+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa©rakovski.bgНаредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение No130 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 12/25.08.2008 г.; изм. с Решение No 207 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 208 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 258 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение No 287 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 22/28.04.2009 г.; изм. с Решение No 325 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 24/30.06.2009г.; изм. с Решение No 342 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No 348 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No361 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 27/30.09.2009 г.; изм. с Решение No 388 на Общински съвет Раковски взето с протокол No 29/30.11.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 404 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 420 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 422 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010г.; изм. с Решение No 577 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; Изм. с Решение No 710 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 54/30.09.2011 г.; Изм. с Решение No 32, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г.; Изм. с Решение No 112, взето с Протокол No 8/26.04.2012г.;Изм. с Решение No 215 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/30.10.2012 г.; Изм. с Решение No 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.; Изм. с Решение No 459 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 35/27.02.2014 г.; Изм. с Решение No 535 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 41/25.07.2014 г.; Изм. с Решение No 611 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 45/28.11.2014г.; Изм. с Решение No 678 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 50/30.03.2015г.; Изм. с Решение No 65 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 5/29.02.2016 г.; Изм. с Решение No 107 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 8/26.04.2016 г.; Изм. с Решение No 142 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 10/28.06.2016 г.; Изм. с Решение № 292 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение No 356 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 23/31.05.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 472 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 546 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/20.02.2018 г., изм. и доп. с Решение № 700 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 45/28.11.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 815 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 53/31.05.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 879 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 57/27.09.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 67, взето с Протокол №6/25.02.2020 г.ВНОСИТЕЛ: ............................
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Настоящото изменение е обвързано с актуализиране на наредбата в частта за сроковете за плащане на такса битови отпадъци към Община Раковски.
В ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 24.03.2020 г.: През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.
Направеното изменение в сроковете за предплащане на данъка върху недвижимите имоти или данъка върху превозните, предполага и облекчение в срокове за предплащане на такса битови отпадъци за цялата година и получаване на отстъпка от 5 на сто, като срока до „30 април“ би бил и предпоставка за струпване на много хора на едно място.
С цел по-голяма бързина в постигане на желания резултат, следва обществената консултация, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, да бъде проведена в по-кратък срок от 30-дневния, а именно: предвидения за „изключителни случаи“ 14-дневен срок.
Изключителността се налага и поради друго обстоятелство, свързано със самия предмет на обществената консултация. Законодателят въвежда инструмента на обществена консултация, за да се даде възможност на обществото, което е пряко засегнато от нормативните промени, да вземе отношение в регулирането на обществените отношения с цел да се разгледат в дълбочина същността и причините за изменението, подпомагайки законодателя да вземе своето целесъобразно решение. В тази връзка, промените, които се налагат в настоящия случай са продиктувани от една обща цел: предприемане на адекватни и извънредни мерки с цел подпомагане и улеснение на гражданите по време на пандемията от COVID-19 и до отмяна на извънредното положение.

Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗМДТ таксата за битови услуги се заплаща по ред, определен от общинския съвет.
Правилото на чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата гласи, че таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, в която е дължим.
Според ал. 2, на предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Първата алинея въвежда задължения за действие, а втората е с благоприятстващ характер. От тази гледна точка, т. нар. „предварително заплащане на таксата“ е право на субектите и поради това не е редно да се ограничава сначална дата за извършване на описаното действие.
Съществува пропуск при въвеждане на крайната дата за изпълнение на задължението - 30 октомври. Месец октомври е 31 дни, което само би заблудило или объркало гражданите.

Налице са законовите изисквания и необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на общински съвет, което ще ускори действията при въвеждане на предложената отстъпка в системата на отдел „местни данъци и такси“ от 5 на сто и незабавното и прилагане след 30 април. Съгласно сега действащата разпоредба, краен срок за получаване на отстъпка от 5 на сто при предварително заплащане на таксата за битови услуги е 30 април, като нормалният срок до влизане в сила на решението на общински съвет, би довело до създаване на срок, в който гражданите няма да могат да се възползват от отстъпката от 5 на сто.
Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК „в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.“

При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за предприемане на адекватни и извънредни мерки с цел подпомагане и улеснение на гражданите по време на пандемията от COVID-19.
Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Местни данъци и такси“, Зам.-кмет на Община Раковски - Татяна Бакова и Отдел „Правен“ на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Предоставянето и администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска администрация при спазване изискванията на наредбата и по-високите по степен нормативни актове. При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложеното изменение се изразява в предприемане на адекватни и извънредни мерки с цел подпомагане и улеснение на гражданите по време на пандемията от COVID-19 и до отмяна на извънредното положение.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Прецизиране на нормативната уредба с местно значение и постигане на баланс между направените промени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (приет и публикуван в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 25.03.2020 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 60, ал. 1 и ал. 2, чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1 думите „от 1 март“ се заличават;
2. в ал. 1 думите „30 октомври“ се изменят на „31 октомври“‘
3. в ал. 2 думите „от 1 март“ се заличават.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) През 2020 г. отстъпка от 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година.

Заключителна разпоредба


§ 2. Тази наредба влиза от деня на публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.
Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет и се прилага до отмяна на извънредното положение.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.
IV. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК>

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0545 сек.,0.0068 от тях за заявки.Сървър памет:796,352b