+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bgНаредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД), Приета с Решение № 46 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 6/27.02.2008 г.; изм. с Решение № 59 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 7/31.03.2008 г.; изм. с Решение № 214 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение № 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 30/22.1.2009 г.; изм. с Решение № 576 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 44/28.01.2011 г.; изм. с Решение № 30, взето с Протокол № 4/21.12.2011 г., изм. с Решение № 424 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 33/21.12.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 473 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 516 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 741 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 763 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 50/27.02.2019 г.ВНОСИТЕЛ: ............................

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НОРМД се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

МОТИВИ

I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата
Разпоредбата на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси делегира правото на Общинския съвет да определя размера на данъка върху недвижимите имоти в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. На основание чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Общински съвет – Раковски е приел Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД или наричана по-долу за краткост „Наредбата“).
По аргумент от чл. 3 ал. 2 от Наредбата, до края на текущата година се определя размер на местния данък за следващата календарна година.
Измененията, които се прeдлагат са в резултат на извършен преглед и анализ на действащата НОРМД.
С предложените в настоящата докладна изменения в Наредбата се цели постигане на прагматичен (с полезен резултат) и работещ модел на структуриране на собствените приходи в Общината, като същите се базират приоритетно на приходите от данъци.
Основен приходоизточник в бюджета на Общината, е данък върху недвижим имот.
До настоящия момент този данък е 1,5 на хиляда за имоти с данъчна оценка до 6 000 лева, която ставка обхваща по-голямата част от имотите находящи се на територията на Общината, за имоти с данъчна оценка от 6 000 лева до 18 000 лева – 2,0 на хиляда и за имоти с данъчна оценка над 18 000 лева – 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
С исканата промяна при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. В същото време, на база данъчна оценка на един имот увеличението е незначително и няма да се отрази съществено в повишаването на дължимия данък за собственика.
Друг основен приходоизточник в бюджета на общината е данък върху превозните средства. В правомощията на общински съвет е да определи имуществения компонент в едната част – стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя и екологичния компонент. Към настоящия момент в Общината, екологичния компонент е със едни от най-ниските стойности, което считаме, че не отговаря в достатъчна степен на изцяло новата концепция за определяне на данъка. Имайки предвид мотивите на законодателя за въвеждането на екологичния компонент и за постигане на по-голям екологичен ефект, размера на коефициентите за екологична категория следва да бъдат променяни поетапно във времето.
Предвидена е и промяна в размера на данъка за мотоциклетите; товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т.; седловите влекачи и влекачи за ремарке; за специализираните строителни машини (бетоновози, бетон-помни и други), автокранове и други специални автомобили; за другите самоходни машини и за товарните автомобили с допустима максимална маса над 12 т.
Измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност, социални дейности и много други.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски – за осигуряване спазването на ЗМДТ, а именно- Общинският съвет определя размера на данъка в зависимост от социалните и икономическите условия на територията на съответната община. По този начин наредбата ще съответства на нормативния акт от по- висока степен, какъвто е ЗМДТ.
Принципът на обоснованост – Размерът на данъка, който понастоящем е 1,5 на хиляда (при максимални 4,5 промила), дори и с незначителното увеличение от 0,5 промила е в размер доста под средния, определен в закона. Наред с това, същият е близък до долната граница, определена в ЗМДТ. За дължимия данък се правят и разходи, свързани с отпечатването и изпращането на уведомително писмо до данъчнозадълженото лице.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принципът на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“ и Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раковски.
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - С изменението, при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. В същото време, на база данъчна оценка на един имот увеличението е незначително и няма да се отрази съществено в повишаването на дължимия данък за собственика.
При изработване на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА.
II. Цел на изменението и допълнението на наредбата
Целта на приемане на настоящата промяна е при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. Измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност и много други.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
За прилагане на измененията и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски не е необходимо разходването на бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати
Очаквани резултати след изменение на наредбата са повишаване приходите в общинския бюджет, вследствие на което откриване на по-широки възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски програми.

V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганите промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 11.11.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 76 ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 3 ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.
ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, както следва:
II.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски

§1.: В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
a) в буква а) думите „1,5“ се заменят с „2,0“
б) в буква б) думите „2,0“ се заменят с „2,2“
в) в буква в) думите „2,5“ се заменят с „2,6“

§2.: В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1, т. 1, буква а) думите „0,43 лв.“ се изменят така „0,47 лв.“
б) в ал. 1, т. 1, буква б) думите „0,58 лв.“ се изменят така „0,64 лв.“
в) в ал. 1, т. 1, буква в) думите „1,20 лв.“ се изменят така „1,32 лв.“
г) в ал. 1, т. 1, буква г) думите „1,50 лв.“ се изменят така „1,65 лв.“
д) в ал. 1, т. 1, буква д) думите „1,92 лв.“ се изменят така „2,11 лв.“
е) в ал. 1, т. 1, буква е) думите „2,52 лв.“ се изменят така „2,77 лв.“

ж) ал. 1, т. 2 се изменя така:
„2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:
Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10
"Евро 3" 1,00
"Евро 4" 0,90
"Евро 5" 0,70
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,50

з) ал. 3 се изменя така:
„Данъкът за мотопеди е в размер 20,00 лв., а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см. включително – 22,00 лв.
2. над 125 до 250 куб. см. включително – 33,00 лв.
3. над 250 до 350 куб. см. включително – 44,00 лв.
4. над 350 до 490 куб. см. включително – 66,00 лв.
5. над 490 до 750 куб. см. включително – 93,50 лв.
6. над 750 куб. см. – 132,00 лв.“

и) ал. 6 се изменя така:
„Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер 15,00 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“

й) ал. 7 се изменя така:
„Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:
Брой оси на седловия
влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)
равна или
повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси - 18 9,7 33,9

18 20 33,9 77,4

20 22 77,4 177,9
22 25 229,9 403,9

25 26 403,9 726

26 28 403,9 726


28 29 400,5 482,8

29 31 482,8 792,6

31 33 792,6 1099,9

33 38 1099,9 1671

38 - 1218,5 1656,5

Б) с три и повече оси 36 38 774,4 1074,4

38 40 1074,4 1485,9

40 - 1485,9 2198,6


к) ал. 8 се изменя така:
„Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 150,00 лв.“

л) ал. 11 се изменя така:
„Данъкът за други самоходни машини е в размер 60,00 лв.“

м) ал. 13 се изменя така:
„Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:
Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лв.)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 36,3 73,8

13 14 73,8 203,3

14 15 203,3 286,8

15 - 286,8 648,6

Б) с три оси 15 17 73,8 128,3

17 19 128,3 262,6

19 21 262,6 341,2

21 23 341,2 525,1

23 - 525,1 816,8

В) с четири оси 23 25 341,2 346,1

25 27 346,1 539,7

27 29 539,7 856,7

29 - 856,7 1270,5


Заключителна разпоредба


§ 3. Тази наредба влиза в сила от 01.01.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

III. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
IV. Изпълнение на Наредбата се възлага на Kмета на Общината.


Справка към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски /.PDF формат/

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0893 сек.,0.0167 от тях за заявки.Сървър памет:816,168b