+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa©rakovski.bg
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение No130 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 12/25.08.2008 г.; изм. с Решение No 207 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 208 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 258 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение No 287 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 22/28.04.2009 г.; изм. с Решение No 325 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 24/30.06.2009г.; изм. с Решение No 342 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No 348 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No361 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 27/30.09.2009 г.; изм. с Решение No 388 на Общински съвет Раковски взето с протокол No 29/30.11.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 404 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 420 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 422 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010г.; изм. с Решение No 577 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; Изм. с Решение No 710 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 54/30.09.2011 г.; Изм. с Решение No 32, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г.; Изм. с Решение No 112, взето с Протокол No 8/26.04.2012г.;Изм. с Решение No 215 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/30.10.2012 г.; Изм. с Решение No 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.; Изм. с Решение No 459 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 35/27.02.2014 г.; Изм. с Решение No 535 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 41/25.07.2014 г.; Изм. с Решение No 611 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 45/28.11.2014г.; Изм. с Решение No 678 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 50/30.03.2015г.; Изм. с Решение No 65 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 5/29.02.2016 г.; Изм. с Решение No 107 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 8/26.04.2016 г.; Изм. с Решение No 142 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 10/28.06.2016 г.; Изм. с Решение № 292 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение No 356 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 23/31.05.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 472 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 546 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/20.02.2018 г., изм. и доп. с Решение № 700 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 45/28.11.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 815 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 53/31.05.2019 г.


Вносител: ............................
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Настоящото изменение е обвързано с необходимостта от актуализиране на наредбата в частта по предоставяне на услуги по гражданско състояние и таксите, които следва да се заплащат. Услугите, предоставяни от Отдел „ГРАО” се извършват по специално утвърдени програми от Национална база данни „Население” и Локална база данни „Население”. При настъпване на проблеми в програмните продукти или в използваната компютърната техника, се налага предоставянето на отдалечен достъп до лицензирани за целта фирми, които са локализирани в град София. За осигуряване поддържането на програмните продукти, с лицензираните за това фирми, се сключват абонаментни договори, съгласно които се извършва разход. От друга страна, в размера на таксите на услугите, предоставяни от Отдел „ГРАО” отдавна не са извършвани промени до настоящия момент и не са взети предвид инфлационните индекси. В тази връзка, след извършен преглед и анализ на настоящата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски се установи и, че в чл. 37 а, ал. 1, т. 6 е налице противоречеие със законови норми, тъй като точка 6 определя такса от 6 лв. за издаване на препис-извлечение от акт за смърт, а съгласно чл. 110, ал. 2, т. 3 от ЗМДТ посочената услуга не подлежи на таксуване. В чл. 110, ал. 1 от ЗМДТ, законодателят ясно е определил за кои услуги следва да се заплаща такса.
Изменение в наредбата се налага и поради други нововъзникнали обстоятелства, свързани със спортната база на общината. Съгласно сключен Договор № 488/14.09.2018 г. между Община Раковски и „Билдком БГ“ ЕООД на територията на гр. Раковски е изпълнена обществена поръчка с предмет „Изграждане на спортни площадки – гр. Раковски“, респ. изградени са 2 бр. тенис игрища, 1 бр. баскетболно игрище и 1бр. стрийтбол игрище. Върху новоизградените игрища ще могат да се провеждат тренировки, турнири и др. спортни мероприятия, което от своя страна поражда необходимостта от поддръжка и опазване на имуществото. В тази връзка, за ползване на игрищата следва да се определят цени, за което оправомощен съгласно чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, е Общински съвет - Раковски.

При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за осигуряване спазване на нормативните актове от по-висока степен във връзка с подобряване условията на работа от страна на общинска администрация за ефективно предоставяне на услугите.
Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „ГРАО“, зам.-кмет Татяна Бакова и Правен отдел на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Предоставянето и администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска администрация при спазване изискванията на наредбата и по-високите по степен нормативни актове. При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложеното изменение се изразява в привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните актове от по-висока степен. Цели се също и оптимизиране на административния процес по предоставяне на услугите.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Прецизиране на нормативната уредба с местно значение и постигане на баланс между направените разходи от Община Раковски по предоставяне на услугите.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 18.07.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 във вр. с чл. 9, чл. 110, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

§ 1. Чл. 37а, ал. 1 се изменя, както следва:

