+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски, Приета с Решение № 763, взето с Протокол № 55/28.07.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски, изм. с Решение № 31 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 3/21.12.2015 г.ВНОСИТЕЛ: ............................
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

На територията на Община Раковски действа Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски, в която са определени забраните за движение на пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община Раковски, процедурата по регистрация на пътните превозни средства с животинска тяга и изискванията за пътните превозни средства с животинска тяга и водачите им.
Общински Съвет - Раковски въведе забраните по чл. 5 от Наредбата, което не доведе до целения резултат.
Община Раковски е изправена и пред проблема с организиране безопасността на движението. През последните години силно нарасна пътникопотока на автомобили, което доведе и до увеличаване на пътнотранспортните произшествия причинени от неправилно управление на ПП с животинска тяга.
В общинска администрация, ежемесечно постъпват данни за нарушения на текстовете на Наредбата, касаещи забраната за движение на пътни превозни средства с животинска тяга и тяхната регистрация. Освен всичко друго, в повечето случаи с въпросните превозни средства се осъществяват нарушения на нормативната уредба и в много случай престъпления /кражби и др./.
Целта на изменението на Наредбата е Община Раковски да организира безопасното движението на автомобили на нейната територия, като реализира административно наказателната отговорност по отношение на водачите на ПП с животинска тяга.

При изработването на проекта за Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски за организиране безопасното движението на автомобили на нейната територия, като се реализира административно наказателната отговорност по отношение на водачите на ПП с животинска тяга.
Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Стопански дейности“, зам. - кмет Йовко Романов и Правен отдел на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - При изработване на проекта за Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложеното изменение се изразява в организиране безопасното движението на автомобили на територията Община Раковски, като се реализира административно наказателната отговорност по отношение на водачите на ПП с животинска тяга.
3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: По-добро организиране на безопасното движението на автомобили на територията на Община Раковски, спазване на забраните и ограниченията на Наредбата, както и реализиране административно наказателната отговорност по отношение на водачите на ПП с животинска тяга.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 07.02.2020 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 и чл. 79 от АПК и на основание чл. 23 във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 6 от Закона за пътищата.

ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски.

§ 1. Създава се нов чл. 13 със следния текст:
Чл. 13. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
/1/ ППС с животинска тяга се задържат временно от кметовете/кметски наместник на населените места, от длъжностни лица от Общинска администрация – Раковски, упълномощени със Заповед на Кмета на Общината, или от служителите на РУП-Раковски, когато е констатирано нарушение по чл. 5, чл. 6 и/или чл. 9.
/2/ ППС с животинска тяга, задържано по предходната ал. 1, се освобождава, след като собственикът заплати наложените по настоящата наредба глоби.
/3/ След изтичане на 6 (шест) месечен срок от влизане в сила на наказателното постановление или на наложената глоба/фиш по чл. 13, ал. 3, ако не са предприети действия по освобождаването на ППС с животинска тяга от страна на неговия собственик, със Заповед на Кмета на Общината задържаното ППС с животинска тяга се иззема в полза на Община Раковски.
/4/ Редът и мястото за временно задържане на ППС с животинска тяга се определят със Заповед на Кмета на Общината.

Заключителна разпоредба


§ 2. Тази наредба влиза в сила oт три дни след публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0466 сек.,0.0063 от тях за заявки.Сървър памет:763,048b