+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 490 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г.ВНОСИТЕЛ: ……..……………….
Георги Лесов - Председател на Общински съвет - Раковски

Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на същата.


МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 4275/18.06.2019 г. против Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски. Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив на основание чл. 186, ал. 2 вр. чл. 185 вр. чл. 16, ал., чл. 126, и чл. 193, ал. 1 от АПК.
Цитираният протест атакува разпоредбите на чл. 6, т. 17 и чл. 36, ал. 2, т. 7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски за отмяната им, с оглед тяхната незаконосъобразност. В тази връзка, след извършена проверка на съответните разпоредби от страна на общинска администрация, се стига до извода, че действително е необходимо изменение на наредбата с оглед привеждането ѝ в законосъобразен вид.
Оспорените разпоредби от Наредбата противоречат на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС).
По естеството си Наредбата е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Разпоредбата на чл. 15 ал. 1 от ЗНА гласи, че нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен, а в чл. 15, ал. 3 от ЗНА е предвидено, че ако постановление, правилник, Наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

Според чл. 3, ал. 5 от действащия в Република България Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, се определят с наредби на общинските съвети. Тоест, общинският съвет разполага с правомощието да уреди, чрез наредба само тези правоотношения, свързани с изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и съседи в жилищни сгради.
В чл. 16а, ал. 2 от ЗЗШОС е въведено правилото, че не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 часа.
Според чл. 6, т. 17 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, се забранява вдигането на шум от озвучителни системи и други електронни устройства на открито в частни имоти, както и такива публична и частна общинска собственост, смущаващи обществения ред и спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради след 21:00 часа. Тоест местният орган не е имал правомощие да въведе правила за поведение, свързани с дейности, които излизат извън предметния обхват на чл. 3, ал. 5 от ЗЗШОС. Следователно местната наредба е в пряко противоречие с нормативната регламентация от по-висок ранг.
На следващо място – другата незаконосъобразна норма от Наредбата е в разпоредбата на чл. 36, ал. 2, т. 7, която гласи, че на нарушителите се налага глоба в размер от 50 до 200 лева – за нарушение по чл. 6, т. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 и 24, чл. 13, чл. 18, ал. 1, чл. 27, ал. 2, чл. 30, ал. 1. Тази разпоредба противоречи на чл. 33 от ЗЗШОС, където са посочени санкциите за нарушения на закона, а в чл. 33, ал. 2 от същия закон гласи, че „за нарушенията на този закон, които не съставляват престъпления, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2000 лв.“.
И на последно място, с цел уредба и по-добър контрол на шума, предизвикан от домашни дейности възникна нуждата от изменение и на чл. 6, т. 7 от Наредбата.
В тази връзка, разпоредбите на чл. 6 т. 7 и т. 17 и чл. 36 ал. 2 т. 7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, приета с Решение на Общински съвет Раковски № 490, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г. следва да се съобразят със закона, като предлагам нейното изменение.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове.
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен. Следователно, незаконосъобразно е да се стеснява или разширява кръгът на предвидената в закона регулация на обществени отношения.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Правен“ и Отдел “ТСУ, С, ОС и СД“ при Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски в законосъобразен вид, както и в отпадане на необходимостта от отмяна на текстовете и от съда.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Осигуряване на условия за спокойствие и отдих на гражданите на територията на Община Раковски.
Отпадане на необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 26.06.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 6 т. 17 и чл. 36 ал. 2 т. 7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски за противоречието им с чл. 3 ал. 5 и чл. 33 ал. 2 от ЗЗШОС.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, както следва:

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски
§1.: Чл. 6, т. 7 се изменя, както следва:
Вдигането на шум в жилищните сгради и в близост до тях, смущаващ спокойствието на обитателите, между 14:00 и 16:00 часа и между 22:00 и 8:00 часа в делничните дни и между 14:00 и 16:00 часа и 22:00 и 9:00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци.


§2.: Чл. 6, т. 17 се отменя:

§ 3. Чл. 36, ал. 2, т. 7 се изменя, както следва:

„За нарушенията на тази Наредба, които не съставляват престъпления, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2000 лв.“

§4. Създава се нов параграф, отразяващ настоящото изменение.

Заключителна разпоредба

§ 5. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.


I. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.
II. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка за постъпили предложения - Наредба № 1 /.PDF формат/

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0854 сек.,0.0149 от тях за заявки.Сървър памет:806,352b