+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 677 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 50/30.03.2015 г.; изм. С Решение № 413, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов - Председател на Общински съвет - Раковски

Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски, се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на същата.

МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Следва да се разшири и допълни кръга на животните, разрешени за отглеждане в четирите зони.

Сега действащият текст на наредбата е, както следва:
„Чл. 11 В четирите зони се разрешава отглеждането на пчелни семейства при спазването на Закона за пчеларството.„
Поради нарастване броя на домакинствата на територията на Община Раковски, които отглеждат спортни гълъби и други екзотични птици и нуждата от регистрация на животновъдните обекти в БАБХ възниква необходимост от разширяване кръга на отглежданите животни в четирите зони. Предлаганото изменение е, както следва: Спортни гълъби и други екзотични птици, ако те притежават удостоверение за здравния статус (документ за проведени ваксинации и обезпаразитяване), издадени от ветеринарен лекар, и/или документ за покупка от оторизиран развъдник. В режим на етажна собственост е необходимо да имат документ за съгласие от собствениците на сградата.
Допустимият брой отглеждани спортни гълъби или други екзотични птици е до 150 бр. за едно домакинство и за четирите зони, а извън урбанизираните територии без ограничения.

При изработването на проекта Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за от условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост и обоснованост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски – с цел обхващане и узаконяване на по-голям кръг от отглежданите животни на територията на Общината.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване със Стопански отдел.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е разширяване кръга отглеждани животни на територията на Община Раковски.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 28.02.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 3, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76-79 от АПК

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски, както следва:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски


§1. Изменя чл. 11, както следва:

Чл. 11 В четирите зони се разрешава отглеждането на:
1. Пчелни семейства при спазването на Закона за пчеларството.
2. Спортни гълъби и други екзотични птици, ако те притежават удостоверение за здравния статус (документ за проведени ваксинации и обезпаразитяване), издадени от ветеринарен лекар, и/или документ за покупка от оторизиран развъдник. В режим на етажна собственост е необходимо да имат документ за съгласие от собствениците на сградата. Допустимият брой отглеждани спортни гълъби или други екзотични птици е до 150 бр. за едно домакинство и за четирите зони, а извън урбанизираните територии без ограничения.
§2. Създава се нов параграф, отразяващ настоящото изменение.


Заключителна разпоредба


§3. Тази наредба влиза в сила след публикуването ѝ на официалната интернет страница на общината.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Раковски: .................................


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината.

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0456 сек.,0.0065 от тях за заявки.Сървър памет:759,552b