+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
приета с Решение № 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 9/27.05.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 700 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 45/28.11.2018 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов - Председател на Общински съвет - Раковски

Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на същата.МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Следва да се разшири и допълни кръга на административно-техническите услуги предоставяни на физически и юридически лица и реда на тяхното събиране на територията на Община Раковски, а именно размера на таксите за изграждане на топлопреносни, газопроводни, водопроводни, канализационни мрежи и съоръжения до и над 1000 м и за електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи и съоръжения до и над 1000 м.
При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост и обоснованост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, с цел обхващане и администриране на по-голям кръг технически услуги при устройство на територията на Община Раковски.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с отдел „ТСУ, С, ОС и СД“

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

При формирането на цените на описаните услуги, които следва да се предоставят е определяща пазарната ситуация към настоящия момент, като при определянето им са взети под внимание и цените на същите услуги, които се предлагат и в другите градове.
С тази промяна се цели да се реализира, както финансови постъпления за Община Раковски, така и администриране на по-голям кръг от технически услуги, от които физически и юридически лица могат да се ползват на територията на Общината.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство, както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 25.04.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 3, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76-79 от АПК

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, както следва:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски


§1.: В раздел I. Административно-технически услуги, Устройство на територията към чл. 35 а се правят следните промени:

- отменя се текста на буква ж) на точка 8.1., и на негово място както следва:
„ж) Топлопреносни, газопроводни, водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения
до 1000 м – 100 лв.
над 1000 м - сума, образувана при 100 лв.+0,10 лв./м за останалата част над 1000 м“
- създава се нова буква з) на точка 8.1., със следния текст:
„з) За електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи
До 1000 м – 100 лв.
над 1000 м – сума, образувана при 100 лв.+0,10 лв./м за останалата част над 1000 м“
§2. Създава се нов параграф, отразяващ настоящото изменение.

Заключителна разпоредба


§3. Тази наредба влиза в сила след публикуването ѝ на официалната интернет страница на общината.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Раковски: .................................

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината.

Справка за потъпили предложения - НОАМТЦУ /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0440 сек.,0.0047 от тях за заявки.Сървър памет:757,552b