+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs @rakovski.bg
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 127 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 11/29.07.2008 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски


Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски.

МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпило писмо от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 677/05.02.2018 г., с което се сигнализира за противоречие между подзаконовия нормативен акт (наредбата) и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Констатираното противоречие засягаразпоредбите на чл. 51, ал. 3 в частта „….. или упълномощено от него лице…“ и чл. 52, ал. 2, пр. 2 и пр. 3 от Наредбата във връзка с чл. 426 и чл. 428 от ЗВД.
Оспорената наредба е приета на основание законовата делегация на чл. 62, ал. 10 от ЗУТ. По естеството си е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Според чл. 51, ал. 3 от от наредбата: „Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощено от него лице издава наказателно постановление.“ Очевидно е, че според наредбата кметът може да упълномощава длъжностни лица за издаване на наказателни постановления. В тази връзка, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗАНН кметовете на общини могат да възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, когато това е предвидено в съответния закон, указ или ПМС. Видно е, че не са посочени общинските наредби. В специалния закон – ЗВД /чл. 472, ал. 4 и ал. 5 от ЗВД/ отсъства възможност за делегиране на правомощия за издаване на наказателни постановления на други лица. В чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА се открива такова право, но то касае „заместник“ на органа, т.е. заместник-кмет или лице, което изпълнява правомощията на титуляра при негово отсъствие. В тази връзка, разпоредбата на чл. 51, ал. 3 от наредбата следва да се съобрази със закона, като предлагам нейното изменение.

Съгласно чл. 52, ал. 2, пр. 2 и пр. 3 от Наредбата е предвидено наказание от глоба в размер от 50 до 500 лева за лице, което: „пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки; развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти;“ ЗВД от своя страна, съгласно чл. 426 и чл. 428 във връзка с нарушенията по чл. 172, т. 1 или 2 и чл. 177, ал. 1, т. 3 или 4 от същия, предвижда глоба от 100 лева. Ето защо, за ликвидиране на цитираните несъответствия разпоредбите на наредбата следва да бъдат изменени.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на нейните разпоредби с разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове.
Принцип на обоснованост – същият е спазен, предвид изложените причини, които налагат изменението в наредбата. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Правен“ при Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски в законосъобразен вид.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Отпадане на възможността от предприемане на мерки и действия по надзора за законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 08.02.2019 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 51, чл. 3 и чл. 52, ал. 2, пр. 2 и пр. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски за противоречието им с чл. 426, чл. 428 и чл. 472, ал. 5 от ЗВД, както и чл. 47, ал. 2 от ЗАНН.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски:


Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски (приета с Решение № 127 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 11/29.07.2008 г.)

§ 1. В чл. 51, ал. 3 думите „или упълномощено от него лице“ се заличават.

§ 2. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;“ и „развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти;“ се злаичават;
2. Създава се нова ал. 3, както следва:

„(3) Наказва се с глоба от 100 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което:
пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;
„развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти;“

3. Досегашните ал. 3, ал. 4 , ал. 5 и ал. 6 стават съответно ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7.

Заключителна разпоредба

§ 3. Създава се нов параграф в Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски, отразяващ настоящото изменение.

§ 4. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка за потъпили предложения. /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0542 сек.,0.0109 от тях за заявки.Сървър памет:776,608b