+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 677 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 50/30.03.2015 г.; изм. С Решение № 413, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов - Председател на Общински съвет - Раковски

Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски, се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на същата.

МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Следва да се разшири и допълни кръга на животните, разрешени за отглеждане в четирите зони.

Сега действащият текст на наредбата е, както следва:
„Чл. 11 В четирите зони се разрешава отглеждането на пчелни семейства при спазването на Закона за пчеларството.„
Поради нарастване броя на домакинствата на територията на Община Раковски, които отглеждат спортни гълъби и други екзотични птици и нуждата от регистрация на животновъдните обекти в БАБХ възниква необходимост от разширяване кръга на отглежданите животни в четирите зони. Предлаганото изменение е, както следва: Спортни гълъби и други екзотични птици, ако те притежават удостоверение за здравния статус (документ за проведени ваксинации и обезпаразитяване), издадени от ветеринарен лекар, и/или документ за покупка от оторизиран развъдник. В режим на етажна собственост е необходимо да имат документ за съгласие от собствениците на сградата.
Допустимият брой отглеждани спортни гълъби или други екзотични птици е до 150 бр. за едно домакинство и за четирите зони, а извън урбанизираните територии без ограничения.

При изработването на проекта Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за от условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост и обоснованост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски – с цел обхващане и узаконяване на по-голям кръг от отглежданите животни на територията на Общината.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване със Стопански отдел.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е разширяване кръга отглеждани животни на територията на Община Раковски.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 28.02.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 3, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76-79 от АПК

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски, както следва:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски


§1. Изменя чл. 11, както следва:

Чл. 11 В четирите зони се разрешава отглеждането на:
1. Пчелни семейства при спазването на Закона за пчеларството.
2. Спортни гълъби и други екзотични птици, ако те притежават удостоверение за здравния статус (документ за проведени ваксинации и обезпаразитяване), издадени от ветеринарен лекар, и/или документ за покупка от оторизиран развъдник. В режим на етажна собственост е необходимо да имат документ за съгласие от собствениците на сградата. Допустимият брой отглеждани спортни гълъби или други екзотични птици е до 150 бр. за едно домакинство и за четирите зони, а извън урбанизираните територии без ограничения.
§2. Създава се нов параграф, отразяващ настоящото изменение.


Заключителна разпоредба


§3. Тази наредба влиза в сила след публикуването ѝ на официалната интернет страница на общината.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Раковски: .................................


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината.

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0894 сек.,0.0228 от тях за заявки.Сървър памет:768,280b