+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к. 4150 пл. „България” № 1, тел. 03151/2260. факс: 03151/2361, e-mail: oa©rakovski.bg


Предложение за НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Публикувано на: 17.12.2018 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.12.2019 г., за предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, приета с Решение № 46 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 6/27.02.2008 г.; изм. с Решение № 59 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 7/31.03.2008 г.; изм. с Решение № 214 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение № 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 30/22.1.2009 г.; изм. с Решение № 576 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 44/28.01.2011 г.; изм. с Решение № 30, взето с Протокол № 4/21.12.2011 г., изм. с Решение № 424 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 33/21.12.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 473 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 516 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г.

Съгласно чл. 26, ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Раковски се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България” № 1.

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к. 4150 пл. „България” № 1, тел. 03151/2260. факс: 03151/2361, e-mail: oa©rakovski.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. РАКОВСКИ

ДОКЛАД
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
Вносител: ……………………………….
Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 2, 3 и 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предложения проект на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НОРМД и с оглед последните изменения на Закона за местните данъци и такси (ДВ. бр. 98 от 27.11.2018 г.) се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

МОТИВИ


I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата:
Със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, ДВ бр.92/17.11.2017 г., и Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, ДВ бр.97/05.12.2017 г. са извършени промени в някои текстове на Закона за местните данъци и такси, които следва да бъдат отразени в съответните текстове на Наредбата. Промените не се отнасят до текстове, свързани с правомощията на Общинския съвет и имат за цел уеднаквяването на формално присъстващи в Наредбата текстове с текстовете на Закона след извършени промени. На следващо място основната промяна на Закона за местните данъци такси, която е свързана с правомощията на Общинските съвети да определят размерите на местните данъци е направена със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, ДВ бр. 98/27.11.2018 г. Необходимостта Общинският съвет да определи нови размери на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, е свързан с въведената от законодателя нова концепция за определяне на този данък – това ще става по нова формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил. В закона са предвидени шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Спрямо действащите до сега разпоредби, се прави обединяване на диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително, и над 245 kW. Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като е налице известна промяна спрямо действащите до сега в ЗМДТ коефициенти, като на Общинските съвети не се предоставя възможност да определят размерите на тези коефициенти, те остават определени в закона. Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6). Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти „Евро 4“ и по-високи, и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска от „Евро 4“. Тези екологични коефициенти заменят облекчението за действащо катализаторно устройство. Вече няма да се прилага досега действащата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения - с коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на данъчно облекчение за всички автомобили с категория, равна на или по-висока от „Евро 4“, независимо от мощността им. По този начин всички собственици на моторни превозни средства ще имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че притежават моторни превозни средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти. Промяната, съгласно която в обхвата на новата концепция за определяне на данъка върху превозните средства за автомобили са включени и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, произтича от редица установени случаи на неравнопоставеност на данъчно задължените лица и предотвратяване случаите на избягване на данъчно облагане. Отчитайки основната характеристика на този вид местен данък, а именно пряк имуществен, и имайки предвид отпадането на досега действащото ограничение на облекченията според мощността на автомобилите до 74 kw, са направените предложения за стойностите в имуществения коефициент според мощността на автомобилите. Основно се има предвид, че отпадането на данъчното облекчение за действащо катализаторно устройство ще обхване автомобилите с мощност на двигателя до 74kw. За да се постигне сравнително запазване на стойностите на досега заплащаните данъци, без драстични намаления в стойностите на нововъведените данъчни облекчения се предлага следните ставки:
а) до 55 kW включително – 0,43 лв. за 1 kW – размерът на ставката се запазва;
б) над 55 kW до 74 kW включит елно – размерът на ставката се запазва;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,20 лв. за 1 kW – размерът на ставката се запазва;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,50 лв. за 1 kW – размерът на ставката се запазва, като тук вече се залага и горната граница до 150 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,92 лв. за 1 kW – предлага се размер близък до нивата на законоустановения минимум
е) над 245 kW – 2,52лв. за 1 kW – предлага се размер близък до нивата на законоустановения минимум;
При спазване на действащото до сега съотношение на стойностите, спрямо законоустановените минимум и максимум, се предлагат размерите на нововъведените стойности за мощни автомобили - над 150 kW до 245 kW вкл. и над 245 kW да бъдат в размер близък до нивата на законоустановения минимум. Имайки предвид мотивите на законодателя за въвеждане на екологичния компонент и за постигане на целения екологичен ефект, но същевременно за да бъде смекчена данъчната тежест се предлагат размери на коефициентите за екологична категория в предвидения от закона максимум и даване на данъкоплатците възможност да ползват максимални облекчения въз основа на екологичните характеристики на автомобилите си.
На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Общински съвет – Раковски е приел Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД или наричана по-долу за краткост „Наредбата“). Като подзаконов нормативен акт, наредбата се привежда в съответствие с разпоредбите на ЗМДТ. С § 39 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. Дв., бр. 98 от 27.11.2018 г.) са внесени редица промени в текстовете на Закона за местните данъци и такси.
Други промени – с изменението се въвеждат и други промени, свързани с прецизиране, отпадане и допълване на разпоредби в ЗМДТ, които следва да намерят своето отражение и в НОРМД.
С настоящата промяна при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. Измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност и много други.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на НОАМД са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост и обоснованост – Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Когато актът от по-висока степен бива изменен е необходимо привеждане на издадения въз основа на него акт от по-ниска степен в съответствие с извършените промени. С оглед на това е необходимо приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски. По този начин наредбата ще съответства на нормативния акт от по-висока степен, какъвто е ЗМДТ.
Принципи на предвидимост и откритост – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принципът на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раковски.
Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - С изменението, при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. В същото време увеличенията са незначителни и няма да се отразят съществено в повишаването на дължимите данъци за собствениците.
При изработване на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА.
II. Цел на изменението и допълнението на наредбата
Целта на настоящата промяна е привеждане на наредбата в съответствие с промените в Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.)
Целта на приемане на настоящата промяна е при запазване на процента на събираемост, да се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. Измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност и много други.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
Няма необходимост от допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба.

