+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ОБЩИНА РАКОВСКИ“


ВНОСИТЕЛ: ……..………………..….

ЙОВКО СТЕФАНОВ РОМАНОВ – ВРИФ КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
съгласно Заповед № ДЗ-136/12.07.2019 г. на Кмета на Община Раковски


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

I. Причини, които налагат приемането:

Oбщина Раковски е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Раковски“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0095 в максимален размер до 203 925,92 лева със срок на изпълнение 18 месеца.
Проектът ще даде възможност да бъдат задоволени нуждите на минимум 68 потребители от Община Раковски да получат качествена и адекватна на нуждите им патронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно, за период от 12 месеца чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социален работник и домашни санитари.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ” предоставянето на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания е разгледано, като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ в съответствие с Решението на ЕК за УОИИ/20.12.2011 година.
Патронажната грижа се определя като УОИИ, като част от безвъзмездната финансова помощ във връзка с предоставянето на услугата представлява компенсация за обществена услуга за доставчика на тази услуга. Услугата „Патронажна грижа” следва да бъде възложена от общината в съответствие с изискването на Решението на ЕК за УОИИ, като задължението за изпълнение важи за срок от 18 месеца.
Възлагането на услугата се осъществява с акт за възлагане или поредица от няколко акта, които в своята съвкупност следва да съдържат всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. Възлагането на УОИИ се осъществява с Решение на ОбС на доставчика чрез Кмета на Общината, който трябва да изготви заповед за възлагане и Правилник за вътрешния ред по предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, които съвкупно да съдържат всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ.

При изработването на проекта на Правилника за устройството и организацията на дейността на Център за здравно-социални услуги в домашна среда по предоставяне на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“ са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – Причините, които налагат приемането са продиктувани от една обща цел, а именно уреждане устройството, статута, дейността и управлението Център за здравно-социални услуги в домашна среда в Община Раковски и на екипа към него, който ще съдейства за подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Принцип на обоснованост – Възлагането на услугата се осъществява с акт за възлагане или поредица от няколко акта, които в своята съвкупност следва да съдържат всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. Възлагането на УОИИ се осъществява с Решение на ОбС на доставчика чрез Кмета на Общината, който трябва да изготви заповед за възлагане и Правилник за вътрешния ред по предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, които съвкупно да съдържат всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Правен“ и Отдел “Европроекти, образование и култура“ при Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Органът, който е компетентен да приема правилници на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на приемането на Правилника:

Целта на приемането на Правилника се изразява в уреждане устройството, статута, дейността и управлението на общинския Център за здравно-социални услуги в домашна среда с цел доброто и ефикасно изпълнение на проекта на Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски.


III. Финансови средства, необходими за прилагането на правилника:

За приемането на Правилника за устройството и организацията на дейността на Център за здравно-социални услуги в домашна среда по предоставяне на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“ не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Създаване на стабилна и устойчива база на статута и дейността на Центъра за социални услуги в домашна среда и на персонала към него – подбор, назначаване и съответните права и задължения.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Правилника за устройството и организацията на дейността на Център за здравно-социални услуги в домашна среда по предоставяне на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“ съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 26.06.2019 г.
Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал 2, чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 52 и 53 от ЗОС.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ:


I. Приема Правилника за устройството и организацията на дейността на Център за здравно-социални услуги в домашна среда по предоставяне на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“

II. Правилникът се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приет.

III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на общината.


ПРАВИЛНИК
за
устройството и организацията на дейността на Център за здравно-социални услуги в домашна среда по предоставяне на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“ОБЩИНА РАКОВСКИ, 2019 г.


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този правилник урежда устройството, статута, дейността и управлението на общинския Център за здравно-социални услуги в домашна среда.

Чл. 2. Центъра за здравно-социални услуги в домашна среда се създава на основание чл. 52, ал. 2 и чл. 53, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.

Чл. 3. Общинския Център за здравно-социални услуги в домашна среда се създава, преобразува и закрива с решение на Общински Съвет Раковски по предложение на Кмета на Общината.

