+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
приета с Решение № 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 9/27.05.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 700 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 45/28.11.2018 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов - Председател на Общински съвет - Раковски

Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на същата.МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Следва да се разшири и допълни кръга на административно-техническите услуги предоставяни на физически и юридически лица и реда на тяхното събиране на територията на Община Раковски, а именно размера на таксите за изграждане на топлопреносни, газопроводни, водопроводни, канализационни мрежи и съоръжения до и над 1000 м и за електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи и съоръжения до и над 1000 м.
При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост и обоснованост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, с цел обхващане и администриране на по-голям кръг технически услуги при устройство на територията на Община Раковски.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с отдел „ТСУ, С, ОС и СД“

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

При формирането на цените на описаните услуги, които следва да се предоставят е определяща пазарната ситуация към настоящия момент, като при определянето им са взети под внимание и цените на същите услуги, които се предлагат и в другите градове.
С тази промяна се цели да се реализира, както финансови постъпления за Община Раковски, така и администриране на по-голям кръг от технически услуги, от които физически и юридически лица могат да се ползват на територията на Общината.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство, както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 25.04.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 3, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76-79 от АПК

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, както следва:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски


§1.: В раздел I. Административно-технически услуги, Устройство на територията към чл. 35 а се правят следните промени:

- отменя се текста на буква ж) на точка 8.1., и на негово място както следва:
„ж) Топлопреносни, газопроводни, водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения
до 1000 м – 100 лв.
над 1000 м - сума, образувана при 100 лв.+0,10 лв./м за останалата част над 1000 м“
- създава се нова буква з) на точка 8.1., със следния текст:
„з) За електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи
До 1000 м – 100 лв.
над 1000 м – сума, образувана при 100 лв.+0,10 лв./м за останалата част над 1000 м“
§2. Създава се нов параграф, отразяващ настоящото изменение.

Заключителна разпоредба


§3. Тази наредба влиза в сила след публикуването ѝ на официалната интернет страница на общината.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Раковски: .................................

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината.

Справка за потъпили предложения - НОАМТЦУ /.PDF формат/

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0836 сек.,0.0139 от тях за заявки.Сървър памет:766,856b