+ A | - a | Нулиране

Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски, Приета с Решение № 763, взето с Протокол № 55/28.07.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски, изм. с Решение № 31 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 3/21.12.2015 г.ВНОСИТЕЛ: ............................
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

На територията на Община Раковски действа Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски, в която са определени забраните за движение на пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община Раковски, процедурата по регистрация на пътните превозни средства с животинска тяга и изискванията за пътните превозни средства с животинска тяга и водачите им.
Общински Съвет - Раковски въведе забраните по чл. 5 от Наредбата, което не доведе до целения резултат.
Община Раковски е изправена и пред проблема с организиране безопасността на движението. През последните години силно нарасна пътникопотока на автомобили, което доведе и до увеличаване на пътнотранспортните произшествия причинени от неправилно управление на ПП с животинска тяга.
В общинска администрация, ежемесечно постъпват данни за нарушения на текстовете на Наредбата, касаещи забраната за движение на пътни превозни средства с животинска тяга и тяхната регистрация. Освен всичко друго, в повечето случаи с въпросните превозни средства се осъществяват нарушения на нормативната уредба и в много случай престъпления /кражби и др./.
Целта на изменението на Наредбата е Община Раковски да организира безопасното движението на автомобили на нейната територия, като реализира административно наказателната отговорност по отношение на водачите на ПП с животинска тяга.

При изработването на проекта за Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски за организиране безопасното движението на автомобили на нейната територия, като се реализира административно наказателната отговорност по отношение на водачите на ПП с животинска тяга.
Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Стопански дейности“, зам. - кмет Йовко Романов и Правен отдел на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - При изработване на проекта за Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложеното изменение се изразява в организиране безопасното движението на автомобили на територията Община Раковски, като се реализира административно наказателната отговорност по отношение на водачите на ПП с животинска тяга.
3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: По-добро организиране на безопасното движението на автомобили на територията на Община Раковски, спазване на забраните и ограниченията на Наредбата, както и реализиране административно наказателната отговорност по отношение на водачите на ПП с животинска тяга.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 07.02.2020 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 и чл. 79 от АПК и на основание чл. 23 във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 6 от Закона за пътищата.

ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Раковски.

§ 1. Създава се нов чл. 13 със следния текст:
Чл. 13. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
/1/ ППС с животинска тяга се задържат временно от кметовете/кметски наместник на населените места, от длъжностни лица от Общинска администрация – Раковски, упълномощени със Заповед на Кмета на Общината, или от служителите на РУП-Раковски, когато е констатирано нарушение по чл. 5, чл. 6 и/или чл. 9.
/2/ ППС с животинска тяга, задържано по предходната ал. 1, се освобождава, след като собственикът заплати наложените по настоящата наредба глоби.
/3/ След изтичане на 6 (шест) месечен срок от влизане в сила на наказателното постановление или на наложената глоба/фиш по чл. 13, ал. 3, ако не са предприети действия по освобождаването на ППС с животинска тяга от страна на неговия собственик, със Заповед на Кмета на Общината задържаното ППС с животинска тяга се иззема в полза на Община Раковски.
/4/ Редът и мястото за временно задържане на ППС с животинска тяга се определят със Заповед на Кмета на Общината.

Заключителна разпоредба


§ 2. Тази наредба влиза в сила oт три дни след публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0941 сек.,0.0143 от тях за заявки.Сървър памет:770,536b