+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА МЕСТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА РАКОВСКИВносител: ............................
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Раковски на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Изработването и приемането на настоящата Наредба е събразено с нормите на Закона за движение по пътищата и с въпросите по неговото приложение, които са свързани с българските граждани, които са лица с трайни увреждания и касаят възможността на тези лица да паркират безпроблемно и безплатно превозните си средства. Съгласно изискванията на ЗДвП, на хората с трайни увреждания, следва да им се осигури възможност за снабдяване с карта за паркиране на места, определени за обслужващите ги превозни средства, а ангажиментът по издаване на картите за паркиране се възлага на кмета на общината, съгласно чл. 99а от ЗДвП.

При изработването на проекта на Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.


Принцип на необходимост и Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципите са спазени.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между гл. спец. „Стопанска дейност, търговия и туризъм” и Правен отдел.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - При изработване на проекта за Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цели, които се поставят с приемане на наредбата:
Хората с трайни увреждания да могат да кандидатстват за издаване на безплатна карта за паркиране, която е валидна на територията на цялата страна и страните от Европейския съюз, съобразно действащата нормативна уребда и обществените отношения, свързани с издаването на карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати: Законосъобразно осъществяване на дейността по издаване на карти за преференциално паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предложената Наредба е изготвена в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на Република България и действащото българско законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 19.02.2020 г.

Правни основания: чл. 99а от ЗДвП и чл. 8 от ЗНА

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Раковски, съгласно Приложение – Проект.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.

III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0846 сек.,0.0153 от тях за заявки.Сървър памет:735,832b