+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИПравилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, приет с Решение № 275, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г.Вносител: ............................
Павел Гуджеров – Кмет на Община Раковски

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

1. Причини, които налагат приемането.
Правилникът за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ бе приет с Решение № 275, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. след създаването на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски за уреждане на организацията и дейността му. Правните основания за това са изложени в чл. 3, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски в съответствие с чл. 52 ал. 3 от Закон за общинската собственост. С подзаконовия нормативен акт се определя организацията на работа на общинското предприятие, ангажираността на персонала зает в него, имуществото, както и финансовите му взаимоотношения с общината и с трети лица. В тази връзка, необходимо е съдържанието на Правилника ясно и недвусмислено да обхваща всички особености от структурата, организацията и дейността на общинското предприятие, за да може последното да функционира целесъобразно.
Изменението, на Правилника е свързано с разширяване на дейността на предприятието. Предложението е към предмета на дейност да се включат и снегопочистване и опесъчаване на пътна и благоустройствена инфраструктура, което от своя страна не е далеч от вече съдържащото се в Правилника задължение за цялостно поддържане, както и изграждане на селскостопанската пътна инфраструктура. Чрез извършване на снегопочистване и опесъчаване на пътищата на територията на общината, както и паркове, тротоарни площи и др. от страна на предприятието ще се намали общинската финансова тежест с оглед заплащането за услугата на външни изпълнители чрез провеждане на процедури по ЗОП. Целта е постепенно да се премине към ежегодно вътрешно възлагане на поръчката за снегопочистване и опесъчаване на общинското предприятие, като за това ще е необходимо и поетапно разширяване на автопарка и на числения състав на предприятието.

Предложението се прави при спазване на ЗНА и в съответствие с чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, съгласно който: „Определеният предмет на дейност на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, може да се допълва или да се ограничава с решение на Общински съвет - Раковски.“

При изработването на проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски с оглед разширяване предмета на дейност на предприятието.
Принцип на обоснованост – Съгласно чл. 9 от Правилника определеният предмет на дейност на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, може да се допълва или да се ограничава с решение на Общински съвет – Раковски. Причините, които налагат изменението са ясно изложени в мотивната част на настоящия доклад.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с ще бъдат качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Директора на предприятието, Правен отдел и Главен счетоводител на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

При изработването на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите по глави II и III от същия.

2. Цели, които се поставят.
С приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски се цели да се осигури на общинското предприятие по-широк кръг от задължения за ефективно и качествено извършване на работата, попадаща в предмета на дейност.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Очакванията от приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски са свързани с поставените цели, а именно предприятието в изпълнение на своите дейности да подобри качеството на работа и да отстрани необходимостта по намиране на външни изпълнители и сключване на договори с тях за съответните дейности, което неминуемо ще намали и разходите на общината. Като очаквани резултати се посочват и подобряване управлението на собствеността общинска собственост и разширяване общинските услуги, които са предпоставка за реализиране на общински приходи.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Настоящият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски е подзаконов нормативен акт и съответства с правото на Европейския съюз, с което е обвързано действащото българско законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg на 22.10.2018 г.

Правни основания: чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 3, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски, чл. 9 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски.


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски.

§ 1. В чл. 8 се създава т. 10, както следва:

„т. 10. Снегопочистване и опесъчаване на пътна и благоустройствена инфраструктура на територията на общината.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Този правилник влиза в сила три дни след влизане в сила на решението, с което е приет.

Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОП БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ /.PDF формат/
Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.3217 сек.,0.2370 от тях за заявки.Сървър памет:779,736b