочен чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ: „За всички услуги и права, включително по ал. 3, предоставяне от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена“, а в ал. 3 на същия член от ЗМДТ е регламентирано, че: „ползването на общинските тротоари, площади и улични платна или на части от тях, като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението по пътищата се определя с наредба на общинския съвет“. Тъй като именно чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ е посочен, като правно основание за приемането на таксата, би следвало това да води до извода, че в случая всъщност се касае за цена, определена от Общинския съвет за предоставяне на дадена услуга или право.
Законодателят в чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ изчерпателно е посочил видовете такси, които Общината може да събира, като сред тях не е посочена такса за платено паркиране за обслужване и извършване на товаро-разтоварни дейности на търговски обект.
В тази връзка чл. 48а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раковски, както и новосъздадените на тази база приложения (Приложение № 4 – Заявление и Приложение № 5 – пропуск), следва да се съобразят със закона, като предлагам тяхното отменяне.

При изработването на проекта за Наредба отменяне на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба отменяне на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове.

Принцип на обоснованост – съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на Наредба отменяне на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между зам.-кмет Йовко Романов и Отдел „Правен“ на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е компетентен да отмени, измени или допълни нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Целта на отменянето се изразява в привеждане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в законосъобразен вид.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредба отменяне на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Отпадане на необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК и привеждане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в законосъобразен вид.


5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредба отменяне на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 20.05.2020 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 48а, Приложение № 4 и Приложение № 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за отмяна на разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

§ 1. Отменя чл. 48а

§ 2. Отменя Приложение № 4 към чл. 48а.

§ 3. Отменя Приложение № 5 към чл. 48а.


Заключителна разпоредба

§ 4. Тази наредба влиза в сила oт три дни след публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.


Справка постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0444 сек.,0.0053 от тях за заявки.Сървър памет:787,448b