+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИПравилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, приет с Решение № 275, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г.Вносител: ............................
Павел Гуджеров – Кмет на Община Раковски

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

1. Причини, които налагат приемането.
Правилникът за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ бе приет с Решение № 275, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. след създаването на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски за уреждане на организацията и дейността му. Правните основания за това са изложени в чл. 3, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски в съответствие с чл. 52 ал. 3 от Закон за общинската собственост. С подзаконовия нормативен акт се определя организацията на работа на общинското предприятие, ангажираността на персонала зает в него, имуществото, както и финансовите му взаимоотношения с общината и с трети лица. В тази връзка, необходимо е съдържанието на Правилника ясно и недвусмислено да обхваща всички особености от структурата, организацията и дейността на общинското предприятие, за да може последното да функционира целесъобразно.
Изменението, на Правилника е свързано с разширяване на дейността на предприятието. Предложението е към предмета на дейност да се включат и снегопочистване и опесъчаване на пътна и благоустройствена инфраструктура, което от своя страна не е далеч от вече съдържащото се в Правилника задължение за цялостно поддържане, както и изграждане на селскостопанската пътна инфраструктура. Чрез извършване на снегопочистване и опесъчаване на пътищата на територията на общината, както и паркове, тротоарни площи и др. от страна на предприятието ще се намали общинската финансова тежест с оглед заплащането за услугата на външни изпълнители чрез провеждане на процедури по ЗОП. Целта е постепенно да се премине към ежегодно вътрешно възлагане на поръчката за снегопочистване и опесъчаване на общинското предприятие, като за това ще е необходимо и поетапно разширяване на автопарка и на числения състав на предприятието.

Предложението се прави при спазване на ЗНА и в съответствие с чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, съгласно който: „Определеният предмет на дейност на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, може да се допълва или да се ограничава с решение на Общински съвет - Раковски.“

При изработването на проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски с оглед разширяване предмета на дейност на предприятието.
Принцип на обоснованост – Съгласно чл. 9 от Правилника определеният предмет на дейност на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, може да се допълва или да се ограничава с решение на Общински съвет – Раковски. Причините, които налагат изменението са ясно изложени в мотивната част на настоящия доклад.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с ще бъдат качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Директора на предприятието, Правен отдел и Главен счетоводител на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

При изработването на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите по глави II и III от същия.

2. Цели, които се поставят.
С приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски се цели да се осигури на общинското предприятие по-широк кръг от задължения за ефективно и качествено извършване на работата, попадаща в предмета на дейност.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Очакванията от приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски са свързани с поставените цели, а именно предприятието в изпълнение на своите дейности да подобри качеството на работа и да отстрани необходимостта по намиране на външни изпълнители и сключване на договори с тях за съответните дейности, което неминуемо ще намали и разходите на общината. Като очаквани резултати се посочват и подобряване управлението на собствеността общинска собственост и разширяване общинските услуги, които са предпоставка за реализиране на общински приходи.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Настоящият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски е подзаконов нормативен акт и съответства с правото на Европейския съюз, с което е обвързано действащото българско законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg на 22.10.2018 г.

Правни основания: чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 3, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски, чл. 9 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски.


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски.

§ 1. В чл. 8 се създава т. 10, както следва:

„т. 10. Снегопочистване и опесъчаване на пътна и благоустройствена инфраструктура на територията на общината.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Този правилник влиза в сила три дни след влизане в сила на решението, с което е приет.

Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОП БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ /.PDF формат/
Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0514 сек.,0.0060 от тях за заявки.Сървър памет:770,504b