IV. Очаквани резултати
Очаквани резултати след изменение на наредбата са повишаване приходите в общинския бюджет, вследствие на което откриване на по-широки възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски програми. Поради изцяло новия начин на облагане, при една част от превозните средства, в масивите липсват данните необходими за начисляване на данъците по новия ред, и не могат да се прогнозират никакви стойности. Също така законодателните промени варират в много детайлни различия от досегашния начин на изчисляване на данъка и не могат да се направят точни прогнози за реалните промени в очакваните общи постъпления. Промените ще доведат в някои случаи до увеличаване на данъка, както на товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., така и на някои леки автомобили, но в много случаи, при леките автомобили с висока мощност, с двигатели съответстващи на екологични категории ще има значителни намаления.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила изменения в закони, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 17.12.2018 г.


Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 АПК във вр. с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, както следва:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски

(приета с Решение № 46 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 6/27.02.2008 г.; изм. с Решение № 59 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 7/31.03.2008 г.; изм. с Решение № 214 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение № 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 30/22.1.2009 г.; изм. с Решение № 576 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 44/28.01.2011 г.; изм. с Решение № 30, взето с Протокол № 4/21.12.2011 г., изм. с Решение № 424 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 33/21.12.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 473 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 516 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г.)

§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“.

§ 2. Чл. 8, ал. 4 се изменя така:
„(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.“

§ 3. В Чл. 9 и чл. 10, ал. 2 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.

§ 4. Създава се нов чл. 10а:
„Чл. 10а (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.
(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.
(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(5) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.
(6) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 25. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 25 служителят по чл. 5, ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
(8) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.“


§ 5. Създава се нов чл. 10б:
„Чл. 10б (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.
(2) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.
(3) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(4) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.
(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.
(6) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.
(7) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.“

§ 6. Чл. 15 се изменя, както следва:
а) досегашният текст става ал. 1.
б) създават се ал. 2:
„(2) за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, както следва:
1. 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално значение, включени в списъка по ал. 2;
2. 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, включени в списъка по ал. 2, извън тези по т. 1.“

§ 7. Чл. 20 се отменя.

§ 8. В чл. 21 думите „правото си за ползване на данъчно облекчение“ се заменят с „правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение“.

§ 9. Чл. 30 се изменя, както следва:
1. досегашният текст става ал. 1.
2. създава се ал. 2:
(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.

§ 10. В чл. 37, ал. 2 думите „чл. 32, ал. 3“ се заменят с „чл. 32, ал. 4“.

§ 11. Чл. 40 се изменя така:
„Чл. 40. Декларирането се извършва по реда на чл. 54 от ЗМДТ.“

§ 12. Чл. 41 се изменя така:
1. алинея 1 се изменя така:
„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и следния размер на данъка:
а) до 55 kW включително – 0,43 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включит елно – 0,58 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,20 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,50 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,92 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,52лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:
Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,10
"Евро 3" 1,00
"Евро 4" 0,80
"Евро 5" 0,60
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40

2. В алинея 2 в текста преди т. 1 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“.
3. Ал. 6 се изменя така:
„(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер 11,00 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.

4. Създава се ал. 14:
„(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“
§ 13. Чл. 45 се изменя, както следва:
1. Ал. 1 се отменя.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" – с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 данък.“
3. Ал. 3 се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“
4. Ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

§ 14. Чл. 46, ал. 1 се изменя така:
„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“

§ 15. Чл. 47 се изменя така:
„Чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ – в приход на общината по регистрация на превозното средство.“

§ 16. В Приложение № 1 към чл. 56, т. 21 се отменя.
§ 17. Създава се нов § 15. към Преходни и заключителни разпоредби, както следва:
„§ 15. (нов) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № …., взето с Протокол № …./…………….. и влиза в сила от 1.01.2019 г.


II. Наредбата влиза в сила ……………………………….
III. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Раковски.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Раковски, проведено на …………………….. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Раковски.

Председател на Общински съвет – Раковски: ………………………….
Георги ЛесовИзготвил: ………………………..
Юлиана Лесова – ст. юрисконсулт

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0587 сек.,0.0075 от тях за заявки.Сървър памет:919,112b