ГЛАВА ВТОРА
УПРАВЛЕНИЕ,СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ


Чл. 4. (1) Персоналът на Центъра за здравно-социални услуги в домашна среда се състои от управител, социален работник, медицински специалисти, домашни санитари и психолог, предоставящи патронажна грижа по домовете на потребителите с индикирани потребности от съответния вид грижа.
(2) Лицата по ал. 1 се назначават от Кмета на общината при спазването на приложимата нормативна уредба и клаузите на приложимия договор за финансиране дейността на Центъра.
(3) Управителят на Центъра се назначава от Кмета на общината и може да бъде служител на работодателя, назначен с допълнително споразумение/ заповед към основен трудов договор/заповед съгласно изискванията на приложимия договор за финансиране на дейността. Управителят:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Центъра за здравно-социални услуги в домашна среда” по предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания при спазване на изискванията на действащото законодателство , наредбите на ОбС и изискванията на приложимия договор за финансиране на дейността;
2. осигурява условия за безопасни и здравословни условия на труд в Центъра;
3. контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
4. разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
5. води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
6. разработва ежемесечни графици за предоставяне на патронажна грижа;
7. следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
8. извършва ежемесечен вътрешен контрол относно качеството на предоставената патронажна грижа по домовете;
9. отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база.
10. извършва и други задачи съгласно длъжностната си характеристика.
(4) Социалният работник се назначава от Кмета на общината на трудов договор на пълно или непълно работно време в зависимост от потребностите на потребителите и определения финансов ресурс в приложимия договор за финансиране на дейността.
(5) Социалният работник е част от мобилния екип, предоставящ патронажна грижа по домовете и предоставя мобилни социални услуги на потребителите с индикирани потребности съгласно длъжностната си характеристика. Социалният работник извършва следните дейностти:
1. събиране и предоставяне на информация от и на потребителя и членовете на неговото семейство;
2. подпомагане на медицинските специалисти при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя;
3. подкрепа при комуникации с институции и служби;
4. други дейности, свързани с полагане на комунално-битови грижи за потребителя.
(6) Медицинските специалисти се назначават от Кмета на общината на трудов или граждански договор на пълно или непълно работно време и предлагат медицински услуги и здравна грижа на потребителите по вид, размер /но не повече от 2 часа дневно/ и интензивност, индикирани според индивидуалните потребности на потребителя и съгласно клаузите на приложимия договор за финансиране на дейността. Медицинските специалисти извършват дейности по:
1. предоставяне и събиране на здравна информация;
2. промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите;
3. медицински и здравни грижи и дейности;
4. ресоциализация, реадаптация и рехабилитация;
5. здравни манипулации;
6. провеждане на обучение в областта на здравните грижи;
7. други дейностти по писмено лекарско предназначение.
(7) Психологът се назначава от Кмета на общината на трудов или граждански договор на непълно работно време и предлага психологическа подкрепа на потребителите в рамките на не повече от 2 часа дневно с интензивност съгласно индикираните им индивидуални потребности съгласно клаузите на приложимия договор за финансиране на дейността.
(8) Домашните санитари се назначават от Кмета на общината на трудов договор на пълно или непълно работно време и предоставят комунално-битови услуги в дома на потребителите в рамките на не повече от 2 часа дневно на конкретен потребител, съгласно индикираните потребности и клаузите на приложимия договор за финансиране на дейността. Домашните санитари извършват комунално-битови дейности, включващи:
1. поддържане на лична хигиена и хигиена на помещенията;
2. съдействие при приготвяне на храна и помощ при хранене;
3. закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост с финансови средства на потребителя;
4. оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социалните контакти.
(9) Броят на лицата по предходните алинеи се определя от заявените потребности от потребителите на патронажна грижа, в рамките на бюджета на приложимия договор за финансиране на дейностите.
(10) Съотношението между длъжностите по ал.5,6,7 и 8 зависи от реално заявените потребности от потребителите, като лицата по алинея 6 могат да предоставят психологическа подкрепа съгласно утвърдената от министерство на здравеопазването Методика за предоставянето на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания.

Чл. 5. (1) Центърът за социални услуги в домашна среда е с предмет на дейност: предоставяне на индивидуална подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания чрез предоставяне на патронажна грижа в домашна среда от обучен специализиран екип от медицински специалисти, психолог и специалисти по социални дейности .
(2) Центърът предлага интегрирани здравно-социални услуги:
1. здравни грижи;
2. психологическа подкрепа;
3. социални и комунално-битови услуги.
(3) Дейностите по предходните алинеи се осъществяват съгласно „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и лица с увреждания”, утвърдена от Министъра на здравеопазването.
(4) При предоставянето на патронажна грижа в дома задължително се поддържа приложената към Методиката по ал.3 документация, както и формулярите съгласно изискванията на приложимия проект за финансиране на дейностите.
(5) Центърът осъществява дейността си в тясно сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда” при съблюдаване на строги правила за избягване риска от двойно финансиране на дейностите.


ГЛАВА ТРЕТА
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 6. (1) Дейността на Центъра за социални услуги в домашна среда се финансира от:
1. Общинския бюджет;
2. Проекти по Програми, финансирани от ЕСФ
3. Дарения от физически и юридически лица;

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. „Потребители“ по смисъла на този Правилник са лица с трайни увреждания и възрастни хора в частична или трайна невъзможност за самообслужване, както и в риск от социална изолация.

§2. Правилникът се приема на основание чл. 21, ал 2 от ЗМСМА.

§3. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му.

§4. Настоящият правилник е приет на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0487 сек.,0.0051 от тях за заявки.Сървър памет:819,800b