Чл. 37. а. (1) За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:


Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1.Издаване на удостоверение за раждане-оригинал - не се таксува;
2.Издаване на удостоверение за раждане - дубликат – 10,00 лв.
3.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал – не се таксува;
4.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат – 10,00 лв.;
5.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път не се таксува;
6.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – не се таксува;
7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 4,00 лв.;
8. Издаване на удостоверение за наследници – 8,00 лв. + 1 лв. за всяка следваща страница;
9. Издаване на удостоверение за семейно положение – 6,00 лв.;
10. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 8,00 лв.;
11. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство – не се таксува;
12. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 8,00 лв.;
13. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина
- печат за чужбина – 15,00 лв.;
- документ – 5,00 лв.
14. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за брак в Република България
- печат за чужбина – 15,00 лв.;
- документ – 5,00 лв.
15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес – 5,00 лв.;
16. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес – 5,00 лв.;
17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес – 5,00 лв.;
18. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес – 5,00 лв.
19. Припознаване на дете – не се таксува;
20. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 15,00 лв.;
21. Възстановяване и промяна на име - не се таксува;
22. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние – не се таксува;
23. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението – 4,00 лв.;
24. Установяване на наличие на българско гражданство – не се таксува;
25. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции – не се таксува;
26. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО” – не се таксува;
27. Промяна на ЕГН на български гражданин – не се таксува;
28. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години – 5,00 лв.
29. Издаване на удостоверение за родените от майката деца – не се таксува;
30. Издаване на удостоверение за правно ограничение – 4,00 лв.;
31. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. – не се таксува;
32. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи“ – не се таксува;
33. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители – съгласно приетите цени в настоящата наредба;
34. Издаване на препис-извлечение от акт за раждане – 10,00 лв.;
35. Издаване на препис-извлечение от акт за сключен граждански брак – 10,00 лв.;


§ 2. Приложение № 1в – Списък на облагаемите по ЗДДС видове услуги и цени за тях по чл. 48 от Наредбата /цените са с включен ДДС/ се изменя, както следва:

№ по
ред

1.
Наименование на услугата Цена с ДДС
Копирни услуги
едностранно 0,20 лв.
Двустранно 0,30 лв.
2. Машинописна услуга 3,00 лв. / стр.
3. Услуга с багер 350,00 лв./машиносмяна
4. Услуга с трактор 250,00 лв./машиносмяна
5. Услуга с автовишка 200,00 лв. За
машиносмяна или
25,00 лв./час
6. Рекламна площ в общински вестник
Черно – бяла 1,20 лв./см 2
Цветна 1,80 лв./см 2
7. Кратки обяви /съобщения/ в общински вестник 0,60 лв./см 2
8. Изнесени ритуали – сключване на граждански брак извън ритуалната зала на общината 120,00 лв.
9. Ползване на зала за граждански ритуали 70,00 лв.
10. Ползване на зали общинска собственост 40,00 лв. на час
11. Ползване на ученически автобуси за превоз на деца и
ученици извън учебно време 50 лева + 1,60 лв./км.
12. Услуга с тример 50 лв. на ден/ 10 лв. на час
13. Услуга с косачка 100 лв. на ден/ 20 лв. на час
14. Услуга с мотометачна машина 50 лв. на час
15. Услуга с багер верижен с кофа – КОМАТСУ – РС 210 960,00 лв. за машиносмяна
16. Услуга с валяк – 11 т. 600,00 лв. за машиносмяна
17. Услуга с валяк – 7 т. 500,00 лв. за машиносмяна
18. Услуга с валяк – 3,5 т. 360,00 лв. за машиносмяна
19. Услуга с асфалтополагач 15,00 лв. за тон положен материал
20. Услуга с булдозер 1000,00 лв. за машиносмянаУслуги за ползване на спортна база21. Ползване на игрище за тенис на корт 5 лв./1 час
22. Ползване на игрище за волейбол 5 лв./1 час
23. Ползване на игрище за баскетбол 5 лв./1 час
24. Ползване на игрище за футбол 40 лв./1 часЗаключителна разпоредба


§ 3. Тази наредба се публикува на интернет страницата на Община Раковски три дни след влизане в сила на решението, с което е приета и влиза в сила от 01.01.2020 г.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0741 сек.,0.0183 от тях за заявки.Сървър памет:813,464b