+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД), приета с Решение № 46 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 6/27.02.2008 г.; изм. с Решение № 59 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 7/31.03.2008 г.; изм. с Решение № 214 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение № 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 30/22.1.2009 г.; изм. с Решение № 576 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 44/28.01.2011 г.; изм. с Решение № 30, взето с Протокол № 4/21.12.2011 г., изм. с Решение № 424 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 33/21.12.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 473 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 516 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 741 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 763 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 50/27.02.2019 г., изм. и доп. с Решение № 26 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 3/18.12.2019 г.ВНОСИТЕЛ: ............................

Рангел Матански - Председател на Общински съвет - Раковски


Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НОРМД се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

МОТИВИ

I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата
В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 10201/27.01.2019 г. против Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД). Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив на основание чл. 186, ал. 2 вр. чл. 185 вр. чл. 16, ал., чл. 126, и чл. 193, ал. 1 от АПК.
Цитираният протест атакува разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 15 и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД) за отмяната им, с оглед тяхната незаконосъобразност. В тази връзка, след извършена проверка на съответните разпоредби от страна на общинска администрация, се стига до извода, че действително е необходимо изменение на наредбата с оглед привеждането ѝ в законосъобразен вид.
Оспорените разпоредби от Наредбата противоречат на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
По естеството си Наредбата е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Разпоредбата на чл. 15 ал. 1 от ЗНА гласи, че нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен, а в чл. 15, ал. 3 от ЗНА е предвидено, че ако постановление, правилник, Наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

Правилото на чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата гласи, че данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължим.
Според ал. 2, на предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Първата алинея въвежда задължения за действие, а втората е с благоприятстващ характер. От тази гледна точка, т. нар. „предварително заплащане на данъка“ е право на субектите и поради това не може да се ограничава.
В разпоредбата на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ няма предвиден най-ранен момент. Неправилно местния орган е фиксирал начална дата за извършване на описаното действие. Същото е незаконосъобразно, тъй като нормата от закона е изрична, изчерпателна и повелителна. Съществува противоречие и с крайната дата за изпълнение на задължението в ЗМДТ – 31 октомври и 30 октомври в местния подзаконов нормативен акт. Разликата от 1 ден не може да неглижира процедурирането на общинския съвет, тъй като в административното право понятия като „маловажност“ и „малозначителност“ са непознати. Предвид това нарушението е съществено.

На следващо място – другата незаконосъобразна норма от Наредбата е в разпоредбата на чл. 15, с която е прието, Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя, както следва: a) За имоти с данъчна оценка до 6 000 лв. (шест хиляди лева) – 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот; b) За имоти с данъчна оценка от 6 000 лв. (шест хиляди лева) до 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) – 2,2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот; c) За имоти с данъчна оценка над 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) – 2,6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Цитираната част от Наредбата е приета в съответствие с уредбата на чл. 22 ЗМДТ в редакцията ДВ бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.
С решение на КС № 4/09.04.2019 г. по конст. дело № 15/2018 г. /ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г./ разпоредбата на чл. 22 ЗМДТ с това съдържание е обявена за противоконституционна.
При това положение се налага да се съобрази диспозитива на решение на КС № 22/31.10.1995 г. по конст. дело № 25/1995 г. – „когато Конституционният съд обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон, последният възстановява действието си е редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила на решението на съда.“
В настоящия момент при преценката за законосъобразност се държи сметка на чл. 22 ЗМДТ с „възстановеното съдържание“ – общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
И от тази гледна точка, при елементарна словесна съпоставка на законовата и подзаконовата норма става съвсем ясно несъответствието помежду им.
Съгласно чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от ЗМДТ, когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година. Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината. В тази връзка предложенията по чл. 15 от Наредбата следва да влезнат в сила от 01.01.2021 г.
И на последно място, разпоредбата на чл. 37, ал. 2 от Наредбата урежда, че данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 32, ал. 4 а към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. В останалите случаи - в двумесечен срок от получаване на имуществото.
Същевременно в чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ е залегнало правилото, че „данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване“, а в ал. 3, че „при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му“.
Съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ двумесечният срок за заплащане на данъка от получаване на имуществото е предвиден по отношение на безвъзмездното придобиване на имущество, а не за всички „останали случаи“. Настоящата редакция на текста на Наредбата навежда извода, че местният орган на власт е включил в понятието „останалите случаи“ и тези по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ, при които обаче, съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ, данъкът се дължи към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване, От гореизложеното става ясно, че цитираната норма от местната наредба е в противоречие с нормативен акт от по-висок ранг и следва да бъде изменена.
В тази връзка, разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 15 и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, приета с Решение № 46 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 6/27.02.2008 г.; следва да се съобразят със закона, като предлагам нейното изменение.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове.
Принципът на обоснованост – съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принципът на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“, Отдел „Местни данъци и такси“ и Отдел „Правен“ при Община Раковски.
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е компетентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски в законосъобразен вид, както и в отпадане на необходимостта от отмяна на текстовете и от съда.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
За прилагане на измененията и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски не е необходимо разходването на бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати
Отпадане на необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК и привеждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски в законосъобразен вид.

V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганите промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 24.02.2020 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 15 и чл. 37, ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски за противоречието им с чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 22 и чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗМДТ.


ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, както следва:


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски


§1.: В чл. 11 се правят следните изменения:

1. в ал. 1 думите „от 1 март“ се заличават;
2. в ал. 1 думите „30 октомври“ се изменят на „31 октомври“‘
3. в ал. 2 думите „от 1 март“ се заличават.§2.: Чл. 15 се изменя така:
„Размерът на данъка върху недвижимите имоти е 2,6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот“

§3.: В чл. 37 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „В останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото.“ се заличават.

2. Създава се ал. 3:
„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.“Заключителна разпоредба


§ 4. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски, с изключение на Параграф 2, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнение на Наредбата се възлага на Kмета на Общината.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0483 сек.,0.0059 от тях за заявки.Сървър памет:814,728b