+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 490 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г.ВНОСИТЕЛ: ……..……………….
Георги Лесов - Председател на Общински съвет - Раковски

Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на същата.


МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 4275/18.06.2019 г. против Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски. Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив на основание чл. 186, ал. 2 вр. чл. 185 вр. чл. 16, ал., чл. 126, и чл. 193, ал. 1 от АПК.
Цитираният протест атакува разпоредбите на чл. 6, т. 17 и чл. 36, ал. 2, т. 7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски за отмяната им, с оглед тяхната незаконосъобразност. В тази връзка, след извършена проверка на съответните разпоредби от страна на общинска администрация, се стига до извода, че действително е необходимо изменение на наредбата с оглед привеждането ѝ в законосъобразен вид.
Оспорените разпоредби от Наредбата противоречат на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС).
По естеството си Наредбата е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Разпоредбата на чл. 15 ал. 1 от ЗНА гласи, че нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен, а в чл. 15, ал. 3 от ЗНА е предвидено, че ако постановление, правилник, Наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

Според чл. 3, ал. 5 от действащия в Република България Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, се определят с наредби на общинските съвети. Тоест, общинският съвет разполага с правомощието да уреди, чрез наредба само тези правоотношения, свързани с изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и съседи в жилищни сгради.
В чл. 16а, ал. 2 от ЗЗШОС е въведено правилото, че не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 часа.
Според чл. 6, т. 17 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, се забранява вдигането на шум от озвучителни системи и други електронни устройства на открито в частни имоти, както и такива публична и частна общинска собственост, смущаващи обществения ред и спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради след 21:00 часа. Тоест местният орган не е имал правомощие да въведе правила за поведение, свързани с дейности, които излизат извън предметния обхват на чл. 3, ал. 5 от ЗЗШОС. Следователно местната наредба е в пряко противоречие с нормативната регламентация от по-висок ранг.
На следващо място – другата незаконосъобразна норма от Наредбата е в разпоредбата на чл. 36, ал. 2, т. 7, която гласи, че на нарушителите се налага глоба в размер от 50 до 200 лева – за нарушение по чл. 6, т. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 и 24, чл. 13, чл. 18, ал. 1, чл. 27, ал. 2, чл. 30, ал. 1. Тази разпоредба противоречи на чл. 33 от ЗЗШОС, където са посочени санкциите за нарушения на закона, а в чл. 33, ал. 2 от същия закон гласи, че „за нарушенията на този закон, които не съставляват престъпления, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2000 лв.“.
И на последно място, с цел уредба и по-добър контрол на шума, предизвикан от домашни дейности възникна нуждата от изменение и на чл. 6, т. 7 от Наредбата.
В тази връзка, разпоредбите на чл. 6 т. 7 и т. 17 и чл. 36 ал. 2 т. 7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, приета с Решение на Общински съвет Раковски № 490, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г. следва да се съобразят със закона, като предлагам нейното изменение.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове.
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен. Следователно, незаконосъобразно е да се стеснява или разширява кръгът на предвидената в закона регулация на обществени отношения.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Правен“ и Отдел “ТСУ, С, ОС и СД“ при Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски в законосъобразен вид, както и в отпадане на необходимостта от отмяна на текстовете и от съда.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Осигуряване на условия за спокойствие и отдих на гражданите на територията на Община Раковски.
Отпадане на необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 26.06.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 6 т. 17 и чл. 36 ал. 2 т. 7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски за противоречието им с чл. 3 ал. 5 и чл. 33 ал. 2 от ЗЗШОС.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, както следва:

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски
§1.: Чл. 6, т. 7 се изменя, както следва:
Вдигането на шум в жилищните сгради и в близост до тях, смущаващ спокойствието на обитателите, между 14:00 и 16:00 часа и между 22:00 и 8:00 часа в делничните дни и между 14:00 и 16:00 часа и 22:00 и 9:00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци.


§2.: Чл. 6, т. 17 се отменя:

§ 3. Чл. 36, ал. 2, т. 7 се изменя, както следва:

„За нарушенията на тази Наредба, които не съставляват престъпления, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2000 лв.“

§4. Създава се нов параграф, отразяващ настоящото изменение.

Заключителна разпоредба

§ 5. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.


I. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.
II. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка за постъпили предложения - Наредба № 1 /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0609 сек.,0.0058 от тях за заявки.Сървър памет:797,056b