+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА МЕСТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА РАКОВСКИВносител: ............................
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Раковски на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Изработването и приемането на настоящата Наредба е събразено с нормите на Закона за движение по пътищата и с въпросите по неговото приложение, които са свързани с българските граждани, които са лица с трайни увреждания и касаят възможността на тези лица да паркират безпроблемно и безплатно превозните си средства. Съгласно изискванията на ЗДвП, на хората с трайни увреждания, следва да им се осигури възможност за снабдяване с карта за паркиране на места, определени за обслужващите ги превозни средства, а ангажиментът по издаване на картите за паркиране се възлага на кмета на общината, съгласно чл. 99а от ЗДвП.

При изработването на проекта на Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.


Принцип на необходимост и Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципите са спазени.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между гл. спец. „Стопанска дейност, търговия и туризъм” и Правен отдел.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - При изработване на проекта за Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цели, които се поставят с приемане на наредбата:
Хората с трайни увреждания да могат да кандидатстват за издаване на безплатна карта за паркиране, която е валидна на територията на цялата страна и страните от Европейския съюз, съобразно действащата нормативна уребда и обществените отношения, свързани с издаването на карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати: Законосъобразно осъществяване на дейността по издаване на карти за преференциално паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предложената Наредба е изготвена в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на Република България и действащото българско законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 19.02.2020 г.

Правни основания: чл. 99а от ЗДвП и чл. 8 от ЗНА

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Раковски, съгласно Приложение – Проект.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.

III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0493 сек.,0.0059 от тях за заявки.Сървър памет:727,048b