+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bgНаредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД), Приета с Решение № 46 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 6/27.02.2008 г.; изм. с Решение № 59 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 7/31.03.2008 г.; изм. с Решение № 214 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение № 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 30/22.1.2009 г.; изм. с Решение № 576 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 44/28.01.2011 г.; изм. с Решение № 30, взето с Протокол № 4/21.12.2011 г., изм. с Решение № 424 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 33/21.12.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 473 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 516 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 741 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 763 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 50/27.02.2019 г.ВНОСИТЕЛ: ............................

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НОРМД се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

МОТИВИ

I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата
Разпоредбата на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси делегира правото на Общинския съвет да определя размера на данъка върху недвижимите имоти в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. На основание чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Общински съвет – Раковски е приел Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД или наричана по-долу за краткост „Наредбата“).
По аргумент от чл. 3 ал. 2 от Наредбата, до края на текущата година се определя размер на местния данък за следващата календарна година.
Измененията, които се прeдлагат са в резултат на извършен преглед и анализ на действащата НОРМД.
С предложените в настоящата докладна изменения в Наредбата се цели постигане на прагматичен (с полезен резултат) и работещ модел на структуриране на собствените приходи в Общината, като същите се базират приоритетно на приходите от данъци.
Основен приходоизточник в бюджета на Общината, е данък върху недвижим имот.
До настоящия момент този данък е 1,5 на хиляда за имоти с данъчна оценка до 6 000 лева, която ставка обхваща по-голямата част от имотите находящи се на територията на Общината, за имоти с данъчна оценка от 6 000 лева до 18 000 лева – 2,0 на хиляда и за имоти с данъчна оценка над 18 000 лева – 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
С исканата промяна при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. В същото време, на база данъчна оценка на един имот увеличението е незначително и няма да се отрази съществено в повишаването на дължимия данък за собственика.
Друг основен приходоизточник в бюджета на общината е данък върху превозните средства. В правомощията на общински съвет е да определи имуществения компонент в едната част – стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя и екологичния компонент. Към настоящия момент в Общината, екологичния компонент е със едни от най-ниските стойности, което считаме, че не отговаря в достатъчна степен на изцяло новата концепция за определяне на данъка. Имайки предвид мотивите на законодателя за въвеждането на екологичния компонент и за постигане на по-голям екологичен ефект, размера на коефициентите за екологична категория следва да бъдат променяни поетапно във времето.
Предвидена е и промяна в размера на данъка за мотоциклетите; товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т.; седловите влекачи и влекачи за ремарке; за специализираните строителни машини (бетоновози, бетон-помни и други), автокранове и други специални автомобили; за другите самоходни машини и за товарните автомобили с допустима максимална маса над 12 т.
Измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност, социални дейности и много други.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски – за осигуряване спазването на ЗМДТ, а именно- Общинският съвет определя размера на данъка в зависимост от социалните и икономическите условия на територията на съответната община. По този начин наредбата ще съответства на нормативния акт от по- висока степен, какъвто е ЗМДТ.
Принципът на обоснованост – Размерът на данъка, който понастоящем е 1,5 на хиляда (при максимални 4,5 промила), дори и с незначителното увеличение от 0,5 промила е в размер доста под средния, определен в закона. Наред с това, същият е близък до долната граница, определена в ЗМДТ. За дължимия данък се правят и разходи, свързани с отпечатването и изпращането на уведомително писмо до данъчнозадълженото лице.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принципът на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“ и Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раковски.
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - С изменението, при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. В същото време, на база данъчна оценка на един имот увеличението е незначително и няма да се отрази съществено в повишаването на дължимия данък за собственика.
При изработване на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА.
II. Цел на изменението и допълнението на наредбата
Целта на приемане на настоящата промяна е при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. Измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност и много други.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
За прилагане на измененията и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски не е необходимо разходването на бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати
Очаквани резултати след изменение на наредбата са повишаване приходите в общинския бюджет, вследствие на което откриване на по-широки възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски програми.

V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганите промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 11.11.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 76 ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 3 ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.
ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, както следва:
II.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски

§1.: В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
a) в буква а) думите „1,5“ се заменят с „2,0“
б) в буква б) думите „2,0“ се заменят с „2,2“
в) в буква в) думите „2,5“ се заменят с „2,6“

§2.: В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1, т. 1, буква а) думите „0,43 лв.“ се изменят така „0,47 лв.“
б) в ал. 1, т. 1, буква б) думите „0,58 лв.“ се изменят така „0,64 лв.“
в) в ал. 1, т. 1, буква в) думите „1,20 лв.“ се изменят така „1,32 лв.“
г) в ал. 1, т. 1, буква г) думите „1,50 лв.“ се изменят така „1,65 лв.“
д) в ал. 1, т. 1, буква д) думите „1,92 лв.“ се изменят така „2,11 лв.“
е) в ал. 1, т. 1, буква е) думите „2,52 лв.“ се изменят така „2,77 лв.“

ж) ал. 1, т. 2 се изменя така:
„2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:
Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10
"Евро 3" 1,00
"Евро 4" 0,90
"Евро 5" 0,70
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,50

з) ал. 3 се изменя така:
„Данъкът за мотопеди е в размер 20,00 лв., а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см. включително – 22,00 лв.
2. над 125 до 250 куб. см. включително – 33,00 лв.
3. над 250 до 350 куб. см. включително – 44,00 лв.
4. над 350 до 490 куб. см. включително – 66,00 лв.
5. над 490 до 750 куб. см. включително – 93,50 лв.
6. над 750 куб. см. – 132,00 лв.“

и) ал. 6 се изменя така:
„Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер 15,00 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“

й) ал. 7 се изменя така:
„Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:
Брой оси на седловия
влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)
равна или
повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси - 18 9,7 33,9

18 20 33,9 77,4

20 22 77,4 177,9
22 25 229,9 403,9

25 26 403,9 726

26 28 403,9 726


28 29 400,5 482,8

29 31 482,8 792,6

31 33 792,6 1099,9

33 38 1099,9 1671

38 - 1218,5 1656,5

Б) с три и повече оси 36 38 774,4 1074,4

38 40 1074,4 1485,9

40 - 1485,9 2198,6


к) ал. 8 се изменя така:
„Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 150,00 лв.“

л) ал. 11 се изменя така:
„Данъкът за други самоходни машини е в размер 60,00 лв.“

м) ал. 13 се изменя така:
„Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:
Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лв.)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 36,3 73,8

13 14 73,8 203,3

14 15 203,3 286,8

15 - 286,8 648,6

Б) с три оси 15 17 73,8 128,3

17 19 128,3 262,6

19 21 262,6 341,2

21 23 341,2 525,1

23 - 525,1 816,8

В) с четири оси 23 25 341,2 346,1

25 27 346,1 539,7

27 29 539,7 856,7

29 - 856,7 1270,5


Заключителна разпоредба


§ 3. Тази наредба влиза в сила от 01.01.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

III. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
IV. Изпълнение на Наредбата се възлага на Kмета на Общината.


Справка към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0511 сек.,0.0080 от тях за заявки.Сървър памет:806,896b