+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 525 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 40/27.06.2014 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски


Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Раковски .

МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпила жалба от „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД с Вх. № ОбС-87/27.02.2019 г. против Наредба за управление на отпадъците на територията на община Раковски. Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив. Атакува се разпоредбата на чл. 31, ал. 1, като се иска прогласяването ѝ за нищожна или отмяната ѝ, поради противоречие с нормите на ЗУО. В тази връзка, след извършена проверка на съответните разпоредби от страна на общинска администрация, се стига до извода, че действително е необходимо изменение на наредбата с оглед привеждането ѝ в законосъобразен вид.
Оспорената наредба е приета на основание законовата делегация на чл. 22 от ЗУО. По естеството си е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Според чл. 31, ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Раковски, дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на ИУМПС, компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешително по чл. 47 от ЗУО за съответната дейност. Чл. 47 от ЗУО, от своя страна, касае лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, за които се водят публични регистри по чл. 45, ал. 1 (ЗУО), като същите се регистрират при условия и по ред, определени в съответните национални наредби. Според текста на оспорваната наредба режимът на дейностите по § 1, т. 41 и т. 43 от ДР от ЗУО, а именно дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци, е разрешителен. В чл. 35, ал. 1 от ЗУО се посочва, че за извършване на дейностите по третиране на отпадъци се изисква разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I, или комплексно разрешително, издадено по реда на ЗООС, но ал. 2 се отнася за дейности, за които не се изисква разрешение – т.е. подлежащи само на регистрация, като съгласно точка 3 на ал. 2: „...за дейности по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхраниение и/или продажба“ не се изисква разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО. Следва да се отбележи и т. 2 от ал. 2, която гласи, че разрешение не се изисква за събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и т. 43 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
В тази връзка, считам че разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от наредбата следва да се съобрази със закона, поради което предлагам и нейното изменение, което се изразява в препращане към разпоредбата на чл. 35 от ЗУО. Същото се отнася и за разпоредбите на чл. 30, ал. 1 и ал. 2., които регламентират дейностите по събиране, съхранение, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми с оглед постигане на законово съответствие. От друга страна, на изменение подлежи и ал. 2 от чл. 31 от наредбата, тъй като текстът задължава лицата по ал. 1 да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства ( обн. ДВ бр. 104 от 2004 г.), а последната е отменена с Постановление на МС от 25.01.2013 г., обн. ДВ бр. 7., тъй като е приета Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Раковски за осигуряване липсата на противоречие между разпоредбите на местната наредба и разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове.
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. В тази връзка, принципът е спазен с оглед изложените причини, които налагат изменение на Наредабта за управление на отпадъците на територията на община Раковски

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Правен“ и отдел „ТСУ, СО, С и СД“ при Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Раковски в законосъобразен вид.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Очакваните резултати са обвързани с поставените цели, както и в постигане на по-ефективна регулация на обществените отношения.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Раковски съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 05.06.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Раковски за противоречието ѝ с чл. 35, ал. 2 от ЗУО.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Раковски, както следва:

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 525 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 40/27.06.2014 г.


§ 1. В чл. 30 се правят следните изменения:

1.1. Ал. 1 придобива следния вид:

„Дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми (ИУГ) се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.“

1.2. Създава се нова ал. 2 в следния вид:

„Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (обн. ДВ бр. 73 от 25.09.2012 г.).“

1.3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като думите „разрешение по чл. 47 от ЗУО“ стават „документ по чл. 35 от ЗУО.“

1.4. Досегашните ал. 3 и ал. 4 стават съответно ал. 4 и ал. 5.

§ 2. В чл. 31 се правят следните изменения:

2.1. Ал. 1 придобива следния вид:

„Дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.“

2.2. Ал. 2 придобива следния вид:

„Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на ЗУО и Наредбата на излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ бр. 7 от 25.01.2013 г.).“

§ 3. В чл. 32, ал. 5 думите „разрешително по чл. 47 от ЗУО“ се заменят с думите „документ по чл. 35 от ЗУО“.

§ 4. В чл. 33 думите „разрешително по чл. 47 от ЗУО“ се заменят с думите „документ по чл. 35 от ЗУО“.

§ 5. Създава се последващ параграф, отразяващ настоящите изменения.

Заключителна разпоредба

§ 6. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.


3. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.
4. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка за потъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0500 сек.,0.0063 от тях за заявки.Сървър памет:787,712b