+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД), приета с Решение № 46 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 6/27.02.2008 г.; изм. с Решение № 59 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 7/31.03.2008 г.; изм. с Решение № 214 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение № 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 30/22.1.2009 г.; изм. с Решение № 576 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 44/28.01.2011 г.; изм. с Решение № 30, взето с Протокол № 4/21.12.2011 г., изм. с Решение № 424 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 33/21.12.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 473 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 516 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 741 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 763 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 50/27.02.2019 г., изм. и доп. с Решение № 26 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 3/18.12.2019 г.ВНОСИТЕЛ: ............................

Рангел Матански - Председател на Общински съвет - Раковски


Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НОРМД се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

МОТИВИ

I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата
В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 10201/27.01.2019 г. против Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД). Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив на основание чл. 186, ал. 2 вр. чл. 185 вр. чл. 16, ал., чл. 126, и чл. 193, ал. 1 от АПК.
Цитираният протест атакува разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 15 и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД) за отмяната им, с оглед тяхната незаконосъобразност. В тази връзка, след извършена проверка на съответните разпоредби от страна на общинска администрация, се стига до извода, че действително е необходимо изменение на наредбата с оглед привеждането ѝ в законосъобразен вид.
Оспорените разпоредби от Наредбата противоречат на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
По естеството си Наредбата е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Разпоредбата на чл. 15 ал. 1 от ЗНА гласи, че нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен, а в чл. 15, ал. 3 от ЗНА е предвидено, че ако постановление, правилник, Наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

Правилото на чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата гласи, че данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължим.
Според ал. 2, на предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Първата алинея въвежда задължения за действие, а втората е с благоприятстващ характер. От тази гледна точка, т. нар. „предварително заплащане на данъка“ е право на субектите и поради това не може да се ограничава.
В разпоредбата на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ няма предвиден най-ранен момент. Неправилно местния орган е фиксирал начална дата за извършване на описаното действие. Същото е незаконосъобразно, тъй като нормата от закона е изрична, изчерпателна и повелителна. Съществува противоречие и с крайната дата за изпълнение на задължението в ЗМДТ – 31 октомври и 30 октомври в местния подзаконов нормативен акт. Разликата от 1 ден не може да неглижира процедурирането на общинския съвет, тъй като в административното право понятия като „маловажност“ и „малозначителност“ са непознати. Предвид това нарушението е съществено.

На следващо място – другата незаконосъобразна норма от Наредбата е в разпоредбата на чл. 15, с която е прието, Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя, както следва: a) За имоти с данъчна оценка до 6 000 лв. (шест хиляди лева) – 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот; b) За имоти с данъчна оценка от 6 000 лв. (шест хиляди лева) до 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) – 2,2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот; c) За имоти с данъчна оценка над 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) – 2,6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Цитираната част от Наредбата е приета в съответствие с уредбата на чл. 22 ЗМДТ в редакцията ДВ бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.
С решение на КС № 4/09.04.2019 г. по конст. дело № 15/2018 г. /ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г./ разпоредбата на чл. 22 ЗМДТ с това съдържание е обявена за противоконституционна.
При това положение се налага да се съобрази диспозитива на решение на КС № 22/31.10.1995 г. по конст. дело № 25/1995 г. – „когато Конституционният съд обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон, последният възстановява действието си е редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила на решението на съда.“
В настоящия момент при преценката за законосъобразност се държи сметка на чл. 22 ЗМДТ с „възстановеното съдържание“ – общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
И от тази гледна точка, при елементарна словесна съпоставка на законовата и подзаконовата норма става съвсем ясно несъответствието помежду им.
Съгласно чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от ЗМДТ, когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година. Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината. В тази връзка предложенията по чл. 15 от Наредбата следва да влезнат в сила от 01.01.2021 г.
И на последно място, разпоредбата на чл. 37, ал. 2 от Наредбата урежда, че данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 32, ал. 4 а към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. В останалите случаи - в двумесечен срок от получаване на имуществото.
Същевременно в чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ е залегнало правилото, че „данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване“, а в ал. 3, че „при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му“.
Съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ двумесечният срок за заплащане на данъка от получаване на имуществото е предвиден по отношение на безвъзмездното придобиване на имущество, а не за всички „останали случаи“. Настоящата редакция на текста на Наредбата навежда извода, че местният орган на власт е включил в понятието „останалите случаи“ и тези по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ, при които обаче, съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ, данъкът се дължи към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване, От гореизложеното става ясно, че цитираната норма от местната наредба е в противоречие с нормативен акт от по-висок ранг и следва да бъде изменена.
В тази връзка, разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 15 и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, приета с Решение № 46 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 6/27.02.2008 г.; следва да се съобразят със закона, като предлагам нейното изменение.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове.
Принципът на обоснованост – съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принципът на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“, Отдел „Местни данъци и такси“ и Отдел „Правен“ при Община Раковски.
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е компетентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски в законосъобразен вид, както и в отпадане на необходимостта от отмяна на текстовете и от съда.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
За прилагане на измененията и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски не е необходимо разходването на бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати
Отпадане на необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК и привеждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски в законосъобразен вид.

V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганите промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 24.02.2020 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 15 и чл. 37, ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски за противоречието им с чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 22 и чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗМДТ.


ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, както следва:


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски


§1.: В чл. 11 се правят следните изменения:

1. в ал. 1 думите „от 1 март“ се заличават;
2. в ал. 1 думите „30 октомври“ се изменят на „31 октомври“‘
3. в ал. 2 думите „от 1 март“ се заличават.§2.: Чл. 15 се изменя така:
„Размерът на данъка върху недвижимите имоти е 2,6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот“

§3.: В чл. 37 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „В останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото.“ се заличават.

2. Създава се ал. 3:
„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.“Заключителна разпоредба


§ 4. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски, с изключение на Параграф 2, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнение на Наредбата се възлага на Kмета на Общината.

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0850 сек.,0.0142 от тях за заявки.Сървър памет:821,456b